Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017923
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34145
NSČR: 117835
NSSČR: 63377
USČR: 76737
EUR-LEX (sk): 11461
EUR-LEX (cz): 11499
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417076
Krajské súdy (ČR): 39784
Posledná aktualizácia
20.07.2019 06:54

Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodovanie o trovách konania


Približný počet výsledkov: 446 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozhodovanie o trovách konania
  • rozhodovanie nájdené 63855 krát v 24313 dokumentoch
  • o nájdené 2684398 krát v 61091 dokumentoch
  • trovach nájdené 42293 krát v 24181 dokumentoch
  • konanie nájdené 1339429 krát v 60483 dokumentochPrávna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky preto rozhodnutie odvolacieho súdu v zmysle § 243b ods. 2 a § 243b ods. 4 O.s.p v spojení s § 243i ods. 2 O.s.p. zrušil (aj vo výroku o náhrade trov odvolacieho konania nadväzujúcom na vadný výrok o náhrade trov konania pred súdom prvého stupňa) a vec mu vrátil na ďalšie konanie s tým, že právny názor vyslovený v tomto rozhodnutí je preň záväzný.Pre toto ďalšie konanie, na ktoré sa vec vracia, dovolací súd poznamenáva, že v ustanovení § 150 ods. 1 O.s.p. je ustanovené moderačné právo súdu zmierniť dôsledky uplatnenia právnych noriem upravujúcich náhradu trov k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: R. , N. , proti žalovanému: L. , B. , zastúpený JUDr. P. H. , advokátom so sídlom v R. , o vydanie nehnuteľností , ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Rožňava pod sp.zn. 4 C 36/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 26. februára 2010 sp.zn. 1 Co 202/2009, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského .
Právna veta: Dovolací súd považuje za potrebné poznamenať, že nepovažuje za správnu takú interpretáciu ustanovenia § 262 ods. 1 C. s. p., podľa ktorej má aplikácii tohto ustanovenia zodpovedať výrok rozhodnutia o trovách konania vyslovujúci, že strana sporu má nárok na náhradu trov konania. Rozhodnutie o trovách konania priznávajúce ich náhradu musí byť totiž vykonateľné (§ 232 ods. 1 C. s. p.). Podľa výslovného znenia ustanovenia § 262 ods. 2 C. s. p. po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, rozhoduje súd prvej inštancie samostatným uznesením, ktoré vydá vyšší súdny úradník, už len o výške ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 222 /2016 Slove nske j re publiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S lo ve nsk ej rep ub lik y v o vec i ža lobk yne M. , bývajúce j vo V. , M. , zastúpe ne j JUDr. Tiboro m Sa náko m, advoká to m so síd lo m v Trna ve, Nám. SNP 2, proti ža lo va né mu S., b ývajúce mu v Š., V. , o vy po ria da nie be zpo die lové ho spoluv lastníctva , vede ne j na Okresno m súd e Trna va pod sp. zn. 36C/293/2009 , o do vo la ní ža lo va né ho proti ro zsudk u Krajské ho súd u v Trna ve z 29. ja .
Zbierka NS 3/2007
R 36/2007
Rozsudok
Kľúčové slová: trovy exekúcie, rozhodovanie o trovách konania
Právna veta: Právo na náhradu trov exekúcie podľa § 200 ods. 1 Exekučného poriadku nemôže vzniknúť povinnému; takéto právo nemožno vyvodiť ani z § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, lebo toto ustanovenie rieši len vzťah vzniknutý medzi exekútorom a oprávneným.

Úryvok z textu:
Okresný súd Lučenec rozsudkom z 18. júna 2003, č. k. 9C 50/03-65, uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 14 280,- Sk s 13 %-ným ročným úrokom z omeškania od 28. marca 2003 do zaplatenia, všetko do troch dni a vo zvyšku (v časti požiadavky na úroky z omeškania sadzbou presahujúcou prísudok za obdobie už od 12. júla 2002) žalobu zamietol. Žalovanému uložil tiež povinnosť, zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v celkovej sume 5 082,- Sk na bližšie neoznačený účet advokátky do 3 dní. V odôvodnení .
Právna veta: I. O výške náhrady trov konania podľa Správneho súdneho poriadku rozhodne správny súd po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, a to samostatným uznesením vydaným súdnym úradníkom (§ 175 ods. 2 Správneho súdneho poriadku). II. Na Najvyššom súde Slovenskej republiky vykonáva v analogickej pozícii (súdneho úradníka) príslušné činnosti asistent sudcu, ktorého postavenie je upravené zákonom (§ 19 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s tým, že niet pochybností, že asistent sudcu má rovnaké práva a povinnosti ako vyšš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3Sžnz/6/20 15 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : Capgemini Slovensko, s.r.o., so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 741 538 , zastúpen ého Advokátskou kanceláriou DEDÁK & Partners, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 906 464 a Advokátskou kanceláriou Tomáš Kamenec, s.r.o., so sídlom Špitálska 43, 811 08 Bratislava, zastúpenej JUDr. Tomášom Kamencom, advokátom, proti žalovanému: .
Právna veta: Ak dovolateľ odôvodnil prípustnosť dovolania odklonom od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ Civilného sporového poriadku, potom je povinný v dovolaní výslovne uviesť právne posúdenie odvolacieho súdu, ktoré považuje za nesprávne, konkretizovať, ako mal odvolací súd právnu otázku správne vyriešiť a zároveň musí špecifikovať ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu, od ktorej sa mal podľa jeho názoru odvolací súd pri svojom rozhodovaní odkloniť.

Úryvok z textu:
... . Dovolateľka napadla dovolaním aj výrok o trovách konani a. V tejto časti dovolací súd uvádza, že medzi jeho úlohy nepatrí rozhodovanie o trovách konania, keďže trovy konania predstavujú vo vzťahu k predmetu konania len vedľajšiu problematiku (rovnako viď aj uznesenie najvyššieho súdu z 22 .
Právna veta: Do právomoci súdu v občianskom súdnom konaní podľa § 7 ods. 1 O. s. p. nepatrí rozhodovanie o prekládke elektrického vedenia (§ 20 zákona č. 70/1998 Z. z.) „Vecné bremená" vyplývajúce z ustanovení zákona Č. 79/1957 Zb., resp. zo zákona č. 65Q/2004 Z. z, sú inštitútmi sui generis; nemožno im priznať povahu súkromnoprávnych opatrení, lebo ide o obme­dzenie vlastníckeho práva vo verejnom záujme a v zmysle verejno­právneho predpisu.

Úryvok z textu:
... bude vec postúpená prí­ slušnému správnemu orgánu. Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú pritom zachované. Pri rozhodovaní o trovách konania vychádzal dovolací súd z ustanove­ nia § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p., v zmysle ktorého žiadny z .
Právna veta: Postup odvolacieho súdu podľa § 213 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku neprichádza do úvahy pri rozhodovaní o trovách konania.

Úryvok z textu:
... f/ O.s.p . Pokiaľ dovolateľ uvedené porušenie práva dáv a do súvislosti s právnou kvalifikáciou odvolacieho súdu pri rozhodovaní o trovách konania a jeho nespokojnosťou s rozhodnutím, dovolací súd poukazuje na to, že právne závery, na ktorých založil odvolací súd ... , že by rozhodnutie v tejto časti zrušil a vec vrátil odvolaciemu súdu na ďalšie konanie, ale sám pri rozhodovaní o trovách konania aplikoval § 146 ods. 2 O.s.p., pričom účastníkom neumožnil sa k možnému použitiu tohto ust anovenia vyjadriť .
Zbierka NS 9/2018
R 75/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: náhrada trov konania, povinnosť konformného výkladu
Právna veta: Štátu patrí náhrada trov, ktoré skutočne vynaložil v súlade s v danom čase platnou procesnou normou, ustanovením § 148 OSP, podľa ktorej mu ex lege vznikol nárok na ich náhradu, a to napriek tomu, že nová procesná úprava CSP analogické ustanovenie neobsahuje. Aplikáciou základného princípu uvedeného v čl. 4 ods. 2 CSP s použitím ustanovenia § 253 ods. 1 CSP v spojení s ustanovením § 255 ods. 1 CSP a § 470 ods. 2 CSP je možné štátu náhradu trov konania voči neúspešnej strane sporu priznať aj za právnej úpravy Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
... tomu, že postup odvolacieho súdu podľa § 382 CSP (predtým ustanovenia § 213 ods. 2 OSP) neprichádza do úvahy pri rozhodovaní o trovách konania, odvolací súd nevyzýval strany, aby sa k možnému použitiu uvedených ustanovení vyjadrili (R 134/2014). 14. Najvyšší súd Slovenskej republiky .
Právna veta: Ustanovenie § 604 Občianskeho zákonníka sa vzťahuje iba na predkupné právo, ktoré nemá vecnú povahu a pôsobí len medzi účastníkmi zmluvy zakladajúcej záväzok. Uvedené ustanovenie sa netýka predkupného práva vecnej povahy vyplývajúceho z § 140 Občianskeho zákonníka. Smrťou spoluvlastníka prechádza jeho spoluvlastnícky podiel na dedičov, ktorí sa zo zákona stávajú nositeľmi predkupného práva.

Úryvok z textu:
... , ktorý za určitých podmienok umožňuje aj pri zastavení konania priznanie 5 náhrady trov konania. Preto bolo potrebné zaoberať sa pri rozhodovaní o trovách konania aj možnosťou použitia ustanovenia § 146 ods. 2 O.s.p. s prihl iadnutím na všetky konkrétne okolnosti a súvislosti .
Zbierka NS 1/1998
R 11/1998
Uznesenie
Kľúčové slová: povinnosť nahradiť trovy , späťvzatie žaloby, náhrada trov konania
Právna veta: Ak dôvodom späťvztia žaloby je oprávnene uplatnená námietka premlčania vznesená žalovaným, z procesného hľadiska zásadne platí, že zastavenie konania zavinil žalobca a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalovanému.

Úryvok z textu:
... . s odôvodnením, že 15. júna 1995 vzal žalobca žalobu pred vydaním platobného rozkazu a pred prvým pojednávaním celkom späť. Pri rozhodovaní o trovách konania súd vychádzal zo skutočnosti, že dôvodom späťvzatia bola žalovaným uplatnená námietka premlčania. Premlčanie však nespôsobuje zánik práva, preto žaloba bola .
Právna veta: Späťvzatie žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia z dôvodu zrušenia žalobou napadnutého rozhodnutia vmimo odvolacom konaní má za následok zastavenie konania ažalovaný musí znášať zodpovednosť za zavinenie vzmysle § 146 ods. 2 druhá veta Občianskeho súdneho poriadku (v spojení s § 246c ods. 1 OSP).

Úryvok z textu:
... OSP v ustanovení § 250k a § 250h ods. 2 za bodkočiarkou rieši otá zku náhrady trov konania, avšak nerieši rozhodovanie o trovách konania pri podanom odvolaní voči prvostupňovému súdnemu rozhodnutiu. Na uvedenú situáciu sa v zmysle § 246c ods. 1 veta prvá OSP .
Právna veta: Ak bol návrh na vykonanie exekúcie podaný včas (pred uplynutím prekluzívnej lehoty podľa osobitného predpisu (napríklad § 88 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch), oprávnený procesne nezavinil zastavenie exekúcie z dôvodu straty účinnosti exekučného titulu.

Úryvok z textu:
... sa však posudzuje z procesného hľadiska, teda podľa procesného výsledku. I keď uvedené ustanovenie môže prichádzať do úvahy aj pri rozhodovaní o trovách konania povinného v exekúcii (§ 251 ods. 4 O.s.p. v súvislosti s nedostatkom výslovnej úpravy v Exekučnom poriadku), jeho .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.