Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1000496
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60876
USSR: 33970
NSČR: 116494
NSSČR: 62635
USČR: 75976
EUR-LEX (sk): 11437
EUR-LEX (cz): 11475
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415630
Krajské súdy (ČR): 38862
Posledná aktualizácia
19.05.2019 22:25

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 5687 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 450847 krát v 41357 dokumentoch
  • vyssi nájdené 544333 krát v 59478 dokumentoch
  • sud nájdené 2668648 krát v 60640 dokumentochPrávna veta: Keďže účastník môže v konaní vystupovať aj prostredníctvom zástupcu (zákonného zástupcu, opatrovníka, prípadne zástupcu na základe plnomocenstva - § 22 a nasl. O.s.p.) má aj tento zástupca právo osobne sa zúčastniť občianskeho súdneho konania. O možnosti prejednať vec na pojednávaní v jeho neprítomnosti platí to isté, čo platí o samom účastníkovi konania. Možnosť prejednať vec v neprítomnosti účastníka (zástupcu) treba posudzovať vždy s vzhľadom na všetky okolnosti daného prípadu, pričom treba mať na zreteli, že zúčastniť sa prejednávania právnej veci pred súdom je nezadateľným právom ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... finančno-plánovacieho odboru O. nie je udelená platne. Ohľadne aktívnej legitimácie žalobcu správne súd prvého stupňa poukázal na závery rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. M Cdo 48/2000, podľa ktorých návrh na začatie konania v mene štátu môže ... námietka žalovaného 1/, že v danom prípade prokurátor nemá aktívnu legitimáciu na podanie takejto žaloby, keď zo záverov rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. M Cdo 48/2000 vyplýva, že návrh na začatie konania v mene štátu môže .
Právna veta: Podľa článku 19 ods. 1 Ústavy SR, každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. K pochybnostiam navrhovateľa, či je vlastne možné zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti osoby, ktorá už nie je subjektom práv, nakoľko zahynula, najvyšší súd uvádza, že plne súhlasí s vyjadrením odporkyne, že ochrana ľudskej dôstojnosti sa priznáva aj po smrti fyzickej osoby. Právo fyzickej osoby na ochranu ľudskej dôstojnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky vychádza z Ústavy SR, kde v prípade ľudskej dôstojnosti sa v článku 19 ods. 1 Ústavy SR, uvádza právo na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odporcu zrejmé, že navrhovateľ mal možnosť vyjadriť sa k podkladom, ako i predmetu správneho konania a aj tak urobil. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 6Sžo /55/ 2010 zo dňa 16.06.2010, na ktorý navrhovateľ odkazuje, neuvádza nič o ... a v dôsledku ktorého došlo k spáchaniu konkrétneho správneho deliktu, za ktorý mu bola uložená sankcia. Odporkyňa poukázala na rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 4Sž/2/2010, č. 8Sž/4/2010 a č. 5Sž/8/2010. Tvrdenie navrhovateľa, že .
Právna veta: K definujúcim znakom právneho štátu patrí aj zákaz retroaktivity právnych noriem, ktorý je významnou demokratickou zárukou ochrany práv občanov a právnej istoty. (PL. ÚS 16/95). V ústavnom poriadku Slovenskej republiky všeobecný zákaz spätného pôsobenia právnych predpisov alebo ich ustanovení možno odvodiť z čl. 1 ústavy, podľa ktorého je Slovenská republika právnym štátom. K imanentným znakom právneho štátu neodmysliteľne patrí aj požiadavka (princíp) právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok, súčasťou čoho je i zákaz spätného (retroaktívneho) pôsobenia právnych predpisov, res ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zása h, v dôsledku čoho nedošlo k porušeniu princípu právnej istoty a princípu rovnosti. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 9Sžso /65/2008 z 30. 10. 2008, na ktorý žalobkyňa vo svojom odvolaní poukázala, neri eši .
Právna veta: Z ustanovenia § 95 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že žalobca môže za konania so súhlasom súdu zmeniť žalobu. Zmenenú žalobu je potrebné ostatným účastníkom doručiť do vlastných rúk, pokiaľ neboli prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene. Súd nepripustí zmenu žaloby, ak by výsledky doterajšieho konania nemohli byť podkladom pre konanie o zmenenej žalobe. Podľa § 216 ods. 1 O.s.p. ustanovenia § 92 ods. 1 a 4, § 97 a § 98 pre odvolacie konanie neplatia; to znamená, že § 216 ods. 1 O.s.p. nevylučuje aplikáciu § 95 ods. 1 O.s.p. v odvolacom konaní. Úvaha súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Slovenskej republiky bol v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky ako judik át R 111/1998 uverejnený rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. augusta 1997 sp. zn. 2 Cdo 5/1997, z ktorého vyplýva, že „konanie je postihnuté inou .
Právna veta: V ustanovení § 138 Tr. zák. je upravený osobitný kvalifikačný pojem, konkrétne spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, pričom podľa § 138 písm. j/ Tr. zák. sa za závažnejší spôsob konania rozumie spáchanie trestného činu na viacerých osobách. Viacerými osobami sa na účely Trestného zákona rozumejú najmenej tri osoby (§ 127 ods. 12 Tr. zák.) Základnou otázkou pre posúdenie aplikácie ustanovenia § 138 písm. j/ Tr. zák. teda je, kedy je trestný čin spáchaný na osobe. Rozhodujúcim je posúdenie nielen objektu trestného činu, ale aj predmetu útoku, na ktorý páchateľ bezprostredne ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uv edené navrhol, aby najvyšší súd dovolanie podľa § 392 ods. 1 Tr. por. zamietol ako nedôvodné. K bodu I. rozsudku: Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 377 Tr. por.) primárne konštatoval, že dovolanie je prípustné (§ 368 ods. 1, ods .
Právna veta: V odôvodnení rozhodnutia sa odvolací súd bez bližšieho vysvetlenia odvoláva na „hore uvedené dôvody“ (skutočnosti), ktoré podľa neho zakladajú dôvody na stavenie exekúcie a v tejto súvislosti označuje ustanovenie § 57 ods. 1 písm. a/ Exekučného poriadku i ustanovenie § 57 ods. 2 Exekučného poriadku. Logickým a systematickým výkladom ustanovenia § 57 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku možno dospieť k záveru, že odsek 2 tohto ustanovenia dopadá na iné dôvody, ako sú uvedené v odseku 1; tieto môžu vyplývať buď z Exekučného poriadku alebo osobitného (iného) zákona. Pokiaľ odvolací súd mienil založiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 16. augusta 2000 sp.zn. 14 Cb 8297/94 v spojení s s potvrdzujúcim rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 19. decembra 2001 sp.zn. 6 Obo 152/2002. Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. júla 2006 sp.zn. 1 MObdo V11/2005 bol ... 000 Sk nebol zrušený. Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republ iky z 31. júla 2006 sp.zn. 1 MObdo V11/2005 bol zrušený rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo 16. augusta 2000 sp.zn. 14 Cb 8297/94, ako aj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z .
Právna veta: V prípade, ak právoplatné a vykonateľné rozhodnutie správcu dane zaniklo, napr. zrušením rozsudkom súdu vydaným v správnom súdnictve, vzniká právna situácia, v ktorej zaplatená daň už nemá svoj právny základ v platnom platobnom výmere resp. dodatočnom platobnom výmere (v zmysle § 30 ods. 1, prvá veta zák. č. 511/1992 Zb. v daňovom konaní možno ukladať daňovú povinnosť alebo priznávať práva len rozhodnutím). Zaniklo rozhodnutie, od ktorého zaplatená daň odvodzovala svoju splatnosť. Preto zaplatená daň, u ktorej zanikol platobný výmer (titul), sa stala daňovým preplatkom.

Úryvok z textu:
... dňa 18.12.2000, ako aj rozhodnutie správcu dane a vec vrátil správnemu orgánu na ďalšie konanie. Na základe uvedeného rozsudku Najvyššieho súdu správca dane uhradil žalobcovi preplatok na dani z príjmov právnických osôb vo výške 997 600,- Sk. Po opakovanej daňovej kontrole .
Právna veta: Podľa súdu však úrok v zmysle citovaného ustanovenia zákona č. 511/1992 Zb. možno uplatniť len voči správcovi dane, keďže predstavuje určitý druh sankcie ním zavineného konania a nemožno ho zamieňať s nárokom na náhradu škody. Zákon č. 511/1992 Zb. totiž nerieši zodpovednosť štátu, ale správu daní a vzťahy medzi správcom dane a daňovým subjektom. Súd v tejto spojitosti poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Cdo 16/2005, podľa ktorého o vrátení daňového preplatku v zmysle § 63 zákona č. 511/1992 Zb. rozhoduje správny orgán, prípadne súd v správnom konaní, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dovolaciemu súdu, aby zmenil napadnuté rozhodnutie tak, že potvrdí rozsudok súdu prvého stupňa. Zároveň žiadala odložiť vykonateľnosť dovolaním napadnutého rozsudku (Najvyšší súd Slovenskej republiky tejto žiadosti vyhovel uznesením z 19. augusta 2009 sp. zn. 1 Cdo 136/2009) . Žalovaná dovolanie ... odpočtu dan e z pridanej 1 Cdo 136/2009 hodnoty v celkovej sume 7 387 851 Sk , že rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. marca 2001 sp. zn. 7 S ž 187/00 boli uvedené rozhodnutia ako nezákonné .
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze sp. zn. II. ÚS 65/2010 -49 zo dňa 27. októbra 2010 uviedol, že „...Využitie fikcie doručenia podľa poslednej vety citovaného ustanovenia § 24 ods. 2 správneho poriadku prichádza do úvahy iba v prípade splnenia všetkých týmto ustanovením stanovených zákonných predpokladov, t.j. preukázanie skutočnosti, že adresát zásielky určenej do vlastných rúk sa v čase jej doručovania v mieste doručovania aj skutočne zdržoval, a teda mal aj reálnu možnosť dozvedieť sa o pokusoch poštového doručovateľa predmetnú zásielku mu doručiť (napr. stanovisko uve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dospieť k zá veru, že účinky fikcie doručenia nastali len na základe konštatovania správneho orgánu a zároveň poukázala na publikovaný rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo/13/2004 , v ktorom sa uvádza, že účinky fikcie doručenia nastávajú len za predpokladu .
Právna veta: Podľa § 397 ods. 2 Tr. por. o návrhu na povolenie obnovy konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozhodnutím súdu, rozhoduje iný samosudca alebo iný senát súdu, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že z rozhodovania o návrhu na povolenie obnovy konania sú vylúčení sudcovia, ktorí v pôvodnom konaní rozhodovali na súde prvého stupňa. Zmyslom tohto ustanovenia je zabezpečenie nestrannosti a nezaujatosti sudcov pri rozhodovaní o povolení obnovy konania v súlade s právom obvineného na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru s cieľom, aby v konaní o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... osoba v zákonnej lehote, a to s prihliadnutím na Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky II Ú S 284/2011, a rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4 Tdo 58/2011, a článok 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.