Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie (aj uznesenie) odvolacieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 97

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: dedičiasadzobník súdnych poplatkovpredmet súdnych poplatkov
R 109/2000
Právna veta: Zo žaloby, ktorou sa dedičia domáhajú určenia, že do majetku po poručiteľovi patria aj ďalšie aktíva, vyrubí súd poplatok podľa položky 1 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Žalobkyne sa žalobou domáhali, aby súd určil, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrili označené veci z podnikateľskej činnosti poručiteľa (manžela žalobkyne 1) a otca žalobkyne 2). Okresný súd K. - o. vyzval žalobkyne na zaplatenie súdneho poplatku 44 452 Sk v lehote troch dní pod následkom zastavenia konania. Žalobkyne na výzvu súdu zaplatili súdny poplatok 500 Sk s odôvodnením, že ide o dedičský spor, kde sa poplatok z hodnoty nevyberá za konanie podľa položky 18 zákona č. 71/19
Právna veta: Procesnú spôsobilosť nemajú osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony; maloletí majú procesnú spôsobilosť v takom rozsahu, v akom majú spôsobilosť na právne úkony. Odporca je plnoletý a v konaní netvrdil (nepreukázal), že bol súdom zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo že by táto jeho spôsobilosť bola súdom obmedzená. Nič preto nenasvedčuje tomu, že v danom prípade nemá procesnú spôsobilosť (§ 20 O.s.p.). Z uvedených dôvodov dovolací súd dospel k záveru, že tvrdenie odporcu o jeho procesnej nespôsobilosti nemá podklad v spise, je nepreukázané a nemôže zakladať prípustnosť dovolania v zmy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M., bývajúceho v N., proti odporcovi J., bývajúcemu v P., o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde Levice pod sp. zn. 6 C 18/2003, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 23. apríla 2008 sp. zn. 5 Co 184/2007, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Navrhovateľovi nepriznáva náhradu trov dovolacieho konania. O d ô v o d n e n i e
Právna veta: V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že si osvojil názor tvorcu Autorského zákona, z ktorého extenzívne vyvodil, že žalobca, ako kolektívny správca majetkových práv výrobcov zvukovoobrazových záznamov a iných nositeľov práv podľa § 78 ods. 1 a 2 Autorského zákona má k zvukovoobrazovým záznamom oprávnenie k ich zastúpeniu, ako nositeľov práv pri prenose káblovej retransmisie zvukovoobrazového záznamu v rozsahu uzatvorených zmlúv s týmito výrobcami, a teda je v spore aktívne vecne legitimovaný.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., so sídlom v B., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. A., advokátkou, A., so sídlom v B., proti žalovanému V., s.r.o., so sídlom v B., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. M., advokátom, A., so sídlom v B., o zaplatenie 26 455,52 Eur (796 999,- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 16 C 197/2005, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajs
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 môže súd pred začatím konania nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Nariadenie predbežného opatrenia má dočasný (predbežný) charakter. Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu nezisťujú všetky tie skutočnosti, ktoré má mať súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia (vo veci samej), a skutočnosti, z ktorých sa vyvodzuje dôvodnosť návrhu na nariadenie predbež ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1/ D., S., 2/ M., S., oboch zastúpených JUDr. D., advokátom so sídlom v B., proti odporkyni: N., s.r.o., IČO: X., so sídlom v B., o nariadenie predbežného opatrenia, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 6 C 238/2009, o dovolaní navrhovateľov proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 11. augusta 2009 sp. zn. 12 Co 126/2009, takto r o z h o d o l : Dovo
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. sa rozumie taký závadný postup súdu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie tých procesných práv účastníka konania, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. O procesnú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. ide vtedy, ak súd v priebehu konania neumožnil účastníkovi vykonať práva priznané mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Uvedená vada konania je dôsledkom porušenia práva účastníka súdneho konania na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 1 43/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ing. S. K. , bývajúcej v B. , zast úpenej JUDr. L. S., advokátom so sídlom v B. , proti odporcovi Ing. J. K. , bývajúcemu v B. , zastúpenému JUDr. K. D. , advokátkou so sídlom v K. , o výživné na manželku , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 7 C 281/2002, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. novembra 2011 sp. z
Právna veta: Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení a to z dôvodu, že nariadenie predbežného opatrenia má dočasný (predbežný) charakter. Pre nariadenie predbežného opatrenia je postačujúce, pokiaľ sú okolnosti, z ktorých sa vyvodzuje opodstatnenosť návrhu na toto dočasné opatrenie, aspoň osvedčené. Miera osvedčenia sa riadi danou situáciou, najmä naliehavosťou jej riešenia. Preukázanie alebo aspoň osvedčenie skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia posudzuje len podľa obsahu návrhu a k nemu pripojených, prípadne dod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej repu bliky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky vo veci v právnej veci žalobkyne M. V. , bývajúcej v S., toho času v M. , zastúpenej JUDr. Ľ. S., advokátkou so sídlom v M. , proti žalovanému Z. V. , bývajúcemu v S., toho času v S., zastúpenému JUDr. D. M. , advokátom so sídlom v B. , o určenie rozsahu užívania veci patriacej do bezpodielového vlastníctva manželov , o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 4 Co 32
Právna veta: Právna úprava subjektov verejnej správy a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií sa vzhľadom na ich povahu (ide o subjekty, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo vyššieho územného celku), nachádza v zákone č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Jeho predmetom, je okrem iného, aj právna úprava týkajúca sa zriaďovania rozpočtových a príspevkových organizácií, hospodárenia týchto organizácií, včítane právnej úpravy ich zrušovania (§ 1 písm. d/ v spojení s § 21 zákona č. 523/2004 Z.z.). Na subjekty verejnej s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slo venskej republiky v exekučnej ve ci oprávne ného S., s.r.o. so sí dlom v B. , IČO : X. , prot i povinnému I., so sídlom v B. , IČO : X. , o vymoženi e 25 801,13 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn 2 Er 3 260/1999, o dovolaniach oprávneného a spolo čnosti T. s.r.o., so sídlom v B. , IČO : X. , proti uzneseniu Kra jského súdu v Ban skej Bystrici z 27. augusta 2008 sp. zn. 17 CoE 69/2
Právna veta: Nariadenie predbežného opatrenia má dočasný (predbežný) charakter. Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu nezisťujú všetky tie skutočnosti, ktoré má mať súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia. Skutočnosti, z ktorých sa vyvodzuje dôvodnosť návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, nemusia byť preukázané dôkazmi. Zákon z tohto dôvodu ani nepredpokladá, že by pri rozhodovaní o predbežnom opatrení mal súd vykonávať dokazovanie (§ 120 a nasl. O.s.p.). Pre nariadenie predbežného o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej repu bliky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky vo veci v právnej veci žalobkyne Mgr. Ľ. R. , proti žalovaným 1/ S., 2/ T. K.K. , 3/ B. S.S. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 45 C 71/2009, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 15 Co 430/2010 , z 30. novembra 2010, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhrad
Právna veta: V dovolaní sa namieta, že postupom odvolacieho súdu bola žalovanej odňatá možnosť pred súdom konať. Odňatím možnosti konať pred súdom sa v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. rozumie procesne nesprávny postup súdu znemožňujúci účastníkovi konania realizáciu jeho procesných práv, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. Dovolací súd zo spisu nezistil, že by v konaní pred súdmi nižších stupňov došlo k takejto procesnej vade. Podľa § 102 ods. 1 O.s.p. ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo le ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. M. S., bývajúcej v B. , zastúpen ej A. L. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej M. – S., s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zast úpenej A. , s.r.o ., so sídlom v B. , IČO: X. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 12 C 244/2009, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 29. marca 2010 sp. zn. 4 Co 86/
MENU