Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1000509
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60876
USSR: 33970
NSČR: 116494
NSSČR: 62635
USČR: 75976
EUR-LEX (sk): 11437
EUR-LEX (cz): 11475
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415630
Krajské súdy (ČR): 38862
Posledná aktualizácia
19.05.2019 23:08

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 5687 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 450847 krát v 41357 dokumentoch
  • vyssi nájdené 544333 krát v 59478 dokumentoch
  • sud nájdené 2668648 krát v 60640 dokumentochMerito Dovolanie
Právna veta: V dovolacom konaní nemožno preskúmať hodnotenie dôkazov vykonaných nižším súdom okrem ak rozhodnutie vychádza zo skutkového zistenia, ktoré nemá v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p..)

Úryvok z textu:
... Okresný súd v Čadci po zrušení predchádzajúcich rozsudkov prvostupňového a odvolacieho súdu rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30.júla 1990 sp.zn. 2 Cz 43/90 v ďalšom konaní rozsudkom z 8.októbra 1991 .
Zbierka NS 1-2/1995
R 17/1995
Uznesenie
Právna veta: Podmienkou pre vydanie rozhodnutia príslušných orgánov činných v trestnom konaní o výške odmeny a náhrade hotových výdavkov v zmysle § 151 ods. 3 Tr. por. je podanie návrhu obhajcom. Nemožno preto priznať ustanovenému obhajcovi odmenu a náhradu hotových výdavkov za úkony právnej pomoci, ktoré obhajca neuplatňoval vo svojom návrhu. Za jedno hlavné pojednávanie súdu prvého stupňa treba považovať hlavné pojednávanie, ktoré bolo uskutočnené počas dvoch a viac dní, aj keď dochádzalo v jednotlivých dňoch k jeho prerušovaniu. V takýchto prípadoch je potrebné pri výpočte odmeny ustanovenia obhajcu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 27. augusta 1993, sp. zn. 2 T 6/93, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR z 29. decembra 1993, sp. zn. 1 To 101/93, bol obžalovaný Š.K. uznaný za vinného z pokračovacieho .
Zbierka NS 1-2/1996
R 12/1996
Rozsudok
Právna veta: Zastaviť trestné stíhanie z dôvodu uvedeného v § 172 ods. 1 písm. e/ Tr. por. možno iba vtedy, keď sa zistí, že sa skutok, ktorý je obvinenému kladený za vinu, skutočne stal, a že by inak zakladal znaky trestného činu. Pokiaľ sa nepochybné zistí, že sa skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie nestal, alebo sa síce stal, avšak nezakladá znaky žiadneho trestného činu, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania z dôvodov uvedených v § 172 ods. 1 písm. a/, resp. b/ Tr. por., ktoré sú pre obvineného priaznivejšie ako dôvod uvedený v § 172 ods. 1 písm. e/ Tr. por.

Úryvok z textu:
... ju na ďalšie konanie vyšetrovateľovi v Žiari nad Hronom. Tento vyšetrovateľ vykonal len sčasti úkony nariadené v citovanom rozsudku Najvyššieho súdu SSR okrem iného aj vyšetrenie duševného stavu obvineného. Na základe znaleckého posudku podaného 15. októbra 1975 znalcami MUDr. ... ustanovení § 172 ods. 1 písm. e/ Tr.por. bez toho, aby najskôr úplne došetril vec podľa citovaného rozsudku Najvyššieho súdu SSR, vykonané dôkazy náležíte zhodnotil a posúdil, či sa skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie proti E .
Zbierka NS 1-2/1995
R 14/1995
Uznesenie
Právna veta: Postup podľa § 25 Tr. por. prichádza do úvahy až po podaní obžaloby na miestne príslušnom súde a týka sa výlučne konania pred súdom, pričom zakladá príslušnosť inak miestne nepríslušného súdu až do právoplatného skončenia veci. V prípade, že v odvolacom konaní alebo v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona došlo k zrušeniu súdnych rozhodnutí a k vráteniu veci prokurátorovi na došetrenie, pričom prokurátor sa po došetrení veci rozhodne znovu podať na obvineného obžalobu, je povinný túto podať na vecne a miestne príslušnom súde. Prípadné predchádzajúce rozhodnutie najbližšie spoločne nadriad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prečítanie ich predchádzajúcich výpovedí, je preto naďalej aktuálny, a to aj so zreteľom na okolnosti, ktoré ich výsluchom treba podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR z 27. júna 1990, sp. zn. 6 Tz 20/90, objasniť. Je preto zrejmé, že účel trestného konania možno .
Zbierka NS 1-2/1995
R 21/1995
Rozsudok
Právna veta: I. Za porušenie predpisov strážnej služby v zmysle § 285 ods. 1 Tr. zák. treba považovať nielen porušenie povinnosti strážnym priamo na stanovišti, ale aj opustenie strážnice príslušníkom stráže, ktorý je v tzv. spiacej alebo bdiacej smene, bez súhlasu veliteľa stráže (porov. § 407 Zákl. - 1.) II. Za vlámanie v zmysle § 89 ods. 17 Tr. zák. treba považovať aj prekonanie uzamknutia bez použitia násilia, napr. otvorenie zámku pravým kľúčom, keď páchateľ vedel o osadení nového zámku po odstránení pôvodného zámku inou osobou.

Úryvok z textu:
... výške 1140 Sk a obvineným J. S. a V. K. vo výške 190,20 Sk do troch dní od právoplatného rozsudku. Najvyšší súd na podklade sťažnosti pre porušenie zákona, podanej generálnym prokurátorom v prospech i neprospech obvinených V. K., J. S., J. K .
Zbierka NS 4-5/1996
R 36/1996
Rozsudok
Právna veta: Vyjadrenie subjektívneho názoru vysloveného v rámci uplatňovania procesných práv účastníka priestupkového konania, nemožno označiť za neoprávnený zásah do ochrany osobnosti občana, i keď by sa inak týkal osobnosti navrhovateľa, ak sa tak stalo spôsobom primeraným okolnostiam za akých malo k zásahu dôjsť.

Úryvok z textu:
... tvrdení, že nie je po psychickej stránke normálny, návrh zamietol. Na základe odvolania odporkyne do vyhovujúcej časti výroku rozsudku, Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 29. marca 1993, odvolaním napadnutý výrok rozsudku zrušil a vec vrátil v tejto ... zásah, za ktorý by bola daná zodpovednosť odporkyne podľa § 11 a nasl. Obč. zákonníka. Proti^ tomuto rozsudku Najvyššieho súdu podal dovolanie navrhovateľ. Žiadal rozsudok odvolacieho súdu zrušiť a vrátiť mu vec na ďalšie konanie. Poukázal na to .
Merito Zavinenie
Zbierka NS 1-2/1997
R 4/1997
Uznesenie
Právna veta: I. K vedomostnej a vôľovej zložke zavinenia pri nepriamom (eventuálnom) úmysle podľa § 4 písm. b/ Tr. zák. a vedomej nedbanlivosti podľa § 5 písm. a/ Tr. zák. II. Len z ľahkomyseľného správania sa obvineného vo vzťahu k možnému následku na zdraví, event. životu iného, nie je možné bez ďalšieho usudzovať, že bol so vzniknutým následkom uzrozumený.

Úryvok z textu:
... . odvolanie poškodeného V. P. zamietol. Proti tomuto rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako súdu odvolacieho, podal generálny prokurátor Slovenskej republiky sťažnosť pre porušenie zákona. Domáhal sa ňou, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky vyslovil, že napadnutým rozsudkom najvyššieho súdu bol porušený zákon v ustanovení § 224 ods .
Zbierka NS 6/1999
R 116/1999
Rozsudok
Právna veta: Škoda vzniknutá v dôsledku nesprávneho nakladania s vecami postihnutými trestom prepadnutia majetku, je škodou spôsobenou rozhodnutím o treste podľa § 6 zákona č. 55/1969 Zb., a nie škodou spôsobenou nesprávnym úradným postupom podľa § 18 cit. zákona.

Úryvok z textu:
... . 58/1969 Zb., nakoľko povolením obnovy konania boli zrušené všetky rozhodnutia vydané v trestnom konaní, včítane rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým bol zrušený trest prepadnutia majetku. Povolením obnovy konania sa vec dostala do štádia ... zákona (z rozhodnutia o treste), a nie z ust. § 18 tohto zákona (z nesprávneho úradného postupu). Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vydaným v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona, bolo vyslovené, že rozsudkom Krajského súdu v .
Zbierka NS 4-5/1998
R 68/1998
Rozsudok
Právna veta: Ak účastník správneho konania nebol vypočutý ku skutočnostiam tvoriacim predmet správneho konania a správny orgán ani inými dôkazmi nezistil skutočný stav veci, je to dôvod na zrušenie rozhodnutia správneho orgánu a vrátenie veci na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
... a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Z odôvodnenia: Aj keď žalovaný správny orgán doplnil dokazovanie po zrušení jeho rozhodnutia rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. 2. 1996, pod č. 5 Sž 91/95, skutkové zistenia ním doteraz zadovážené nie sú dostatočným .
Zbierka NS 2-3/1998
R 32/1998
Rozsudok
Právna veta: I. Rozhodnutie o odložení veci podľa § 159 ods. 2 Tr. por. nie je rozhodnutím urobeným v rámci trestného stíhania, ale pred jeho začatím. Existencia takého rozhodnutia nie je prekážkou trestného stíhania páchateľa v zmysle § 11 ods. 1 Tr. por., a preto trestné stíhanie možno začať bez zrušenia uvedeného rozhodnutia v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku. II. Nedanie súhlasu poškodeného na trestné stíhanie manžela pre skutok, ktorý bol v štádiu pred začatím trestného stíhania právne posudzovaný ako trestný čin taxatívne vymenovaný v ustanovení §163 ods. 1 Tr. por., nemôže brániť trestné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . júla 1996, č.k. 4 T 51/96-184), a to v ustanoveniach uvedených v bode 1/ výrokovej časti tohto rozsudku Najvyššieho súdu SR. Súd prvého stupňa na podklade vykonaného dokazovania dospel k správnym zisteniam, že obvinený T. sa za miestnych a časových .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.