SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1352493
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67160
USSR: 39293
NSČR: 129764
NSSČR: 71816
USČR: 82562
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431244
Krajské súdy (ČR): 50385
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozpory vo vyjadreniach


Približný počet výsledkov: 31 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozpory vo vyjadreniach
  • rozpor nájdené 60955 krát v 22563 dokumentoch
  • vo nájdené 486182 krát v 58782 dokumentoch
  • vyjadrenie nájdené 73574 krát v 28311 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 13 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 117 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Kľúčové slová: doplnková ochrana, udelenie azylu, maloletý cudzinec bez sprievodu, rozpory vo vyjadreniach

Zbierka NS 2/2012
R 29/2012
Právna veta: Ak je žiadateľom o udelenie azylu na území Slovenskej republiky maloletý cudzinec bez sprievodu, treba v správnom konaní prihliadnuť na jeho vek, ako aj na skutočnosť, že pochádza z odlišného spoločenského a kultúrneho prostredia, a preto nepatrné rozpory v jeho výpovedi nemožno vyhodnotiť len v jeho neprospech.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci navrhovateľa: maloletého M., nar. X., v obci T., naposledy bytom v zahraničí: T. t. č. PT R., zast. opatrovníkom: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, ul. M.R. Štefánika 20, Trenčín, zast. JUDr. M., L., proti .
Kľúčové slová: vznesenie obvinenia, hanobenie národa, rasy a presvedčenia

Zbierka NS 3/2018
R 30/2018
Právna veta: Trestnosť činu „podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti“ podľa poslednej aliney§ 424 ods. 1 Trestného zákona v znení účinnom do 31. decembra 2016 nesmeruje k ochrane individuálnych práv a slobôd príslušníkov národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, ale k ochrane kolektívnych práv a slobôd takých zoskupení (napr. čl. 34 Ústavy Slovenskej republiky). Až znenie dotknutého ustanovenia účinné od 1. januára 2017 pokrýva aj národnostne, rasovo a etnicky motivované podnecovanie, smerujúce k násiliu alebo nenávisti (aj) voči jednotlivcovi, aleb ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na podklade takto nezákonne vyhotoveného stanoviska vydal uznesenie podľa § 206 ods. 1 Tr. por. V poslednej časti poukázal na rozpor vo vyjadreniach odvolacieho súdu, keď tento na jednej strane skonštatoval, že jeho odvolanie je dôvodné, aby následne skonštatoval správnosť postupu podľa § .
Právna veta: Ustanovenie § 140 S.s.p. je vo vzťahu k všeobecnému ustanoveniu § 139 ods. 2 S.s.p. špeciálnym ustanovením. Ustanovenie § 140 správnemu súdu použiť tzv. skrátené odôvodnenie rozsudku, v ktorom sa správny súd môže obmedziť' len na poukázanie na totožný rozsudok, ktorého dôvody prípadne stručne zopakuje. Totožný predmet konania sa rozumie druhovo totožný (obdobný) predmet konania, ktorý sa týka rovnakého právneho problému. Rozsudok obsahujúci skrátené odôvodnenie sa tak od úplného rozsudku odlišuje iba v obsahu odôvodnenia, v skrátenom odôvodnení je však vždy potrebné stručne opísať predmet kona ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , kto vykonal prepravu tovaru do Košíc (čo je v rozpore s obsahom spisu), kde bolo miesto nakládky, a ďalej poukázal rozpor vo vyjadrení konateľa spoločnosti TEXALO vo veci objednania tovaru - medený drôt. 45. Tiež zo záznamov súkromnej bezpečnostnej služby v evidenčnej knihe motorových .
Právna veta: Dovolací súd sa preto obmedzil na preverenie, či súdy nižšieho stupňa skúmali splnenie podmienok. Súd prvého stupňa zistil, že za spáchanie trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 2 Trestného zákona umožňuje Trestný zákon uložiť výnimočný trest, ktorým sa v zmysle ustanovenia § 29 ods. 1 Trestného zákona rozumie trest odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. Prvý predpoklad na uloženie trestu odňatia slobody na doživotie bol teda splnený. Súd následne hodnotil stupeň nebezpečnosti spáchaných činov (súd prihliadal aj na okolnosti vražd ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... porušenie zákona, ak bola povolená obnova konania len jednému zo spoluobvinených. Vo vzťahu k nepriznaniu sa, obvinený upriamil pozornosť na rozpory vo vyjadreniach prokurátora, ktorý sa stotožnil so závermi odvolacieho súdu, že priznanie sa nie je zákonnou podmienkou na uloženie nižšieho trestu, avšak .
Právna veta: Ak niekto označí svoje podanie ako doplnenie podania vo veci prieskumu mimo odvolacieho konania, ale v skutočnosti ide o odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu, ktoré nad všetku pochybnosť nemohlo nadobudnúť právoplatnosť, správny orgán nemôže v tomto prípade postupovať podľa ustanovenia § 65 a násl. Správneho poriadku, ktoré upravujú postup správneho orgánu pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ale podľa ustanovení Správneho poriadku upravujúcich odvolacie konanie. Podmienkou na postup správneho orgánu podľa § 65 ods. 1 Správneho poriadku je totiž právoplatnosť rozhodnuti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .2014 sa žalobca vyjadril vo veci. Okrem aj v žalobe vytýkaných nedostatkov, žiadal o nariadenie ústneho pojednávania za účelom odstránenia rozporov vo vyjadrení svedkov. Následne žalovaný vydal napadnuté rozhodnutie o zastavení konania, v ktorom uviedol dôvody obsahom zhodné s vyjadrením k žalobe, k .
Právna veta: Procesný inštitút ústneho pojednávania je nevyhnutný aj v správnom konaní. Správny poriadok rozlišuje: a) obligatórne ústne pojednávanie, ktoré správny orgán nariaďuje vtedy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy (takéto prípady upravuje stavebný zákon, zákon o priestupkoch, predpisy o pozemkových úpravách a pod.); b) fakultatívne ústne pojednávanie, ktoré správny orgán nariaďuje iba vtedy, ak to vyžaduje povaha veci. Účastník konania nemá právny nárok na nariadenie ústneho pojednávania, ak z osobitného predpisu nevyplýva opak. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ako ani zákon o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... orgánom verejnej správy v zmysle článku 46 ods. 1 Ústavy SR. 19. V prejednávanej veci v správnom konaní došlo k rozporom vo vyjadreniach sťažovateľa, vypočúvaných osôb pred správnym konaním, a je dôvod na ústne pojednávanie v správnom konaní. Sťažovateľ v konaní namietal zistenia .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... k záveru, že žalovaný v napadnutom rozhodnutí správne a dostatočným spôsobom zistil a vyhodnotil skutkový stav veci a pre značné rozpory vo vyjadreniach v správnom konaní, ktoré porovnal, (keď uvádzal iné meno, priezvisko, dátum narodenia a inú krajinu pôvodu, ako aj rozdielnu pohnútku .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... osobu I. B., nar. X., daktyloskopovanú v Štokholme 29.5.1978. Odporca v rozhodnutí, ktorým navrhovateľovi neudelil azyl poukázal na rozpory vo vyjadreniach, ohľadne jeho totožnosti, rodinného stavu, údajov ohľadne trestného stíhania voči jeho osobe, na základe čoho vyhodnotil výpoveď navrhovateľa ako nedôveryhodnú .
Meritum Bez vyriešenia základnej otázky, či žiadateľ o azyl trpí posttraumatickou stresovou poruchou, ktorá mohla mať vplyv na rozpory vo výpovediach o udalosti, ktorá mala vyvolať posttraumatickú stresovú poruchu, nie je možné podľa odvolacieho súdu jednoznačne
... vzali do väzby, pričom navrhovateľ vyjadril obavy zo zatknutia), ktorý odporca ako aj krajský súd vyhodnotil za nedôveryhodné vzhľadom na rozpory vo vyjadreniach navrhovateľa, ktoré sa vyskytli v priebehu opakovaných pohovorov je potrebné zdôrazniť, že z obsahu spisu vyplynulo, že navrhovateľ na tomto .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... záveru, že odp orca v napadnutom rozhodnutí správne a dostatočným spôsobom zistil a vyhodnotil skutkový stav veci a pre značné rozpory vo vyjadreniach v správnom konaní, ktoré porovnal, (keď uvádzal iné meno, priezvisko, dátum narodenia a inú krajinu pôvodu, ako aj rozdi elnu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.