Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
770000
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 46358
USSR: 28815
NSČR: 101281
NSSČR: 54565
USČR: 67171
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 396154
Krajské súdy (ČR): 27859
Posledná aktualizácia
23.05.2017 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky európskeho súdu pre ľudské práva


Približný počet výsledkov: 207 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky európskeho súdu pre ľudské práva
  • rozsudok nájdené 377088 krát v 32538 dokumentoch
  • europsky nájdené 33856 krát v 10054 dokumentoch
  • sud nájdené 2083653 krát v 46349 dokumentoch
  • pre nájdené 234818 krát v 38244 dokumentoch
  • ludsky nájdené 19469 krát v 8089 dokumentoch
  • pravy nájdené 173817 krát v 29987 dokumentochPrávna veta: Dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť – avšak len v prípadoch a za podmienok v zákone výslovne uvedených – rozhodnutie odvolacieho súdu, ktoré nadobudlo právoplatnosť. Pre účely preskúmavanej veci dovolací súd osobitne zdôrazňuje, že v súlade s povahou dovolacieho konania a výnimočnosťou dovolania tento mimoriadny opravný prostriedok nielenže nie je v Občianskom súdnom poriadku normatívne upravený ako „ďalšie odvolanie", ale ani nesmie byť (súdmi, účastníkmi) vnímaný ako „skryté odvolanie". Európsky súd pre ľudské práva v rozsudku vo veci Abdullayev proti Rusku uvi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... in disguise) a možnosť dvoch právnych názorov na predmet konania nie je dôvodom na uskutočnenie takého prieskumu (pozri napr. rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Cornif proti Rumunsku a rozsudok vo veci Sizintseva a ostatní proti Rusku). Z týchto princípov vychádza aj právna ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Priestupky podľa zákona č. 282/2002 Z.z. prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru (§ 7 ods. 4 tohto zákona). Tomuto vymedzeniu vecnej príslušnosti správneho orgánu na konanie a rozhodnutie vo veciach priestupkov na úseku držania psov korešponduje aj ustanovenie § 52 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 372/1990 Zb.), ktorý pred príslušnosťou obvodného úradu na konanie vo veciach priestupkov uprednostňuje príslušnosť správneho orgánu upravenú osobitným zákonom (v tomto prípade zákonom č. 282/2002 Z.z. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo zákona č. 372/1990 Zb. a jeho celkového účelu. Priestupok je vecou 2Sžo/185/2010 6 trestného charakteru (napríklad rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach Lauko proti Slovenskej republike z 2.septembra 1998, č. sťažnosti 26138/95; Kadubec proti Slovenskej republike z ...
Súvisiace predpisy:
372/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
282/2002 - Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
Právna veta: Jednou zo zložiek verejnej správy je aj záujmová samospráva. Medzi záujmovú samosprávu patria najmä rôzne stavovské organizácie, pričom tento okruh nie je definitívny. V podmienkach poľovníckeho združenia možno hovoriť o záujmovej samospráve sui generis, keď členov spája záujem na výkone práva poľovníctva, ktoré je vykonávané vo verejnom záujme, člen poľovníckeho združenia musí byť štátnym občanom Slovenskej republiky, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a musí byť držiteľom platného poľovného lístka, prípadne môže ísť o vlastníka poľovného pozemku. Člen poľovníckeho združenia je v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... disciplinárne previnenie žalobcu a uloženie disciplinárneho opatrenia – vylúčenie z členstva poľovníckeho združenia. Keďže ide o veci trestného charakteru (pozri napríklad rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Lauko proti Slovenskej republiky, Kadubec proti Slovenskej republike, rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 2Sžo/15 ...
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Právna veta: Podľa § 11 Občianskeho zákonníka fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Výpočet osobnostných práv chránených predmetným ustanovením nie je uzavretý (porovnaj slovo „najmä“) a rozsah ním chránených zloženie osobnosti fyzickej osoby sa neustále vyvíja. Do sféry týchto práv treba v súčasnosti nepochybne zaradiť aj práva na primerané životné prostredie, ktoré má veľmi blízko k právu na ochranu súkromného a rodinného života. Vychádzajúc z uvedeného dovolací súd dospel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj práva na primerané životné prostredie, ktoré má veľmi blízko k právu na ochranu súkromného a rodinného života (porovnaj napr. rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach Guerro a ostatní c. Taliansko z 19. februára 1998, Lopez Ostra c. Španielsko z 9. decembra 1994 a ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
185/2015 - Autorský zákon
618/2003 - Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) účinný od 29.10.2014 do 31.12.2015
Právna veta: Zákonom predpokladané dôvody podmieňujúce zaujatosť alebo nezaujatosť sudcu na prejednanie a rozhodnutie pridelenej veci musia vyplývať z objektívnych skutočností. V námietke zaujatosti účastník nemôže ako dôvod použiť okolnosti, ktoré spočívajú v postupe súdu v konaní o prejednaní veci. Postupom sa rozumejú procesné úkony súdu vrátane rozhodnutí, ktoré upravujú vedenie konania. V širšom chápaní môžeme k postupu sudcu priradiť aj jeho rozhodnutie vo veci samej, ktoré je jeho ústavnou povinnosťou a preto túto okolnosť, že v inej veci meritórne rozhodol v prípade v jeho neprospech, zásadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v danom smere. V prípade subjektívneho hľadiska nestrannosti sa nestrannosť sudcu predpokladá až do predloženia dôkazu opaku (Piersach v. Belgicko - rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 1. októbra 1982). Existencia nestrannosti musí teda byť určená podľa subjektívneho hľadiska, to znamená na základe osobného presvedčenia a ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: K námietke žalobkyne o nenariadení ústneho pojednávania v správnom konaní, najvyšší súd konštatoval, že táto neobstojí, pretože správny poriadok predpokladá dve formy správneho konania, a to ústnu formu a formu písomnú. Nariadenie ústneho pojednávania správnym orgánom je obligatórne iba v prípade, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis (§ 21 ods. 1 správneho poriadku), pričom v ostatných prípadoch, je len na zvážení konajúceho orgánu, či ústne pojednávanie nariadi alebo nie. Zákon č. 529/2002 Z. z., v súlade s ktorým bola žalobkyni uložená pokuta, neukladá príslušným správnym orgánom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Slovenskej republiky a Dohovor o ľudských právach a základných slobodách za nemajúce žiadne opodstatnenie poukázal na to, že žalobkyňou citovaný rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v právnej veci „K. a L.“ týkajúci sa vylúčenia možnosti podať opravný prostriedok proti uloženej pokute nepresahujúcej 66 ...
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Právna veta: V zmysle ustálenej judikatúry ústavného súdu účelom práva na prácu podľa čl. 35 ods. 3 ústavy je zabezpečiť prístup k práci. Právo na prácu však nemožno chápať ako právo na konkrétnu prácu, na ktorú má občan príslušnú kvalifikáciu (rozhodnutie sp. zn. II. ÚS 12/93), ani ako právo na konkrétnu prácu, na ktorú má občan zodpovedajúcu kvalifikáciu, v mieste zvolanom občanom a v priestoroch, kde si osoba želá pracovať (rozhodnutie sp. zn. II. ÚS 47/98). Taktiež právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky podľa čl. 36 prvej vety ústavy a právo na ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania. Dôvody musia byť špecifikované s ohľadom na skutkové okolnosti prípadu a nie len odkazovať na určité časti zákonov (napr. rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Ruiz Torija proti Španielsku z 9.12.1994). Vo vzťahu k návrhu žalobkyne na postup podľa § 109 ods. 1 ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: V danom prípade vypracovaná urbanistická štúdia, z ktorej ako z podkladu pre vydanie územného rozhodnutia správny orgán vychádzal, bola vypracovaná a slúži na spodrobnenie príslušného územného plánu. Súlad s územným plánom majú oprávnenie posudzovať stavebné úrady, v kompetencii ktorých je i otázka výkladu súladu s územným plánom. Urbanistická štúdia je v podstate podklad, ktorým sa sleduje zabezpečenie súladu územno-technických, urbanistických a architektonických podmienok pre ďalšie využitie územia. Poslaním územnoplánovacieho podkladu je riešiť rozvoj územia z hľadiska všetkých jeho funkčný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... argumentácie ohľadne jednotlivých odvolacích dôvodov, doplnil odvolanie o citáciu početných rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, nálezov Ústavného súdu SR, ako aj rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva. 8 Sžo 417/2009 21 Žalobca zároveň v rámci odvolania uviedol, že krajský súd priznal žalovanému náhradu trov konania spočívajúcu ...
Súvisiace predpisy:
50/1976 - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Právna veta: Je pravdou, že Ústavný súd Slovenskej republiky vo viacerých prípadoch dospel k záveru, že nedoručenie vyjadrenia účastníka konania druhému účastníkovi konania vytvára stav nerovnosti účastníkov v konaní pred súdom, čo je v rozpore s princípom kontradiktórnosti konania a rovnosti zbraní ako súčasti práva na spravodlivý proces (mutatis mutandis I. ÚS 2/05, I. ÚS 100/04, I. ÚS 335/06), a možno ho kvalifikovať ako odňatie možnosti konať súdom (I. ÚS 156/07). Zároveň ale Ústavný súd Slovenskej republiky pripustil, že v niektorej veci môže byť absencia stanoviska k vyjadreniu k opravnému pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práv a ľudských slobôd ako aj čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. V tejto súvislosti dovolateľ poukázal aj na rozsudok Európskeho súdu pre Ľudské práva z 27. apríla 2004 vydaného v právnej veci p. Hudákovej a spol. c/a Slovenská republika. Naplnenie toho istého dovolacieho ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Rozhodnutie o prevedení alebo preložení nadriadeného na inú funkciu podľa § 35 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. môže vydať len minister, na rozdiel od rozhodnutia o prevedení alebo preložení policajta v služobnom pomere na inú funkciu podľa § 35 ods. 1, ktoré môže vydať aj iný nadriadený policajta (§ 3, 232 zákona č. 73/1998 Z. z.). Prevedenie alebo preloženie na inú funkciu pritom pozostáva jednak z odvolania z doterajšej funkcie a jednak súčasne z ustanovenia alebo vymenovania policajta do inej funkcie, ako to zakotvuje § 35 ods. 9 zákona č. 73/1998 Z. z., ktorý sa vzťahuje na rozhodovanie pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu pre ľudské práva na konzistenciu judikatúry predovšetkým najvyššej súdnej inštancie v štáte, zdôraznenú napríklad v rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Beian proti Rumunsku zo dňa 6. decembra 2007. Diametrálne odlišná rozhodovacia činnosť všeobecného súdu ... zn. III. ÚS 348/2011-12 zo dňa 13. septembra 2011, v ktorom tento tiež odkazuje na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Beian v. Rumunsko, z ktorého vyplýva, že „Rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých, prípadne podobných veciach ...
Súvisiace predpisy:
73/1998 - Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.