Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky európskeho súdu pre ľudské práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 643

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2032 dokumentov
1929 dokumentov
89 dokumentov
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: rozhodnutie o väzbevzatie obvineného do väzby
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Treba pritom zdôrazniť, že pri rozhodovaní o väzbe súdy nerozhodujú o vine, resp. nevine obvineného, ale posudzujú len to, či v danom štádiu trestného konania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú podozrenie, že konkrétna osoba je páchateľom skutku, v ktorom sa vidí trestný čin. Existencia takéhoto dôvodného podozrenia pritom predpokladá, že sú dané skutočnosti alebo informácie, ktorými by bolo možné presvedčiť nezávislého a objektívneho pozorovateľa o tom, že sa dotyčná osoba mohla dopustiť trestného činu. Tieto skutočnosti, na ktorých sa podozrenie zakladá, však nemôžu byť na rovnakej úr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 To st 22 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z predse du senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti obv inenému F. F. a spol. pre obzvlášť závažný zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a ce nných papierov podľa § 270 ods. 1, ods. 3 písm. a), ods. 4 písm. b) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. i) Tr. zák., sčasti dokonan
Kľúčové slová: zastúpenie sťažovateľa v konaní o kasačnej sťažnosti
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Kasačná sťažnosť predstavuje osobitný opravný prostriedok majúci povahu mimoriadneho opravného prostriedku, ktorý smeruje voči právoplatnému rozhodnutiu správneho súdu. Správny súdny poriadok vyžaduje, aby bol sťažovateľ v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom a kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa boli spísané advokátom (§ 449 ods. 1 S.s.p.). Požiadavka vypracovania kasačnej sťažnosti advokátom a povinného zastúpenia advokátom v konaní o kasačnej sťažnosti (advokátsky primus) je odôvodnená predovšetkým tým, že v konaní o kasačnej sťažnosti sa spravidla rozhodujú zložitejšie pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 8Sžfk/65/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4015201240 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 12. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:4015201240.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľa) Ing. N. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y.. J. T
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pri rozhodovaní o väzbe súdy nerozhodujú o vine, resp. nevine obvineného, ale posudzujú len to, či v danom štádiu trestného konania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú podozrenie, že konkrétna osoba je páchateľom skutku, v ktorom sa vidí trestný čin. Existencia takéhoto dôvodného podozrenie pritom predpokladá, že sú dané skutočnosti alebo informácie, ktorými by bolo možné presvedčiť nezávislého a objektívneho pozorovateľa o tom, že sa dotyčná osoba mohla dopustiť trestného činu. Tieto skutočnosti, na ktorých sa podozrenie zakladá, však nemôžu byť na rovnakej úrovni ako skutočnosti potreb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í sú d 2 To st 40/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti obv inenému T. F. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné na neverej nom zasadnutí konanom 22 . novembra 2016 v Bratisla ve o sťažnostiach prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Gene
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V súlade s dlhodobo ustálenou súdnou praxou platí, že pomer k prejednávanej veci môže spočívať u sudcu napríklad v tom, že sudca sám, alebo jemu blízka osoba boli poškodení prejednávanou trestnou činnosťou. Z titulu pomeru k prejednávanej veci je vylúčený tiež sudca, ktorý by vo veci mohol vystupovať ako svedok. Pre pomer k osobám, ktorých sa úkon týka, resp. k ich zástupcom a orgánom činným v trestnom konaní bude spravidla vylúčený sudca, ktorý je k týmto osobám predovšetkým v pomere príbuzenskom alebo obdobnom, ale tiež vo vzťahu úzko priateľskom, či naopak nepriateľskom. Treba zároveň zdôra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Ndt 24 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti obžalovanému S. P. pre prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné na neverej nom zasadnutí konanom 15 . decem bra 2016 v Bratisla ve o návrhu obžalovaného S. P. na odňatie veci Krajskému súdu v Prešove , takto r o z h o d o l: P
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Tr. poriadku z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený (okrem iných) sudca, u ktorého možno mať pochybnosti o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci, alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencovi alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. V súlade s dlhodobo ustálenou súdnou praxou platí, že pomer k prejednávanej veci môže spočívať u sudcu napríklad v tom, že sudca sám, alebo jemu blízka osoba boli poškodení prejednávanou trestnou činnosťou. Z titulu pomeru k prejednávanej veci je vylúčený tiež s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti obžalovanému M. P. a spol. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák. na neverej nom zasadnutí konanom 5. októbra 2016 v Bratisla ve o návrhu obžalovaného M. P. podľa § 23 ods. 1 Tr. por. na odňatie veci Okresnému súdu Trenčín a jej prikázanie
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Jednou zo zložiek verejnej správy je aj záujmová samospráva. Medzi záujmovú samosprávu patria najmä rôzne stavovské organizácie, pričom tento okruh nie je definitívny. V podmienkach poľovníckeho združenia možno hovoriť o záujmovej samospráve sui generis, keď členov spája záujem na výkone práva poľovníctva, ktoré je vykonávané vo verejnom záujme, člen poľovníckeho združenia musí byť štátnym občanom Slovenskej republiky, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a musí byť držiteľom platného poľovného lístka, prípadne môže ísť o vlastníka poľovného pozemku. Člen poľovníckeho združenia je v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Nds/1/2014 Identifikačné číslo spisu: 5011200376 Dátum vydania rozhodnutia: 10.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:5011200376.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E. Y., bytom G., W., proti žalovanému: Slovenský po
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť – avšak len v prípadoch a za podmienok v zákone výslovne uvedených – rozhodnutie odvolacieho súdu, ktoré nadobudlo právoplatnosť. Pre účely preskúmavanej veci dovolací súd osobitne zdôrazňuje, že v súlade s povahou dovolacieho konania a výnimočnosťou dovolania tento mimoriadny opravný prostriedok nielenže nie je v Občianskom súdnom poriadku normatívne upravený ako „ďalšie odvolanie", ale ani nesmie byť (súdmi, účastníkmi) vnímaný ako „skryté odvolanie". Európsky súd pre ľudské práva v rozsudku vo veci Abdullayev proti Rusku uvi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 186/ 2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. D. , bývajúcej v B. , proti žalovanej S., a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. R. K. , advokátom so sídlom v P., o zaplatenie 221 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 7 C 206/2010, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súd u v Banskej Bystrici z 27. marca 2012 sp. zn. 13 Co 61/2012, takto r o z h o
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V súlade s dlhodobo ustálenou súdnou praxou platí, že pomer k prejednávanej veci môže spočívať u sudcu napríklad v tom, že sudca sám, alebo jemu blízka osoba boli poškodení prejednávanou trestnou činnosťou. Z titulu pomeru k prejednávanej veci je vylúčený tiež sudca, ktorý by vo veci mohol vystupovať ako svedok. Pre pomer k osobám, ktorých sa úkon týka, resp. k ich zástupcom a orgánom činným v trestnom konaní bude spravidla vylúčený sudca, ktorý je k týmto osobám predovšetkým v pomere príbuzenskom alebo obdobnom, ale tiež vo vzťahu úzko priateľskom, či naopak nepriateľskom. Treba zároveň zdôra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z predse du senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti obžalovanému J. S. pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a) , písm. b) Tr. zák. na neverej nom zasadnutí konanom 8. august a 2017 v Bratisla ve o návrhu obžalovaného J. S. na odňatie veci Krajskému súdu v Trnave takto r o z h o
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V zmysle vyššie uvedených ustanovení a postupujúc v súlade s doterajšou rozhodovacou praxou (príkladmo uznesenia tunajšieho súdu sp. zn. 6Sžo/39/2011 zo dňa 23. novembra 2011, sp. zn. 8Rks/1/2012 zo dňa 13. marca 2012, sp. zn. 5Rks/2/2011 zo dňa 10. októbra 2011) Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že prejednávanie priestupkov podľa zák. č. 282/2002 Z. z. je výkonom prenesenej štátnej správy, keď ich prejednanie ako výnimku zo všeobecnej príslušnosti podľa § 52 zák. o priestupkoch, bolo zák. č. 282/2002 Z. z. zverené obciam. Obec má v konaní o priestupkoch postavenie správ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Rks/1/2014 Identifikačné číslo spisu: 5013201135 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:5013201135.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: S. E., K. XXXX/XX, Z., proti odporcovi: Mesto Marti
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Priestupky podľa zákona č. 282/2002 Z.z. prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru (§ 7 ods. 4 tohto zákona). Tomuto vymedzeniu vecnej príslušnosti správneho orgánu na konanie a rozhodnutie vo veciach priestupkov na úseku držania psov korešponduje aj ustanovenie § 52 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 372/1990 Zb.), ktorý pred príslušnosťou obvodného úradu na konanie vo veciach priestupkov uprednostňuje príslušnosť správneho orgánu upravenú osobitným zákonom (v tomto prípade zákonom č. 282/2002 Z.z. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo /185/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : Ing. T. Š., proti odporcovi : Mesto Košice, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu č. A/2009/ 12620 -2 zo dňa 16.septembra 2009, konajúc o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č.k. 5Sp /74/2009 -22 zo dňa 23.marca 2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach č
MENU