Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1000786
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60876
USSR: 33970
NSČR: 116501
NSSČR: 62635
USČR: 75976
EUR-LEX (sk): 11437
EUR-LEX (cz): 11475
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415631
Krajské súdy (ČR): 38862
Posledná aktualizácia
20.05.2019 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky eslp


Približný počet výsledkov: 345 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky eslp
  • rozsudok nájdené 450847 krát v 41357 dokumentoch
  • eslp nájdené 6419 krát v 2273 dokumentochPrávna veta: A I. Prezumpcia neviny (§ 2 ods. 4 Trestného poriadku) sa týka osoby obvineného v aktuálne vedenom trestnom konaní a nie je porušená, ak sa o účasti tohto obvineného na žalovanej trestnej činnosti zmieňuje výrok alebo odôvodnenie skoršieho rozhodnutia súdu, ktorým bola odsúdená iná osoba;* rovnako len voči odsúdenej osobe (alebo v inej modalite rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku) je založená prekážka právoplatne rozhodnutej veci - v následne vedenom trestnom konaní teda môže byť stíhaná iná (ďalšia) osoba zo spáchania toho istého činu. II. Súd schvaľuje dohodu o vine ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... oveľa viac blíži rozsudok ESĽP vo veci Schwarzenberg v. Nemecko z 10. augusta 2006 (sťažnosť č. 75737/01), ktorý odvolací senát 4T z neznalosti alebo zo zámeru vôbec neuvádza. Keďže ide o najrelevantnejší rozsudok ESĽP na posudzovaný prípad zaujatosti ... vo vyšetrovacej fáze trestného konania. Preto je potrebné nevyvodzovať bez znalosti veci príliš široké princípy z jednotlivých rozsudkov ESĽP! To platí aj o rozsudkoch citovaných v odôvodnení odvolacieho senátu – ide najmä o rozsudky vo veci Rojas .
Právna veta: Z ustanovenia § 18 ods. 1 Tr. por. vyplýva, že o trestných činoch, ktoré spolu súvisia, či už subjektívne (v osobe, osobná súvislosť), alebo objektívne (vo veci, vecná súvislosť), prípadne nie je vylúčená ani kombinácia subjektívnej a objektívnej súvislosti, možno vykonávať spoločné konanie, ak to zrejme nebude brániť ukončeniu veci v primeranej lehote. Primeranosť lehoty na ukončenie veci síce zákon výslovne neupravuje, treba ju však vždy posudzovať so zreteľom na konkrétnu prejednávanú vec. Cieľom spoločného konania je teda predovšetkým prejednať v jednom konaní všetky trestné činy toho isté ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poukaz uje tiež na tú skutočnosť, že v čase písania predmetného odôvodnenia , konkrétne dňa 23. novembra 2010 bol vydaný aj rozsudok ESĽP vo veci Štetiar a Šutek v. Slovensko (medzitý mne rozhodnutie ESĽP vo veci Šutek v. Slovensko , sťažnosť č. 17517/07 .
Zbierka NS 2/2018
R 22/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: práva dieťaťa, starostlivosť súdu o maloletých , výsluch maloletej
Právna veta: V mimosporových konaniach je odvolací súd povinný nariadiť pojednávanie iba v prípadoch uvedených v ustanovení § 385 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
... ďalšieho prevzali a aby založili svoje rozhodnutia iba na jeho prianí a nie na starostlivom a komplexnom posudzovaní jeho záujmov (rozsudok ESĽP vo veci C. proti Fínsku zo dňa 9.mája 2006 č. 18249/02, body 57- 59). Súčasne môže nastať aj .
Zbierka NS 3/2018
R 30/2018
Rozsudok
Kľúčové slová: hanobenie národa, rasy a presvedčenia, vznesenie obvinenia
Právna veta: Trestnosť činu „podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti“ podľa poslednej aliney§ 424 ods. 1 Trestného zákona v znení účinnom do 31. decembra 2016 nesmeruje k ochrane individuálnych práv a slobôd príslušníkov národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, ale k ochrane kolektívnych práv a slobôd takých zoskupení (napr. čl. 34 Ústavy Slovenskej republiky). Až znenie dotknutého ustanovenia účinné od 1. januára 2017 pokrýva aj národnostne, rasovo a etnicky motivované podnecovanie, smerujúce k násiliu alebo nenávisti (aj) voči jednotlivcovi, aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trestných noriem mohli vopred prispôsobiť svoje správanie a toto eventuálne korigovať takým spôsobom, aby nebolo trestnoprávne postihnuteľné (k tomu viď rozsudok ESĽP Kokkinakis proti Grécku z 25. mája 1993, č. 14307/88, § 52). Súdy nie sú povolané na taký výklad ... získať verejnú podporu), vedú najvyšší súd k záveru, že tieto boli spôsobilé hrubšieho útoku na vážnosť rómskeho etnika (viď rozsudok ESĽP vo veci Féret proti Belgicku zo 16. júla 2009, č. 15615/07, kde súd v neprospech sťažovateľa vyhodnotil, že .
Právna veta: Právo na obhajobu je jedným zo základných atribútov spravodlivého procesu zabezpečujúcim „rovnosť zbraní“ medzi obvineným na jednej strane a prokurátorom ako žalobcom v trestnom konaní na strane druhej. Táto základná zásada trestného konania je v Trestnom poriadku upravená v ustanovení § 2 ods. 9 Tr. por. a vyplýva z čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavy“). Garantovaná je v takých významných právnych dokumentoch, akými sú Listina základných práv a slobôd a Dohovor.Porušenie práva na obhajobu je závažnou, resp. podstatnou chybou konania.Podstatou práva na obhajobu je zabe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... di proti Švajčiarsku, rozsudok ESĽP z 15. júna 1992, sťažnosť č.12433/86). Ak zásady spravodlivého súdneho procesu požad ujú, aby sa záujmy obhajoby vyvažovali záujmami svedkov alebo obetí predvolaných svedčiť (Doorson proti Holandsku, rozsudok ESĽP z 26 ... požiadavkám kontradiktórnosti konania . Obvinený musí mať možnosť spochybniť argumenty a vypočúvať svedkov (Unterpertinger proti Ra kúsku, rozsudok ESĽP z 24. novembra 1986, sťažnosť č. 9120/80). Čas, miesto a druh úkonu môže vyšetrovateľ oznámiť .
Právna veta: Pokiaľ zákonný zástupca maloletého dieťaťa odmietne dať zaočkovať svoje maloleté dieťa, môže sa dopustiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priestupku, za ktorý mu správny orgán môže uložiť finančnú sankciu –pokutu. Právo na rešpektovanie súkromného života (článok 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) nemožno považovať za právo absolútne, a preto zásah do tohto práva automaticky neznamená aj jeho porušenie. Povinné očkovanie ako nedobrovoľná lekárska ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... považuje za potrebné poukázať na okolnosti prípadu vo veci So lomakhin , ktoré vyplývajú z vyššie uvedeného rozsudku ESĽP: V odseku 28. spomínaného rozsudku ESĽP sa uvádza, že „ Odvolávajúc sa na článok 2 Dohovoru, sťažovateľ sa sťažoval na ujmu na zdraví ... na rešpektovanie súkromného života .“ Z rozsudku ESĽP je teda jednoducho čitateľné, že obe procesné strany sa zhodujú, že k zásahu do to hto práva došlo. Vzhľadom na uvedený podstatný obsah rozsudku ESĽP p odľa právneho názoru Najvyššieho súdu .
Právna veta: Námietky nesúladu rozhodnutia o zaistení podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s čl. 15 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, s poukazom na tvrdené neprepustenie cudzinca zo zaistenia, nemôžu obstáť za situácie, keď sa preukáže, že cudzinec bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... činu . Doba zaistenia nesmie prekročiť dobu primeranú k účelu . Účelom zaist enia na účel administratívneho vyhostenia je realizácia administratívneho vyhostenia. Rozsudok ESĽP zo dňa 06.02.2012 vo veci M.S. proti Belgii14 , č. 50012/08, zdôraznil, že inštitút zaistenia na účely .
Zbierka NS 6/2015
R 81/2015
Uznesenie
Kľúčové slová: následky nezaplatenia poplatku, európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
Právna veta: Skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, neupravuje možnosť zastavenia konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, neznamená, že konanie nemožno zastaviť, ak poplatník nezaplatí súdny poplatok za návrh na začatie konania (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov).

Úryvok z textu:
... . 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (rozsudok ESĽP z 19. júna 2001 vo veci Kreuz v. Poľsko), a z Dohovoru nevyplýva ani právo na bezplatné súdne konanie (rozsudok ESĽP vo veci Airey v. Írsko z 9. októbra 1979). Ústavný .
Zbierka NS 7/2013
R 109/2013
Rozsudok
Kľúčové slová: zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov, readmisná dohoda, úmysel požiadať o azyl
Právna veta: V prípade, keď je v dobe rozhodovania správneho orgánu o zaistení cudzinca zrejmé, že sa jedná o cudzinca, ktorý na územie Slovenskej republiky vstúpil v úmysle požiadať o azyl a je teda nepravdepodobné, že účel zaistenia, v danom prípade vrátenie na základe readmisnej dohody bude realizovateľné práve pre prekážku azylového konania, ktoré právoplatne neskončilo, nebude možné zbavenie, či obmedzenie osobnej slobody považovať za súladné sústavným poriadkom Slovenskej republiky, s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky v oblasti ochrany základných práv a podľa súčasného právneho stavu ani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... osobnej slobody musí sledovať Dohovorom vymedzený účel, teda zabrániť nepovolenému vstupu cudzinca na územie alebo realizovať vyhostenie či vydanie (napr. rozsudky ESĽP zo dňa 25.06.1996 Amuur proti Francúzsku, zo dňa 05.02.2002 Čonka a další proti Belgicku, zo dňa .
Právna veta: I. Výsledky operatívno-pátracej činnosti môžu obsahovať informácie oformách práce kriminálnej polície aovyšetrovaní aich zverejnenie by mohlo mať vplyv na činnosť polície. V takomto prípade existuje potom legitímny záujem na odopretí poskytnutia informácií. II. Nie je vhodné, aby boli zverejnené informácie očinnosti orgánov činných vtrestnom konaní, či iných pracovníkov Policajného zboru SR, ato aj vtých prípadoch, ak nebolo začaté trestné konanie, ak by tým boli ohrozené práva tretích osôb alebo schopnosť orgánov činných vtrestnom konaní predchádzať trestnej činnosti, vyhľadávať ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... britskej tajnej služby zanikol, a to v dôsledku skutočnosti, že sa tieto informácie stali verejne známymi a voľne sa šírili; rozsudok ESĽP vo veci Observer a Guardian proti Spojenému Kráľovstvu zo dňa 26.11.1991, sťažnosť č. 13585/88). Žalobca objektívne nemohol ... ani prípadný originál materiálu nebolo v tomto prípade možn é porovnať, a tak nie je možné vychádzať ani zo záverov rozsudku ESĽP vo veci Sunday Times proti Spojenému kráľovstvu č. 2 zo dňa 26.11.1991, sťažnosť č. 13166/87 , a teda .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.