Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077785
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121555
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421554
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
19.01.2020 23:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie krajského súdu ako odvolacieho súdu


Približný počet výsledkov: 113 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozhodnutie krajského súdu ako odvolacieho súdu
  • rozhodnutie nájdené 1099081 krát v 62723 dokumentoch
  • krajsky nájdené 463339 krát v 58926 dokumentoch
  • sud nájdené 1433989 krát v 63361 dokumentoch
  • ako nájdené 606015 krát v 61997 dokumentoch
  • odvolaci nájdené 580600 krát v 54155 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 53 dokumentov


Právna veta: Rozhodnutie krajského súdu o zamietnutí návrhov oprávnenej na prerušenie konania vydané po začatí odvolacieho konania nie je rozhodnutím krajského súdu ako súdu prvého stupňa, ale je rozhodnutím krajského súdu ako súdu odvolacieho. Funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prejednanie podaného odvolania oprávnenej preto nie je daná. Chýbajúca funkčná príslušnosť ktoréhokoľvek súdu na prejednanie určitej veci, ktorá inak patrí do právomoci súdu, predstavuje neodstrániteľný nedostatok podmienky konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B. , zastúpenej F.F. , s.r.o., so sídlom v B. , v mene ktorej koná doc. JUDr. B. F., PhD., advokát a konateľ, proti povinnej E. T. , bývajúcej v H. , o vymoženie 1 017,04 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 14 Er 114/2009 , o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 19 . septembra 2012 sp. zn. 43 .
Právna veta: Podľa § 104 ods. 1 veta prvá O.s.p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Vyššie citované zákonné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku upravujú funkčnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na konanie o veci. Tento súd je oprávnený rozhodovať o 1/ riadnych opravných prostriedkoch, t.j. odvolaniach, vtedy, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu krajského súdu ako súdu prvého stupňa (zhodne s tým je podľa § 201 O.s.p. spôsobilým predmetom odvolania len rozhodnutie súdu prvého stupňa) a o 2/ mimoriadnych opravných prostrie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Podľa § 10a ods. 1 O.s.p. o dovolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako odvolacích súdov rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Podľa § 104 ods. 1 veta prvá O.s.p. ak ide o taký nedostatok .
Právna veta: Rozhodnutie nadriadeného súdu vydané v konaní o vylúčenie sudcu, resp. sudcov ( § 16 ods. 1 O.s.p.) je síce rozhodnutie konečné, ale je vynesené mimo rámca inštančného postupu; v takomto prípade krajský súd nekonal ani ako súd prvého stupňa a ani ako súd odvolací. Proti takému rozhodnutiu zákon nepripúšťa žiadny opravný prostriedok (teda ani dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok účastníka; vyslovený záver o chýbajúcej funkčnej príslušnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky platí preto i v prípade, že podanie – opravný prostriedok by sa neposúdil ako dovolanie, ale ako odvolanie). Ďa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Podľa § 10a ods. 1 O.s.p. o dovolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako odvolacích súdov rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky . V ostatne citova nom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku je upravená funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej .
Právna veta: Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Podľa § 18 ods. 1 O. z. (Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení) spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj (rozumej popri fyzických osobách, tu por. i § 7 O. z.) právnické osoby. Tými sú podľa § 18 ods. 2 O. z. okrem združení fyzických alebo právnických osôb (písm. a/), účelových združení majetku (písm. b/) a jednotiek územnej samosprávy (písm. c/) aj iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon (písm. d/). Platné procesné právo Sl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Podľa § 10a O. s. p. o dovolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako odvolacích súdov rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky (odsek 1); o dovolaniach proti rozhodnutiam Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako odvolacieho súdu rozhoduje iný .
Právna veta: Podľa § 201 veta prvá O.s.p. účastník konania môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Podľa § 10 ods. 1 O.s.p. krajské súdy rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných súdov. Podľa § 10 ods. 2 O.s.p. o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd S. republiky. Citované ustanovenia upravujú funkčnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tak, že tento súd je príslušný rozhodovať o odvolaniach vtedy, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu krajského súdu ako súdu prvého stupňa. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... oslobodenia od súdnych poplatkov vydané v priebehu odvolacieho konania, nie je rozhodnutím krajského súdu ako súdu prvého stupňa. Ide o rozhodnutie krajského súdu ako odvolacieho súdu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné. Funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu S. republiky na rozhodovanie o tomto opravnom prostriedku preto nie .
Právna veta: Podľa § 12 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch v znení účinnom v čase rozhodovania odvolacieho súdu, vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Zákon o súdnych poplatkoch novelou účinnou od 1.1.2006 (do 30.6.2007) stanovil, že vo veciach poplatkov, rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený poplatkový úkon vykonať. Keďže vo veciach poplatkov za odvolanie je týmto orgánom krajský súd, bol tento kompetentný rozhodnúť o zastavení odvolacieho konania, ak žalobca poplatok splatný podaním odvolania nezaplatil súčasne s podaním opravného prostriedku, a ani na výzvu odvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Podľa § 10a ods. 1 O.s.p. o dovolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako odvolacích súdov rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Podľa § 12 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch v znení účinnom v čase rozhodovania .
Právna veta: V prejednávanej veci smeruje dovolanie proti uzneseniu. Dovolanie proti uzneseniu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnuti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Podľa § 10a ods. 1, 2 O.s. p. o dovolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako odvolacích súdov rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky a o dovolaniach proti rozhodnutiam Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako odvolacieho súdu rozhoduje iný senát .
Merito o náhradu škody
... posúdil. Konanie krajského súdu trpí preto inou vadou konania, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Dovolaním napadnuté meniace rozhodnutie krajského súdu ako odvolacieho súdu bolo vydané v rozpore s § 220 Občianskeho súdneho poriadku, nakoľko neboli splnené zákonné podmienky na jeho zmenu. Uviedol, že .
Merito O vymoženie 990 Sk a trov exekúcie
... rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Podľa § 10a ods. 1 a 2 O.s.p. o dovolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako odvolacích súdov rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky a o odvolaniach proti rozhodnutiam Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako odvolacieho súdu rozhoduje iný senát .
Merito o zaplatenie 80 000,- Sk
... ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Podľa § 10a ods. 1 O. s. p. o dovolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako odvolacích súdov rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Podľa § 104 ods. 1 veta prvá O. s. p., ak ide o taký nedostatok .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.