SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1347458
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129723
NSSČR: 71773
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431142
Krajské súdy (ČR): 50282
Posledná aktualizácia
19.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 6486 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 514590 krát v 46133 dokumentoch
  • vyssi nájdené 626813 krát v 65795 dokumentoch
  • sud nájdené 1552977 krát v 66649 dokumentochMeritum Dovolanie
Kľúčové slová: nepreskúmateľnosť rozhodnutia, podanie dovolania, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Zbierka NS 3-4/1993
R 42/1993
Právna veta: V dovolacom konaní nemožno preskúmať hodnotenie dôkazov vykonaných nižším súdom okrem ak rozhodnutie vychádza zo skutkového zistenia, ktoré nemá v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p..)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Čadci po zrušení predchádzajúcich rozsudkov prvostupňového a odvolacieho súdu rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30.júla 1990 sp.zn. 2 Cz 43/90 v ďalšom konaní rozsudkom z 8.októbra 1991 .
Právna veta: Podmienkou pre vydanie rozhodnutia príslušných orgánov činných v trestnom konaní o výške odmeny a náhrade hotových výdavkov v zmysle § 151 ods. 3 Tr. por. je podanie návrhu obhajcom. Nemožno preto priznať ustanovenému obhajcovi odmenu a náhradu hotových výdavkov za úkony právnej pomoci, ktoré obhajca neuplatňoval vo svojom návrhu. Za jedno hlavné pojednávanie súdu prvého stupňa treba považovať hlavné pojednávanie, ktoré bolo uskutočnené počas dvoch a viac dní, aj keď dochádzalo v jednotlivých dňoch k jeho prerušovaniu. V takýchto prípadoch je potrebné pri výpočte odmeny ustanovenia obhajcu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 27. augusta 1993, sp. zn. 2 T 6/93, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR z 29. decembra 1993, sp. zn. 1 To 101/93, bol obžalovaný Š.K. uznaný za vinného z pokračovacieho .
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhania, rehabilitácia a odškodné

Zbierka NS 1-2/1996
R 12/1996
Právna veta: Zastaviť trestné stíhanie z dôvodu uvedeného v § 172 ods. 1 písm. e/ Tr. por. možno iba vtedy, keď sa zistí, že sa skutok, ktorý je obvinenému kladený za vinu, skutočne stal, a že by inak zakladal znaky trestného činu. Pokiaľ sa nepochybné zistí, že sa skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie nestal, alebo sa síce stal, avšak nezakladá znaky žiadneho trestného činu, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania z dôvodov uvedených v § 172 ods. 1 písm. a/, resp. b/ Tr. por., ktoré sú pre obvineného priaznivejšie ako dôvod uvedený v § 172 ods. 1 písm. e/ Tr. por.

Úryvok z textu:
... prikázal ju na ďalšie konanie vyšetrovateľovi v Žiari nad Hronom. Tento vyšetrovateľ vykonal len sčasti úkony nariadené v citovanom rozsudku Najvyššieho súdu SSR okrem iného aj vyšetrenie duševného stavu obvineného. Na základe znaleckého posudku podaného 15. októbra 1975 znalcami MUDr ... § 172 ods. 1 písm. e/ Tr.por. bez toho, aby najskôr úplne došetril vec podľa citovaného rozsudku Najvyššieho súdu SSR, vykonané dôkazy náležíte zhodnotil a posúdil, či sa skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie proti E.S .
Právna veta: Postup podľa § 25 Tr. por. prichádza do úvahy až po podaní obžaloby na miestne príslušnom súde a týka sa výlučne konania pred súdom, pričom zakladá príslušnosť inak miestne nepríslušného súdu až do právoplatného skončenia veci. V prípade, že v odvolacom konaní alebo v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona došlo k zrušeniu súdnych rozhodnutí a k vráteniu veci prokurátorovi na došetrenie, pričom prokurátor sa po došetrení veci rozhodne znovu podať na obvineného obžalobu, je povinný túto podať na vecne a miestne príslušnom súde. Prípadné predchádzajúce rozhodnutie najbližšie spoločne nadriad ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prečítanie ich predchádzajúcich výpovedí, je preto naďalej aktuálny, a to aj so zreteľom na okolnosti, ktoré ich výsluchom treba podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR z 27. júna 1990, sp. zn. 6 Tz 20/90, objasniť. Je preto zrejmé, že účel trestného konania možno .
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti , ochrana osobnosti, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby

Zbierka NS 4-5/1996
R 36/1996
Právna veta: Vyjadrenie subjektívneho názoru vysloveného v rámci uplatňovania procesných práv účastníka priestupkového konania, nemožno označiť za neoprávnený zásah do ochrany osobnosti občana, i keď by sa inak týkal osobnosti navrhovateľa, ak sa tak stalo spôsobom primeraným okolnostiam za akých malo k zásahu dôjsť.

Úryvok z textu:
... navrhovateľky za neoprávnený zásah, za ktorý by bola daná zodpovednosť odporkyne podľa § 11 a nasl. Obč. zákonníka. Proti^ tomuto rozsudku Najvyššieho súdu podal dovolanie navrhovateľ. Žiadal rozsudok odvolacieho súdu zrušiť a vrátiť mu vec na ďalšie konanie. Poukázal na to, že odvolací .
Právna veta: I. K vedomostnej a vôľovej zložke zavinenia pri nepriamom (eventuálnom) úmysle podľa § 4 písm. b/ Tr. zák. a vedomej nedbanlivosti podľa § 5 písm. a/ Tr. zák. II. Len z ľahkomyseľného správania sa obvineného vo vzťahu k možnému následku na zdraví, event. životu iného, nie je možné bez ďalšieho usudzovať, že bol so vzniknutým následkom uzrozumený.

Úryvok z textu:
... aj o náhrade škody. Podľa § 256 Tr. por. odvolanie poškodeného V. P. zamietol. Proti tomuto rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako súdu odvolacieho, podal generálny prokurátor Slovenskej republiky sťažnosť pre porušenie zákona. Domáhal sa ňou, ... aby Najvyšší súd Slovenskej republiky vyslovil, že napadnutým rozsudkom najvyššieho súdu bol porušený zákon v ustanovení § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. v prospech obvineného. Generálny .
Právna veta: Škoda vzniknutá v dôsledku nesprávneho nakladania s vecami postihnutými trestom prepadnutia majetku, je škodou spôsobenou rozhodnutím o treste podľa § 6 zákona č. 55/1969 Zb., a nie škodou spôsobenou nesprávnym úradným postupom podľa § 18 cit. zákona.

Úryvok z textu:
... 58/1969 Zb., nakoľko povolením obnovy konania boli zrušené všetky rozhodnutia vydané v trestnom konaní, včítane rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým bol zrušený trest prepadnutia majetku. Povolením obnovy konania sa vec dostala do štádia prípravného ... (z rozhodnutia o treste), a nie z ust. § 18 tohto zákona (z nesprávneho úradného postupu). Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vydaným v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona, bolo vyslovené, že rozsudkom Krajského súdu v .
Zbierka NS 1/1997
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc konať o podnete fyzickej osoby, o porušení jej základného práva alebo slobody, ak takémuto právu alebo slobode poskytuje právny poriadok ochranu použitím opravného prostriedku pred iným štátnym orgánom Slovenskej republiky, napríklad opravné prostriedky v konaní pred orgánmi prípravného trestného konania.

Úryvok z textu:
... všeobecné súdy v odvolacom konaní proti rozsudku prvostupňového súdu prijatého v trestnej veci. Napokon pisateľ podnetu požiadal o "posúdenie" právoplatného rozsudku najvyššieho súdu ako súdu odvolacieho. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je ďalším odvolacím alebo dovolacím súdom v systéme všeobecných súdov Slovenskej republiky .
Zbierka NS 1/1997
Právna veta: 1. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený na preskúmanie a hodnotenie zákonnosti postupu alebo rozhodnutia všeobecného súdu. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc na konanie o podnete, ktorým sa žiada vysloviť, že právoplatným rozhodnutím všeobecného súdu došlo k porušeniu základného práva fyzickej alebo právnickej osoby, pokiaľ by vysloveniu takéhoto porušenia malo predchádzať hodnotenie zákonnosti postupu alebo rozhodnutia všeobecného súdu.

Úryvok z textu:
... podnetu v naznačenom smere, t. j. existenciu priamej príčinnej súvislosti medzi označenými postupmi a rozsudkami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a základnými právami navrhovateľa. Pri predbežnom prerokovaní podnetu z hľadiska jeho opodstatnenosti Ústavný ... odvolacích a dovolacích konaniach najvyšší súd nevyhovel jeho odvolaniam a dovolaniam, pričom takýto postup a rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhovateľ označil za porušenie svojich základných práv a slobôd. Ústavný súd Slovenskej .
Kľúčové slová: dokazovanie v správnom súdnictve

Zbierka NS 4-5/1998
R 68/1998
Právna veta: Ak účastník správneho konania nebol vypočutý ku skutočnostiam tvoriacim predmet správneho konania a správny orgán ani inými dôkazmi nezistil skutočný stav veci, je to dôvod na zrušenie rozhodnutia správneho orgánu a vrátenie veci na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
... a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Z odôvodnenia: Aj keď žalovaný správny orgán doplnil dokazovanie po zrušení jeho rozhodnutia rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. 2. 1996, pod č. 5 Sž 91/95, skutkové zistenia ním doteraz zadovážené nie sú dostatočným .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.