Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 971

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

94 dokumentov
1210 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 247 OSP sa podľa ustanovení tejto hlavy postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu (ods. 1). Pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť (ods. 2). Predmetom preskúmania môže byť za podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj rozhodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžr/109/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ J., bytom K.K., 2/ H., bytom K.K., 3/ M., bytom K.K., 4/ M., bytom K.K., 5/ H., bytom P., 6/ M., bytom K.K., 7/ J., bytom K.K., 8/ M., bytom K.K., 9/ J., bytom K.K., 10/ A., bytom K.K., 11/ J., bytom G., 12/ A., bytom K.K., 13/ Ing. M., bytom K.K., 14/ M., bytom H., 15
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle § 247 ods. 1 O.s.p. podľa ustanovení tejto hlavy (t. j. Druhej hlavy Rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu. Žalobcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník správneho konania bola rozhodnutím a postupom správneho orgánu ukrátená na svojich právach. Podať žalobu môže aj fyzická alebo právnická osoba, s k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P., zastúpeného J. advokátom, so sídlom V., proti žalovaným: 1. O., zastúpenej J., advokátkou, so sídlom V., 2. K., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaných správnych orgánov, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 12S/3/2005-85 zo dňa 30. novembra 2006, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznese
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vo veciach uvedených v § 250i ods. 2 môže súd rozhodnúť rozsudkom o náhrade škody, o peňažnom plnení alebo o peňažnej sankcii, ak na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že o spore, o inej právnej veci, alebo o uložení sankcie má byť rozhodnuté inak, ako rozhodol správny orgán. Rozsudok súdu nahrádza rozhodnutie správneho orgánu v takom rozsahu, v akom je rozsudkom súdu rozhodnutie správneho orgánu dotknuté. Tento rozsah musí byť uvedený vo výroku rozsudku, pričom súd dotknutý výrok zmení. Súd rozhodne o trovách konania vrátane trov, ktoré vznikli v konaní pred správnym orgán ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu: S. – J., s.r.o., zastúpeného JUDr. E. N., advokátkou, proti žalovanému: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 18. septembra 2006, č. 111/006132/02306,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Osobitosť konania v správnom súdnictve spočíva i v tom, že ak má účastník v správnom súdnictve postavenie žalobcu, musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Obligatórne zastúpenie advokátom však neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej pol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9So/54/2014 Identifikačné číslo spisu: 1012202238 Dátum vydania rozhodnutia: 11.06.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1012202238.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: S., bytom C., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 250b ods. 1 O.s.p. žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžf/7/2014 Identifikačné číslo spisu: 3013200258 Dátum vydania rozhodnutia: 16.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:3013200258.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu IVIASAT, s.r.o., so sídlom Košovská cesta 2533/11B, Prievidza, IČO
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 250b ods. 1 OSP žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zameškanie lehoty nemožno odpustiť.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžp/13/2013 Identifikačné číslo spisu: 1011201061 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1011201061.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. F., bytom O. XX, W., zastúpeného JUDr. Milanom Menyh
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Uznesenie o voľbách nového primátora mesta a tým aj o odvolaní doterajšieho primátora nie je výkonom verejnej správy, ktorá bola na obec prenesená zákonom (§ 5 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platnom do účinnosti zákona č. 252/1994 Z.z.). Takéto uznesenie nie je rozhodnutím vydaným v správnom konám, ani iným rozhodnutím, ktorým by sa zakladali, menili alebo zrušovali oprávnenia alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy. Uznesenie je rozhodnutím zastupiteľského zboru mesta a nie rozhodnutím orgánu mesta, ktorému zákon SNR o obecnom z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde v Rožňave dňa 17. januára 1994 sa žalobca domáhal preskúmania uznesenia Mestského zastupiteľstva v D. zo dňa 9. decembra 1993, ktorým podľa § 13b ods. 5 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo vtedy platnom znení, bolo rozhodnuté o voľbe nového primátora mesta D. a o odvolaní doterajšieho primátora - žalobcu od 9. decembra 1993. Okresný súd v Rožňave dňa 24. júna 1996 postúpil vec Krajskému súdu v Košiciach na konanie na úseku správneho súdnictva.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Predpokladom preskúmania rozhodnutia žalovanej v súdnom konaní podľa V. časti druhej hlavy OSP je splnenie požiadavky, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť. Odvolací súd k tomu poznamenáva, že správne konanie v prejednávanej veci týkajúce sa nároku na úrazový príplatok je konaním dvojinštančným a dňom doručenia rozhodnutia odvolacieho správneho orgánu poslednému účastníkovi sa stáva rozhodnutie právoplatným. V dôsledku tejto skutočnosti sa proti nemu nemožno odvolať (§ 218 ods. 4 zákona o sociálnom poisten ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžso/48/2012 Identifikačné číslo spisu: 3012200424 Dátum vydania rozhodnutia: 29.05.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Závadská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:3012200424.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: B. V., narodený XX. W. XXXX, bytom K. Y., R.. XX/XX prot
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky sa vo svojej činnosti obdobnou vecou už zaoberal, preto v súlade s ust. § 250ja ods. 7 O.s.p. poukazuje na jeho rozhodnutie č. k. 3Sžp/14/2011, ktorého časť odôvodnenia uvádza nasledovné: „Jednou z procesných podmienok v konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) je právoplatnosť rozhodnutia správneho orgánu. Môže ísť o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému zákon nepripúšťa opravný prostriedok a ktoré je právoplatné dňom doručenia účastníkom konania, aleb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/14/2011 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Syngenta Slovakia s.r.o., so sídlom Prievozská 4/D, Bratislava, IČO: 31 349 463, zastúpený: JUDr. Viliam Pogran, advokát so sídlom Bajkalská 13, Bratislava, proti žalovanému: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, so sídlom Dobrovičova
MENU