Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 101

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

197 dokumentov
343 dokumentov
2 dokumenty
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, teda i rozhodnutia prokurátora nepodliehajú preskúmavacej právomoci súdov podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (Správne súdnictvo).

Úryvok z textu:
Návrhom zo dňa 11. marca 1996 žiadal žalobca preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného zo dňa 26. novembra 1993, ktorým sťažnosť žalobcu proti uzneseniu vyšetrovateľa Obvodného úradu vyšetrovania PZ SR B. zo dňa 11. októbra 1993 o odložení veci zamietol ako nedôvodnú. Poukázal na to, že prokuratúra rozhodnutím porušila základné povinnosti stíhať všetky trestné činy podľa § 2 ods. 3 Tr. poriadku, chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb podľa Ústavy SR čl. 149, demonštrovala ner
Právna veta: Teória i prax trestného práva postavenie svedka rozlišuje v poňatí materiálnom a formálnom. Za svedka v materiálnom zmysle sa považuje fyzická osoba, ktorá vnímala skutočnosti, ktoré môžu byť podkladom pre rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, a ktorá o nich môže vypovedať bez ohľadu na to, či už bola orgánmi činnými v trestnom konaní, súdom alebo niektorou zo strán vyzvaná k výpovedi, či sa sama za týmto účelom prihlásila. Svedkom vo formálnom poňatí je potom fyzická osoba, ktorá má práva a povinnosti svedka podľa Trestného poriadku, t. j. bola orgánom činným v trestnom kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9513100173 Dátum vydania rozhodnutia: 24. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9513100173.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, v tre stnej veci obžalovaných Igora O., M. W. a A. W., pre pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného
Právna veta: 1. Vzťah ústavnosti a zákonnosti je hierarchický. Zákonnosť sa odvodzuje z princípov ústavnosti a musí byť s nimi v súlade. V záujme ochrany ústavnosti aj namietané porušenie zákona môže byť predmetom konania o prijatom podnete, ak sa splnia podmienky významné pre ochranu ústavnosti. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý nie je treťou inštanciou v systéme všeobecného súdnictva, nepreskúmava námietky porušenia tých práv, ktoré sa fyzickým a právnickým osobám ustanovujú Občianskym zákonníkom, Občianskym súdnym poriadkom, Trestným zákonom, Trestným poriadkom alebo ktorýmkoľvek ďalším práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 13. januára 1999 v senáte vo veci podnetu Ing. J. K., bytom R. S., zastúpeného JUDr. J. K., advokátom, B. B., o porušení čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 8 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd uznesením Okresného úradu vyšetrovania Policajného zboru Slovenskej republiky v Rimavskej Sobote z 31. júla 1998 sp. zn. ČVS: OÚV-307/02-RS-1998 a uznesením prokurátora Okresnej prokuratúry v Rimavskej Sobote sp. zn. Pv 386/98 z
Právna veta: Rozhodnutie o odňatí zbrojného preukazu vydané podľa § 43 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) je rozhodnutím predbežnej povahy a nie je rozhodnutím vo veci samej. Ako rozhodnutie predbežnej povahy podľa § 248 ods. 2 písm. e) O. s. p. nepodlieha súdnemu preskúmaniu.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 10. júla 2001 odporca predbežným opatrením podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) [ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.”] rozhodol o odňatí zbrojného preukazu navrhovateľovi až do právoplatného rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní a uložil mu ponechať zbraň v jeho úschove. Navrhovateľ toto rozhodnutie napadol odvolaním, v ktorom namietal jeho nezákonnosť s poukazom na rozhodnutie súdu, ktorým zrušil rozhodnutie o odňatí zbrojného
Právna veta: Ak koná príslušník policajného zboru v procesnom postavení orgánu činného v trestnom konaní, jeho procesný postup sa spravuje Trestným poriadkom, a preto i vady v jeho procesnom postupe (vrátane excesov) moţno preskúmať iba podľa Trestného poriadku a nie v správnom súdnictve v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v právnej veci žalobcov: 1/ T. & P., s.r.o., so sídlom: K., IČO: X., 2/ JUDr. J. T., bytom na R., nar. X., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie z a s t a v u j e . Po právoplatnosti uznes
Právna veta: 1. Výklad práva podaný v právnej vede nemá záväzný význam pre uplatnenie práva a nemožno mu priznať povahu dôkazu. 2. Vládu Slovenskej republiky nemožno pokladať za ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky. Preto jej rozhodnutia nemôžu byť predmetom konania o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 17. marca 1999 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť R. B., bytom Z., proti: 1. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, 2. Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, 3. predsedovi vlády Slovenskej republiky a 4. vláde Slovenskej republiky vo veci porušenia jeho základných práv a slobôd upravených v ústavnom zákone č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, a v Ústave Slovenskej re
Právna veta: Pre zastavenie trestného stíhania z dôvodov uvedených v § 172 ods. 2 písm. a/ Tr. por. postačuje dôvodné podozrenie, že sa obvinený dopustil skutku, pre ktorý sa voči nemu vedie trestné stíhanie. Musí však byť nepochybne objasnené, že nie sú dané dôvody pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 Tr. por. a že do úvahy neprichádza taká kvalifikácia skutku, ktorá by aplikáciu §172 ods. 2 písm. a/ Tr. por. vylučovala. Doplnenie: Z návetia ustanovenia § 172 ods. 2 Tr. por. totiž vyplýva, že trestné stíhanie tu môže zastaviť vyšetrovateľ a vo vyhľadávaní prokurátor už v štádiu prípravn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť generálneho prokurátora SR, ktorú podal proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 11. novembra 1992, sp. zn. 5 To 467/92. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Liptovskom Mikuláši 16. septembra 1992 pod sp. zn. Pv 809/92 podal obžalobu na I. Š. pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. e/ Tr. zák. na tom skutkovom základe, že po tom, čo mu bol ako odsúdenému vo výkone trestu odňatia slobody v Nápravnovýchovnom ústave
Právna veta: I. Prevzatie a užívanie osobného motorového vozidla kupujúcim na základe ústne uzavretej kúpnej zmluvy, ktorý odmieta zaplatiť predávajúcemu požadovanú cenu plnenia, nenapĺňa znaky trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 249a Trestného zákona, lebo kupujúci sa nezmocnil cudzieho motorového vozidla v úmysle prechodne ho používať, pričom nejde ani o cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené v zmysle § 249a Trestného zákona, ale ide o občianskoprávny vzťah. II. Ak zmluvná strana - kupujúci - na základe ústne uzatvorenej kúpnej zmluvy o predaji osobného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného P. S., vedenej na Okresnej prokuratúre v K. I. pod sp. zn. 1 Pv 534/2000, podľa § 268 ods. 1 Trestného poriadku zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej republiky proti uzneseniu okresného prokurátora z 19. júla 2000, ktorým podľa § 172 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zastavil trestné stíhanie proti obvinenému, pre skutok spočívajúci v tom, že v presne nezistenom čase na jeseň roku 1997 po
Právna veta: Ustanovenie § 87 ods. 2 písm. e/ Tr. zák., v ktorom je uvedený procesný úkon v podobe prerušenia trestného stíhania, nie je v tomto prípade možné v hmotnoprávnom predpise (Trestný zákon) vykladať v celej šírke procesnoprávneho predpisu (Trestný poriadok). Predovšetkým prerušenie trestného stíhania podľa § 228 ods. 1 Tr. por. tzv. „vo veci“ nemôže vyvolať účinky spočívania premlčacej doby, pretože by každým takýmto rozhodnutím došlo k zmareniu účelu sledovaného hmotnoprávnym ustanovením o premlčaní trestného stíhania. Opačný výklad by totiž znamenal, že vo všetkých trestných veciach, vrátane aj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Trenčíne z podnetu sťažnosti prokurátorky Krajskej prokuratúry v Trenčíne a obvinených M.B a ml. M.D., ktoré podali proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 0Tp/12/2016, z 21. januára 2016, rozhodol, že: I/ Podľa § 194 ods. 1 písm. a/ Tr. por. sa uznesenie súdu prvého stupňa zrušuje vo všetkých výrokoch týkajúcich sa obvineného ml. M.D. a obvinený ml. M.D. sa podľa § 72 ods. 1 písm. b/ Tr. por. prepúšťa ihneď z väzby na slobodu, pretože súd nezistil dôvody väzby podľa § 71
MENU