Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
972415
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 59683
USSR: 33341
NSČR: 114902
NSSČR: 61574
USČR: 74668
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413287
Krajské súdy (ČR): 37487
Posledná aktualizácia
23.02.2019 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutia ESD


Približný počet výsledkov: 92 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozhodnutia ESD
  • rozhodnutie nájdené 1045417 krát v 58577 dokumentoch
  • esd nájdené 1222 krát v 484 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 28 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 14 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 546 dokumentov


Právna veta: 1. Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 47 ods.1 zákona o DPH, platného v rozhodnom zdaňovacom období, ustanovil hmotnoprávne podmienky, na základe ktorých priznáva oslobodenie od DPH tak, že oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu. Súčasne v právnej norme ustanovenej v § 47 ods. 3 ustanovuje podmienky, za splnenia ktorých daňovému subjektu vzniká právo na oslobodenie od dane. V tomto prípade je nevyhnutnou podmienkou oslobodenia od DPH preukázanie tej skutočnosti, že tovar bol vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stanoviť formálne podmienky, pri nesplnení ktorých môžu odmietnuť oslobodenie pri dodávke, ktorá splnila materiálne podmienky pre oslobodenie. Z rozhodnutia ESD vyplýva, že takáto vnútroštátna úprava ide nad rámec toho, čo členským štátom Smernica umožňuje. To že sa v ... ods. 2 bol do zákona o DPH zapracovaný rozsudok ESD „Bockemühl“ (ako priznáva aj žalovaný vo svojom rozhodnutí). ESD vyjadril v tomto rozsudku názor, že síce Smernica umožňuje členským štátom určiť určité formálne náležitosti pre uplatnenie ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Uverejnené v bulletine 10/2014
Právna veta: V danom prípade ide nepochybne o tzv. intrakomunitárne obchody s tovarom, ktoré sú založené na tom, že tovarový obchod medzi osobami identifikovanými pre DPH v rôznych členských štátoch EÚ prebieha tak, že na strane dodávateľa dochádza k intrakomunitárnemu dodaniu tovaru (miesto dodania tovaru je v členskom štáte dodávateľa), ktoré je oslobodené od dane a na strane odberateľa dochádza k intrakomunitárnemu nadobudnutiu tovaru (miesto nadobudnutia je v členskom štáte odberateľa), ktoré je zdaňované. V systéme uplatňovania dane v členských štátoch EÚ platí základný princíp výberu dane z pridanej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povinnosť preukazovať v daňovom konaní správnosť alebo nesprávnosť faktúr od belgického dodávateľa. Podľa jeho názoru je síce pravdou, že v rozhodnutiach ESD vo veci Optigen a Kittel sa rieši problematika odpočtu DPH ale ich závery je možné použiť aj na tento prípad ... ., žiadať opravu predmetných faktúr nakoľko v čase výkonu daňovej kontroly už neboli registrovanými platiteľmi DPH. Záverom svojho odvolania poukázal na rozhodnutie ESD vo veci Ecotrade SpA z 8. mája 2008, C-95/07 a C96/07 a jeho body 57, 63 a ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Podľa § 43 ods. 5 zákona o DPH (v znení rozhodnom pre posúdenie danej veci), platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa odsekov 1 až 4. Platiteľ je povinný preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu kópiou faktúry, a: a/ ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ inou osobou, prepravným dokladom alebo iným dokladom o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia, b/ ak prepravu tovaru vykoná dodávateľom písomným potvrdením prijatia tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou, c/ ak prepravu tovaru vykoná odberateľ, písomným vyhlásení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... u žalobkyne, nie je dôkazom, ktorý preukazuje fyzické premiestnenie tovaru zo Slovenskej republiky do Českej republiky. Žalovaný tiež poukazoval na rozhodnutie ESD vo veci sp. zn. C-184/05. Článok 28c A písm. a/ prvý pododsek šiestej smernice v spojení so smernicou ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Najvyšší súd z obsahu spisu zistil, že žalované správne orgány vychádzali z princípu právneho pozitivizmu, vyjadreného v čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky tak, že „štátne orgány môžu konať iba na základe Ústavy v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. Daňové orgány zdôrazňovali, že v daňových prípadoch žalobcu môžu konať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon . V danom prípade ustanovenie § 47 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov jasne a zrozumiteľne ustanovuje, že odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obdobie vyplniť a podať, je to najneskôr v deň podania daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie. 6 3Sžf 19/2010 Rozhodnutie ESD C -90/02, na ktoré sa žalobca odvoláva a ktoré chce aplikovať na svoj prípad je z roku 2004. Uvedený ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Z predloženého administratívneho spisu je zrejmé, že žalobca pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nesprávne použil osobitnú úpravu dane stanovenú v § 66 zákona o DPH. V dôsledku toho nesprávne určil základ dane ako rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou zníženou o daň. Nesprávnu úpravu dane použil žalobca napriek tomu, že z predložených faktúr od rakúskeho dodávateľa jasne vyplýva že v štáte dodania ( v Rakúsku) sa jedná o tovar oslobodený od dane (poznámka na faktúre o tom, že sa jedná o dodávku oslobodenú od dane). Nakoľko sa jednalo o intrakomunitárnu dodávku, t. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . V ďalšej časti odvolania žalovaný podrobne vysvetľuje, prečo nepovažuje napadnuté rozhodnutie za zmätočné, nezrozumiteľné a nejasné a vyjadruje sa k rozhodnutiam ESD, na ktoré poukazuje žalobca v odvolaní. 12 2Sžf/40/2013 Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací podľa § 10 ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: V spoločnom konaní o obzvlášť závažnom zločine a ďalších trestných činoch, na ktoré sa nevzťahuje povinná obhajoba v zmysle § 37 ods. 1 písm. c/ Tr. por. (zločiny, prečiny) musí byť zabezpečené právo na obhajobu vo vzťahu ku všetkým trestným činom, pretože vždy ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine tak, ako to predpokladá ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c/ Tr. por., pričom procesné úkony vykonané v spoločnom konaní vo vzťahu k zločinu, či prečinu bez toho, aby bolo obhajcovi a obvinenému umožnené pri výkone procesných úkonoch realizovať právo na obhajobu (najmä § 213 Tr. por.) by trpeli proc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je naplnená dôvodnosť dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. k/ Tr. por.“ V tejto súvislosti obvinená poukázala na rozhodnutie ESD C-388/2008 vo veci Leymann, Pustovarov. V závere dovolania obvinená zhrnula, že dovolanie vychádza: „Práve z mojich odvolacích námietok ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Z obsahu odvolania žalobcu je zrejmé, že o.i. namietal skutočnosť, že krajský súd sa vo svojom rozhodnutí dostatočne nevysporiadal s jeho námietkami, poukazujúc na § 56 ods. 2 písm. b/ zákona č. 222/2004 Z. z., keď súd prvého stupňa len stroho konštatoval, stotožňujúc sa s názorom žalovaného, že žalobca ako zahraničná osoba mal na území Slovenskej republiky zriadenú organizačnú zložku zapísanú v príslušnom obchodnom registri, teda na území Slovenskej republiky podnikal v rozsahu predmetu činnosti, mal na území sídlo zahraničnej osoby, teda adresu miesta činnosti organizačnej zložky podniku zah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sídla podniku považovať len sídlo žalobcu v Rakúsku, v súvislosti s ktorou námietkou žalobca poukázal na rozhodnutie ESD č. C-168/84. Súčasne neopomenúc ani rozhodnutie ESD č. C-190/95, v zmysle ktorého prevádzkarňou je existencia dostatočných ľudských a technických ... činnosti, ako aj personálne a materiálne vybavenie, čo má podľa žalobcu oporu i v rozhodnutiach ESD. Zdôraznil, že samotné usmernenie uvádza ako referenčné viaceré rozhodnutia ESD, napr. vo veci C-168/84 Gunter Berkholz a C-190/95 ARO Lease, ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: V správnom súdnictve nie je možné zasiahnuť do majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi spôsobom, ktorý predpokladá zákon č. 7/2005 Z.z., tzn. znížiť jeho hodnotu alebo rozsah. Naopak tým, že v správnom súdnictve je súd oprávnený zrušiť nezákonné rozhodnutie správneho orgánu, ktorého dopadom je zrušenie právoplatných majetkových nárokov štátu voči žalobcovi - úpadcovi, čo je spojené s logickým dôsledkom nárastu majetku úpadcu, tým napomáha účelu konkurzného konania, tzn. potenciálnemu uspokojeniu viacerých veriteľov. Navyše zákon č. 7/2005 Z.z. výslovne vylučuje daňové konanie z úči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 17.05.1977 publikovanou pod č. 77/388/EHS) ako aj konkrétne individuálne rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (tu žalobca zdôraznil rozhodnutia ESD z 12.01.2006 vo veci O. a rozsudok ESD z 21.02.2006 vo veci H.). Preto navrhol krajskému ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Správca dane dbá, aby skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti boli zistené čo najúplnejšie, a nie je pritom viazaný iba návrhmi daňových subjektov. Netreba dokazovať skutočnosti všeobecne známe alebo známe správcovi dane z jeho činnosti. Ako dôkaz možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti a ktoré nie sú získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ide najmä o rôzne podania daňových subjektov (priznania, hlásenia, odpovede na výzvy správcu dane a pod.), o svedecké ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... registrovaná ako platiteľ dane malo za cieľ získať neoprávnenú výhodu spočívajúcu v neuplatnení dane pri takomto dodaní tovaru. Poukázal na rozhodnutia ESD č. C-354/03, C-355/03 a C-484/03, podľa ktorých z dodávok tovarov, ktoré sú poznačené podvodom ...
Súvisiace predpisy:
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa názoru najvyššieho súdu, samotný zákaz prevádzky v dôsledku havarijného stavu objektu, nie je možné považovať za mimoriadnu udalosť v zmysle zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní (v znení účinnom do 31.01.2006), nakoľko postupné opotrebovanie objektu užívaním je prirodzený proces.

Úryvok z textu:
... zverejnenia je výnimkou z uplatňovania súťažných postupov zadávania zákaziek, a preto je potrebné podmienky pre jeho použitie interpretovať reštriktívne. Z rozhodnutí ESD (napr. rozsudok C-318/94 Európska komisia vs. Nemecko) ďalej vyplýva, že v prípade uzavretia zmlúv rokovacím konaním bez zverejnenia ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 278/1993, 25/2006, 523/2003, 575/2001
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.