Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
982392
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60538
USSR: 33712
NSČR: 115350
NSSČR: 61884
USČR: 75058
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413908
Krajské súdy (ČR): 37852
Posledná aktualizácia
19.03.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 5600 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 447281 krát v 40704 dokumentoch
  • vyssi nájdené 540446 krát v 58536 dokumentoch
  • sud nájdené 2657941 krát v 59895 dokumentochPrávna veta: Dovolací súd poukazuje na to, že ak závisí rozhodnutie od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti, ustanoví súd po vypočutí účastníkov znalca (§ 127 ods. 1 veta prvá O.s.p.). Namiesto posudku znalca možno použiť potvrdenie alebo odborné vyjadrenie príslušného orgánu, o správnosti ktorých nemá súd pochybnosti (§ 127 ods. 4 O.s.p.). Ak je súdu v konaní predložený posudok, ktorý síce vypracovala osoba zapísaná v zozname znalcov, avšak jeho vypracovanie nenariadil súd (napr. posudok bol vypracovaný na základe požiadania účastníka konania), skutočne nejde o znalecký posudok v zmysle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky (ď alej len „zbierka“) ako judikát R 111/1998 uverejnený rozsudok najvyššieho súdu z 28. augusta 1997 sp. zn. 2 Cdo 5/1997, z ktorého vyplýva, že „konanie je postihnuté inou vadou , ktorá .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Účelom daňového konania je zistenie, či si daňové subjekty splnili v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Keďže ide o fiškálne záujmy štátu, daňový poriadok obsahuje osobitnú úpravu zisťovania, preverovania základu dane, alebo iných skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane, alebo vznik daňovej povinnosti daňového subjektu. Zákonodarca v ustanoveniach § 19 a nasledujúcich zákona o dani z príjmov ustanovil zákonné podmienky daňového výdavku daňového subjektu. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť. Zákonodarca požaduje, aby daňový subjek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Žalobca ako daňový subjekt svoje dôkazné bremeno uniesol a toto prešlo na správcu dane. V tejto súvislosti žalobca poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžf/9/201 2, ako aj sp. zn. 3 Sžf 1/2011. Krajský súd sa podľa .
Súvisiace predpisy:
595/2003 - Zákon o dani z príjmov
Právna veta: Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v § 28 ods. 1 definuje okruh veriteľov, ktorí majú právo na uspokojenie pohľadávky oddelene od ostatných veriteľov. Sú to veritelia, ktorých pohľadávka je zabezpečená niektorým z tam vymenovaných zabezpečovacích prostriedkov. Toto právo majú veritelia pohľadávok, ktoré sú zabezpečené záložným právom, zádržným právom, obmedzením prevodu nehnuteľností, alebo zabezpečovacím prevodom práva. Právo na oddelené uspokojenie ich uprednostňuje tým, že majú právo, aby bola ich pohľadávka uspokojená z výťažku predaja majetku, ktorým bola zabezpečená.V § 28 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktorá sa viedla na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 55 Cbi 13/2004, na dovolanie žalobkyne proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. februára 2006 č. k. 3Obo 41/2005–54, rozhodol t a k t o : Dovolanie žalobkyne .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Rovnako za nedôvodnú považoval najvyšší súd argumentáciu skoršie účinným znením § 4 ods. 6 zák. o DPH, keď namiesto slovného spojenia „zdaniteľná osoba“ bol použitý pojem „obchodné spoločnosti a družstvá“, z ktorej žalobca vyvodil, že pre vydanie osvedčenia o registrácii pre DPH nemusel byť zdaniteľnou osobou. Ustanovenie § 4 definuje, ktoré zdaniteľné osoby sa musia alebo môžu stať platiteľmi dane, a čo sa na účely tohto zákona považuje za obrat (v zásade príjmy za dodané tovary a služby okrem tých, ktoré sú oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane, a okrem príležitostného predaja h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z judikatúry Ústavného súdu SR odvolací súd v súlade s ustanovením § 250ja ods. 7 O.s.p. odkazuje na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 8Sžf/35/2014 zo dňa 18.06.2015 a sp.zn. 3Sžf/118/2014 zo dňa 02 .
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Podľa § 8 ods. 5 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej psychickej pracovnej spôsobilosti môže vykonávať len psychológ alebo ten, komu to umožňuje osobitný zákon. Podľa názoru odvolacieho súdu, uvádzanie podrobností z psychologického vyšetrenia by bolo nielen porušením vyššie uvedeného zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a zák. č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov, ale predstavovalo by zásah do osobnostných práv žalobcu.

Úryvok z textu:
... bol vypracovaný účelovo . P odľa jeho názoru krajský súd ani žalovaný nepostupoval dôsledne podľa záverov vyššie uvedeného rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, keď nenariadil i kontrolné vyšetrenie duševnej spôsobilosti žalobc u na výkon štátnej služby, nenariadil ... je výsluch (dopočutie ) vo veci odborného posudku vyplýva , že PhDr. E. B. CS c., bola oboznámená s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj s námietkami žalobcu a uviedla, že v plnej miere zotrváva na výsledku .
Súvisiace predpisy:
122/2013 - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 15.04.2014 do 24.05.2018
Právna veta: Pod odňatím možnosti konať pred súdom v zmysle tohto ustanovenia treba rozumieť taký závadný procesný postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia jeho procesných práv, priznaných mu v občianskom súdnom konaní za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Právo účastníkov konania na doručenie procesných vyjadrení ostatných účastníkov treba považovať za súčasť práva na spravodlivý proces. Nedoručenie vyjadrenia účastníka konania druhému účastníkovi konania vytvára stav nerovnosti účastníkov v konaní pred súdom, čo je v rozpore s princípom kontradiktórnosti kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z omeškania pre neexistenciu omeškania ako základného predpokladu vôbec pre vznik nároku na úroky z omeškania aj s poukazom na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 117/1999. Odňatie možnosti konať pred súdom spočívalo v tom, že jej nebolo doručené vyjadrenie .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Účelom zabezpečujúceho prevodu práva je nielen nútiť dlžníka splniť svoj dlh voči veriteľovi (v tomto zabezpečení splnenia spočíva zabezpečovacia funkcia tohto inštitútu), ale pri riadnom a včasnom neuhradení tohto dlhu dať veriteľovi možnosť uspokojiť sa v spojitosti s touto formou zabezpečenia (zabezpečovací prevod práva má plniť aj funkciu uhradzovaciu). ... písomná zmluva podľa citovaného § 553 musí jednoznačne určovať: • zmluvné strany (účastníkov zmluvy); • záväzok, ktorý je zabezpečovaný; • majetkové právo dlžníka, ktoré sa prevádza; • že zmluvu uzatvárajú účastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s prihliadnutím na vôľu účastníkov v čase uzatvárania právneho úkonu. Vzhľadom na viazanosť dovolacieho súdu uplatneným dovolacím dôvodom (porovnaj napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 61/2006) bol tak vymedzený obsah prieskumnej činnosti dovolacieho súdu. Zmluva o prevode členských .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Zákon č. 125/2006 Z. z. ani správny poriadok neustanovuje špeciálnu právnu úpravu postupu správneho orgánu na konanie a rozhodovanie o administratívnom delikte, a preto vychádzajúc z uvedeného vyššie bolo povinnosťou správneho orgánu v konaní a zisťovaní porušenia právnej povinnosti a vydania rozhodnutia o uznaní žalobcu za vinného z porušenia právnej povinnosti a uloženia sankcie za administratívny delikt postupovať analogicky v zmysle trestnoprávnej úpravy tak, aby žalobcovi ako subjektu obvinenému z administratívneho deliktu boli zabezpečené záruky, ktoré trestnoprávna úprava zaručuje obvi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čo však v prejednávanej veci naplnené nebolo (§ 21 Správneho poriadku). Oporu tomuto tvrdeniu poskytuje aj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 15. apríla 2015, sp. zn. 1 0Sžso/28/2014, podľa ktorého je analógia ... žalobcovi na spravodlivý proces tak, ako to vo svojom rozsudku deklaruje krajský súd. Zároveň poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 7. októbra 2014, sp. zn. 3Sžo/21/2014 podľa ktorého otázka z ásad .
Súvisiace predpisy:
125/2006 - Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Právo na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky subsumuje právo na riadne a náležité odôvodnenie rozhodnutia v zmysle ust. § 157 ods. 2 O.s.p.. Rozhodnutie musí uviesť dostatočné dôvody, na základe ktorých je založené (nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III.ÚS 119/03 zo dňa 16. septembra 2003).V zmysle konštantnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (napr. nález sp. zn. I. ÚS 226/03 zo dňa 12. mája 2004) ako aj judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. rozsudky vo veciach V. D. H. proti H. z 19. apríla 1994, R. T. proti Š. z 9. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jeho spáchania, poprípade aj evidencie iných skutočností, ktoré sú potrebné k tomu, aby nemohol byť zamenený s iným (mutatis mutandis rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8 Sžo 28/2007 zo dňa 1. septembra 2008 zverejnený pod číslom 69/2008). Vo výroku .
Súvisiace predpisy:
372/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
Právna veta: Podmienkou vzniku nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. je invalidita poistenca. Za invalidného poistenca sa v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. považuje poistenec, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.