Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097220
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
29.02.2020 02:25

Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodovanie nadriadeného sudú


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozhodovanie nadriadeného sudú
  • rozhodovanie nájdené 67252 krát v 25614 dokumentoch
  • nadriadeny nájdené 11776 krát v 5012 dokumentoch
  • sud nájdené 1443852 krát v 63684 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 27 dokumentov
Krajské súdy SR 4 dokumenty


Právna veta: Rozhodnutie nadriadeného súdu vydané v konaní o vylúčenie sudcu, resp. sudcov ( § 16 ods. 1 O.s.p.) je síce rozhodnutie konečné, ale je vynesené mimo rámca inštančného postupu; v takomto prípade krajský súd nekonal ani ako súd prvého stupňa a ani ako súd odvolací. Proti takému rozhodnutiu zákon nepripúšťa žiadny opravný prostriedok (teda ani dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok účastníka; vyslovený záver o chýbajúcej funkčnej príslušnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky platí preto i v prípade, že podanie – opravný prostriedok by sa neposúdil ako dovolanie, ale ako odvolanie). Ďa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 186/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Naj vyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovate ľky Ing. G. D. , bývajúcej v K. , prechodne v K. , proti odporcovi Mgr. J. D. , bývajúcemu v K. , o zrušenie práva spoločného nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20 C 272 /200 3, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 30. apríla 2009 sp. zn. r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie o opravnom .
Kľúčové slová: väzba, úteková väzba, nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom

Zbierka NS 5/2018
R 44/2018
Uznesenie
Právna veta: Nahradenie väzby zákonom ustanovenou garanciou a s tým spojené obmedzenia (druhý diel štvrtej hlavy prvej časti Trestného poriadku) sú benefitom obvineného, ktorý mu umožňuje, napriek danosti materiálneho a formálneho dôvodu väzby(§ 72 Trestného poriadku), byť stíhaný na slobode (teda s využitím proporcionálne miernejšieho prostriedku zásahu do osobných práv). Nahradenie väzby nie je väzbou, aj keďže podmienené existenciou dôvodu väzby, ktorej zabezpečovaciu funkciu v konaní plní (zastupuje). Preto nie je ohraničené lehotami trvania väzby (§ 76 Trestného poriad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ihneď do zápisnice o neverejnom zasadnutí (čl. 14848) a mal dostatok času od doručenia písomného vyh otovenia u znesenia, do rozhodovania nadriadeného súdu, sťažnosť odôvodniť , čo aj učinil, aj s doplnením dôvodov sťažnosti . Obžalovaný Lališ ďalej namieta, že nesúhlasí s konštatovaním súdu I .
Právna veta: A I. Prezumpcia neviny (§ 2 ods. 4 Trestného poriadku) sa týka osoby obvineného v aktuálne vedenom trestnom konaní a nie je porušená, ak sa o účasti tohto obvineného na žalovanej trestnej činnosti zmieňuje výrok alebo odôvodnenie skoršieho rozhodnutia súdu, ktorým bola odsúdená iná osoba;* rovnako len voči odsúdenej osobe (alebo v inej modalite rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku) je založená prekážka právoplatne rozhodnutej veci - v následne vedenom trestnom konaní teda môže byť stíhaná iná (ďalšia) osoba zo spáchania toho istého činu. II. Súd schvaľuje dohodu o vine ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rovnakej osobe a rovnakom skutku). Odvolací prieskum možno pripustiť, ak by o otázke vylúčenia rozhodol len súd prvého stupňa, bez rozhodovania nadriadeného súdu podľa § 32 ods. 3 Trestného poriadku, teda na námietku strany a bez sťažnostného prieskumu. Súd prvého stupňa preskúmava postup .
Kľúčové slová: dôvody dovolania, minister spravodlivosti, rozhodnutia o väzbe

Zbierka NS 1/2017
R 9/2017
Rozsudok
Právna veta: „Napadnutým rozhodnutím“ v zmysle § 371 ods. 2 Trestného poriadku je akékoľvek rozhodnutie, ktorým sa rozhodlo o väzbe, bez ovplyvnenia tejto otázky obsahom ustanovenia § 368 ods. 2 Trestného poriadku. „Ustanovením Trestného poriadku alebo osobitného predpisu o väzbe“ v zmysle § 371 ods. 2 Trestného poriadku sa rozumie nielen ustanovenie, ktoré sa priamo týka otázky väzby ako prostriedku na zaistenie osoby v trestnom konaní (prvý a druhý diel štvrtej hlavy prvej časti Trestného poriadku), ale aj iné procesné ustanovenie potrebné pri rozhodovaní o väzbe, vrátane rozhodovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) vyššie uvedeným rozsudkom o dovolaní ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerka spravodlivosti“), podaného na podnet predsedu Okresného súdu Bratislava V. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 6. apríla 2016, sp. zn. 1Tpo/21/2016, v prospech obvineného D. K. podľa § 386 ods. 1, ods. 2 Tr. por. a § 388 ods. 1 Tr. por. rozhodol tak, že napadnutým uznesením krajského súdu bol z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 2 Tr. .
Kľúčové slová: obnova konania podľa Trestného poriadku, vylúčenie orgánu z vykonávania úkonov trestného konania

Zbierka NS 6/2006
R 52/2006
Uznesenie
Právna veta: Trestný poriadok (zákon č. 303/2005 Z. z. v znení zákona č. 650/2005 Z. z.), účinný od 1. januára 2006, v prechodnom ustanove­ ní § 567 ods. 2 zakotvuje povinnosť aplikovať tento zákon na prípa­ dy podaných návrhov na obnovu konania, o ktorých sa ešte neko­ nalo alebo nebolo do jeho účinnosti o návrhu na povolenie obnovy konania právoplatne rozhodnuté za predpokladu, že je to pre obvi­ neného priaznivejšie. Priaznivejšiu úpravu obnovy konania podľa § 567 ods. 2 Trestné­ ho poriadku nemožno zužovať len na porovnanie samotných pod­ mienok obnovy konania podľa § 278 Trestného poriadku v znení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o analogickú situáciu ako pri vylúčení z dôvodov uvedených v § 31 ods. 2 alebo ods. 3 Trestného poriadku, pričom rozhodovanie nadriadeného súdu je viazané na oznámenie zaujatosti z dôvodov uvedených v § 31 ods. 1 Trestného poriadku. Pri existencii iného právneho názoru .
Kľúčové slová: dôvody väzby, súdne preskúmanie dôvodnosti trvania väzby, kárne previnenie

Zbierka NS 5/1999
R 91/1999
Rozsudok
Právna veta: I. Skutkovú podstatu kárneho previnenia v zmysle § 2 zákona č. 412/1991 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov v znení neskorších predpisov nenapĺňa čin, ktorého skutkovým základom je procesné pochybenie sudcu alebo spôsob jeho rozhodnutia v konkrétnej veci, pokiaľ nie je základom procesného pochybenia alebo rozhodnutia také úmyselné konanie, ktoré má znaky niektorého trestného činu alebo pokiaľ nejde o zavinené prieťahy v konaní, nevhodné správanie sa sudcu alebo narušovanie dôstojnosti konania. Na odstránenie uvedených pochybení slúžia výlučne riadne alebo mimoriadne opravné prostriedky uvedené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodovania sudcu a jeho postup v konkrétnej trestnej veci a tieto úkony sudcu môžu byť výlučne predmetom preskúmava- nia a rozhodovania nadriadeného súdu na základe riadneho alebo mimoriadneho opravného prostriedku. V tejto súvislosti treba tiež zdôrazniť, že ust. § 72 ods. 2 Trestného .
Kľúčové slová: argumentum a minori ad maius, vydávacia väzba podľa zákona o EZR, predbežná väzba podľa EZR, vyžiadaná osoba, obligatórna väzba

Zbierka NS 6/2017
R 52/2017
Stanovisko
Právna veta: Ustanovenia § 16 ods. 1, 2 a § 17 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EZR“) je potrebné v súvislosti s § 15 ods. 2 tohto zákona (v znení účinnom od 1. decembra 2012) vyložiť na základe argumentu a minori ad maius tak, že vyžiadaná osoba musí byť vypočutá aj pred rozhodovaním o vydávacej väzbe, ak nejde o obligatórnu väzbu podľa § 16 ods. 2 zákona o EZR; to platí aj v prípade, ak je v čase takého rozhodovania v predbežnej väzbe, do ktorej bola vzatá po výsluchu podľa § 15 ods. 2 zákona o EZR.

Úryvok z textu:
... veci vyžaduje (výsluch nie je potrebný v prípadoch podľa § 72 ods. 2 piata veta Tr. por. a ani pri rozhodovaní nadriadeného súdu o opravnom prostriedku) a v rámci tohto výsluchu realizovať tak svoje právo ústne a osobne sa vyjadriť minimálne k návrhu .
Právna veta: Vydávacia väzba podľa § 16 ods. 1 ZEZR tak isto ako predbežná väzba nie je obligatórna (na rozdiel od vydávacej väzby podľa § 16 ods. 2 ZEZR), pretože sudca musí pred rozhodnutím vždy skúmať splnenie minimálne jednej z dvoch podmienok na pozitívne rozhodnutie o návrhu prokurátora a to: či vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby je potrebné na zabezpečenie jej prítomnosti v konaní o európskom zatýkacom rozkaze na území Slovenskej republiky, alebo či vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby je potrebné na zabránenie, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze. Ak sud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci vyžaduje (výsluch nie je potrebný v prípadoch podľa § 72 ods. 2 piata veta Trestného poriadku a ani pri rozhodovaní nadriadeného súdu o opravnom prostriedku) a v rámci tohto výsluchu realizovať tak svoje právo ústne a osobne sa vyjad riť minimálne k .
Kľúčové slová: materiálne podmienky väzby

Právna veta: Ustanovenie § 71 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku týkajúce sa (zasahujúc do) osobnej slobody jednotlivca vychádza z článku 17 Ústavy SR. V tejto súvislosti je nevyhnutné uviesť, že väzba v systéme zaisťovacích trestnoprávnych prostriedkov predstavuje najzávažnejší zásah do Ústavou SR zaručenej osobnej slobody obvineného v čase, keď ešte nebolo právoplatne rozhodnuté o vine obvineného. Súd, ktorý je oprávnený rozhodovať o väzbe, môže tento procesný prostriedok použiť len vtedy, ak sú zistené konkrétne skutočnosti odôvodňujúce obavu z následku uvedeného v ustanovení § 71 ods. 1 písm. b/ Trestn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... C. J. bola zaslaná na vyjadrenie prokurá torovi Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, pričom tento sa do času rozhodovania nadriadeného súdu o sťažnosti obvineného nevyjadril. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd SR“) zistil, že sťažnosť o bvineného je prípustná .
Merito sťažnosť ods.
... správne, a preto sťažnosť vyžiadaného P. D., ktorú podal proti tomuto uzneseniu, je nedôvodná. 7 Vzhľadom na špeciálnu zákonnú úpravu rozhodovania nadriadeného súdu Najvyšší súd Slovenskej republiky nerozhodoval o sťažnosti vyžiadanej osoby postupom podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku, ale .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.