Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodovacia prax

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 846

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

359 dokumentov
1550 dokumentov
98 dokumentov
111 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pri posudzovaní podmienok konania vo volebnej sťažnosti, ktorá bola Ústavnému súdu Slovenskej republiky postúpená všeobecným súdom podľa § 104 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, povaha veci vylučuje primerané použitie ustanovenia § 82 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Konanie vo volebných veciach - za platného právneho stavu - nemôže pred Ústavným súdom Slovenskej republiky začať postúpením veci všeobecným súdom. Vyslovený názor sa opiera o princíp právnej istoty vyjadrený v skutočnosti, že vo volebných veciach ustanovil zákonodarca lehotu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 27. januára 1999 po predbežnom prerokovaní volebnej sťažnosti Ing. F. Š., D. H., okres D., takto r o z h o d o l : Volebnú sťažnosť Ing. F. Š. o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 8. januára 1999 doručený súdny spis Okresného súdu Zvolen sp. zn. 16 C 396/98 obsahujúci volebnú sťažnosť Ing. F. Š., D. H., okres D. V tejto volebnej sťažnosti namieta sťažo
Kľúčové slová: odpustenie zmeškania lehoty
Právna veta: Predpokladom pre odpustenie zmeškania lehoty bolo, že: a/ dôvod, pre ktorý účastník zmeškal lehotu, mal za následok vylúčenie účastníka konania z úkonu, b/ ide o ospravedlniteľný dôvod zmeškania, c/ ten, kto zmeškal lehotu, podal návrh na jej odpustenie do 15 dní po odpadnutí prekážky, d/ v lehote 15 dní po odpadnutí prekážky bol podaný (pripojený) aj zmeškaný úkon.Nevyhnutným predpokladom odpustenia zmeškania lehoty v zmysle uvedeného ustanovenia bolo podanie návrhu, ktorým sa ten, kto zmeškal lehotu, domáhal, aby mu súd odpustil zmeškanie lehoty. Kogentnosť ustanovenia § 58 ods. 1 O.s. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7213215759 Dátum vydania rozhodnutia: 13. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7213215759.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. K., bývajúcej v E., zastúpenej JUDr. Rastislavom Cestickým, advokátom so sídlom v Košiciach, Štúrova č. 27, proti žalovaným 1/ Okresnému súdu Košice II, so sídlom v Košiciach, Štúrova č. 29, 2/ Úradu práce, so
Právna veta: K omeškaniu zamestnávateľa so splnením nároku na náhradu mzdy dochádza aj v tomto prípade vtedy, ak nárok včas riadne nesplní. Omeškanie nastáva uplynutím času určeného na plnenie, t. j. ak zamestnávateľ neposkytne plnenie zamestnancovi najneskôr v posledný deň splatnosti nároku. Čas splnenia môže byť predovšetkým dohodnutý účastníkmi; môže však byť ustanovený aj právnym predpisom. Z ustanovenia § 119 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že náhrada mzdy je rovnako ako mzda splatná pozadu za mesačné obdobie (ak v podnikovej kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nebolo dohodnuté iné obdobie), ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1112216252 Dátum vydania rozhodnutia: 28. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Janka Cisárová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1112216252.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu I., bývajúceho v I., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Margita Lonská, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Ka linčiakova 25, IČO: 36 862 282, proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave,
Právna veta: I. Lehota na vyjadrenie sa spoločníka k predloženému návrhu uznesenia, prijímanému mimo valného zhromaždenia (§ 130 Obchodného zákonníka), musí byť primeraná s prihliadnutím na obsah návrhu uznesenia, jeho závažnosť a naliehavosť jeho prijatia tak, aby poskytovala spoločníkovi primeraný časový priestor na vyjadrenie sa k návrhu uznesenia prijímaného mimo valného zhromaždenia. II. Nevyvrátiteľná zákonná domnienka, že spoločník, ktorý sa v stanovenej lehote k predloženému návrhu uznesenia nevyjadrí, s ním nesúhlasí sa neaplikuje v prípade, ak poskytnutá lehota na vyjadrenie je neprimerane krá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 9Cb/18/2015-201 z 1. decembra 2016 rozhodol, že rozhodnutie spoločníkov žalovanej spoločnosti, prijaté mimo valného zhromaždenia spoločnosti, obsiahnuté v uznesení zo dňa 5. decembra 2014, ktorým bol odvolaný z funkcie konateľa Ing. M. H., bytom H., je neplatné a súčasne rozhodol, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100%. 2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol,
Právna veta: Prípustnosť dovolania podaného od 1. júla 2016 proti uzneseniu vydanému odvolacím súdom v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania je v zmysle § 76 Civilného mimosporového poriadku vylúčená a nemôže ju založiť ani prípadná procesná vada konania uvedená v § 420 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Naj vyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti o maloletého M. H. , nar. X. , t.č. b ývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Snina, dieťa rodičov matky I. S., bývajúcej v S., za stúpenej JUDr. M. L. , advokátkou so sídlom v K. , a otca M. H. , bývajúceho X. , zastúpeného JUDr. M. F., advokátom so sídlom v K. , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 11 P 30/2016
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 238 vymenúva znaky tých rozsudkov odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie procesne prípustné. Z právnej úpravy obsiahnutej v danom ustanovení je zrejmé, že zákonodarca v nej – zohľadňujúc mimoriadny charakter dovolania a možné dôsledky zrušenia rozhodnutia dovolacím súdom – vyjadril na jednej strane vôľu, aby určité rozsudky (výnimočne) napriek tomu, že už nadobudli právoplatnosť, mohli byť predmetom preskúmania v dovolacom konaní (viď napríklad § 238 ods. 1 až 3 O.s.p.). Na druhej strane tým ale zároveň vyjadril vôľu, aby iné rozsudky (než sú ním vý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. G. , bývajúcej v L. , zastúpenej JUDr. I. H. , PhD., advokátom so sídlom v K. , proti žalovanej F. , so sídlom v P., IČO: X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou G. , s.r.o. so sídlom v K. , IČO: X. , o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 10 C 156/2002, o dov olaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 13. decembra 2012 sp. zn. 11 Co 46/
Právna veta: Súd pri určovaní výšky výživného na maloleté dieťa prihliada aj na to, do akej miery sú potreby maloletého hradené z dávok štátnej sociálnej podpory, nevynímajúc dávky platené zo zahraničia.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1515209214 Dátum vydania rozhodnutia: 19. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1515209214.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletých 1/ W. W., narodeného X. T. XXXX, 2/ Z. W., narodeného X. T. XXXX a 3/ B. W., narodeného XX. O . XXXX, zastúpených opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, so sídlom v Bratislave
Právna veta: Nezávislosť súdnej moci je pojem s dvojitým významom; označuje jednak nezávislosť súdov (inštitucionálna nezávislosť), jednak nezávislosť sudcov (individuálna nezávislosť). Nezávislosť sudcu treba vidieť ako jeho nezávislosť od zložiek politického systému, rovnako ale aj ako nezávislosť v rámci samotnej súdnej moci (celého súdneho systému), konkrétneho súdu, na ktorom sudca pôsobí, jeho vedenia a kolektívu. Nestrannosť sudcu je potrebné posudzovať vždy v závislosti od konkrétnych okolností prípadu a podľa objektívneho kritéria rozhodnúť, či existujú preukázateľne skutočnosti, ktoré môžu spôsob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. E. Č. , bývajúce j v Ž. , zastúpen ej spoločnosťou Advokátsk a kancelári a JUDr. K. , s.r.o. so sídlom v Ž. , IČO: X. , proti žalovanej G. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , o zaplatenie 1 500 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 4 C 130/2016, o vylúčení sudcov Krajského súdu v Žiline z prejednávania a rozhodovania v konaní vedenom na Krajskom
Právna veta: Z ustanovenia § 30 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva (o. i.) povinnosť sudcu zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Sudca musí vystupovať nezaujato a dbať o to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. K stranám je povinný pristupovať bez akýchkoľvek predsudkov. Aj so zreteľom na toto ustanovenie má sudca zachovávať k sporu, stranám, ich zástupcom a osobám zúčastneným na konaní vždy vecný a profesionálny prístup.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu J. K. , bývajúceho v N. , t.č. v Ústave na výkon väzby, Bratislava, Chorvátska č. 5, zastúpeného JUDr. P. P., advokátom so sídlom v H. , proti žalovanému Krajskému súdu v Bratislave , so sídlom v Bratislave, Záhradnícka č. 10, o vydanie vecí zo žltého kovu , veden ej n a Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 25 C 318/2009 , o vylúčení sudcov Krajského súdu v Bratislave z preje
Kľúčové slová: fikcia doručenia v zmysle OSPdoručovanie uznesenia súdu
Právna veta: Predpokladom postupu podľa § 47 ods. 2 O.s.p. bolo, že adresát sa zdržoval v mieste doručenia, hoci aj prechodne. Bolo potrebné adresáta informovať o dni a hodine opätovného doručenia, ako aj o uložení doručovanej písomnosti na pošte alebo na orgáne obce. Nerešpektovanie ustanoveného postupu malo za následok neúčinnosť doručovania. Len riadne a zákonu zodpovedajúce doručenie rozhodnutia malo za následok uplatnenie fikcie v zmysle § 47 ods. 2 veta tretia O.s.p., t.j., že sa písomnosť považovala za doručenú a za deň jej doručenia sa považoval deň, keď bola zásielka vrátená súdu, i keď sa adresát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2012200495 Dátum vydania rozhodnutia: 10. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2012200495.1 R OZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne R. L., bývajúcej v G., zastúpenej spoločnosťou JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT, s.r.o. so sídlom v Košiciach, Masarykova č. 2, IČO: 36861324, proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu, so sídl
MENU