Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie o náhrade trov konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1458

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

502 dokumentov
9289 dokumentov
13 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Uznesenie odvolacieho súdu o náhrade trov konania nie je rozhodnutím, ktorým sa konanie končí v zmysle ustanovenia § 420 CSP, i keď odvolací súd o náhrade trov konania rozhodol samostatným uznesením vydaným až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/160/2017 Identifikačné číslo spisu: 5106229707 Dátum vydania rozhodnutia: 28.02.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Švecová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5106229707.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ R. B., bývajúceho v Y., 2/ W. B., bývajúcej v Y., 3
Právna veta: Ak súd v časti zastaví konanie na základe späťvzatia žaloby, rozhodne o náhrade trov konania v tejto časti podľa § 146 ods. 2 O. s. p.. Nezaplatenie súdneho poplatku nemá vplyv na rozhodnutie o náhrade trov konania.

Úryvok z textu:
Uznesením krajský súd konanie v časti zastavil, lebo žalobca vzal čiastočne žalobu späť. Zaviazal žalobcu na náhradu trov konania 5515,60 Sk. Výrok o náhrade trov konania odôvodnil tým, že žalobca mal úspech do výšky 335 800 Sk, lebo táto čiastka bola zaplatená po podaní žaloby. Táto čiastka predstavuje 24 %-nú úspešnosť. Žalovaný mal úspech do výšky 76 %, lebo pred podaním žaloby zaplatil 1,051 200 Sk, preto má právo na náhradu trov konania v 52 %-tách. Výšku náhrady vypočítal podlá vyhl. č. 24
Právna veta: Pohľadávka vzniknutá z titulu náhrady trov konania totiž vo svojej podstate predstavuje pohľadávku „sui generis“ oproti pohľadávkam vzniknutým napr. z titulu existencie konkrétneho záväzkovoprávneho vzťahu alebo zodpovednostného vzťahu, kedy v týchto prípadoch momentom splnenia konkrétnych záväzkovoprávnych podmienok resp. konkrétnych predpokladov zodpovednosti možno hovoriť o existencii tzv. „dospelej“ či splatnej pohľadávky, teda žalovateľnej pohľadávky. V prípade pohľadávky vzniknutej z titulu náhrady trov konania však takýto „medzistupeň vývoja“ pohľadávky, t. j. vo forme existencie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/109/2018 Identifikačné číslo spisu: 5112241714 Dátum vydania rozhodnutia: 28.03.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Gandžala Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5112241714.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ REALITY LAURIN, a.s., so sídlom v Kysuckom Novom Meste, Belanského 272
Právna veta: V správnom súdnictve v konaní o žalobách rozhoduje súd o náhrade trov konania predovšetkým podľa § 250k ods. 1 OSP, podľa ktorého ak mal žalobca úspech celkom alebo sčasti, súd mu proti žalovanému prizná právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu trov konania; môže tiež rozhodnúť, že sa náhrada trov celkom alebo sčasti neprizná, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Ide o osobitné ustanovenie, ktoré upravuje iba právo na náhradu trov konania úspešného žalobcu a v odseku 1 v podstate vylučuje primerané použitie § 142 OSP, hoci úspech v konaní sa u žalobcu posudzuje rovnako ako pri použití § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžp/18/2013 Identifikačné číslo spisu: 2011200509 Dátum vydania rozhodnutia: 21.08.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jarmila Urbancová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:2011200509.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. P. U., C. a 2/ PhDr. U. U., obaja bytom v Z.,
Právna veta: V § 142 O.s.p. je upravené rozhodovanie súdu o náhrade trov konania podľa miery úspechu vo veci. Úspech v konaní treba chápať v závislosti od výsledku súdneho sporu, pričom pod úspechom treba rozumieť úspech v zmysle procesného výsledku. Procesný úspech v plnom rozsahu na strane žalobcu znamená stav, pri ktorom súd v plnom rozsahu vyhovie jeho návrhu vo veci a vydá rozsudok v súlade s navrhovaným petitom. Rozhodovanie podľa § 142 O.s.p. je založené na týchto zásadách, a/ účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná plnú náhradu trov konania proti účastníkovi, ktorý vo veci úspe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. V. , bývajúcej v B. , zastúpenej H. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému 1/ R. Z. , bývajúcemu v Š., 2/ M. B. , bývajúcemu v M. , o určenie vlastníckeho práva a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 39 C 52 /200 7, o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 14 . apríla 2010 sp. zn.
Právna veta: V prípade, ak súd prejednáva nárok na náhradu škody, ktorá je vymedzená jednotlivými zložkami práva na náhradu škody, tieto jednotlivé zložky na náhradu škody sa prejavujú ako samostatné dielčie nároky vyplývajúce z určitého zodpovednostného vzťahu. Existencia týchto dielčich nárokov je od seba nezávislá; jednotlivý dielči nárok môže vzniknúť bez toho, aby súčasne vznikli aj ďalšie nároky. Jednotlivé dielče nároky na náhradu škody sú podľa hmotného práva úplne samostatné, nakoľko predpoklady ich vzniku sú odlišné a tiež vznikajú v rôznom (inom) čase. So samostatnosťou dielčich nárokov na ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 M Cdo 25/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. D. K. , bý vajúcej v B. , proti žalovanému R. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenému G. , s.r.o., so sídl om v B. , IČO: X. , o náhradu škody , za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovaného U. , a.s., so sídlom v B. , IČO: X. , veden ej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 20 C 33/2005 , o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej
Právna veta: Najvyšší súd v citovanom rozhodnutí konštatoval k ustanoveniu § 250h ods. 2 O.s.p. nasledovné : „Citované zákonné ustanovenie vo vete za bodkočiarkou upravuje výnimočné priznanie náhrady trov konania žalovanému pre prípad späťvzatia žaloby, a to trov, ktoré žalovaný vynaložil po tom, čo žalobca podal žalobu. Predpoklady uvedené v tomto ustanovení nemajú spoločné znaky s § 250k ods. 1 OSP, ktoré sa viažu na výsledok, resp. úspech v konaní a v zmysle ktorého nemožno náhradu trov konania priznať nikomu inému iba úspešnému žalobcovi. Rozhodnutie o náhrade trov konania žalovaného podľa § 250h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžf/83/2013 Identifikačné číslo spisu: 4013200090 Dátum vydania rozhodnutia: 10.01.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:4013200090.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: C. W., bytom I. S. XXX, T., právne zastúpená JUDr
Kľúčové slová: procesná zodpovednosť späťvzatie návrhunáhrada trov konania
R 23/2013
Právna veta: Aplikácia ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku v správnom súdnictve dopadá len na také prípady zastavenia konania, v ktorých neprichádza do úvahy aplikácia ustanovenia § 250h ods. 2 veta za bodkočiarkou Občianskeho súdneho poriadku ani aplikácia ustanovenia § 146 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo/3/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. J., bytom B., zastúpeného Advokátskou kanceláriou L., s. r. o., so sídlom B. B., proti žalovanej Obci Kružlov, so sídlom Kružlov 141, IČO: X., zastúpenej JUDr. L. J., advokátkou so sídlom P., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovanej číslo: 363/2010
Právna veta: Žiadosť o poskytnutie informácií podľa § 14 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o slobode informácií) je podaná až dňom, keď bola oznámená povinnej osobe. Nepostačuje, aby sa povinná osoba dozvedela iba o jej podaní, ale musí poznať jej obsah. Až odo dňa, v ktorom môže poznať jej obsah, dochádza aj k začatiu konania o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií.

Úryvok z textu:
Žalobou z 2. mája 2013 sa žalobca domáhal zrušenia fiktívneho rozhodnutia žalovaného vo veci poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, doručeného žalobcovi 9. marca 2013 a fiktívneho rozhodnutia žalovaného vo veci poskytnutia informácií podľa zákona o slobode informácií, doručeného žalobcovi 7. apríla 2013. K žalobe pripojil text žiadosti o poskytnutie
Meritum Trovy konania
Kľúčové slová: úkony právnej pomocikomerčný právniknáhrada trov konania
R 103/1994
Právna veta: V rámci náhrady trov konania nemožno priznať účastníkovi náhradu odmeny za úkony právnej pomoci, poskytnuté komerčným právnikom, zapísaným do zoznamu komerčných právnikov, vedeného Komorou komerčných právnikov Českej republiky, ktorý nie je zapísaný do zoznamu komerčných právnikov, vedených Komorou komerčných právnikov Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave napadnutým uznesením zastavil konanie a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 1040 Sk náhrady trov konania, pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku a náhrady trov za právne zastupovanie. Súčasne rozhodol o vrátení 673 Sk súdneho poplatku žalobcovi. Rozhodnutie o náhrade trov konania odôvodnil poukazom na § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p. Proti uzneseniu v časti o trovách konania podal odvolanie žalobca. Žiadal ho zmeniť a priznať náhradu nákladov konania z
MENU