Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
958234
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54681
USSR: 33177
NSČR: 113234
NSSČR: 61104
USČR: 74288
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412387
Krajské súdy (ČR): 37010
Posledná aktualizácia
21.01.2019 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 5837 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 440137 krát v 38203 dokumentoch
  • vyssi nájdené 508146 krát v 53651 dokumentoch
  • sud nájdené 2461681 krát v 54673 dokumentochPrávna veta: Výška uloženej sankcie je vecou voľnej úvahy správneho orgánu. Súd by mohol rozhodnutie žalovaného, pokiaľ ide o výšku uloženej sankcie, zrušiť len v prípade, keby voľná úvaha, ktorou sa žalovaný riadil pri rozhodnutí o výške sankcie, nezodpovedala obsahu spisu alebo sa priečila zásadami logického myslenia. Z hľadiska zákonnosti rozhodnutia o uložení pokuty žalobcovi je právne bezvýznamné, či bola uložená pokuta za protiprávne konanie rovnakého druhu aj inej fyzickej alebo právnickej osobe.

Úryvok z textu:
... prvého stupňa po­ stupoval v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 O. s. p. Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok Najvyššieho súdu Sloven­ skej republiky, ako vecne správny, podľa § 219 O. s. p. potvrdil. O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol tak ... Žalobca podaným odvolaním žiadal rozsudok Najvyššieho súdu Sloven­ skej republiky zrušiť. Namietal, že žalobou napadnuté rozhodnutie žalova­ ného Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky je nezákonné z dôvodu, že ...
Súvisiace predpisy:
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... neho absentujú. Jeho činnosť má individuálnu, špecific­ kú povahu, ktorú nemožno podriadiť všeobecnej úprave podnikania vyplý­ vajúcej z Obchodného zákonníka (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej re­ publiky, č. k. 6 Sž 221/00 z 27. júna 2001). Predmetná vec preto patrí pod položku 1 ...
Súvisiace predpisy:
501/2001, 71/1992
Právna veta: Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov ani iný všeobecne záväzný právny predpis neumožňuje príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru udeliť výnimku z požadovaného vzdelania. Prechodné ustanovenia zákona č. 315/2001 Z. z. upravujú len postup pri vymenovaní príslušníka Zboru požiarnej ochrany, ktorému už bola takáto výnimka podľa osobitného predpisu udelená. Podmienka spínania kvalifikačných predpokladov patrí medzi podmienky stanovené v § 17 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z., t. j. medzi podmienky, ktoré musí príslušník Hasičského a záchranného zbo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky zamietol, žalobu žalobcu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru v ...
Súvisiace predpisy:
315/2001 - Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
Právna veta: Samotná skutočnosť, že žalobca plnomocenstvom splnomocnil technického námestníka na zastupovanie začatého správneho konania na deň, na ktorý odporkyňa nariadila ústne pojednávanie a menovaný sa na ústnom pojednávaní aj zúčastnil, konvalidovala, že konanie technického námestníka bolo konaním oprávnenej osoby.

Úryvok z textu:
... Odvolaním napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil rozhodnutie odporkyne zo dňa 18. marca 2003, ktorým navrhovate­ ľovi bola uložená podľa § 4 ods. 1 ...
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Právna veta: Exekúcia je jedným zo spôsobov núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Na rozdiel od výkonu rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku, tento spôsob núteného výkonu nezabezpečuje štát priamo svojimi orgánmi (súdmi), ale prostredníctvom fyzickej osoby — exekútora. Štát tak zákonom preniesol na iný než štátny orgán časť svojich povinností a oprávnení pri poskytovaní súdnej ochrany. Vyjadrené je to v § 2 Exekučného poriadku, ktorý exekútora charakterizuje ako štátom určenú a splnomocnenú osobu na uskutočnenie núteného výkonu súdnych rozhodnutí. Exekútor sa poverením na vykonanie exekúcie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Dovolaním napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky, rozhodujúc o odvolaní žalobcu, potvrdil rozsudok krajského súdu z 24. júla 2002, č. k. 35 Cbi 212/01- ...
Súvisiace predpisy:
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
... rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podal ge­ nerálny prokurátor Slovenskej republiky (na základe podnetu prokurátora) v lehote uvedenej v § 272 Trestného poriadku sťažnosť pre porušenie záko­ na. Domáhal sa ňou, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky vyslovil, že na­ padnutým rozsudkom Najvyššieho súdu ... časti tohto rozsudku, podľa § 269 ods. 2 Trestného poriadku sťažnosťou na­ padnutý rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako súdu odvola­ cieho, ako aj rozsudok Krajského súdu v Prešove ...
Súvisiace predpisy:
4/2006, 77/2004
... K. podľa § 49 zákona č. 176/1990 Zb. a napriek tomu, že v odôvodnení citovaného uzne­ senia súd cituje rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a výzvu adresovanú navrhovateľovi na odstránenie nedostatkov, registrový súd ten­ to zapíše opakovane na základe toho, že v ...
Právna veta: Ak bol poberateľovi invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a pred týmto dňom bol určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky s lehotou jej vykonania po 31. decembri 2003, mohla Sociálna poisťovňa preskúmať trvanie invalidity ako podmienky ďalšej existencie nároku na invalidný dôchodok až pri takto určenej kontrolnej lekárskej prehliadke.

Úryvok z textu:
... v sume, v akej patril do dňa pre­ skúmania invalidity. Vo vyjadrení k odvolaniu navrhovateľka súhlasila s obsahom napadnuté­ ho rozsudku. Najvyšší súd, ako súd odvolací (§ 250s ods. 2 O. s. p.), preskúmal napad­ nutý rozsudok spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
... uložený rozsudkom Krajského súdu v Banskej Byotrici z 30. júla 1993, sp. zn. 3 T 48/93, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 5. novembra 1993, sp. zn. 1 To 81/93, jeho nevykona­ ný zvyšok. Podľa už citovaného rozhodnutia ... č. 301/2005 Z. z. v znení zákona č. 650/2005 Z. z.). 3 T 48/93, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 5. novembra 1993, sp. zn. 1 To 81/93, za trestný čin podvodu podľa § 250 ods ...
Súvisiace predpisy:
301/2005, 650/2005
Právna veta: Podľa § 2 ods.2 zákona o slobode informácií povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom alebo obcou podľa osobitného zákona.Žalobca okrem tohto, že spĺňa rozsah osobnej pôsobnosti podľa § 2 ods.1 zákona ako právnická osoba, ktorej zákon zveril právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, spĺňa i osobnú pôsobnosť zákona určenú podľa § 2 ods. 2 zákona, pretože je právnickou osobou zriadenou zákonom (§ 2 ods.1 zákona č. č. 274/1994 Z. z., ako verejnoprávna inštitúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... informácií vymedzených sociálnej poisťovni zákonom s slobodnom prístupe k informáciám, Sociálna poisťovňa ich oprávnene odmietla sprístupniť. Žalovaný ďalej poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. SžoKS 193/03 z 24.09.2004. Žalobca vo vyjadrení zo dňa 16.08.2005 k ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
211/2000 - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.