Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie o trovách konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2877

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

903 dokumentov
17353 dokumentov
58 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ochrana záujmov štátu spočívajúca v povinnosti súdu rozhodnúť o trovách, ktoré štát platil, je úradnou povinnosťou konajúceho súdu. Táto povinnosť mu vyplýva z § 151 ods. 6 O. s. p., v zmysle ktorého o trovách štátu súd rozhodne aj bez návrhu. Pokiaľ súd prvého stupňa v rozsudku nerozhodol o trovách štátu a nerozhodol o nich bez návrhu ani do právoplatnosti rozsudku, bolo vylúčené, aby o nich rozhodol neskôr mimoriadnym dovolaním napadnutým uznesením, vydaným navyše takmer po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci starostlivosti o maloletého M. , nar. X. , bývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Ú. , dieťa rodičov matky M. , nar. X. , bývajúcej vo Z. a otca M. , nar. X. , bývajúceho V. o návrhu matky na udelenie súhlasu podať žiadosť o zmenu priezviska maloletého dieťaťa , vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 5 P 148/2010 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej
Právna veta: Súd prvého stupňa v odôvodnení rozhodnutia týkajúceho sa náhrady trov konania náležite nevyhodnotil, z akých dôvodov považoval úspech žalobcu v preskúmavacom konaní za čiastočný a súčasne pre posúdenie úspešnosti žalobcu jasným a zrozumiteľným spôsobom nevyhodnotil námietky žalobcu uvedené v žalobe. Senát odvolacieho súdu dáva do pozornosti, že Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej judikatúre konštatuje, že súd by mal vo svojej argumentácii obsiahnutej v odôvodnení svojho rozhodnutia dbať aj na jeho celkovú presvedčivosť, teda na to, aby premisy zvolené v rozhodnutí, ako aj závery, ku kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sži/9/2012 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: EURA, občianske združenie, so sídlom Tupého 25/A, Bratislava, v zastúpení JUDr. Vladimírom Šárnikom, advokátom, so sídlom Národného oslobodenia 25, Bernolákovo, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, B
Právna veta: Podľa § 151 ods. 1 až 3 OSP o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. V dôsledku skutočnosti, že odvolanie vo veci samej nie je prípustné, nemôže byť prípustné ani v časti, týkajúcej sa náhrady trov konania, a to bez ohľadu na skutočnosť, že súd prvého stupňa účastníkov o práve podať odvolanie nesprávne právne poučil.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So/172/2012 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky K. B., r. č. X., bytom X., N., zastúpenej JUDr. Mgr. Štefanom Buchom, advokátom so sídlom 010 01 Žilina, Námestie M. R. Štefánika č. 1, proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, o odvolaní účastníkov proti uzneseniu
Právna veta: Ak účastník konania do rozhodnutia, resp. do troch dní od rozhodnutia podal návrh na rozhodnutie o trovách a tie v návrhu špecifikoval, ale v menšom rozsahu než ako mu v skutočnosti patrili, súd prizná trovy len v navrhovanom rozsahu a len v takomto rozsahu v písomnom vyhotovení rozhodnutia tieto trovy určí. Zrieknutie sa práva na náhradu trov konania sa v judikatúre hodnotí ako procesný, aj keď neupravený inštitút. Odlišuje sa od inštitútu vzdania sa práva podľa hmotného práva. Z toho vyplýva, že stačí, ak sa oprávnený účastník zriekne náhrady trov vo vzťahu k súdu, nemusí to tak byť vo vzťah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: I.. A.. P. , nar. X. , r. č.: X. , bytom L. , O. , zast. JUDr. Mariánom Ďurinom , advokátom, so sídlom v Bratislave, Sibírska č. 4, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie , so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. X. zo dňa 30.09.2014, o odvolaní proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 25Sd/343/2014 -
Právna veta: O tejto povinnosti rozhoduje na návrh a spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie na ňom končí (§ 151 ods. 1 veta prvá O.s.p.). Z uvedeného vyplýva, že spravidla súd pojme rozhodnutie o trovách konania do rozsudku, ktorým rozhoduje o veci samej (§ 155 ods. 1 O.s.p.). Výrok o náhrade trov konania sa tak stáva súčasťou výroku rozsudku. To ale neznamená, že táto časť výroku zároveň stráca povahu rozhodnutia vydaného vo forme uznesenia. Práve naopak, túto povahu rozhodnutia si aj naďalej zachováva, pretože výrok o náhrade trov konania je obsiahnutý vo výroku rozsudku len z dôvodov procesnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. B., nar. X., bytom T., proti žalovanému S., zastúpenému: S., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného: S., B., zastúpeného: A. a.s. B., o náhradu škody na zdraví, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. l0 C 44/1997, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave zo 6. júna 2007 sp. zn. 24 Co 22/2007, takto r o z h o d o l : D ovolanie žalobcu
Právna veta: O povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd podľa § 151 ods. 1 O.s.p. na návrh a to spravidla v rozhodnutí ktorým sa konanie končí. Pri výklade tohto ustanovenia v súvislosti s ustanovením § 166 O.s.p. podľa ktorého môže súd doplniť rozsudok pokiaľ nie je právoplatný ak v ňom nerozhodol o niektorej časti predmetu konania o trovách konania alebo o predbežnej vykonateľnosti, je nutné dospieť k záveru, že rozhodnutie o trovách konania pokiaľ závisí na výsledkoch konania vo veci samej musí byť obsiahnuté v rozsudku, ktorým sa konanie vo veci končí. Neskôr môže byť o trovách rozhodnuté ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobkyne M. M., bývajúcej vo V., proti žalovaným 1/ P. K., bývajúcemu vo V., 2/ T. K., bývajúcemu vo V., 3/ V. M., bývajúcej vo V., 4/ I. K., bývajúcemu vo V., o určenie dátumu zriadenia a podpísania závetu, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 6 C 63/2004,
Právna veta: Z uvedeného ust. § 142 ods. 3 O. s. p. vyplývajú tri špeciálne skutkové podstaty, v prípade ktorých musí byť posúdenie náhrady trov konania u účastníka, ktorý mal vo veci iba čiastočný úspech, odlišne od všeobecného pravidla vyplývajúceho z ustanovenia § 142 ods. 2 O. s. p.. Ide o prípady, ak (a) mal účastník neúspech v pomerne nepatrnej časti, (b) rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku, (c) rozhodnutie o výške plnenia záviselo od úvahy súdu (II. US 82/09-27). Ustanovenie § 142 ods. 3 O. s. p. treba v pomere k ustanoveniu § 142 ods. 2 O. s. p. považovať za lex specia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 39/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: F. S. A. , právne zast. JUDr. M. B. , PhD., advokátom, S., proti žalovanej: P. J. – I. - S. J. IČO: X. , právne zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. A. K. s. r. o., F., IČO: X. , v konaní o zaplatenie 5 514,84 Eur s príslušenstvom, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 15. júna 2010, č. k. 2Cob/198/2009 -141, takto r o z h o d o l
Právna veta: Pri rozhodovaní o trovách konania sa uplatňuje zásada zodpovednosti za výsledok, ktorá je obmedzená iba v prípadoch, v ktorých to zákon expressis verbis upravuje. Ďalšou všeobecne platnou zásadou je, že účastník konania má právo iba na náhradu tých trov konania, ktoré boli potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva. Nemožno preto priznať náhradu trov konania, hoci aj plne úspešnému účastníkovi konania v prípade, ak má náhrada trov pozostávať z trov, ktoré neboli účelne vynaložené. Účelnosť vynaložených trov bude vždy závisieť od konkrétnych okolností danej veci. Záver o neúčelnosti t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. B. , bývajúceho v o V. , zastúpeného P., so sídlom v K. , v mene a na účet ktorej koná advokát JUDr. M. P., PhD., proti žalovaným 1/ H. F. , rod. L. , t. č. na neznám om mieste, 2/ F. L. , t. č. na neznámom mieste, 3/ A. L. , t. č. na neznámom mieste, 4/ M. L. , t. č. na neznámom mieste, 5/ L. L. , t. č. na neznámom mieste, 6/ C. K. , rod. L. , t. č. na neznámom mieste, 7/ F.
Právna veta: Povinnosť nahradiť trovy konania sa ukladá rozhodnutím (ust. § 47 ods. 2 správneho poriadku). Rozhodnutie o trovách správneho konania nemusí byť súčasťou rozhodnutia správneho orgánu vo veci samej; správny orgán ho môže vydať aj po rozhodnutí vo veci samej (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. 05. 2002, sp. zn. 1So 203/2001). Má za to, že v danej veci ide o rozhodnutie o trovách správneho konania (vzťah žalobcu a žalovaného je vzťahom administratívnoprávnym), teda uvedená vec nie je sporom, či inou právnou vecou, ktorá vyplýva z občianskoprávnych, pracovných, rodinn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Bratislava, Prievozská 32, Bratislava , proti žalovanému J. s. r. o., P.B. , IČO: X. , o zaplatenie 372,04 Eur (11 208 ,-- Sk) s príslušenstvom , na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Bratislava II. zo dňa 6. decembra 2006 , č. k. 22Cb 111/2005 -111 a rozsudku Krajsk
Právna veta: Súdna prax sa ustálila v názore, že procesné rozhodnutie odvolacieho súdu o trovách konania nemôže mať atribúty tzv. prekvapivého rozhodnutia. V tejto súvislosti dovolací súd dáva do pozornosti rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. júla 2013 sp. zn. 3 Cdo 120/2013, ktoré bolo prijaté občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 10. decembra 2013 na uverejnenie v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. Následne bolo uverejnené v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 9/2014 pod č. 134 a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky K. , bývajúcej v Ž. , zastúpenej JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou v Žiline, Na Priekope 174/13, proti odporkyni U. ., so sídlom v B. Advokátskou kanceláriou Právny dom – advokáti , s. r. o., so sídlom v Banskej Bystrici, Kynceľová 77, o zrušenie rozhodcovského rozsudku , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 13 C 199/2 010, o mimoriadnom dovolaní generáln
MENU