Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie o umiestnení stavby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 364

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

61 dokumentov
915 dokumentov
2 dokumenty
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za dôležité poukázať na tú skutočnosť, že rozhodnutím o umiestnení stavby sa stavba umiestňuje na konkrétnom pozemku a v stavebnom konaní sa neprihliada na tie námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní. Z judikatúry ústavného súdu, na ktorú poukázal súd prvého stupňa v svojom odôvodnení nevyplýva, že by automaticky každé rozhodnutie o umiestnení stavby nepodliehalo súdnemu prieskumu v správnom súdnictve, avšak v každej veci je potrebné skúmať konkrétne okolnosti, za ktorých k vydaniu rozhodnutia došlo a či takéto rozhodnutie môže zasiahnuť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžp/26/2013 Identifikačné číslo spisu: 4013200134 Dátum vydania rozhodnutia: 03.06.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:4013200134.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Q. I., bytom R., právne zastúpený: Mgr. Peter Meliš
Kľúčové slová: rozhodnutie o umiestnení stavbystavba
Právna veta: Ustanovenie § 39a stavebného zákona predstavuje obsahové vymedzenie rozhodnutia o umiestnení stavby in concreto určenie stavebného pozemku, umiestnenie stavby na tomto pozemku, určenie podmienok na umiestnenie stavby, určenie požiadaviek na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Podmienky na umiestnenie stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov v území s prihliadnutím na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, súladu urbanisticko-architektonického riešenia stavby s okolím, určenia polohy stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžk/45/2019 Identifikačné číslo spisu: 1017202066 Dátum vydania rozhodnutia: 10.09.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1017202066.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca)
Právna veta: Rozhodujúcim kritériom pri posúdení otázky, či územné konanie - konanie o umiestnení stavby - je spôsobilé ukrátiť žalobcov na ich ekologických, hygienických, občianskych právach a čí znížiť štandard ich bývania, je podľa názoru odvolacieho súdu charakter rozhodnutia o umiestnení stavby. Podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby (vrátane požiadaviek na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie podľa § 39 ods. 2 stavebného zákona), u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo/55/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Mgr. M. F., bytom H., zastúpenej Mgr. S. D., advokátkou so sídlom Š., 2/ Ing. M. M., bytom Z., 3/ I. F., bytom L., oboch zastúpených JUDr. M. R. I., advokátom so sídlom T., proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Bratislave, so sídlom Lamačská cesta 8, Brati
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme obsiahnutej v § 40 ods. 1 stavebného zákona stanovuje lehotu platnosti územného rozhodnutia a v právnej norme obsiahnutej v § 40 ods. 3 stavebného zákona upravuje právomoc stavebného úradu predĺžiť čas platnosti územného rozhodnutia na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty, pokiaľ to umožňuje územnoplánovacia dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území. Pokiaľ zákonodarca v uvedenej právnej norme ustanovuje možnosť predĺžiť čas platnosti pôvodného právoplatného územného rozhodnutia treba vychádzať z konkrétnych ok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžk/5/2017 Identifikačné číslo spisu: 2015200634 Dátum vydania rozhodnutia: 06.06.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2015200634.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Milana
Právna veta: Okruh účastníkov územného konania vymedzuje stavebný zákon v § 34 ods. 1 a 2, v zmysle ktorého ďalším právnickým či fyzickým osobám v územnom konaní o umiestnení stavby priznáva postavenie účastníkov konania, ak ich vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Vzhľadom k tomu, že zákon č. 50/1976 Zb. ako lex specialis obsahuje osobitnú právnu úpravu účastníkov územného konania, je použitie ustanovenia § 14 ods. 1 veta pred bodkočiarkou zákona č. 71/1967 Zb. vylúčené. Z uvedeného vyplýva, že ďalším ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžp 1/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobc ov : 1/ A. N. , bytom P. B, 2/ O. N. , bytom P. B, 3/ Z. Š., bytom P. B, 4/ P. M. , bytom P. B, 5/ M. O. , bytom P. B, 6/ T. O. , bytom P. B, 7/ I. V. , bytom P. B, 8/ J. V. , bytom P. B, 9/ P. Š, b
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že územnoplánovaciu dokumentáciu obce (regiónu) a jej záväzné časti schvaľuje obec (samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením (§ 27 stavebného zákona). Schválený územný plán obce a schválený územný plán zóny je uložený v obci, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade (§ 28 ods. 3 stavebného zákona), čo znamená, že je každému prístupný.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/227/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcov: 1. Mgr. J. B., bytom Š., 2. R. B., bytom Š., 3. J. B., bytom J., 4. J. Č., bytom Š., 5. E. Č., bytom Š., 6. MUDr. J. H. bytom Š., 7. B. K., bytom Š., 8. M. K., bytom Š., 9. Doc. PhDr. I. K., CSc., bytom W., 10. Ing. A. L., bytom Š., 11. E. L., bytom Š., 12. I. M., bytom
Právna veta: Ak sa stavebné úrady v územnom konaní nevyporiadali s námietkami účastníkov, postupovali v rozpore s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a je to dôvodom, aby správny súd zrušil rozhodnutie o umiestnení stavby.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo/220/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcov: 1. A. P., bytom P., P., 2. J. R., bytom P., P., 3. M. Č., bytom P., P., 4. Z. Č., bytom P
Právna veta: I. Stavebná čiara predstavuje smernú líniu, ktorú musí dodržať budúca zástavba, pričom ju stavebník nesmie prekročiť smerom k ulici. Vymedzená je najmä v polohách s vyššími nárokmi na formovanie verejného priestoru a je stanovená v územnom pláne. Od stavebnej čiary je možné ustúpiť smerom dovnútra pozemku v rozsahu povolenom v územnom pláne, prípadne ju prekročiť architektonickými prvkami aj smerom k ulici, a to len v rozsahu určenom v územnom pláne. Stavebná čiara určuje záväznú polohu pre výstavbu budovy, jej odstup od hranice pozemku voči verejnému priestranstvu a orientáciu hlavného vstupu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžk/13/2017 Identifikačné číslo spisu: 1015202064 Dátum vydania rozhodnutia: 10.05.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1015202064.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD a zo sudkýň JUDr. Nory Halm
Právna veta: Záväzné stanovisko dotknutého orgánu nepodlieha súdnemu prieskumu, nakoľko ide o opatrenie, ktorým nebolo trvalým spôsobom zasiahnuté do subjektívnych práv žalobcu, a preto až konečné meritórne rozhodnutie vo veci samej, vydané v územnom, príp. stavebnom konaní, bude následne možné podrobiť súdnemu prieskumu správnym súdom.

Úryvok z textu:
1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) odmietol žalobu postupom podľa § 98 ods. 1 písm. g/ SSP z dôvodu jej neprípustnosti. 2. Správny súd v odôvodnení rozhodnutia poukázal na to, že opatrením orgánu verejnej správy v zmysle § 3 ods. 1 písm. c/ SSP sa rozumie správny akt orgánu verejnej správy odlišný od rozhodnutia (nepomenovaný ako rozhodnutie a nepovažovaný za rozhodnutie), ktorý bol vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom ko
Právna veta: Verejná vyhláška je formou verejného oznámenia určitého právneho úkonu. Pri tomto spôsobe doručovania reálne nejde o odovzdanie písomnosti účastníkovi konania, ale o to, že kvalifikovaným zverejnením obsahu konkrétneho právneho úkonu správneho orgánu vznikajú právne následky. Ako vyplýva z § 26 ods. 1 správneho poriadku, doručenie verejnou vyhláškou je možné aj v prípade, ak účastníci, alebo ich pobyt nie je správnym orgánom známu, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. Z toho potom logicky vyplýva, že obsahom verejnej vyhlášky nemusia byť nevyhnutne presne označení všetci účastníci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcov : 1. O. , zast. starostom Ing. F. H. , 2. O. , zast. starostom J. D. , 3. O. , zast. starostom M. M. , 4. Ing. J. V. , nar. X. , trvale bytom P., 5. Mgr. A.. G. , nar. X. , trvale bytom J., 6. A.. S., nar. X. , trv
MENU