Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie o odvolaní súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
8 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1) F. V. 2) J. M., obaja zastúpení advokátom JUDr. D. T., proti žalovanému: MVRR SR, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia ministra VRR SR č. MVRR-2005-8470/33640- súdu v Bratislave č.k. 1 S 425/2005-42 zo dňa 22. marca 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 1 S 425/2005-42 zo dňa 22. marca 2007 p
Právna veta: V konaní podľa § 250t OSP súd nemôže skúmať už vydané rozhodnutie a ani skutočnosti vyplývajúce z vydaného rozhodnutia, najmä nie jeho zákonnosť a postup, ktorým orgán verejnej správy dospel k vydaniu rozhodnutia. To je predmetom konania o preskúmanie zákonnosti samotného rozhodnutia. Ak má vydané a žalobcovi doručené rozhodnutie formálne nedostatky, nápravy sa žalobca mohol domáhať podaním žaloby podľa § 247 a nasl. OSP.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -25 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. B., bytom N., zastúpený A. advokátska kancelária, s.r.o. so sídlom T. proti odporcovi Veliteľstvo síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR, so sídlom 911 01 Trenčín, Smetanova č. 6, zastúpený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Úradom právnych služieb, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy takto r o z h o d o l
Meritum zrušené a vrátené KS - § 221 ods. 1 písm. h) OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. P. Ď., proti žalovaným: 1) Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám. slobody 1, Bratislava, 2) MUDr. Š. H., vedúci Úradu vlády SR, Nám. slobody 1 , Bratislava, o preskúmanie zákonnosti fiktívnych rozhodnutí žalovaného, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 1 S 310/2005-75 zo dňa 12. septembra 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovens
Meritum o vydanie veci
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne Akad. mal. a soch. M. T. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. J. H. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému J. S., bývajúcemu v D. , zastúpenému JUDr. M. A. , advokátom so sídlom v B. , o vydanie veci , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 37 C 86/2007 , o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 27. októbra 2010 sp. zn. 24 Co 64/2010 , takto
Meritum priestupok podľa zákona č. 282/2002 Z. z. - prenesený výkon štátnej správy na samosprávu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. Arch. F. B., bytom T., proti odporcovi: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica, o odvolaní proti rozhodnutiu odporcu č. PS -OP 147937/2010 zo dňa 2. decembra 2010, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Kra jského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 27S p/6/2011 - 8 zo dňa 1. júla 2011, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uzn
Meritum o ochrane prírody a krajiny
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca , PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu : Lesoochranárske zoskupenie VLK , občianske združenie, IČO 313 03 862 s adresou Tulčík č. 26, zast. : JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokát kou so sídlom advokátsk
Meritum oslobodenie od súdnych poplatkov § 10 ods. 6 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a § 83 OSP
Najvyšší súd 1Sž f/4/20 15 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: BK a SPOL., s.r.o. , IČO: 36 004 723, so sídlom Zvolenská č. 83, 984 01 Lučenec, zast.: JUDr. Petrom Petríkom , advokátom, so sídlom advok átskej kancelárie Komenského č. 14419/18D, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhod
Meritum oslobodenie od súdnych poplatkov § 10 ods. 6 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a § 209a OSP
Najvyšší súd 1Sž f/6/20 15 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: BK a SPOL., s.r.o. , IČO: 36 004 723, so sídlom Zvolenská č. 83, 984 01 Lučenec, zast.: JUDr. Petrom Petríkom , advokátom, so sídlom advok átskej kancelárie Komenského č. 14419/18D, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhod
Meritum oslobodenie od súdnych poplatkov § 10 ods. 6 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a § 209a OSP
Najvyšší súd 1Sž f/8/20 15 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: BK a SPOL., s.r.o. , IČO: 36 004 723, so sídlom Zvolenská č. 83, 984 01 Lučenec, zast.: JUDr. Petrom Petríkom , advokátom, so sídlom advok átskej kancelárie Komenského č. 14419/18D, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozho
MENU