Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12002

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4917 dokumentov
37476 dokumentov
15 dokumentov
19 dokumentov
11 dokumentov
137 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Dovolanie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V dovolacom konaní nemožno preskúmať hodnotenie dôkazov vykonaných nižším súdom okrem ak rozhodnutie vychádza zo skutkového zistenia, ktoré nemá v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p..)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Čadci po zrušení predchádzajúcich rozsudkov prvostupňového a odvolacieho súdu rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30.júla 1990 sp.zn. 2 Cz 43/90 v ďalšom konaní rozsudkom z 8.októbra 1991 č.k. 4 C 671/90-203 vyporiadal bezpodie- lové spoluvlastníctvo účastníkov tak, že do výlučného vlastníctva navrhovateľa prikázal hnuteľnosti označené v rozsudku, vrátane výhernej vkladnej knižky na meno J.H. s vkladom 16 400 Kčs, spolu veci v hodnote Kčs 31 900.-. Do výlučného vlastn
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podmienkou pre vydanie rozhodnutia príslušných orgánov činných v trestnom konaní o výške odmeny a náhrade hotových výdavkov v zmysle § 151 ods. 3 Tr. por. je podanie návrhu obhajcom. Nemožno preto priznať ustanovenému obhajcovi odmenu a náhradu hotových výdavkov za úkony právnej pomoci, ktoré obhajca neuplatňoval vo svojom návrhu. Za jedno hlavné pojednávanie súdu prvého stupňa treba považovať hlavné pojednávanie, ktoré bolo uskutočnené počas dvoch a viac dní, aj keď dochádzalo v jednotlivých dňoch k jeho prerušovaniu. V takýchto prípadoch je potrebné pri výpočte odmeny ustanovenia obhajcu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd na základe sťažností podaných odsúdeným Š.K. a jeho obhajcom JUDr. RB. zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. marca 1994, sp. zn. 2 T 6/94, a tomuto súdu prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 27. augusta 1993, sp. zn. 2 T 6/93, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR z 29. decembra 1993, sp. zn. 1 To 101/93, bol obžalovaný Š.K. uznaný za vinného z pokračovacieho trestného činu sprenevery podľa
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhaniarehabilitácia a odškodné
R 12/1996
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Zastaviť trestné stíhanie z dôvodu uvedeného v § 172 ods. 1 písm. e/ Tr. por. možno iba vtedy, keď sa zistí, že sa skutok, ktorý je obvinenému kladený za vinu, skutočne stal, a že by inak zakladal znaky trestného činu. Pokiaľ sa nepochybné zistí, že sa skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie nestal, alebo sa síce stal, avšak nezakladá znaky žiadneho trestného činu, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania z dôvodov uvedených v § 172 ods. 1 písm. a/, resp. b/ Tr. por., ktoré sú pre obvineného priaznivejšie ako dôvod uvedený v § 172 ods. 1 písm. e/ Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, podanej v prospech obvineného E.S., zrušil právoplatné uznesenie okresného prokurátora vo Zvolene zo 6. apríla 1991, sp.zn. RP 13/92, a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Z obsahu spisov Okresného súdu vo Zvolene, sp.zn. 8 Ts 16/73, vyplýva, že rozsudkom Okresného súdu vo Zvolene z 11. marca 1974, sp.zn. 8 Ts 16/73, bol obvinený E.S. uznaný za vinného z trestného činu útoku na vere
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Postup podľa § 25 Tr. por. prichádza do úvahy až po podaní obžaloby na miestne príslušnom súde a týka sa výlučne konania pred súdom, pričom zakladá príslušnosť inak miestne nepríslušného súdu až do právoplatného skončenia veci. V prípade, že v odvolacom konaní alebo v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona došlo k zrušeniu súdnych rozhodnutí a k vráteniu veci prokurátorovi na došetrenie, pričom prokurátor sa po došetrení veci rozhodne znovu podať na obvineného obžalobu, je povinný túto podať na vecne a miestne príslušnom súde. Prípadné predchádzajúce rozhodnutie najbližšie spoločne nadriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Nitre a Okresným súdom v Liptovskom Mikuláši rozhodol, že na prejedna- » nie veci obvineného M.V. je príslušným súdom Okresný súd v Liptovskom Mikuláši. Súčasne rozhodol, že sa uvedená trestná vec Okresnému súdu v Liptovskom Mikuláši odníma a prikazuje sa na prejednanie Okresnému súdu v Nitre. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Liptovskom Mikuláši podal na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši obžalobu na obvineného M.V. pre po- kračov
Merito veci Ochrana osobnosti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vyjadrenie subjektívneho názoru vysloveného v rámci uplatňovania procesných práv účastníka priestupkového konania, nemožno označiť za neoprávnený zásah do ochrany osobnosti občana, i keď by sa inak týkal osobnosti navrhovateľa, ak sa tak stalo spôsobom primeraným okolnostiam za akých malo k zásahu dôjsť.

Úryvok z textu:
Návrhom z 26. mája 1992 sa navrhovateľ domáhal ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. Obč. zák. tvrdiac, že odporkyňa zasiahla do jeho práv tým, že 11. decembra 1991, v konaní o priestupku na obvodnom úrade uviedla, že nie je po psychickej stránke normálny a bolo by vhodné jeho psychiatrické vyšetrenie. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 27. októbra 1992, uložil odporkyni povinnosť ospravedlniť sa navrhovateľovi listom. V časti, v ktorej sa navrhovateľ domáhal nemajetkovej ujmy a uloženia
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. K vedomostnej a vôľovej zložke zavinenia pri nepriamom (eventuálnom) úmysle podľa § 4 písm. b/ Tr. zák. a vedomej nedbanlivosti podľa § 5 písm. a/ Tr. zák. II. Len z ľahkomyseľného správania sa obvineného vo vzťahu k možnému následku na zdraví, event. životu iného, nie je možné bez ďalšieho usudzovať, že bol so vzniknutým následkom uzrozumený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podlá § 268 ods. 1 Tr. por. zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR v trestnej veci obv. Ing. M. P., vedenej na Vyššom vojenskom súde v Trenčíne pod sp. zn. T 3/94. Z odôvodnenia: Rozsudkom Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne z 9. decembra 1994, sp. zn. T 3/94, bol obv. Ing. M. P. uznaný za vinného z trestného činu vraždy podlá § 219 ods. 1 Tr. zák. v jednočinnom súbehu s trestným činom porušovania povinnosti dozornej služby
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Škoda vzniknutá v dôsledku nesprávneho nakladania s vecami postihnutými trestom prepadnutia majetku, je škodou spôsobenou rozhodnutím o treste podľa § 6 zákona č. 55/1969 Zb., a nie škodou spôsobenou nesprávnym úradným postupom podľa § 18 cit. zákona.

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. po predchádzajúcom zrušení jeho „čiastočného rozsudku“ odvolacím súdom, rozsudkom uložil žalovanému 3) povinnosť zaplatiť žalobkyni 1) 444 585, 30 Sk a náhradu trov konania 18 052 Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu proti žalovaným 1) a 2) zamietol. Vec vo vzťahu k žalovanému 3) posúdil podlá § 18 ods. 1, ods. 2 zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom (ďalej len „zákon č. 58/196
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc konať o podnete fyzickej osoby, o porušení jej základného práva alebo slobody, ak takémuto právu alebo slobode poskytuje právny poriadok ochranu použitím opravného prostriedku pred iným štátnym orgánom Slovenskej republiky, napríklad opravné prostriedky v konaní pred orgánmi prípravného trestného konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 1997 predbežne prerokoval podnet P. K., t. č. Nápravnovýchovný ústav, H. n. P., vo veci porušenia jeho práv postupom orgánov činných v trestnom konaní, postupom a rozhodnutím Mestského súdu v Bratislave a rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Podnet P. K. o d m i e t a pre nepríslušnosť na prerokovanie veci. O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republ
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený na preskúmanie a hodnotenie zákonnosti postupu alebo rozhodnutia všeobecného súdu. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc na konanie o podnete, ktorým sa žiada vysloviť, že právoplatným rozhodnutím všeobecného súdu došlo k porušeniu základného práva fyzickej alebo právnickej osoby, pokiaľ by vysloveniu takéhoto porušenia malo predchádzať hodnotenie zákonnosti postupu alebo rozhodnutia všeobecného súdu.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí konanom 23. januára 1997 predbežne prerokoval podnet S. - P. družstva, Banská Bystrica, zastúpenej predsedom Ing. Ľ. T. a podpredsedom Mgr. Ľ. J. vo veci porušenia základných práv upravených čl. 2 ods. 3, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 35 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupmi a rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v odvolacích a dovolacích konaniach o určenie platnosti hospodárskej zmluvy
Kľúčové slová: dokazovanie v správnom súdnictve
R 68/1998
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak účastník správneho konania nebol vypočutý ku skutočnostiam tvoriacim predmet správneho konania a správny orgán ani inými dôkazmi nezistil skutočný stav veci, je to dôvod na zrušenie rozhodnutia správneho orgánu a vrátenie veci na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím žalovaného správneho orgánu z 22. mája 1996 bolo potvrdené rozhodnutie Oblastného telekomunikačného úradu Východné Slovensko, pracovisko K. z 15. mája 1994 o zamietnutí námietok proti výške telefónneho účtu za mesiace september a október 1993. Podanou žalobou žiadal žalobca preskúmať zákonnosť uvedeného rozhodnutia, zrušiť ho a vec vrátiť žalovanému na dálšie konanie. Poukázal na to, že po zrušujúcom rozhodnutí súdu z 28. februára 1996, číslo 5 Sž 91/95, žalovaný síce doplnil dokazo
MENU