Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutia podliehajúce súdnemu prieskumu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 41

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: K odvolacím námietkam je potrebné uviesť, že správny poriadok zabezpečenie nestrannosti rozhodovania nezaujatými zamestnancami správneho orgánu koncipuje tak, že rozhodnutie o vylúčení zamestnanca je posledným štádiom pre vylúčenie pracovníka správneho orgánu z konania. Vylúčeniu pracovníka správneho orgánu môže predchádzať námietka účastníka konania alebo oznámenie samotného pracovníka správneho orgánu o dôvodoch smerujúcich k pochybnostiam o jeho nezaujatosti. Je na príslušnom správnom orgáne (§ 11 ods. 1 Správneho poriadku), aby o tejto námietke alebo oznámení rozhodol. V prípade záp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Mgr. J. S., bytom B. , právne zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Šimon Meliš, s.r.o., Partizánska 3, Bratislava , proti odporcovi : Mestská časť Bratislava - Dúbravka , Žatevná 2, 844 02 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SU - 6687/3410/2014/1 zo dňa 25.03. 2014 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.
Kľúčové slová: ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkon trestu
R 63/2016
Právna veta: Zo zákonnej úpravy výkonu trestu odňatia slobody, vrátane Poriadku výkonu trestu odňatia slobody, vyplýva, že prijímanie návštevy odsúdenými podlieha udeleniu povolenia schváleného riaditeľom ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Schválenie návštevy formou priameho kontaktu teda nie je nárokom (v prípade žalobcu sa dokonca spravidla nevykonáva - § 18 ods. 2 písm. e/ Poriadku), ale sa povoľuje v závislosti od podmienok stanovených týmito normami, s prihliadnutím predovšetkým na stupeň stráženia a skupinu diferenciácie, v ktorých je odsúdený pre výkon trestu odňatia slobody zaradený, ako ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. P. , trvale bytom Č. , toho času Ú., proti žalovanému: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby , Gucmanova 19/670, priečinok 7, Leopoldov, o návrhu na preskúmanie nesúhlasných stanovísk žalovaného k žiadostiam žalobcu (odsúdeného) riaditeľovi ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove o vykonanie návštevy zo dňa 02.10.2014 a 04.11.2014, konajúc o odvolan í žalobcu p roti
Právna veta: Naproti tomu zo zákona o poľovníctve z povinností poľovníckeho hospodára upravených v § 19 ods. 9 a z ust. § 76 ods. 2 zákona o poľovníctve vyplýva, že poľovnícky hospodár ak neplní povinnosti podľa § 19 ods. 9 sa dopúšťa priestupku a orgánom príslušným na prejednanie priestupku je obvodný lesný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti bol priestupok spáchaný. Zákonodarca dal v tomto prípade právomoc na preskúmanie a posúdenie či sa poľovný hospodár svojim konaním dopustil priestupku orgánu štátnej správy, ktorú v tomto prípade predstavuje lesný úrad.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu : J. K. , bytom C. , Z. , zast. JUDr. F. V. , advok átom, B., proti žalovanému : Poľovnícke združeni e K. , so sídlom Z. , zast. PhDr. Mgr. P. R. , PhD., advokátom, B. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnut
Právna veta: V rámci trojdelenia štátnej moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu možno prokuratúru spolu s ochrancom práv, v rámci širšieho ponímania štátu a verejnej správy, zaradiť do moci súdnej, avšak s prihliadnutím na čl. 149 Ústavy Slovenskej republiky ako i na znenie právnej normy ustanovenej v § 2 zákona o prokuratúre treba prokuratúru považovať za štátny orgán s osobitným postavením, ktorého postavenie ako i pôsobnosť upravuje osobitný právny predpis. Z uvedeného možno jednoznačne dospieť k záveru o tom, že Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov nie je možné považovať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2015200124 Dátum vydania rozhodnutia: 8. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2015200124.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Q. H., narodený XX. E. XXXX, bytom A. U., M. č. XXX/XX, t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov, právne zastúpený JUDr. Mariánom Belánom, advokátom so sídlom v Maduniciach, Ško
Kľúčové slová: správne súdnictvoverejné obstarávanie správny orgán
R 53/2018
Právna veta: Protokol o výsledku dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako i zápisnica o jeho prerokovaní v prípade, ak kontrolovanému subjektu neukladajú práva a povinnosti, sú iba podkladovým materiálom pre prípadné rozhodnutie o uložení sankcie za spáchanie správneho deliktu na úseku verejného obstarávania (§ 149 citovaného zákona). Tieto správne akty nie sú spôsobilé zasiahnuť do práv a povinností kontrolovaného subjektu, pretože majú iba predbežnú povahu, a preto nepodliehajú súdnemu prieskumu. Až v prípade, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015200749 Dátum vydania rozhodnutia: 25. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1015200749.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľky: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava, zastúpenej JUD r. Róbertom Spálom, advokátom so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, proti žalovanému: Úrad pre verejné o
Meritum rozhodnutie nepodliehajúce súdnemu prieskumu v rámci správneho súdnictva - posúdenie zdravotného stavu
Najvyšší súd 6Sžo/325/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Mgr. E., bytom A., zastúpenej JUDr. J., advokátkou, so sídlom Š., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova 2, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.p. SPC-10-18/3-Z-2006 zo dňa 20. decembra 2006, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 2S/101/2007-32 zo dňa 12. júna 2
Meritum rozhodnutie nepodliehajúce súdnemu prieskumu v rámci správneho súdnictva - posúdenie zdravotného stavu
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Sžo/325/2009 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Mgr. E., bytom A., zastúpenej JUDr. J., advokátkou, so sídlom Š., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova 2, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.p. SPC-10-18/3-Z-2006 zo dňa 20. decembra 2006, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 2S/101/2007-32 zo dňa 12. júna 2009, takto rozhod
Meritum o starobný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1So/ 55 /2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: L. , bytom Š., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie postupu a rozhodnutia odporkyne č. X. zo dňa 10.5.2006, o odvo laní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 19 Sd/ 109 /20 09 -16 zo dňa 12.3.20 10 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského
Meritum zákon č. 99/1963 Zb. OSP § 30, § 138
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1So/ 18 /201 2 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: L. , bytom Š., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie postupu a rozhodnutia odporkyne č. X. zo dňa 1 9.5.20 11 , o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 19 Sd/ 314 /20 11 -13 zo dňa 30 .12 .20 11, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajské
MENU