Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
842764
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51135
USSR: 30515
NSČR: 106785
NSSČR: 56972
USČR: 69997
EUR-LEX (sk): 11140
EUR-LEX (cz): 11178
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402740
Krajské súdy (ČR): 31287
Posledná aktualizácia
16.01.2018 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 5230 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 409284 krát v 35670 dokumentoch
  • vyssi nájdené 466532 krát v 50109 dokumentoch
  • sud nájdené 2288150 krát v 51129 dokumentochMerito Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov ani iný všeobecne záväzný právny predpis neumožňuje príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru udeliť výnimku z požadovaného vzdelania. Prechodné ustanovenia zákona č. 315/2001 Z. z. upravujú len postup pri vymenovaní príslušníka Zboru požiarnej ochrany, ktorému už bola takáto výnimka podľa osobitného predpisu udelená.
... Napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky zamietol, žalobu žalobcu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru v ...
Súvisiace predpisy:
315/2001, 315/2002
Merito Vydražiteľ, ktorému bol v exekučnom konaní udelený príklep a zaplatil najvyššie podanie, nadobudol vlastníctvo k vydraženým veciam. Takto nadobudnuté vlastnícke právo nemôže byť dotknuté ani prípadnými vadami exekučného konania. Správnosť postupu v exekučnom konaní môže byť na podnet účastníkov s účinkami pre exekučné konanie skúmaná len v rámci tohto konania, v rozsahu a prostriedkami stanovenými predpisom upravujúcim toto konanie.
... Dovolaním napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky, rozhodujúc o odvolaní žalobcu, potvrdil rozsudok krajského súdu z 24. júla 2002, č. k. 35 Cbi 212/01- ...
Súvisiace predpisy:
233/1995
Právna veta: Podľa § 2 ods.2 zákona o slobode informácií povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom alebo obcou podľa osobitného zákona.Žalobca okrem tohto, že spĺňa rozsah osobnej pôsobnosti podľa § 2 ods.1 zákona ako právnická osoba, ktorej zákon zveril právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, spĺňa i osobnú pôsobnosť zákona určenú podľa § 2 ods. 2 zákona, pretože je právnickou osobou zriadenou zákonom (§ 2 ods.1 zákona č. č. 274/1994 Z. z., ako verejnoprávna inštitúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... informácií vymedzených sociálnej poisťovni zákonom s slobodnom prístupe k informáciám, Sociálna poisťovňa ich oprávnene odmietla sprístupniť. Žalovaný ďalej poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. SžoKS 193/03 z 24.09.2004. Žalobca vo vyjadrení zo dňa 16.08.2005 k ...
Súvisiace predpisy:
211/2000 - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Merito Nadobudnutím akcií nadobudne nový akcionár všetky práva a povinnosti, ktoré zákon a stanovy spoločnosti s akciami spájajú. Právo na podanie žaloby o určenie neplatnosti mimoriadneho valného zhromaždenia má každý akcionár, ktorý v čase, keď toto právo uplatňuje, spĺňa podmienky stanovené v § 183 v spojení s § 131 Obchodného zákonníka.
... Dovolaním napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, zmenil rozsudok krajského súdu v časti ohľadne návrhu žalobcov na vyslovenie neplatnosti uznesení mimoriadneho valného ...
Súvisiace predpisy:
500/2001
Merito K postúpeniu pohľadávky zabezpečenej ručením nie je potrebný súhlas ručiteľa.
... vzťahoch je v Obchodnom zákonníku upravené komplexne a na vzťahy z neho sa preto nepoužijú ustanovenia Občianskeho zákonníka o ručení (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 18. mája 1999, sp. zn. 4 Obo 115/97). Žalovaný v písomnom vyjadrení k podanému dovolaniu ...
Právna veta: V zmysle ustanovení § 705 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka súd pri rozhodovaní prihliada na celý komplex rozhodujúcich okolností (najmä na záujem maloletých detí, stanovisko prenajímateľa, sociálnu, zdravotnú, finančnú situáciu, príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva, mieru, ktorou sa bývalí manželia pričinili o nadobudnutie bytu a oprávnené potreby účastníkov), do rámca ktorého ale nepatria skutočnosti, ktoré sú významné pri vyporiadaní ich spoluvlastníctva (či už podielového alebo bezpodielového). Dovolací súd súhlasí s dovolateľkou, že v konaní o zrušenie práva spoločného nájmu bytu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hodnoty členského podielu družstevného bytu (porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. septembra 2003 sp. zn. 5 Cdo 98/2003, ktorý bol uverejnený v časopise Zo súdnej praxe pod č. 5/2004, a na ktorý poukázal aj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. novembra ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Merito staznost krajskeho prokuratora
... je písomne vypracovaný, krajský prokurátor podal proti nemu opravný prostriedok s tým, že podané odvolanie zdôvodní až po doručení prvostupňového rozsudku. Najvyšší súd v tomto štádiu konania nemohol preskúmať akými úvahami sa prvostupňový súd spravoval pri hodnotení vykonaných dôkazov, najmä ak si navzájom ...
Súvisiace predpisy:
411/2005, 1/2006, 301/2005, 115/1992, 6/2007
Merito Zmluva o budúcej zmluve - zmluva o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka) pôsobí len medzi účastníkmi tejto zmluvy. Nedodržanie záväzku budúceho predávajúceho vyplývajúceho zo zmluvy o budúcej zmluve a následné uzavretie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti s treťou osobou nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť predmetnej kúpnej zmluvy v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o budúcej zmluve zaniknú pre nemožnosť plnenia.
... vzťahy medzi účastníkmi tejto zmluvy (navrhovateľom a odporkyňou 1/) tým nie sú dotknuté. Pokiaľ dovolateľ poukazoval na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4 Cdo 146/99, dovolací súd dáva do pozornosti, že jeho rozhodnutia majú ... konkrétneho prípadu nebolo možné vyvodiť ani rozpor týchto zmlúv s dobrými mravmi. Odvolací súd poukázal aj na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1 Cdo 31/2000, z 30. januára 2001, uverejnený v Zbierke stanovísk Najvyššieho ...
Súvisiace predpisy:
87/2001, 31/2000, 655/2004, 65/2000
Právna veta: V zmysle čl. 44 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky „každý má právo na priaznivé životné prostredie“, pričom toto právo nie je len formálnou abstraktnou formuláciou, ale jeho konkrétnym obsahom je subjektívne hmotnoprávne oprávnenie, prislúchajúce, na rozdiel od právnických osôb, len fyzickým osobám. Je právom verejnoprávnej povahy, t.j. uplatňuje sa voči štátu. Jeho subjektu poskytuje nástroje zabezpečujúce mu takú kvalitu životného prostredia, umožňujúce mu nerušene žiť, a to tak z hľadiska osobného, ako aj spoločenského života, t.j. mal by mať právo na zdravé, priaznivé, vhodné nerušené, dô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... -6.3, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 18. júna 2004, sp. zn. 7 Sž 104/03, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č.k. 7 ... potrebné sa s týmito stanoviskami vyčerpávajúcim spôsobom vysporiadať, čo sa však nestalo.“ Keďže Ústavný súd Slovenskej republiky rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu odvolacieho zrušil a vec vrátil na nové konanie, pokračoval najvyšší súd v ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Merito Spor o vlastníctvo medzi štátom a obcou nemožno riešiť opravou údajov katastra podľa ustanovenia § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov, lebo nejde o rozpor zápisu s verejnou listinou alebo inou listinou, ani o rozpor s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, ani o rozpor s výsledkami revízie údajov katastra, ale o rozdielny právny názor štátu a obce na otázku prechodu vlastníctva k nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva obce podľa § 2 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý môže znamenať zmenu v osobe vlastníka.
... 2) žalobca vytýkal súdu, že sa stotožnil bez bližšieho zdôvodnenia s právnym názorom žalovaného a poukázal na to, že predložil rozsudok Najvyššieho súdu v inej právnej veci s iným zásadným stanoviskom. V bode 3) odvolania namietal argumentáciu súdu o neprípustnosti rozhodovať o vlastníctve ...
Súvisiace predpisy:
162/1995, 180/1995
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.