SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158277
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123857
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424448
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
01.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie o väzbe


Približný počet výsledkov: 501 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozhodnutie o väzbe
  • rozhodnutie nájdené 1117030 krát v 63441 dokumentoch
  • o nájdené 2789667 krát v 64348 dokumentoch
  • vazba nájdené 37080 krát v 5164 dokumentochKľúčové slová: obmedzenie obvineného vo výkone trestu odňatia slobody, dôvody väzby, trvanie väzby

Zbierka NS 2/2015
R 16/2015
Uznesenie
Právna veta: Ustanovenie § 84 Tr. por. o obmedzeniach obvineného vo výkone trestu odňatia slobody, upravujúce špecifické dôsledky existencie niektorého z väzobných dôvodov v zmysle § 71 ods. 1 písm. a/, b/, c/ Tr. por. na osobu obvineného počas výkonu trestu odňatia slobody, je svojou povahou blízke režimu zákonnej úpravy väzby obvineného, čo je v odseku 3 uvedeného ustanovenia zvýraznené odkazom na ustanovenia § 76 až 78 Tr. zák. upravujúce trvanie väzby. Vzhľadom na dopad „väzobných účinkov“ konkrétnymi obmedzeniami obvineného počas výkonu trestu odňatia slobody, treba – s použitím analógie – takéto rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo výkone trestu odňatia slobody prípustná. I keď toto rozhodnutie podľa § 84 Tr. por. nie je vedené v katalógu rozhodnutí o väzbe - § 72 ods. 1 písm. a/ až f/ Tr. por., na ktoré sa viaže prípustnosť sťažnosti (§ 83 Tr. por .
Kľúčové slová: úteková väzba, hrozba vysokého trestu, zákonná trestná sadzba trestu

Zbierka NS 7/2015
R 90/2015
Uznesenie
Právna veta: Od verejného vyhlásenia rozsudku (§ 171 ods. 1 Tr. por.) treba väzbu obžalovaného chápať podľa čl. 5 ods. 1 písm. a/ Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ako „zákonné uväznenie po odsúdení príslušným súdom“ a nie ako „zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie osobnej slobody za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu“ podľa článku 5 ods. 1 písm. c/ cit. Dohovoru. Vzhľadom na výmeru uloženého trestu alebo na zákonnú trestnú sadzbu trestu odňatia slobody ustanovenú za trestný čin, z ktorého bol obžalovaný (ešte neprávoplatne) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonnej lehote prostredníctvom svojich obhajcov sťažnosti obžalovaní Ing. S.S. a A.S. Okrem iného uviedli v nich, že ostatné rozhodnutie o väzbe je nezákonné, riadne neodôvodnené, len odkazujúce na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. decembra 2014, sp. zn. 6 Tost .
Kľúčové slová: rozhodnutie súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu, európsky zatýkací rozkaz , vyžiadaná osoba

Zbierka NS 2/2007
R 20/2007
Uznesenie
Právna veta: Pokiaľ krajský súd rozhodne podľa § 21 ods. 4 zákona č. 403/2004 Z. z., že európsky zatýkací rozkaz sa nevykoná, musí zároveň predseda senátu prepustiť vyžiadanú osobu z väzby [§ 17 ods. 4 písm. c) citovaného zákona]. Eventuálna sťažnosť proti rozhodnutiu o prepustení z väzby nemá podľa § 17 ods. 6 uvedeného zákona odkladný účinok, a preto také rozhodnutie je vykonateľné bez ohľadu na jeho právoplatnosť. Podľa § 21 ods. 6 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatykačom rozkaze je sťažnosť prokurátora a vyžiadanej osoby prípustná len proti rozhodnutiu o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkaz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k vydaniu osoby orgánom štátu pôvodu, alebo ak krajský súd rozho­ dol, že európsky zatykači rozkaz sa nevykoná. Proti tomuto rozhodnutiu o väzbe je síce prípustná sťažnosť (§ 17 ods. 6), ktorá však nemá odkladný účinok. Aj v danom prípade mal predseda senátu .
Kľúčové slová: peňažná záruka, majetkové pomery, nahradenie väzby

Zbierka NS 4/2007
R 42/2007
Uznesenie
Právna veta: 1. Základným hľadiskom, ktoré treba brať do úvahy pri rozhodovaní o prijatí peňažnej záruky aj pri stanovení jej výšky, je otázka, či a aká výška sumy, ktorá tvorí peňažnú záruku, dostatočne odstráni odôvodnenú obavu z konania obvineného uvedeného v ustanovení § 67 ods. 1, ods. 3 Trestného poriadku účinného do 1. januára 2006 a či so zreteľom na jeho majetkové pomery, resp. majetkové pomery osoby, ktorá peňažnú záruku ponúka, by bola strata peňažnej záruky takou citeľnou ujmou, ktorá odôvodňuje predpoklad, že preváži nad obavou z konania obvineného uvedeného v § 67 ods. 1, ods. 3 Trestného por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... argumentáciu použitú v rozhodnutí Najvyššieho súdu Sloven­ skej republiky z 20. januára 2005 a zároveň opisuje časti odôvodnení svojich predchádzajúcich rozhodnutí o väzbe tohto obvineného bez toho, aby sa jed­ nak vysporiadal s argumentáciou uvedenou v žiadostiach obvineného J. K. a jednak s .
Kľúčové slová: dôvody väzby, trvanie dôvodou väzby

Zbierka NS 5/2006
R 37/2006
Uznesenie
Právna veta: O ďalšom trvaní väzby, zmene dôvodov väzby, návrhu na pre­dĺženie lehoty trvania väzby alebo o žiadosti obvineného o prepus­tenie z väzby možno rozhodnúť na neverejnom zasadnutí podľa § 72 ods. 2 Trestného poriadku, posledná veta len vtedy, ak zo žiadosti nevyplývajú také skutočnosti, na ktoré treba obvineného vypočuť na verejnom zasadnutí, alebo ak obvinený v žiadosti o prepustenie z väzby výslovne nepožiadal o výsluch a zároveň neuviedol nové skutočnosti súdu skôr neznáme, ktoré sú významné pre rozhodnu­tie. Za nové sku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... doplnení vyšetrovania, boli vykonané v rozsahu, ktorý príslušný vyšetrovateľ považoval za nevyhnutný a ktorý v čase ostatného rozhodnutia o väzbe obvineného Mgr. T. D. nebol súdu známy. Z tohto dôvodu Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie meritórne ... 3. januára 2006 výslov­ ne požiadal o výsluch a zároveň poukázal na to, že od ostatného rozhodnutia o väzbe boli vypočutí všetci svedkovia, z výpovedí ktorých vyplynuli nové skutočnosti súdu skôr neznáme svedčiace nielen o neopodstatnenosti .
Kľúčové slová: zmena dôvodov väzby, rozhodnutie o väzbe, dôvody väzby

Zbierka NS 6/2000
R 104/2000
Uznesenie
Právna veta: Rozhodnutie súdu o ponechaní obžalovaného vo väzbe podľa § 72 ods. 1 Trestného poriadku z iných ako pôvodných dôvodov väzby uvedených v § 67 Trestného poriadku, treba považovať za rozhodnutie aj o zmene dôvodov väzby, o ktorom netreba vydávať osobitné rozhodnutie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti obžalovaných M. K., J. K. a V. I. uvedeným uznesením podľa § 149 ods. 1 písm. a), ods. 3 Trestného poriadku zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. januára 2000, sp. zn. 3 T 23/99, a rozhodujúc vo veci podľa § 72 ods. 2 Trestného poriadku zamietol žiadosti o prepustenie z väzby obžalovaných J. K. a V. I., lebo u nich zistil dôvod v zmysle § 67 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku a podľa § 72 ods. 1 Trestného poriadku ponechal .
Právna veta: Ten, proti komu bolo trestné stíhanie zastavené, alebo ten, kto bol spod obžaloby oslobodený, má pri splnení ďalších zákonných predpokladov, podľa ustanovení § 1 až § 4 zákona č. 58/1969 Zb. zásadne právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o vznesení obvinenia. Takéto právo má aj vtedy, ak v súvislosti s rozhodnutím orgánu činného v trestnom konaní, ktoré nie je v súlade so zákonom, vynaložil náklady na trovy nutnej obhajoby a to bez zreteľa na to, či mu bol obhajca ustanovený, alebo si ho zvolil sám.

Úryvok z textu:
... všetkých ustanovení zákona by mali byť rovnaké. Tieto ustanovenia jednoznačne vymedzujú prípady, kedy poškodený nemá právo na náhradu škody, spôsobenej rozhodnutím o väzbe a o treste (ide o negatívne vymedzenie). Z uvedeného vyplýva jednoznačný záver, že ten, proti ktorému bolo trestné stíhanie zastavené .
Právna veta: Náklady spojené s predbežným prerokovaním nároku na náhradu škody podľa zákona č. 58/1969 Zb. sú príslušenstvom tohto nároku.

Úryvok z textu:
... zodpovedá za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím, ktoré v občianskom súdnom konaní, v správnom konaní, v trestnom konaní (pokiaľ nejde o rozhodnutie o väzbe alebo treste) vydal štátny orgán. Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť [§ 1 ods. 1, ods. 2 zákona č. 58/1969 .
Kľúčové slová: obligatórna väzba, vyžiadaná osoba, predbežná väzba podľa EZR, vydávacia väzba podľa zákona o EZR, argumentum a minori ad maius

Zbierka NS 6/2017
R 52/2017
Stanovisko
Právna veta: Ustanovenia § 16 ods. 1, 2 a § 17 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EZR“) je potrebné v súvislosti s § 15 ods. 2 tohto zákona (v znení účinnom od 1. decembra 2012) vyložiť na základe argumentu a minori ad maius tak, že vyžiadaná osoba musí byť vypočutá aj pred rozhodovaním o vydávacej väzbe, ak nejde o obligatórnu väzbu podľa § 16 ods. 2 zákona o EZR; to platí aj v prípade, ak je v čase takého rozhodovania v predbežnej väzbe, do ktorej bola vzatá po výsluchu podľa § 15 ods. 2 zákona o EZR.

Úryvok z textu:
... materiálnu zákonnosť pozbavenia slobody, vyžadujúci úzkostlivú oddanosť vláde práva. S ohľadom na to nielen samotné rozhodnutie o väzbe musí spĺňať najprísnejšie kritériá zákonnosti (úplný, konkrétny a presný výrok a kompletné a presvedčivé odôvodnenie ... bezprostredne predchádzajúci aktuálnemu rozhodovaniu súdu - rozhodovaniu o vydávacej väzbe (o ktorej sa nerozhoduje pri skoršom rozhodnutí o väzbe predbežnej). Je potrebné odkázať na obsah odôvodnenia rozhodnutia, vyššie označeného ako alternatíva B/ a na .
Kľúčové slová: vydanie zatýkacieho rozkazu, vecná príslušnosť súdu, prípravné konanie, príslušný okresný súd

Zbierka NS 4/2001
R 63/2001
Stanovisko
Právna veta: Ak je obvinený v cudzine a ak ho treba v prípravnom konaní vyžiadať, na vydanie zatýkacieho rozkazu podľa § 376 ods. 1 Trestného poriadku vo veciach uvedených v § 17 Trestného poriadku, je vecne príslušný okresný súd v sídle krajského súdu a v takýchto veciach, s príslušnosťou vojenských súdov (§ 14, § 15 Trestného poriadku), vojenský obvodový súd (§ 26 ods. 2 Trestného poriadku). Takéto rozhodnutie robí sudca (§ 2 ods. 9 Trestného poriadku).

Úryvok z textu:
... konania (§12 ods. 11 Trestného poriadku), v ktorom sú vykonávané. Sú nimi preto aj úkony sudcu v prípravnom konaní, napr. rozhodnutie o väzbe (§ 68 Trestného poriadku), vydanie príkazu na zatknutie (§ 69 ods. 1 Trestného poriadku) i vydanie zatýkacieho rozkazu podľa § .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.