Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie o zákonnom nároku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodnutím o zákonnom nároku na dávku, ktoré by podliehalo preskúmavaniu súdu podľa V. časti Občianskeho súdneho poriadku nie je oznámenie odporkyne o vykonávaní zrážok z dôchodku.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Odporkyňa rozhodnutím z 1. júna 1999 zvýšila navrhovateľke od splátky za mesiac júl 1999 pomerný starobný dôchodok na sumu 1 007 Sk mesačne a vdovský dôchodok na sumu 3 546 Sk mesačne. Súčasne oznámila navrhovateľke, že jej bude od splátky za mesiac júl 1999 zrážať z dôchodku mesačne po 984 Sk na výkon rozhodnutia nariadený uznesením Okresného súdu K. V. z 29. mája 1981. Po doručení uvedeného rozhodnutia navrhovateľka zaslala krajskému súdu podanie, v ktorom uviedla, že súhlas
Právna veta: Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o zákonnom nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia je podmienkou preskúmania tohto rozhodnutia podľa ustanovení § 244 a nasl. O.s.p., na splnenie ktorej súd prihliada kedykoľvek za konania. Takým opravným prostriedkom nie je odvolanie proti rozhodnutiu vydanému v konaní o prechode z dočasnej pracovnej neschopnosti do invalidity (čiastočnej invalidity.)

Úryvok z textu:
Krajský súdv Bratislave rozsudkom z 15. 2. 1993 potvrdil rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia z 8. 9. 1992, ktorým bol navrhovateľovi od 26. 7.1992 priznaný čiastočný invalidný dôchodok. V odôvodnení rozsudku poukázal na obsah posudku vydaného 9. decembra 1992, podľa ktorého navrhovateľ je iba čiastočne invalidný. Proti tomuto rozsudku podal navrhovateľ odvolanie a namietal v ňom nesprávnosť postupu súdu a skutočnosť, že po infarkte myokardu bol v dlhodobej liečbe, vrátane hospitalizácie
Kľúčové slová: odstránenie tvrdosti zákona nárok na invalidný dôchodok
R 112/2001
Právna veta: Výhoda, priznaná dôchodcovi v rozhodnutí o odstránení tvrdosti zákona mu zostáva zachovaná aj pre každé ďalšie rozhodnutie o zákonnom nároku na dávku, ktorý jej splnenie vyžaduje. Odstránenie tvrdosti zákona pri posudzovaní splnenia podmienky trvania doby zamestnania v II. pracovnej kategórii pri skúmaní nároku na invalidný dôchodok platí aj pri skúmaní rovnakej podmienky pre nárok na každý iný dôchodok podmienený jej splnením.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 2. augusta 2000 potvrdil rozhodnutie odporky- ne zo 7. decembra 1999, ktorým bol navrhovateľke odňatý invalidný dôchodok od 8. januára 2000, a zároveň zrušil rozhodnutie odporkyne z 11. januára 2000, ktorým bol priznaný navrhovateľke s účinnosťou od 8. januára 2000 čiastočný invalidný dôchodok. Rozhodnutie odporkyne, týkajúce sa odňatia invalidného dôchodku, krajský súd považoval za správne, keď z výsledkov vykonaného dokazovania v zhode so záverom, prijatým v spr
Právna veta: Starobný a pomerný starobný dôchodok nie sú samostatnými druhmi dávok dôchodkového zabezpečenia (§ 7 písm. a/ bod 1 zákona č. 100/1988 Zb..) Líšia sa len výškou prislúchajúcej výmery, a preto musí odporkyňa v konaní o priznanie starobného dôchodku skúmať aj okolnosti podmieňujúce priznanie pomerného starobného dôchodku. Ak žiadateľ o dávku nesplnil podmienky na priznanie starobného dôchodku, ale splnil podmienky na priznanie pomerného starobného dôchodku, musí orgán sociálneho zabezpečenia, rozhodujúci o nároku na starobný dôchodok, priznať žiadateľovi pomerný starobný dôchodok, a to bez osobi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom potvrdil rozhodnutie z 5. februára 1992, ktorým Slovenská správa sociálneho zabezpečenia ako právna predchodkyňa odporkyne (ďalej len odporkyňa) zamietla žiadosť navrhovateľky o priznanie starobného dôchodku pre nesplnenie podmienky doby zamestnania vyžadovanej pre nárok na túto dávku dôchodkového zabezpečenia v § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“). Napadnutým roztri súdkom krajský súd vo v
Právna veta: O odvolaní proti rozhodnutiu, vydanému posudkovou komisiou pobočky Sociálnej poisťovne, v konaní podľa § 3 až § 6 vyhlášky č. 76/1957 Ú. v. v znení vyhlášky FMPSV č. 268/1990 Zb. o prechode z pracovnej neschopnosti do čiastočnej invalidity, rozhoduje ako vecne príslušný odvolací orgán podľa § 14 písm. a) zákona č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov* posudková komisia Sociálnej poisťovne - ústredia. Súd na rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ako správneho orgánu prvého stupňa nie je vecne príslušný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. uznesením zo 17. marca 1998 potvrdil rozhodnutie z 9. júna 1997, ktorým odporkyňa (správne malo byť uvedené Sociálna poisťovňa v B. pobočka v R. S.) uznala navrhovateľa dňom 19. mája 1997 za čiastočne invalidného. Súd tak rozhodol na základe skutočnosti, že posudková komisia Sociálnej poisťovne - pobočka v R. S. vypracovala posudok po náležitom lekárskom vyšetrení a po zvážení všetkých okolností, uvádzaných navrhovateľom. odvolaní proti tomuto uzneseniu navrhovateľ uviedol,
Meritum o invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. H., bytom U., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo 14. februára 2008, č.k. 12 Sd 170/2007-39, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trenčíne zo 14. februára 2008, č.k. 12 Sd /170/2007-39 z r u š
Meritum o invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 So/39/2009 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. K., bytom P., zastúpeného Mgr. J. J., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v I., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o ponechanie čiastočného invalidného dôchodku, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 27. novembra 2008, č.k. 12 Sd/345/2007-39, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slo
Meritum o starobný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So /135/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. P., bytom v N. , zastúpeného manželkou Bc. A. P., bytom v N. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchod ok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajskéh o súdu v Trenčíne z 15. júna 200 9 č.k.1 4 Sd/229/2008 -53 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trenč
Meritum o invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa F. L. , bytom v T. S. ul. č. X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augu sta č. 8, o zvýšenie invalidného dôchodku, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 30. marca 2011, č.k. 24Sd/41/2010 –50 , jednomyseľne, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trnave z 30. marca 2011, č.k.
MENU