Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1000520
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60876
USSR: 33970
NSČR: 116494
NSSČR: 62635
USČR: 75976
EUR-LEX (sk): 11437
EUR-LEX (cz): 11475
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415630
Krajské súdy (ČR): 38862
Posledná aktualizácia
19.05.2019 23:28

Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie starostu


Približný počet výsledkov: 77 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozhodnutie starostu
  • rozhodnutie nájdené 1028442 krát v 59734 dokumentoch
  • starosta nájdené 2254 krát v 602 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 29 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty
Krajské súdy SR 140 dokumentov


Právna veta: Obsah práva na súdnu ochranu v čl. 46 ods. 1 ústavy nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov. Každé konanie súdu, ktoré je v rozpore so zákonom, je porušením ústavou zaručeného práva na súdnu ochranu (I. ÚS 26/94). K porušeniu základného práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 ústavy preto dochádza aj vtedy, ak sa niekto domáha svojho práva na súde, ale súdna ochrana tomuto právu nie je priznaná, alebo nemôže byť priznaná v dôsledku konania súdu, ktoré je v ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v právnej veci žalobkyne O. , so sídlom v L. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. I., advokátkou , so sídlom v K. , proti žalovanému I., bývajúcemu v L. , zastúpeného JUDr. A. , advokátom , so sídlom v B. , o zaplatenie 1 469,06 €, vedenej n a Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 18 C 116/2008, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 4. mája 2012 sp. zn. 4 Co 157/2010, takto r o z h o d o l .
Právna veta: V súvislosti s ustanovením § 5 Občianskeho zákonníka zákon neustanovuje, že by išlo o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy; preto platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce (mesta). Pre takéto konanie potom platí zákonná úprava ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy starosta (primátor), vzťahuje sa všeobecný predpis o správnom konaní (s odchýlkami uvedenými v zákone); o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu starost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výkone samosprávy starosta (primátor), vzťahuje sa všeobecný predpis o správnom konaní (s odchýlkami uvedenými v zákone); o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu starostu (primátora) rozhoduje súd, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Z citovanej zákonnej úpravy vyplýva, že pri vydaní rozhodnutia podľa § 5 .
Právna veta: Na vykonanie organizačnej zmeny, ktorá má za následok skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce, je oprávnené len mestské (obecné) zastupiteľstvo.

Úryvok z textu:
... životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uzne sení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. , obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením .
Právna veta: Zákon č. 355/2007 Z.z. explicitne neustanovuje právomoc konkrétneho orgánu verejného zdravotníctva (§ 3 cit. zákona), ktorý je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých na úseku štátnej správy ochrany zdravia v prvom stupni rozhoduje obec. V zmysle § 57 ods. 46 cit. zákona Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d/ až g/ prejednávajú a v rozsahu svojej pôsobnosti ukladajú pokuty za iné správne delikty podľa tohto zákona. Podľa § 19 ods. 1 písm. b/ zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je v súlade so zákonom. Ako vyplýva z obsahu pripojeného spisového materiálu predmetom rozhodnutia obce napadnutého opravným prostriedkom navrhovateľa je rozhodnutie starostu obce o uložení pokuty za správny delikt za porušenie § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1 a 2 zákona .
Právna veta: Účelom konania o dodatočnom povolení stavby je vlastne dodatočné zhojenie závažnej vady, ktorou je prvotné vedomé ignorovanie zákona zo strany stavebníka, pod podmienkou preukázania skutočnosti, že ďalšia existencia nepovolenej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. Dôkazné bremeno je na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona...Predpokladom úspešnosti stavebníka v konaní o dodatočnom povolení stavby v zmysle ustanovenia § 88a ods. 1 stavebného zákona je preukázanie skutočnosti, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom.

Úryvok z textu:
... o proteste prokurátora zo dňa 18. 6.2007 preukázaná nelegálnosť stavby záhradnej chaty a preukázaná nehodnovernosť údaja v katastri. Samotné rozhodnutie starostu, ktorým vyhovel protestu prokurátora nemá žiaden vplyv na posúdenie legálnosti/nelegálnosti stavby – záhradnej chaty. Tvrdenie žalobcov, podľa ktorého uvedeným rozhodnutím .
Zbierka NS 4/2011
R 43/2011
Uznesenie
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu, zrejmý zásah do pokojného stavu
Právna veta: Predbežnosť rozhodnutia podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka teda nespočíva v predbežnej povahe v rámci správneho konania, ale jeho predbežnosť spočíva vo vymedzení vzťahu k možnému súdnemu konaniu a rozhodovaniu. Na základe uvedených skutočností je rozhodnutie obce vydané podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka preskúmateľné súdom v správnom súdnictve a je nevyhnutné sa podanou žalobou zaoberať meritórne. Záver krajského súdu, že rozhodnutie žalovaného vydané podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka nie je preskúmateľné súdom, je nesprávny. Zastavenie konania predstavuje pre žal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výkone samosprávy starosta (primátor), vzťahuje sa všeobecný predpis o správnom konaní (s odchýlkami uvedenými v zákone); o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu starostu (primátora) rozhoduje súd, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Z citovanej zákonnej úpravy vyplýva, že pri vydaní rozhodnutia podľa § 5 .
Merito Dane
Zbierka NS 3/1996
R 33/1996
Rozsudok
Právna veta: Správcom dane je aj obec, ktorá je oprávnená spravovať miestne poplatky (§ 1 ods. 2 zákona SNR č. 511/1992 Zb..) Peňažné ústavy sú preto povinné vyhovieť jej žiadosti o poskytnutie údajov vo veciach miestnych poplatkov. Ak tak neurobia, porušujú ustanovenie § 32 ods. 6 zákona SNR č. 511/1992 Zb.. Obec je oprávnená postupovať proti nim podľa ustanovenia § 35 ods. 1 zákona SNR č. 511/1992 Zb..

Úryvok z textu:
... údaje podľa ust. § 32 ods. 6 citovaného zákona. Okresný úrad v R. rozhodnutím zo dňa 30. januára 1995 potvrdil rozhodnutie starostu obce M.D.L. Žalobca - peňažný ústav, včas podanou žalobou sa domáhal zrušenia uvedených rozhodnutí s odôvodnením, že z ustanovenia .
Zbierka NS 4/2000
R 74/2000
Rozsudok
Právna veta: Z ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyplýva, že rozhodným kritériom na určenie poplatníka za užívanie verejného priestranstva je jeho faktické užívanie na účely uvedené v zákone o miestnych poplatkoch.

Úryvok z textu:
... úradu K. I., odboru všeobecnej správy, zo dňa 25. marca 1999. Týmto rozhodnutím bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a bolo potvrdené rozhodnutie starostu Mestskej časti K. - S. M. zo dňa 1. októbra 1997, ktorým bolo žalobcovi povolené zvláštne užívanie verejného priestranstva na Kováčskej .
Právna veta: Súd rozhodnutie správneho orgánu podľa ustanovenia § 250j ods. 2 O.s.p. zruší, ak rozhodnutie nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci (§ 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb..) Správny orgán je za účelom takého zistenia povinný si zaobstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti (§ 34 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.) sú len jedným z podkladov v konaní a ak sa nimi rozhodnutie odôvodňuje, treba ich v odôvodnení rozhodnutia uviesť.

Úryvok z textu:
... opravný prostriedok odvolateľky podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zamietol a potvrdil rozhodnutie starostu. Vo svojom rozhodnutí uviedol, že rozhodnutie starostu v K. bolo vydané v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ... príslušný súd žalobu, ktorou sa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného Okresného úradu v P., ktorým zamietol jej odvolanie a potvrdil rozhodnutie starostu v K. Opätovne poukázala na to, že obecný úrad, ako aj okresný úrad ako správne orgány nezistili dostatočne .
Právna veta: Zo spisu vyplýva, že v čase, na ktorý sa vzťahuje prejednávaná vec, správca miestnej komunikácie v meste rozhodol, že úkony spojené s odťahovaním vozidla bude realizovať svojím organizačným útvarom – mestskou políciou (a svojimi zamestnancami – mestskými policajtmi). V zmysle § 1 zákona č. 564/1991 Zb. je účelom tohto zákona vymedziť základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu a práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície. Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastup iteľstva a z rozhodnutí starostu obce (§ 2 ods. 1 zákona č. 564/1991 Zb. ). Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením (§ .
Právna veta: Hypotéza ust. § 5 Občianskeho zákonníka vyžaduje určitú intenzitu správania sa subjektov. Nestačí akýkoľvek zásah do fakticity skutkového deja, musí ísť o zásah zrejmý. Zrejmým bude taký zásah, ktorý bude objektívne poznateľný tzv. voľným okom, teda na prvý pohľad, a to aj pre tretie osoby, ktoré doteraz vnímali fakticitu stavu inak. Nositeľom povinnosti poskytnúť ochranu pokojného stavu je obec, konajúca prostredníctvom svojho starostu, podľa ustanovení správneho poriadku. Podľa § 1 sa správny poriadok vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutia starostu, rozhoduje starosta, 3. o odvolaní proti rozhodnutiu starostu rozhoduje orgán štátu príslušný podľa o sobitných predpisov. Tento orgán je príslušným preskúmať aj právoplatné rozhodnutie starostu mimo odvolacieho konania a v konaní o proteste prokurátora, 4. výkon rozhodnutia starostu ... všeobecný predpis o správnom konaní (s odchýlkami uvedenými v zákone); o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu starostu (primátora) rozhoduje súd , postupom podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.