Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
982400
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60538
USSR: 33712
NSČR: 115350
NSSČR: 61884
USČR: 75058
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413908
Krajské súdy (ČR): 37852
Posledná aktualizácia
19.03.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 5600 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 447281 krát v 40704 dokumentoch
  • vyssi nájdené 540446 krát v 58536 dokumentoch
  • sud nájdené 2657941 krát v 59895 dokumentochMerito Dovolanie
Zbierka NS 3-4/1993
R 42/1993
Právna veta: V dovolacom konaní nemožno preskúmať hodnotenie dôkazov vykonaných nižším súdom okrem ak rozhodnutie vychádza zo skutkového zistenia, ktoré nemá v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p..)

Úryvok z textu:
... Okresný súd v Čadci po zrušení predchádzajúcich rozsudkov prvostupňového a odvolacieho súdu rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30.júla 1990 sp.zn. 2 Cz 43/90 v ďalšom konaní rozsudkom z 8.októbra 1991 .
Zbierka NS 1-2/1995
R 17/1995
Uznesenie
Právna veta: Podmienkou pre vydanie rozhodnutia príslušných orgánov činných v trestnom konaní o výške odmeny a náhrade hotových výdavkov v zmysle § 151 ods. 3 Tr. por. je podanie návrhu obhajcom. Nemožno preto priznať ustanovenému obhajcovi odmenu a náhradu hotových výdavkov za úkony právnej pomoci, ktoré obhajca neuplatňoval vo svojom návrhu. Za jedno hlavné pojednávanie súdu prvého stupňa treba považovať hlavné pojednávanie, ktoré bolo uskutočnené počas dvoch a viac dní, aj keď dochádzalo v jednotlivých dňoch k jeho prerušovaniu. V takýchto prípadoch je potrebné pri výpočte odmeny ustanovenia obhajcu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 27. augusta 1993, sp. zn. 2 T 6/93, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR z 29. decembra 1993, sp. zn. 1 To 101/93, bol obžalovaný Š.K. uznaný za vinného z pokračovacieho .
Súvisiace predpisy:
2/1992
Zbierka NS 1-2/1995
R 14/1995
Uznesenie
Právna veta: Postup podľa § 25 Tr. por. prichádza do úvahy až po podaní obžaloby na miestne príslušnom súde a týka sa výlučne konania pred súdom, pričom zakladá príslušnosť inak miestne nepríslušného súdu až do právoplatného skončenia veci. V prípade, že v odvolacom konaní alebo v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona došlo k zrušeniu súdnych rozhodnutí a k vráteniu veci prokurátorovi na došetrenie, pričom prokurátor sa po došetrení veci rozhodne znovu podať na obvineného obžalobu, je povinný túto podať na vecne a miestne príslušnom súde. Prípadné predchádzajúce rozhodnutie najbližšie spoločne nadriad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prečítanie ich predchádzajúcich výpovedí, je preto naďalej aktuálny, a to aj so zreteľom na okolnosti, ktoré ich výsluchom treba podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR z 27. júna 1990, sp. zn. 6 Tz 20/90, objasniť. Je preto zrejmé, že účel trestného konania možno .
Zbierka NS 1-2/1995
R 21/1995
Rozsudok
Právna veta: I. Za porušenie predpisov strážnej služby v zmysle § 285 ods. 1 Tr. zák. treba považovať nielen porušenie povinnosti strážnym priamo na stanovišti, ale aj opustenie strážnice príslušníkom stráže, ktorý je v tzv. spiacej alebo bdiacej smene, bez súhlasu veliteľa stráže (porov. § 407 Zákl. - 1.) II. Za vlámanie v zmysle § 89 ods. 17 Tr. zák. treba považovať aj prekonanie uzamknutia bez použitia násilia, napr. otvorenie zámku pravým kľúčom, keď páchateľ vedel o osadení nového zámku po odstránení pôvodného zámku inou osobou.

Úryvok z textu:
... výške 1140 Sk a obvineným J. S. a V. K. vo výške 190,20 Sk do troch dní od právoplatného rozsudku. Najvyšší súd na podklade sťažnosti pre porušenie zákona, podanej generálnym prokurátorom v prospech i neprospech obvinených V. K., J. S., J. K .
Zbierka NS 3/2005
Kľúčové slová: dávka v nezamestnanosti, doba nezamestnanosti
Právna veta: Dobou nezamestnanosti p.:dľa § 6 ods. 1 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, je doba, po ktorú bol občan vedený v evidencii príslušného štátneho orgánu ako uchádzač o zamestnanie. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia je dobou nezamestnanosti aj iná, než uvedená doba, po ktorú bol občan vedený v evidencii národného výboru ako uchádzač o zamestnanie; táto doba sa však započíta celkovo najviac v rozsahu jedného roka. Doba, po ktorú bol občan vedený v evidencii ako uchádzač o zamestna¬ nie, ^a síce preukazuje potvrdením príslušného štátneho orgánu, ktorý obča¬ na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... opakovanej požiadavke navrhovatelky, aby jej ako náhradná doba bola zohľadnená doba jej starostlivosti o bezvládnu tetu, odvolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 7. mája 1994, v kto­ rom ako súd dovolací uviedol, že túto dobu započítať nemožno, lebo medzi .
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Zbierka NS 6/2007
R 75/2007
Rozsudok
Kľúčové slová: pokuty zak. č. 563/2009, voľná úvaha správneho orgánu, protiprávne konanie
Právna veta: Výška uloženej sankcie je vecou voľnej úvahy správneho orgánu. Súd by mohol rozhodnutie žalovaného, pokiaľ ide o výšku uloženej sankcie, zrušiť len v prípade, keby voľná úvaha, ktorou sa žalovaný riadil pri rozhodnutí o výške sankcie, nezodpovedala obsahu spisu alebo sa priečila zásadami logického myslenia. Z hľadiska zákonnosti rozhodnutia o uložení pokuty žalobcovi je právne bezvýznamné, či bola uložená pokuta za protiprávne konanie rovnakého druhu aj inej fyzickej alebo právnickej osobe.

Úryvok z textu:
... prvého stupňa po­ stupoval v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 O. s. p. Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok Najvyššieho súdu Sloven­ skej republiky, ako vecne správny, podľa § 219 O. s. p. potvrdil. O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol tak ... Žalobca podaným odvolaním žiadal rozsudok Najvyššieho súdu Sloven­ skej republiky zrušiť. Namietal, že žalobou napadnuté rozhodnutie žalova­ ného Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky je nezákonné z dôvodu, že .
Súvisiace predpisy:
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 6. mája 2003 bola zamietnutá žaloba, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalova­ ného, ktorým bolo potvrdené .
Právna veta: Právny názor odvolacieho súdu, že incidenčná žaloba je obchodnou vecou z dôvodu, že ide o spor vyvolaný konkurzom, nemá oporu ani v samotnom Zákone o konkurze a vyrovnaní v znení ku dňu podania žaloby, ale ani v inom zákone. Zo žiadneho ustanovenia Zákona o konkurze a vyrovnaní [zákon č. 328/1991 Zb. v znení jeho noviel (ku dňu podania žaloby)] nevyplýva, že by toto konanie bolo obchodnou vecou. Ide nepochybne o konanie sui generis, t. j. osobitné konanie. Účelom konkurzného konania je usporiada¬ nie majetkových pomerov dlžníka, ktorý je v úpadku, s cieľom pomerného uspokojenia veriteľov z dlž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neho absentujú. Jeho činnosť má individuálnu, špecific­ kú povahu, ktorú nemožno podriadiť všeobecnej úprave podnikania vyplý­ vajúcej z Obchodného zákonníka (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej re­ publiky, č. k. 6 Sž 221/00 z 27. júna 2001). Predmetná vec preto patrí pod položku 1 .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
71/1992 - Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
Právna veta: Obnovu konania upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 228 a nasledujúce. Nie je sporné, že v danom prípade boli splnené podmienky pre povolenie obnovy konania, pretože, aby sa takémuto návrhu vyhovelo, postačí pravdepodobnosť, že dôkaz, ktorý účastník bez vlastnej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, môže účast¬níkovi privodiť priaznivejší výsledok konania. Napriek predloženému dôka¬ zu — ústrižku poštovej poukážky sa žalovanému nepodarilo preukázať, že svoj záväzok voči žalobcovi splnil. Vzhľadom na časový odstup už nevedel preukázať, že žalobca platbu aj prevzal, Dovolací súd sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Dovolaním napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bolo vyho­ vené žalobe a žalovanému bola uložená povinnosť .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov ani iný všeobecne záväzný právny predpis neumožňuje príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru udeliť výnimku z požadovaného vzdelania. Prechodné ustanovenia zákona č. 315/2001 Z. z. upravujú len postup pri vymenovaní príslušníka Zboru požiarnej ochrany, ktorému už bola takáto výnimka podľa osobitného predpisu udelená. Podmienka spínania kvalifikačných predpokladov patrí medzi podmienky stanovené v § 17 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z., t. j. medzi podmienky, ktoré musí príslušník Hasičského a záchranného zbo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky zamietol, žalobu žalobcu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru v .
Súvisiace predpisy:
315/2001 - Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
553/2003 - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.