Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077679
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121555
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421554
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
19.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodovanie o trovách konania


Približný počet výsledkov: 460 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozhodovanie o trovách konania
  • rozhodovanie nájdené 66761 krát v 25436 dokumentoch
  • o nájdené 2764546 krát v 63635 dokumentoch
  • trovach nájdené 44019 krát v 25296 dokumentoch
  • konanie nájdené 1399386 krát v 63020 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 584 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 17 dokumentov
Krajské súdy SR 3274 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Kľúčové slová: rozhodovanie o trovách konania

Právna veta: Dovolací súd považuje za potrebné poznamenať, že nepovažuje za správnu takú interpretáciu ustanovenia § 262 ods. 1 C. s. p., podľa ktorej má aplikácii tohto ustanovenia zodpovedať výrok rozhodnutia o trovách konania vyslovujúci, že strana sporu má nárok na náhradu trov konania. Rozhodnutie o trovách konania priznávajúce ich náhradu musí byť totiž vykonateľné (§ 232 ods. 1 C. s. p.). Podľa výslovného znenia ustanovenia § 262 ods. 2 C. s. p. po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, rozhoduje súd prvej inštancie samostatným uznesením, ktoré vydá vyšší súdny úradník, už len o výške ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 222 /2016 Slove nske j re publiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S lo ve nsk ej rep ub lik y v o vec i ža lobk yne M. , bývajúce j vo V. , M. , zastúpe ne j JUDr. Tiboro m Sa náko m, advoká to m so síd lo m v Trna ve, Nám. SNP 2, proti ža lo va né mu S., b ývajúce mu v Š., V. , o vy po ria da nie be zpo die lové ho spoluv lastníctva , vede ne j na Okresno m súd e Trna va pod sp. zn. 36C/293/2009 , o do vo la ní ža lo va né ho proti ro zsudk u Krajské ho súd u v Trna ve z 29. ja .
Kľúčové slová: trovy exekúcie, rozhodovanie o trovách konania

Zbierka NS 3/2007
R 36/2007
Rozsudok
Právna veta: Právo na náhradu trov exekúcie podľa § 200 ods. 1 Exekučného poriadku nemôže vzniknúť povinnému; takéto právo nemožno vyvodiť ani z § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, lebo toto ustanovenie rieši len vzťah vzniknutý medzi exekútorom a oprávneným.

Úryvok z textu:
Okresný súd Lučenec rozsudkom z 18. júna 2003, č. k. 9C 50/03-65, uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 14 280,- Sk s 13 %-ným ročným úrokom z omeškania od 28. marca 2003 do zaplatenia, všetko do troch dni a vo zvyšku (v časti požiadavky na úroky z omeškania sadzbou presahujúcou prísudok za obdobie už od 12. júla 2002) žalobu zamietol. Žalovanému uložil tiež povinnosť, zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v celkovej sume 5 082,- Sk na bližšie neoznačený účet advokátky do 3 dní. V odôvodnení .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky preto rozhodnutie odvolacieho súdu v zmysle § 243b ods. 2 a § 243b ods. 4 O.s.p v spojení s § 243i ods. 2 O.s.p. zrušil (aj vo výroku o náhrade trov odvolacieho konania nadväzujúcom na vadný výrok o náhrade trov konania pred súdom prvého stupňa) a vec mu vrátil na ďalšie konanie s tým, že právny názor vyslovený v tomto rozhodnutí je preň záväzný.Pre toto ďalšie konanie, na ktoré sa vec vracia, dovolací súd poznamenáva, že v ustanovení § 150 ods. 1 O.s.p. je ustanovené moderačné právo súdu zmierniť dôsledky uplatnenia právnych noriem upravujúcich náhradu trov k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: R. , N. , proti žalovanému: L. , B. , zastúpený JUDr. P. H. , advokátom so sídlom v R. , o vydanie nehnuteľností , ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Rožňava pod sp.zn. 4 C 36/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 26. februára 2010 sp.zn. 1 Co 202/2009, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu .
Právna veta: I. O výške náhrady trov konania podľa Správneho súdneho poriadku rozhodne správny súd po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, a to samostatným uznesením vydaným súdnym úradníkom (§ 175 ods. 2 Správneho súdneho poriadku). II. Na Najvyššom súde Slovenskej republiky vykonáva v analogickej pozícii (súdneho úradníka) príslušné činnosti asistent sudcu, ktorého postavenie je upravené zákonom (§ 19 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s tým, že niet pochybností, že asistent sudcu má rovnaké práva a povinnosti ako vyšš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3Sžnz/6/20 15 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : Capgemini Slovensko, s.r.o., so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 741 538 , zastúpen ého Advokátskou kanceláriou DEDÁK & Partners, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 906 464 a Advokátskou kanceláriou Tomáš Kamenec, s.r.o., so sídlom Špitálska 43, 811 08 Bratislava, zastúpenej JUDr. Tomášom Kamencom, advokátom, proti žalovanému: .
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu podľa § 417 OZ, zastavenie konania pre nedostatok podmienky konania

Zbierka NS 5/2006
R 39/2006
Rozsudok
Právna veta: Do právomoci súdu v občianskom súdnom konaní podľa § 7 ods. 1 O. s. p. nepatrí rozhodovanie o prekládke elektrického vedenia (§ 20 zákona č. 70/1998 Z. z.) „Vecné bremená" vyplývajúce z ustanovení zákona Č. 79/1957 Zb., resp. zo zákona č. 65Q/2004 Z. z, sú inštitútmi sui generis; nemožno im priznať povahu súkromnoprávnych opatrení, lebo ide o obme­dzenie vlastníckeho práva vo verejnom záujme a v zmysle verejno­právneho predpisu.

Úryvok z textu:
... bude vec postúpená prí­ slušnému správnemu orgánu. Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú pritom zachované. Pri rozhodovaní o trovách konania vychádzal dovolací súd z ustanove­ nia § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p., v zmysle ktorého žiadny z .
Kľúčové slová: vlastníkovi veci patria aj prírastky veci, oprávnená držba ako predpoklad vydržania, zmluva o prevode nehnuteľnosti

Zbierka NS 9/2018
R 83/2018
Uznesenie
Právna veta: Ak dovolateľ odôvodnil prípustnosť dovolania odklonom od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ Civilného sporového poriadku, potom je povinný v dovolaní výslovne uviesť právne posúdenie odvolacieho súdu, ktoré považuje za nesprávne, konkretizovať, ako mal odvolací súd právnu otázku správne vyriešiť a zároveň musí špecifikovať ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu, od ktorej sa mal podľa jeho názoru odvolací súd pri svojom rozhodovaní odkloniť.

Úryvok z textu:
... . Dovolateľka napadla dovolaním aj výrok o trovách konani a. V tejto časti dovolací súd uvádza, že medzi jeho úlohy nepatrí rozhodovanie o trovách konania, keďže trovy konania predstavujú vo vzťahu k predmetu konania len vedľajšiu problematiku (rovnako viď aj uznesenie najvyššieho súdu z 22 .
Právna veta: Vzťah medzi správcom dane a daňovníkom je vzťahom verejnoprávnym, vyplývajúcim z finančnej činnosti štátu a jeho orgánov, prípadne orgánov miestnej samosprávy. Takýto vzťah nemožno považovať za vzťah občianskoprávny, ani za vzťah obchodnoprávny. Nárok daňovníka na vrátenie daňového preplatku nie je nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle ustanovenia § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka vzniknutý plnením z právneho dôvodu, ktorý dodatočne odpadol. Na prejednanie a rozhodovanie takéhoto návrhu nie je daná právomoc súdu v zmysle ustanovenia § 7 O.s.p.. Ak súdy prejednali a rozhodli ve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . s. p.), konanie zastavil a vec postúpil príslušnému daňovému orgánu (§ 243b ods. 2 a 3 O. s. p.). Pri rozhodovaní o trovách konania postupoval dovolací súd podľa ustanovení § 243b ods. 4 O. s. p. v spojení s § 224 ods. 1 O .
Právna veta: Vyvolaním nebezpečenstva zámeny v hospodárskej súťaži je nielen použitie obchodného mena, ktoré už právom používa iný súťažiteľ, ale aj použitie dominantnej časti základu obchodného mena, ktorá má rozlišovaciu schopnosť, ktorú časť už právom používa iný súťažiteľ a obaja súťažitelia majú zapísanú v obchodnom registri tú istú právnu formu obchodnej spoločnosti, to isté sídlo a podnikajú v tom istom predmete podnikania. Takéto používanie časti obchodného mena súťažiteľa, ktoré je naviac skratkou základu obchodného mena zakladateľa tohto súťažiteľa, je v hospodárskej súťaži súčasne aj parazitova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu zmenil tak, že návrhu vyhovie. Proti výroku o trovách konania sa odvolal odporca. Uviedol, že súd nesprávne použil pri rozhodovaní o trovách konania ustanovenie § 142 ods. 3 O. s. p. Priznanie plnej výšky trov konania nemá oporu v zákone, ani v samotných .
Kľúčové slová: spotrebiteľ, dovolanie vedľajšieho účastníka, trovy konania, združenie na ochranu spotrebiteľov, rozhodnutie o trovách konania

Zbierka NS 9/2014
R 134/2014
Uznesenie
Právna veta: Postup odvolacieho súdu podľa § 213 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku neprichádza do úvahy pri rozhodovaní o trovách konania.

Úryvok z textu:
... / O.s.p . Pokiaľ dovolateľ uvedené porušenie práva dáv a do súvislosti s právnou kvalifikáciou odvolacieho súdu pri rozhodovaní o trovách konania a jeho nespokojnosťou s rozhodnutím, dovolací súd poukazuje na to, že právne závery, na ktorých založil odvolací súd svoje ... , že by rozhodnutie v tejto časti zrušil a vec vrátil odvolaciemu súdu na ďalšie konanie, ale sám pri rozhodovaní o trovách konania aplikoval § 146 ods. 2 O.s.p., pričom účastníkom neumožnil sa k možnému použitiu tohto ust anovenia .
Právna veta: Ak bol návrh na vykonanie exekúcie podaný včas (pred uplynutím prekluzívnej lehoty podľa osobitného predpisu (napríklad § 88 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch), oprávnený procesne nezavinil zastavenie exekúcie z dôvodu straty účinnosti exekučného titulu.

Úryvok z textu:
... sa však posudzuje z procesného hľadiska, teda podľa procesného výsledku. I keď uvedené ustanovenie môže prichádzať do úvahy aj pri rozhodovaní o trovách konania povinného v exekúcii (§ 251 ods. 4 O.s.p. v súvislosti s nedostatkom výslovnej úpravy v Exekučnom poriadku), jeho .
Kľúčové slová: náhrada trov konania, späťvzatie návrhu, procesná zodpovednosť

Zbierka NS 2/2013
R 23/2013
Uznesenie
Právna veta: Aplikácia ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku v správnom súdnictve dopadá len na také prípady zastavenia konania, v ktorých neprichádza do úvahy aplikácia ustanovenia § 250h ods. 2 veta za bodkočiarkou Občianskeho súdneho poriadku ani aplikácia ustanovenia § 146 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... časti OSP v ustanovení § 250k a § 250h ods. 2 za bodkočiarkou rieši otázku náhrady trov konania, avšak nerieši rozhodovanie o trovách konania pri podanom odvolaní voči prvostupňovému súdnemu rozhodnutiu. Na uvedenú situáciu sa v zmysle § 246c ods. 1 veta prvá OSP .
Kľúčové slová: odstupné , výška odstupného, vydanie bezdôvodného obohatenia , plnenie záväzku druhej strany

Zbierka NS 7/2010
R 11/2010
Rozsudok
Právna veta: Pri aplikácii ustanovenia § 355 ods. 2 Obchodného zákonníka, pri uplatňovaní práva na odstupné, je treba rozlišovať, či plnenie zo zmluvy je jednorazové, alebo ide o plnenie opakujúce sa. Pri opakujúcom sa plnení, zaplatením nárokov za určité obdobie, k zrušeniu zmluvy podľa § 355 ods. 1 Obchodného zákonníka nedošlo.

Úryvok z textu:
... odvolacieho, sp. zn. 3Obo/279/2005 zo dňa 07. 12. 2006. Preto zaujali stanovisko, že ak odvolací súd vychádzal pri rozhodovaní o trovách konania zo zásady úspechu, mal apli kovať § 142 ods. 2 OSP pojednávajúci o čiastočnom úspechu účastníka vo veci. Na základe .
Právna veta: Ustanovenie § 604 Občianskeho zákonníka sa vzťahuje iba na predkupné právo, ktoré nemá vecnú povahu a pôsobí len medzi účastníkmi zmluvy zakladajúcej záväzok. Uvedené ustanovenie sa netýka predkupného práva vecnej povahy vyplývajúceho z § 140 Občianskeho zákonníka. Smrťou spoluvlastníka prechádza jeho spoluvlastnícky podiel na dedičov, ktorí sa zo zákona stávajú nositeľmi predkupného práva.

Úryvok z textu:
... , ktorý za určitých podmienok umožňuje aj pri zastavení konania priznanie 5 náhrady trov konania. Preto bolo potrebné zaoberať sa pri rozhodovaní o trovách konania aj možnosťou použitia ustanovenia § 146 ods. 2 O.s.p. s prihl iadnutím na všetky konkrétne okolnosti a súvislosti .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.