Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
210 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: O znížení dávky, v danom prípade o znížení invalidného dôchodku, je potrebné rozhodnúť, teda vydať rozhodnutie. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredia o dôchodkovej dávke (§ 179 ods.1 písm. a/ bod 1 zákona) sa vydáva písomne, musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie povinnosti nahradiť trovy konania. V odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka S ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Petra Paludu , v právnej veci navrhovateľky: J., bytom R. , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul.29.augusta č.8, Bratislava, o starobný dôchodok v súbehu s invalidným dôchodkom a jeho výšku , o odvo laní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Pr
Právna veta: V súvislosti s procesnou vadou podľa § 237 ods. 1 písm. f/ O.s.p. a tým porušením základného práva strany sporu na spravodlivý proces ohľadom dostatočného a zrozumiteľného (preskúmateľného) odôvodnenia rozsudku odvolacieho súdu, dovolací súd uvádza, že nedostatočné odôvodnenie a nepreskúmateľnosť dovolaním napadnutého rozsudku je nedostatkom odôvodnenia zakladajúcim vadu zmätočnosti. Už dávnejšia judikatúra najvyššieho súdu (R 111/1998) ale zastávala názor, že nepreskúmateľnosť rozhodnutia nezakladá zmätočnosť rozhodnutia a prípustnosť dovolania; nepreskúmateľnosť bola považovaná za vlastnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/68/2017 5110235490 31. januára 2019 JUDr. Mária Trubanová ECLI:SK:NSSR:2019:5110235490.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O. W., trvale bytom v R., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Róbert Mendel s.r.o., so sídlom v Bytči, Sidónie Sakalovej 190, proti žalovanej Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenske
Právna veta: Podľa odvolacieho súdu z ust. § 35 ods. 2 zákona o štátnej službe jednoznačne vyplýva, že minister vnútra Slovenskej republiky môže policajta zaradeného na útvare inšpekčnej služby previesť na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby a ak to nie je možné, preložiť na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu aj bez uvedenia dôvodu. Výraz bez uvedenia dôvodu platí súčasne pre policajta zaradeného v útvare inšpekčnej služby aj pre nadriadeného. Podľa odvolacieho súdu zákonná úprava služobného pomeru p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/ 20 /201 4 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Eleny Kov áčovej , v právnej veci žalob cu : mjr. Mgr. M. , nar. X. , bytom X. , zastúpený: Mgr. Nikoleta Oktavcová, advokátka, Nám. SNP 70/36, Zvolen, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra S lovenskej republiky, Pribinova 2, Bratis
Právna veta: Je povinnosťou správneho orgánu, aby zistil všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie a tak doplnil podklad pre rozhodovanie do takej miery, aby bol spoľahlivým základom pre jeho rozhodovanie. Táto povinnosť sa vzťahuje tak na prvostupňový, ako aj na druhostupňový správny orgán, až do vydania rozhodnutia. Tejto zákonnej povinnosti nie je správny orgán zbavený ani ustanovením § 34 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon č. 71/1967 Zb., podľa ktorého je účastník konania povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžp/16/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobc u: Ľ. V. , bytom S. , B ., zastúpen ý: JUDr. P. Z., advokát so sídlom U ., B., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Bratislave , so sídlom Lamačská cesta , Bratislava , za účasti ďalších úča
Právna veta: I keď ustanovenie § 47 ods. 2 správneho poriadku explicitne neprikazuje, že výrok rozhodnutia musí obsahovať vecné, časové a miestne určenie konania, ktoré je správnym orgánom posúdené ako správny delikt, je nespochybniteľné, že vo výroku rozhodnutia o správnom delikte musí vymedzenie predmetu, o ktorom sa rozhoduje, spočívať v špecifikácii deliktu tak, aby konanie (buď faktické konanie alebo opomenutie), o ktorom správny orgán autoritatívne tvrdí, že je porušením záväznej právnej normy, nemohlo byť zameniteľné s iným konaním. (...) Pokiaľ má rozhodnutie o správnom delikte plniť aj preventívnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžk/18/2019 1017200931 25. 03. 2021 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2021:1017200931.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Igora Belka, v právnej veci žalobcu: Okresný súd Košice, so sídlom Štúrova 29, K
Právna veta: Nárok na náhradu podľa odseku 1 zaniká, ak sa náhrada uplatňuje v ochranných lesoch (§ 23 zákona č. 61/1977 Zb.) a v lesoch osobitného určenia s výnimkou lesov v chránených územiach a iných častí lesov významných z hľadiska ochrany prírody; (§ 2 ods. 3 písm. e/ vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z.z.) nárok nezaniká v prípade, ak orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie o nevydaní súhlasu, nepovolení výnimky alebo rozhodnutie s určenými obmedzujúcimi podmienkami a tým obmedzí postup vlastníka pozemku podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 S ž p / 1 / 2 0 1 0 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého , v právnej veci navrhovateľa : P. S. H. , zastúpe ného advokátom JUDr. V. P. , proti odporcovi : Krajský úrad životného prostredia v Žiline , vo veci opravného prostriedku navrhovateľa proti
Právna veta: Za stavu, keď preskúmavané rozhodnutie podpísala osoba, ktorú nie je možné identifikovať, sa odvolací súd stotožnil s názorom žalobcu, že takéto rozhodnutie je pre adresáta predmetného rozhodnutia postihnuté deficitom zmätočnosti a nalomujúce jeho hodnovernosť. V preskúmavanej veci najvyšší súd dospel k záveru, že nedôslednou aplikáciou ustanovenia § 47 ods. 5 správneho poriadku bolo vo veci zistené závažné pochybenie majúce za následok nezákonnosť preskúmavaných rozhodnutí, t.j. rozhodnutia žalovaného ako aj rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu. Nakoľko najvyšší súd v konaní správneho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/4/2012 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozef a Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci žalobcu : B. S., s.r.o. , so sídlom v Ž., P . X. , právne zastúpený JUDr. R . K., advokátom, Advokátska kan celária so sídlom v Ž., D. D .X. , proti žalovanému : Kr ajský stavebný úrad v Žiline , so
Právna veta: Odpočítanie dane nenastáva „ex lege“, ale je právom platiteľa dane, ktorého vykonanie (uplatnenie) je spojené s dôkaznou povinnosťou preukázania zákonných podmienok na jeho uplatnenie. Zákon č. 222/2004 Z.z. vyžaduje na vznik nároku na odpočítanie dane súčasné splnenie tak materiálnej, ako aj formálnej podmienky, teda daňový subjekt musí preukázať, že faktúry, prípadne iné listiny, na základe ktorých si uplatňuje odpočet dane, presne odrážajú skutočne realizované plnenia. V prípade, že zistené okolnosti nasvedčujú tomu, že takéto písomnosti naozaj odrážajú (a teda dokladujú) uskutočnené zdanit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžfk/22/2019 8017200781 10. 09. 2020 JUDr. Petra Príbelská ECLI:SK:NSSR:2020:8017200781.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jany Zemkovej, PhD., v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): H. P., F., zastúpeného JUDr. Eug
Meritum rozhodnutie nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť - neodôvodnená výška pokuty
Najvyšší súd 6Sž o/40/ 2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalob kyne : ELDON, s.r.o. , so sídlom Dolná 40, Banská Bystrica, IČO : 36 031 836 právne zastúpenej JUDr. Jánom Geregom, advokátom, so sídlom Dolná 36, Banská Bystrica , proti žalovanému : Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
MENU