Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813202
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
18.10.2017 04:14

Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie o trovách konania


Približný počet výsledkov: 1316 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozhodnutie o trovách konania
  • rozhodnutie nájdené 834025 krát v 47524 dokumentoch
  • o nájdené 1935672 krát v 48257 dokumentoch
  • trovach nájdené 38208 krát v 21519 dokumentoch
  • konanie nájdené 1106971 krát v 47787 dokumentochNemeritórne rozhodnutie odvolacieho súdu o trovách konania nemá atribúty tzv. „prekvapivého rozhodnutia“, pri jeho vydávaní sa neuplatní postup podľa § 213 ods. 2 OSP a nedochádza k odňatiu možnosti konať pred súdom podľa § 237 písm. f/ OSP (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Súdna prax sa ustálila v názore, že procesné rozhodnutie odvolacieho súdu o trovách konania nemôže mať atribúty tzv. prekvapivého rozhodnutia. V tejto súvislosti dovolací súd dáva do pozornosti rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. júla 2013 sp. zn. 3 Cdo 120/2013, ktoré bolo prijaté občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 10. decembra 2013 na uverejnenie v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. Následne bolo uverejnené v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 9/2014 pod č. 134 a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Postup odvolacieho súdu podľa § 213 ods. 2 OSP neprichádza do úvahy pri rozhodovaní o trovách konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ustanovenie § 213 ods. 2 O.s.p. ukladá odvolaciemu súdu pred rozhodnutím o odvolaní, aby v prípade, ak je toho názoru, že sa na vec vzťahuje ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je pre rozhodnutie veci rozhodujúce, vyzvať účastníkov konania, aby sa k možnému použitiu tohto ustanovenia vyjadrili. Dovolací súd nepovažuje námietku vedľajšieho účastníka, podľa ktorej ho mal odvolací súd osobitne vyzvať na vyjadrenie k možnej aplikácii § 146 ods. 2 O.s.p. s odôvodnením, že na rozhodnutie o trovách konania chce aplikovať ustanovenie právneho predpisu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Trovy konania a právneho zastúpenia v prípade zastupovania právnickej osoby, ktorá zamestnáva človeka s právnickým vzdelaním alebo má vlastný právny útvar (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Pri rozhodovaní o trovách konania sa uplatňuje zásada zodpovednosti za výsledok, ktorá je obmedzená iba v prípadoch, v ktorých to zákon expressis verbis upravuje. Ďalšou všeobecne platnou zásadou je, že účastník konania má právo iba na náhradu tých trov konania, ktoré boli potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva. Nemožno preto priznať náhradu trov konania, hoci aj plne úspešnému účastníkovi konania v prípade, ak má náhrada trov pozostávať z trov, ktoré neboli účelne vynaložené. Účelnosť vynaložených trov bude vždy závisieť od konkrétnych okolností danej veci. Záver o neúčelnosti t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Špeciálne skutkové podstaty pre posúdenie náhrady trov konania u účastníka s čiastočným prospechom vo veci (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Z uvedeného ust. § 142 ods. 3 O. s. p. vyplývajú tri špeciálne skutkové podstaty, v prípade ktorých musí byť posúdenie náhrady trov konania u účastníka, ktorý mal vo veci iba čiastočný úspech, odlišne od všeobecného pravidla vyplývajúceho z ustanovenia § 142 ods. 2 O. s. p.. Ide o prípady, ak (a) mal účastník neúspech v pomerne nepatrnej časti, (b) rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku, (c) rozhodnutie o výške plnenia záviselo od úvahy súdu (II. US 82/09-27). Ustanovenie § 142 ods. 3 O. s. p. treba v pomere k ustanoveniu § 142 ods. 2 O. s. p. považovať za lex specia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Výrok o náhrade trov konania obsiahnutý vo výroku rozsudku (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: O tejto povinnosti rozhoduje na návrh a spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie na ňom končí (§ 151 ods. 1 veta prvá O.s.p.). Z uvedeného vyplýva, že spravidla súd pojme rozhodnutie o trovách konania do rozsudku, ktorým rozhoduje o veci samej (§ 155 ods. 1 O.s.p.). Výrok o náhrade trov konania sa tak stáva súčasťou výroku rozsudku. To ale neznamená, že táto časť výroku zároveň stráca povahu rozhodnutia vydaného vo forme uznesenia. Práve naopak, túto povahu rozhodnutia si aj naďalej zachováva, pretože výrok o náhrade trov konania je obsiahnutý vo výroku rozsudku len z dôvodov procesnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Rozhodnutie o trovách konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: O povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd podľa § 151 ods. 1 O.s.p. na návrh a to spravidla v rozhodnutí ktorým sa konanie končí. Pri výklade tohto ustanovenia v súvislosti s ustanovením § 166 O.s.p. podľa ktorého môže súd doplniť rozsudok pokiaľ nie je právoplatný ak v ňom nerozhodol o niektorej časti predmetu konania o trovách konania alebo o predbežnej vykonateľnosti, je nutné dospieť k záveru, že rozhodnutie o trovách konania pokiaľ závisí na výsledkoch konania vo veci samej musí byť obsiahnuté v rozsudku, ktorým sa konanie vo veci končí. Neskôr môže byť o trovách rozhodnuté ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Náhrada trov konania a posudzovanie úspešnosti žalobcu v konaní (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Súd prvého stupňa v odôvodnení rozhodnutia týkajúceho sa náhrady trov konania náležite nevyhodnotil, z akých dôvodov považoval úspech žalobcu v preskúmavacom konaní za čiastočný a súčasne pre posúdenie úspešnosti žalobcu jasným a zrozumiteľným spôsobom nevyhodnotil námietky žalobcu uvedené v žalobe. Senát odvolacieho súdu dáva do pozornosti, že Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej judikatúre konštatuje, že súd by mal vo svojej argumentácii obsiahnutej v odôvodnení svojho rozhodnutia dbať aj na jeho celkovú presvedčivosť, teda na to, aby premisy zvolené v rozhodnutí, ako aj závery, ku kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Ak súd prvého stupňa v rozsudku nerozhodol o trovách štátu a nerozhodol o nich bez návrhu ani do právoplatnosti rozsudku, bolo vylúčené, aby o nich rozhodol neskôr mimoriadnym dovolaním napadnutým uznesením (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ochrana záujmov štátu spočívajúca v povinnosti súdu rozhodnúť o trovách, ktoré štát platil, je úradnou povinnosťou konajúceho súdu. Táto povinnosť mu vyplýva z § 151 ods. 6 O. s. p., v zmysle ktorého o trovách štátu súd rozhodne aj bez návrhu. Pokiaľ súd prvého stupňa v rozsudku nerozhodol o trovách štátu a nerozhodol o nich bez návrhu ani do právoplatnosti rozsudku, bolo vylúčené, aby o nich rozhodol neskôr mimoriadnym dovolaním napadnutým uznesením, vydaným navyše takmer po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Ak účastník výslovne uplatnil náhradu trov len v určitej výške a celková náhrada trov je vyššia, možno vyvodzovať, že v ostatnej časti sa náhrady trov zriekol (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ak účastník konania do rozhodnutia, resp. do troch dní od rozhodnutia podal návrh na rozhodnutie o trovách a tie v návrhu špecifikoval, ale v menšom rozsahu než ako mu v skutočnosti patrili, súd prizná trovy len v navrhovanom rozsahu a len v takomto rozsahu v písomnom vyhotovení rozhodnutia tieto trovy určí. Zrieknutie sa práva na náhradu trov konania sa v judikatúre hodnotí ako procesný, aj keď neupravený inštitút. Odlišuje sa od inštitútu vzdania sa práva podľa hmotného práva. Z toho vyplýva, že stačí, ak sa oprávnený účastník zriekne náhrady trov vo vzťahu k súdu, nemusí to tak byť vo vzťah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právomoc správneho orgánu rozhodnúť o trovách správneho konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Povinnosť nahradiť trovy konania sa ukladá rozhodnutím (ust. § 47 ods. 2 správneho poriadku). Rozhodnutie o trovách správneho konania nemusí byť súčasťou rozhodnutia správneho orgánu vo veci samej; správny orgán ho môže vydať aj po rozhodnutí vo veci samej (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. 05. 2002, sp. zn. 1So 203/2001). Má za to, že v danej veci ide o rozhodnutie o trovách správneho konania (vzťah žalobcu a žalovaného je vzťahom administratívnoprávnym), teda uvedená vec nie je sporom, či inou právnou vecou, ktorá vyplýva z občianskoprávnych, pracovných, rodinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: S trvalým opustením spoločnej domácnosti sú z hľadiska zániku práva spoločného nájmu bytu manželmi a tiež zmeny v nájomnom právnom vzťahu spojené tie isté právne následky, ako v prípade smrti manžela, ktorý bol nájomcom bytu (§ 707 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 708 Občianskeho zákonníka). Preto v prípade trvalého opustenia spoločnej domácnosti jedným z manželov zanikne priamo zo zákona právo spoločného nájmu bytu manželmi. V zmenenej podobe trvá nájomný právny vzťah ďalej, pretože nájomcom po trvalom opustení spoločnej domácnosti jedným z manželov zostáva druhý manžel. Nájomné prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spoločného nájmu bytu. Z tohto dôvodu odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil (§ 220 O.s.p.) tak, že žalobu zamietol. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil poukazom na § 142 ods. 2 O.s.p. Rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 25. septembra 2007 sp ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: 1. Ak súd, napriek tomu, že riadne nepredvolal opatrovníčku, ktorú sám ustanovil účastníčke konania o zbavenie spôsobilosti na právne úkony za účelom bránenia jej práv a právom chránených záujmov v súdnom konaní, na žiadne pojednávanie, dokonca ani na to, na ktorom prejednal a rozhodol vec, odňal tejto účastníčke možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (R 41/2002, R 32/2002). Dovolací súd na tomto mieste poznamenáva, že na veci nič nemení skutočnosť, že M. A. na zastupovanie v tomto konaní sama udelila plnú moc na svoje zastupovanie advokátke. 2. Spôsobilosť na právne úkony ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na ustanovenie § 219 posúdil ako správny, keď rozhodol o úplnom zbavení spôsobilosti na právne úkony M. A. a tiež rozhodnutie o trovách konania štátu a účastníkov. Keďže rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony nie je ešte právoplatné, zrušil výrok o ustanovení ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Z ustanovenia § 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že so zánikom manželstva rozvodom nie je zo zákona spojený aj zánik spoločného členstva rozvedených manželov v družstve, ale k jeho zániku je potrebná dohoda rozvedených manželov alebo rozhodnutie súdu o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu rozvedenými manželmi. Ak vzniklo za trvania manželstva nielen právo spoločného užívania družstevného bytu, ale i spoločné členstvo v bytovom družstve, potom hodnota práv a povinností spojených s užívaním tohto bytu je spoločnou majetkovou hodnotou, ku ktorej musí súd pri vyporiadaní bezpodielov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 000 Sk); keďže žalobkyňa žiadala na vyrovnanie členského podielu len čiastku 350 000 Sk, súd žalobe v celom rozsahu vyhovel. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil § 142 ods. 1 O.s.p. Krajský súd v Prešove na odvolanie žalovaného rozsudkom z 19. januára 2010 ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Ak sa u daňového subjektu vykonáva daňová kontrola alebo opakovaná daňová kontrola, dokončí daňovú kontrolu alebo opakovanú daňovú kontrolu ten správca dane, ktorý ju začal. Tento správca dane je miestne príslušným správcom dane až do doručenia rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní. Správca dane odstúpi spisový materiál podľa prvej a druhej vety po doručení rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní. Ak sa vykonáva proti daňovému subjektu daňová exekúcia, doterajší správca dane oznámi osobám, u ktorých je vykonávaná, zmenu správcu dane s uvedením príslušného čísla účtu správcu dane v bank ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyhodnotil ako vadu konania, ktorá podľa ust. § 250j ods. 2 písm. e) OSP, je rovnako dôvodom na zrušenie predmetného rozhodnutia. O trovách konania rozhodol súd podľa ust. § 250k ods. 1 OSP tak, že zaviazal v konaní neúspešného žalovaného na ich náhradu žalobcovi ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 40/1964, 563/2009, 431/2002, 333/2011, 595/2003, 431/2001
Právna veta: Z ust. § 24 ods. 2 Správneho poriadku vyplýva, že podmienky na doručovanie fikciou doručenia uložením musia byť splnené súčasne. Náhradné doručenie je výnimkou z riadneho doručenia písomnosti, a preto zákon ustanovuje prísne formálne podmienky na to, aby mohol byť tento inštitút uplatnený. Vzhľadom na to, že ide o náhradné doručenie, splnenie podmienok musí byť vykladané striktne, a to s prihliadnutím na článok 152 ods. 4 ústavy SR v spojení s článkom 46 ods. 1 Ústavy SR. V danom prípade bolo sporné, či sa žalobca ako adresát písomnosti zdržiaval v mieste doručenia alebo nezdržiaval, nak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu v Žiline č. 21S/24/2010 z 1. júna 2010 zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie. O trovách konania súd nerozhodoval, nakoľko nejde o rozhodnutie, ktorým sa konanie spravidla končí (§ 151 ods. 1 OSP). P o u č ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Právna veta: Pre platnosť vlastnoručného (holografného) závetu (§ 476a Občianskeho zákonníka) sa vyžaduje po formálnej stránke, aby ho napísal priamo poručiteľ a to písaným písmom, ktoré je prejavom jeho osobnosti vyplývajúcej z jeho rukopisu. Môže ísť preto o akúkoľvek abecedu, aj o použitie tlačeného písma, nesmie však ísť o mechanické znaky alebo o použitie mechanických písacích pomôcok (holografné aj alografné) a písmo musí byť čitateľné. Nevyhnutnou podmienkou platnosti závetu je podpis, ktorý musí dostatočne identifikovať pisateľa a musí obsahovať dátum, kedy bol podpísaný. Pre posúdenie, či v hologr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... overeniu podpisu na Mestskej časti Bratislava–Dúbravka, naviac tento dátum je napísaný pracovníčkou, ktorá overovala pravosť podpisu poručiteľa. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. a vznikom trov na právnom zastúpení. Proti tomuto ... bol uvedený aj dátum a urobil tak s najväčšou pravdepodobnosťou preto, aby dal vážnosť aktu, ktorý urobil. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. a vznikom trov žalovanej na zaplatenom preddavku na znalecké ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Požiadavky na riadne zdôvodnenie rozsudku súdu vo vnútroštátnych podmienkach Slovenskej republiky ustanovuje § 157 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa žalobca domáha a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril žalovaný, prípadne iný účastník konania, jasne, stručne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Dbá pritom aj na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Výkladom citovanéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k porušeniu práva žalobcu, ktoré spočíva vo vykonávaní výstavby, ktorá bola nepovolená. Rozhodnutie o trovách konania štátu odôvodnil ustanovením § 148 ods. 1 O.s.p. a vznikom trov na znaleckom dokazovaní, rozhodnutie o trovách konania účastníkov právne neodôvodnil. Krajský súd v Košiciach na odvolanie žalovaných rozsudkom z ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Uverejnené v bulletine 13/2014
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 238 vymenúva znaky tých rozsudkov odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie procesne prípustné. Z právnej úpravy obsiahnutej v danom ustanovení je zrejmé, že zákonodarca v nej – zohľadňujúc mimoriadny charakter dovolania a možné dôsledky zrušenia rozhodnutia dovolacím súdom – vyjadril na jednej strane vôľu, aby určité rozsudky (výnimočne) napriek tomu, že už nadobudli právoplatnosť, mohli byť predmetom preskúmania v dovolacom konaní (viď napríklad § 238 ods. 1 až 3 O.s.p.). Na druhej strane tým ale zároveň vyjadril vôľu, aby iné rozsudky (než sú ním vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vecnej správnosti odvolaním napadnutého rozsudku, preto ho podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil. Za správne označil tiež rozhodnutie o trovách konania vo vzťahu medzi žalobkyňou a žalovaným. V odvolacom konaní bola žalovaná úspešná, avšak odvolací súd jej z dôvodov hodných osobitného ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Občiansky zákonník obsahuje jednoznačnú právnu úpravu nároku oprávnených spoluvlastníkov na vykúpenie ponúkaných podielov a je len na ich slobodnej vôli ako sa na vykúpení podielov dohodnú. Povinný spoluvlastník má povinnosť ponúknuť celý podiel, ktorý zamýšľa predať a je na rozhodnutí oprávnených spoluvlastníkov, či a v akom rozsahu ponuku prijmú. V citovanom ustanovení § 140 Občianskeho zákonníka je v jeho prvej vete zakotvená povinnosť spoluvlastníka, zamýšľajúceho previesť svoj spoluvlastnícky podiel, ponúknuť tento svoj spoluvlastnícky podiel – ostatným spoluvlastníkom - „ak sa spoluvlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dovolanie generálny prokurátor Slovenskej republiky. Navrhol, aby dovolací súd rozsudky krajského a okresného súdu v napadnutej časti v spojení s rozhodnutiami o trovách konania zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie okresnému súdu. Namietal nesprávne právne posúdenie veci (§ 243f ods. 1 písm. c ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.