Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12002

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4917 dokumentov
37476 dokumentov
15 dokumentov
19 dokumentov
11 dokumentov
137 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle ustanovení § 705 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka súd pri rozhodovaní prihliada na celý komplex rozhodujúcich okolností (najmä na záujem maloletých detí, stanovisko prenajímateľa, sociálnu, zdravotnú, finančnú situáciu, príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva, mieru, ktorou sa bývalí manželia pričinili o nadobudnutie bytu a oprávnené potreby účastníkov), do rámca ktorého ale nepatria skutočnosti, ktoré sú významné pri vyporiadaní ich spoluvlastníctva (či už podielového alebo bezpodielového). Dovolací súd súhlasí s dovolateľkou, že v konaní o zrušenie práva spoločného nájmu bytu s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 26 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. L. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. K. P., advokát kou so sídlom v K. , proti žalovanému Š. Č. , bývajúcemu v K. , zastúpenému JUDr. A. J., advokátkou so sídlom v K. , o zrušenie práva spoločného nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 15 C 1137/ 20 01, na dovol anie žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 29. októbra 2009 s
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Iným správaním, na základe ktorého sa posudzovala tzv. spoločenská bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 4 zákona o advokácii účinného v čase vydania rozhodnutia a v súčasnosti tzv. spoľahlivosť, sa rozumie aj povaha trestnej činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona o advokácii v prípade, že naň komora s ohľadom na zahladenie, resp. zákonnú požiadavku hľadieť na žiadateľa, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený, nebude prihliadať. Pod povahou trestnej činnosti sa rozumie napríklad právna kvalifikácia skutku, čas, kedy bol spáchaný, uložený trest atď.. Stačí pritom, aby správanie žiadateľa zakladalo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžo/40/2013 Identifikačné číslo spisu: 4013200265 Dátum vydania rozhodnutia: 30.07.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:4013200265.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Ale
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmena spoluvlastníckeho podielu, ktorá vznikne prevodom pivnice, sa zapisuje do katastra nehnuteľností záznamom na návrh podľa § 35 ods. 2 katastrálneho zákona, ktorého prílohou bude zmluva o prevode pivnice a s tým súvisiaca zmena podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku. Podkladom pre vykonanie takéhoto záznamu (záznamovými listinami) bude návrh na vykonanie záznamu, prílohou ktorého bude zmluva o prevode vlastníctva pivnice (§ 35 ods. 2 katastrálneho zákona). Z návrhu musí byť pritom zrejmé, u ktorých vlastníkov bytov a v akom rozsahu (prípadne na základe a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžr/133/2013 Identifikačné číslo spisu: 8013200162 Dátum vydania rozhodnutia: 13.01.2015 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:8013200162.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a z členo
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V zmysle konštantnej judikatúry vyplýva, že lekársky posudok je len jedným z podkladov pre rozhodnutie, ale nie je rozhodnutím, ktoré by mohlo byť samostatne predmetom súdneho preskúmania. Súd ho môže hodnotiť ako jeden z dôkazov v konaní o preskúmanie rozhodnutia podľa V. časti O.s.p. (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7So/138/2009 zo dňa 15.12.2009). V konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktorého podkladom je posudok (lekárska správa) o poklese schopnosti vykonávať pracovnú činnosť súd skúma aj to, či pri posudzovaní boli vzaté do úvahy všetky r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1So/70/2014 Identifikačné číslo spisu: 8013200877 Dátum vydania rozhodnutia: 12.05.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:8013200877.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu
Kľúčové slová: udelenie azylužiadosť o azyl
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Dôvody pre poskytnutie azylu sú zákonom vymedzené pomerne úzko a nepokrývajú celú škálu porušovania ľudských práv a slobôd, ktoré sú tak v medzinárodnom ako aj vnútroštátnom kontexte uznávané. Inštitút azylu je aplikovateľný v obmedzenom rozsahu, a to len pre prenasledovanie zo zákonom uznaných dôvodov, kedy je týmto inštitútom chránená len najvlastnejšia existencia ľudskej bytosti a práva a slobody s ňou spojené, pričom udelenie azylu podľa § 8 zákona o azyle je viazané objektívne na prítomnosť prenasledovania ako skutočnosti definovanej v § 2 písm. d) zákona o azyle alebo na odôvodnené obavy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sža/1/2016 Identifikačné číslo spisu: 1015201409 Dátum vydania rozhodnutia: 09.03.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1015201409.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a z čle
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Posúdenie primeranosti nákladov spojených s pohrebom je úlohou súdu, ktorý je pri tomto posúdení viazaný limitmi stanovenými v právnych predpisoch, ktorým je aj Nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z.z. Výška nákladov na pohreb sa na základe § 2 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. určuje podľa pracovnoprávnych predpisov, t.j. podľa § 101 ods.1,3 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.Nárok na náhradu nemajetkovej ujmy zásahom do súkromného a rodinného života zavinením dopravnej nehody ( § 13 ods.2 OZ) je nárokom hradeným z povinného zmluvného poistenia podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/252/2021 Identifikačné číslo spisu: 8114226176 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8114226176.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: E. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. XX, H., zast. JUDr. Alojzom Naništom,
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia za dôsledok a vonkajší prejav tzv. inej procesnej vady konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p. (porovnaj rozsudok najvyššieho súdu z 28. augusta 1997 sp. zn. 2 Cdo 5/1997, uverejnený v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky ako judikát R 111/1998). Takáto procesná vada je síce relevantným dovolacím dôvodom (ak mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci), sama osebe ale prípustnosť dovolania nezakladá. Dovolací súd len pre úplnosť dodáva, že kritériom pre posúden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. M. B. , bývajúceho v Ž. , zas túpeného JUDr. Ľ. R. , advokátom so sídlom v L. , proti žalovanej Štátn ej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Botanická č. 17 , zastúpenej Advokátskou ka nceláriou J., s.r.o., so sídlo m v Č. , o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresno m súde
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Každé podanie, ktoré je adresované súdu musí spĺňať kritériá správnosti, úplnosti a zrozumiteľnosti. Nesprávnosť a nezrozumiteľnosť podania môže byť odstránená opravou alebo doplnením. Nesprávnosť podania môže byť založená na rozporu plnom vzťahu jeho jednotlivých častí, tvrdené skutočnosti nemôžu vedľa seba obstáť, tvrdeným skutočnostiam nezodpovedá to, čo sa podaním sleduje (petitu). Podľa názoru najvyššieho súdu, v týchto prípadoch podanie skutkovo napĺňa ustanovenie § 43 ods. 1 O. s. p. a potom je povinnosťou súdu poučiť žalobcu o tejto nesprávnosti podania a vyzvať ho na jej odstrá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obdo 11/ 2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobou Ing. M. R. Š., PhD. P. , správcu konkurznej podstaty úpadcu S., spol. s r. o., H. , IČO X. , zastúpeného A. A. , s. r. o., V. , IČO X. , proti žalovanému M. C. , s . r. o., X. , IČO X. zastúpeného M gr. T. P., advokátom , A. B. o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde v Trnave pod sp. zn . 31Cbi/8/2010, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Kraj
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súdna prax sa zhodla na tom, že: „V zmysle § 119 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom od 1. januára 2012 je zdravotný stav účastníka konania dôvodom na odročenie pojednávania len ak je súdu, a to už spravidla pred rozhodnutím o žiadosti o odročenie pojednávania, preukázané vyjadrením ošetrujúceho lekára, že účastník konania nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu zúčastniť sa pojednávania.“ (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. apríla 2013, sp. zn. 7 Cdo 130/2012 prijatý občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu Sloven ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne ŠTUREC, s.r.o. , so sídlom vo Svätý Anton 118, IČO : 36 311 324, právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou Natália Silnická , s.r.o., so sídlom v Bratislave, Klincová 24, zastúpenou konateľkou a advokátkou Mgr. Natáliou Silnickou, proti žalovaným 1/ Slovenskej sporiteľni, a.s. v skratke SLSP, a.s., so sídlom v Bratislave, Tomášikova 48, IČO : 00 151 653, 2/ GENERAL FACTORING,
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 14 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ sa nesmie vyhnúť aplikácii zákona vzhľadom na ustanovené finančné limity a pravidlá na určenie predpokladanej ceny predmetu obstarávania rozdelením predmetu obstarávania, rozdelením zmluvy, určením podmienok účasti na verejnom obstarávaní alebo pravidiel na vyhodnotenie ponúk. Účelom citovaného ustanovenia je zabrániť tomu, aby sa obstarávatelia vyhýbali používaniu metód a postupov verejného obstarávania tým, že za týmto účelom rozdelia predmet obstarávania rovnakého druhu. Logickým výkladom ustanovenia § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobcu: M. T., s.r.o., zastúpeného advokátkou JUDr. L. F., proti žalovanému: ÚVO, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 2967-1085-4100/2003 zo dňa 8. októbra 2003, konajúc o odvolaní žalobcu proti rozsudku
MENU