Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12002

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4917 dokumentov
37476 dokumentov
15 dokumentov
19 dokumentov
11 dokumentov
137 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Inštitút súdneho zmieru predstavuje dohodou účastníkov konania uzatvorenú po začatí konania, ktorou si účastníci upravujú svoje práva a povinnosti týkajúce sa predmetu sporu, schválenú súdom. Týmto inštitútom môžu účastníci skončiť konanie (porovnaj § 99 ods. 1 prvú vetu O.s.p.) a schválený zmier má účinky právoplatného rozsudku (§ 99 ods. 3 prvá veta O.s.p.). So zreteľom na dispozitívny charakter tohto úkonu je podanie návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru (§ 99 ods. 3 tretia veta O.s.p.) výlučne procesným právom toho účastníka, ktorý zmier uzavrel (porovnaj rozsudok Najvyššie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 M Cdo 3/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ing. I. H., 2/ MUDr. H. H., oboch bývajúcich v H., Rakúska republika, proti odporcovi Ing. P. T., bývajúcemu v B., o vyporiadanie dlhu z pôžičky, vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 6C 61/2008, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovensk
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Aj napriek mimoriadnemu významu komplexného posudku v konaní podľa zák. č. 447/2008 Z. z., ktoré zdôraznil Najvyšší súd v predchádzajúcich rozsudkoch (m.m. rozsudok Najvyššieho súdu sp. zn. 1Sžso/34/2010 z 24. mája 2011), tento nepredstavuje a ani nemôže predstavovať jediný podklad rozhodnutia vo význame skutkovom v konaní podľa zák. č. 447/2008 Z. z. Naopak riadna aplikácia právnej normy, ktorá je predurčená žiadosťou alebo novými skutočnosťami, poprípade zmenou právneho stavu, a ktorá nadväzuje na skutkové zistenia o zdravotnom stave zachytené v komplexnom posudku, sa logicky spolu so ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžso/6/2015 Identifikačné číslo spisu: 2014200059 Dátum vydania rozhodnutia: 28.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2014200059.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. M
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Lekársku posudkovú činnosť za účelom posúdenia schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vykonáva najmä posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. V zmysle konštantnej judikatúry vyplýva, že lekársky posudok ako výsledok lekárskej posudkovej činnosti je len jedným z podkladov pre rozhodnutie správneho orgánu, ale nie je rozhodnutím, ktoré by mohlo byť samostatne predmetom súdneho preskúmania. Súd ho môže hodnotiť ako jeden z dôkazov v konaní o preskúmanie rozhodnutia podľa V. časti O.s.p. (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1So/45/2014 Identifikačné číslo spisu: 3013200573 Dátum vydania rozhodnutia: 25.08.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:3013200573.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dovolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. mája 2007 sp. zn. 1 M Cdo 4/2006, ktorý bol publikovaný v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. 17/2008 a tiež uverejnený v časopise Zo súdnej praxe pod č. 34/2008. V zmysle tohto rozsudku ku dňu splnenia dohody o výmene bytov vstupujú účastníci dohody vo výmenou získaných bytoch do nájomného pomeru založeného medzi prenajímateľom a pôvodnými nájomcami. V rovnakom čase (súčasne) im zaniká doterajší nájomný vzťah k vymieňanému bytu. Podmienkou vzniku nájomného vzťahu k vým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľa M., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. D., advokátom so sídlom v B., proti odporcom 1/ V., bývajúcej v B., t.č. v B., zastúpenej JUDr. Š., advokátkou so sídlom v B., 2/ H., so sídlom v B., 3/ M., so sídlom v B., o určenie neplatnosti zmluvy o prevode vlastn
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov“ nepodlieha na základe žaloby fyzickej alebo právnickej osoby ibarozhodnutie, ktorým správny orgán nevyhovie protestu prokurátora, nakoľko takéto rozhodnutie nie je rozhodnutím, ktorým sa zakladá, mení alebo zrušuje právo alebo povinnosť fyzickej alebo právnickej osoby ani sa priamo ich práv alebo právom chránených záujmov alebo povinností netýka (pozri bližšie napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci, sp. zn. 4Sž/94/2003 - 12/2005 ZSP). Predmetom preskúmania súdom v tomto prípade však môžu by ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/343/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobcu Ing. O. B., bytom P., zastúpeného JUDr. J. Š., advokátom so sídlom S., proti žalo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Konanie o nariadení predbežného opatrenia a konanie vo veci samej sú dvoma samostatnými konaniami, ktoré od seba nie sú navzájom závislé v tom zmysle, že by na vydanie rozhodnutia vo veci samej bolo potrebné najprv nariadiť predbežné opatrenie. Predbežné opatrenie je samostatným právnym prostriedkom ochrany ohrozených či porušených práv účastníkov, ktorý má dočasný charakter a je možné ho nariadiť tak pre dobu pred začatím konania vo veci samej, ako i pre dobu od podania žaloby vo veci samej až do právoplatného skončenia veci (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. novembra 2005, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u S.Z.Z., , Základná organizácia č. X.T.X. , zastúpeného JUDr. Ľ. P., ad vokát om so sídlom v T. , proti žalovan ým so sídlom v P., P. O. BOX č. X. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Trenčí n pod sp. zn. 14 C 251/2007 , o dovolaní žalovaných proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 3. júla 200 9, sp. zn. 19 Co 178/2009 , rozhodol t a k t o : Dov
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Odvolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 9Sžso/34/2009 zo dňa 28.04.2010, ktorý bol uverejnený pod č. 111 v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR 7/2011, v zmysle ktorého prerušenie štúdia a opakovanie ročníka sú samostatné právne pojmy, ktoré nemožno zamieňať, a preto do doby štandardnej dĺžky štúdia sa doba prerušenia štúdia nezapočítava. Do dĺžky štandardného štúdia možno započítať len opakovanie ročníka. V zmysle tohto judikátu je preto odvolací súd toho názoru, že keby mala navrhovateľka prerušené štúdium napr. zo zdravotných dôvodov, takéto ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1So/31/2014 Identifikačné číslo spisu: 1012201242 Dátum vydania rozhodnutia: 15.07.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:1012201242.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: § 5 Občianskeho zákonníka predstavuje osobitný prostriedok občianskoprávnej ochrany poskytovaný iným orgánom než súdom. Na rozdiel od súdnej ochrany však v tomto prípade nejde o ochranu porušeného či ohrozeného subjektívneho občianskeho práva, ale o špecifickú ochranu posledného pokojného stavu, ktorý sa fakticky vytvoril a trval už toľko, že ho možno označiť za pokojný a tento stav bol narušený zrejmým zásahom. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia takejto predbežnej ochrany preto musí byť zrejmý zásah do pokojného faktického stavu. Úlohou obce pri posudzovaní opodstatnenosti takéhoto návrhu j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžo/4/2016 Identifikačné číslo spisu: 6014201379 Dátum vydania rozhodnutia: 27.02.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6014201379.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jan
Kľúčové slová: účastníci stavebného konaniadotknutie zmenou stavby
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že pre posúdenie, či určitá fyzická alebo právnická osoba mala respektíve nemala byť účastníkom stavebného konania je potrebné skúmať, či uskutočnením stavby podľa podmienok stavebného povolenia existuje možnosť ovplyvnenia vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, nie je potrebné skúmať reálny faktický zásah do týchto práv (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 8Sžp/20/2012 zo dňa 13.12.2012). Uvedené sa analogicky uplatní aj v konaní o dodatočnom povolení stavby, ak by sa dodatočné povolenie už vykonaných stavebných práce priamo dotklo v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžo/24/2016 Identifikačné číslo spisu: 1014200913 Dátum vydania rozhodnutia: 19.04.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014200913.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, a členov sen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Naliehavý právny záujem je daný potrebou odstránenia spornosti medzi stranami sporu (napr. rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 6Cdo/542/2015). Z tohto dôvodu názor súdov o nedostatku naliehavého právneho záujmu žalobcu v posudzovanej veci nie je správny. V dôsledku dovolania sa relatívnej neplatnosti zmluvy v časti prevodu spoluvlastníckych podielov dochádza k obnove pôvodného spoluvlastníctva, v danom prípade žalovaného 1/. V prípade, že by žalovaní 1/, 2/ uvedenú skutočnosť akceptovali, t. j. urobili úkony smerujúce k zápisu spoluvlastníctva žalovaného 1/ do katastra nehnuteľností, nevzniko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 5Cdo/136/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5919201531 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Adamcová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:5919201531.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: K.. R.C. N., bytom V. XXX, zastúpený JUDr. Petrom Svrčkom, advoká
MENU