Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie Colného úradu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 292

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

63 dokumentov
285 dokumentov
3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak daňový subjekt zmenil účel použitia minerálneho oleja, vznikla mu daňová povinnosť a zároveň mu vznikla aj nová povinnosť podať daňové priznanie v lehote najneskôr do 3 pracovných dní po vzniku daňovej povinnosti a aj povinnosť v rovnakej lehote zaplatiť daň.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Sž f 6 / 2 0 1 0 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. a JUDr. Evy Babiakovej , CSc., v právnej veci žalobcu: U. S., s.r.o. , zast úpeného JUDr. I. P., a dvokátkou, proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. k. 49147/
Právna veta: Konštrukcia zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov je stanovená tak, že daňová povinnosť vznikne osobe, ktorá nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom (§ 14 ods. 4 zákona 106/2004 Z. z. účinný ku dňu 31. decembra 2007), ktoré v čase zistenia sa u tejto fyzickej alebo právnickej osoby nachádzajú alebo nachádzali.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžf/12 /2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zložen om z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Eriky Čaná dyovej v právnej veci žalob cu : M. , nar. X. , bytom S., zastúpeného Advokátska kancelária Martin Vasiľ & partners, s.r.o., Nerudova 14 , Košice , proti žalované mu: Finančné riaditeľstvo SR , so sídlom Lazovná 63
Kľúčové slová: colný dlh pri vývozeex legecolný dlh
Právna veta: Pokiaľ určitá právna skutočnosť (colný dlh) nastáva ex lege, možno jej vznik deklarovať iba podľa právneho predpisu účinného v období, kedy nastala (rozsudok NS SR sp.zn. 3 Sžf/13/2008, sp.zn. 3 Sžf/8/2010). V danom prípade k odňatiu tovaru colnému dohľadu došlo za účinnosti zákona č. 618/1992 Zb. (účinný od 01. januára 1993 do 30. júna 1996), preto colný dlh vzniká fakticky priamo ex lege, ak nastanú zákonom predpokladané skutočnosti (§ 196 ods. 2 zákona). Preto rozhodnutie colného úradu túto skutočnosť iba deklaruje a formou rozhodnutia colný dlh dlžníkovi oznamuje. Dlžníkovi sa neukladá p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf /14/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: P. F. , bytom P. P., právne zastúpen ý: JUDr. O. K. , advokát om so sídlom S., B., proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Vazovova 2 , Brat islava , za účasti: 1.
Kľúčové slová: vznik colného dlhuodňatie tovaru spod colného dohľadu
Právna veta: Podľa § 198 ods. 1 zák.č. 180/1996 Z.z. (Colný zákon účinný do 30.06.2001) colný dlh pri dovoze tovaru, ktorý podlieha dovoznému clu, vzniká jeho nezákonným odňatím spod colného dohľadu. Podľa § 198 ods. 2 zák.č. 180/1996 Z.z. (Colný zákon účinný do 30.06.2001) colný dlh vznikne v okamihu odňatia tovaru spod colného dohľadu. Najvyšší súd zhodne so súdom prvého stupňa konštatuje, že k odňatiu tovaru spod colného došlo jeho nedodaním v lehote určenej colným úradom odoslania. K odňatiu tovaru došlo za účinnosti Colného zákona č. 180/1996 Z.z. Colný dlh v danom prípade vzniká fakticky, pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD, v právnej veci žalobcu H. A., G., W., právne zastúpeného JUDr. O. K., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Mierová č. 23, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalované
Právna veta: Kasačný súd považuje za potrebné uviesť, že nie každý úkon orgánu verejnej správy môže spôsobiť prerušenie plynutia premlčacej lehoty. V danom prípade, musí byť úkon colného úradu v rámci vyberania a vymáhania colného dlhu a zároveň vymerania a vybratia úroku z omeškania, týkajúceho sa dlžnej sumy dovoznej platby relevantným bodom, aktívne pôsobiacim na tento proces. Z vyššie uvedených zákonných ustanovení je v zmysle § 422 ods. 6 zákona č. 238/2001 Z. z. takýmto úkonom písomná upomienka na zaplatenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby doručená dlžníkovi. Ako žalovaný v kasačnej sťažno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžfk/3/2019 4017201086 3. decembra 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:4017201086.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobkyne: T. V., V. X, X., právne zastúpená: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., advokátska
Právna veta: I. Námietka obvinenej fyzickej osoby podnikateľa v prípade zodpovednosti za správny delikt je nedôvodná a účelová, keď tvrdí, že mu colný úrad odňal možnosť konať v jazyku, ktorému rozumie, ak colným úradom pribratý tlmočník z jazyka slovenského do jazyka vietnamského je zapísaný i v zozname znalcov a tlmočníkov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. II. V tzv. skrátenom konaní, ktoré umožňuje správnemu orgánu uložiť sankciu na mieste, neobstoja námietky sťažovateľa (navyše za situácie, keď skutkový stav bol v danej veci riadne a nepochybne zistený a sťažovateľom nespochybnený) o nespráv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „správny súd“) rozsudkom č. k. 7S/145/2015-40 z 13.07.2016 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 12.10.2015. Správny súd žalobcovi podľa § 167 ods. 1 SSP a žalovanému podľa § 168 SSP nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. Správny súd v napadnutom rozsudku uviedol, že žalovaný rozhodnutím z 12.10.2015 podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o s
Právna veta: Ak sa adresát písomnosti, ktorá sa mala doručiť do vlastných rúk, v mieste doručenia nezdržiaval, neboli splnené zákonné podmienky uvedené v ust. § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. na uloženie písomnosti na pošte.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného Colného riaditeľstva Slovenskej republiky zo 17. apríla 1998, ktorým zamietol odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu Colného úradu v P. Týmto rozhodnutím bol žalobca uznaný vinným z colného deliktu z dôvodu, že mu bol v období od 30. augusta 1993 do 10. novembra 1995 na základe nesprávnych údajov prepustený do režimu voľného obehu tovar - koberce. Za tento colný delikt mu bola uložená pokuta podľa § 253 ods. 3 Colného zákona vo výške 50 000 Sk. Žal
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že v zmysle ustanovení § 63 sa konanie o povolení obnovy konania končí rozhodnutím, a to buď pozitívnym, kedy správny orgán takémuto návrhu, po posúdení podmienok takéhoto konania vyhovie a obnovu konania povolí, alebo rozhodnutím negatívnym, kedy takémuto návrhu správny orgán nevyhovie. V každom prípade však musí správny orgán o takomto návrhu rozhodnúť. V danom prípade z vyššie uvedeného vyplýva, že neprichádza do úvahy zastavenie konania v zmysle § 30 ods. 1 písm. i/ správneho poriadku, kedy sa vyžaduje ako dôvod pre zastavenie konania prekážka veci už raz právopla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /62/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalob kyne obchodnej spoločnosti NDŽ , s. r. o., so sídlom v Žiline, Košická 2 , zastúpenej advokátskou kanceláriou Q. B. F. VYRVA, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Mierov á 48/B , proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu
Právna veta: Ustanovenie § 12 zákona č. 199/2004 Z.z. colný zákon v znení účinnom ku dňu 14.06.2007 upravuje výkon následnej kontroly. Z ods. 12 citovaného § 12 vyplýva, že ak je výsledkom následnej kontroly skutočnosť odôvodňujúca dodatočné vymeranie colného dlhu, colný orgán kontrolovanú osobou vyzve, aby sa v primeranej lehote písomne vyjadrila k výsledku uvedenému v protokole o následnej kontrole, alebo sa dostavila na účely prerokovania protokolu o následnej kontrole, o čom colný orgán vyhotoví zápisnicu. Na základe písomného vyjadrenia kontrolovanej osoby colný orgán vydá rozhodnutie o dodatoč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Anny Elexovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD., v právnej veci žalobcu: F., s.r.o., P., zastúpený: JUDr. J. K., advokát, Advokátska kancelária K. & spol., K. proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová č. 23, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 31579/07 zo dňa
MENU