Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12002

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4917 dokumentov
37476 dokumentov
15 dokumentov
19 dokumentov
11 dokumentov
137 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 29/2021
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Hoci zo žaloby na obnovu konania vyplýva, že žalobca považuje za nezákonný rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, v prejednávanej veci je vecne príslušným súdom správny súd, ktorý rozhodne o žalobe na obnovu konania.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžfk/57/2020 Identifikačné číslo spisu: 4016200390 Dátum vydania rozhodnutia: 15.10.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:4016200390.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: ITALSLOVA, spol. s r.o., so sídlom Železničná 17, Palárik
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle ustanovení § 705 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka súd pri rozhodovaní prihliada na celý komplex rozhodujúcich okolností (najmä na záujem maloletých detí, stanovisko prenajímateľa, sociálnu, zdravotnú, finančnú situáciu, príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva, mieru, ktorou sa bývalí manželia pričinili o nadobudnutie bytu a oprávnené potreby účastníkov), do rámca ktorého ale nepatria skutočnosti, ktoré sú významné pri vyporiadaní ich spoluvlastníctva (či už podielového alebo bezpodielového). Dovolací súd súhlasí s dovolateľkou, že v konaní o zrušenie práva spoločného nájmu bytu s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 26 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. L. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. K. P., advokát kou so sídlom v K. , proti žalovanému Š. Č. , bývajúcemu v K. , zastúpenému JUDr. A. J., advokátkou so sídlom v K. , o zrušenie práva spoločného nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 15 C 1137/ 20 01, na dovol anie žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 29. októbra 2009 s
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle § 630 Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V tomto ustanovení je upravený osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo členom jeho rodiny. Za členov rodiny darcu treba považovať predovšetkým jeho manžela, rodičov a deti a spravidla tiež ostatných príbuzných v priamom rade ako aj súrodencov, výnimočne aj ďalšie osoby v rodi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/288/2019 Identifikačné číslo spisu: 8116220162 Dátum vydania rozhodnutia: 26.08.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:8116220162.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne T.. X. P., bývajúcej v L., L. Č.. XX, zastúpenej JUDr. Vladimírom Milaso
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na nadobúdateľa majetku podniku ( jeho organizačnej zložky) je odôvodnený tým, aby zostala v záujme ekonomického využitia podniku (jeho organizačnej zložky) zachovaná jednota hmotných, osobných a nehmotných zložiek podnikania. V rámci prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov však prechádzajú na nadobúdateľa práva a povinnosti nielen voči tým zamestnancom, ktorých pracovnoprávny vzťah v dobe prechodu voči privatizovanému podniku (doterajšiemu zamestnávateľovi) trval, prípadne voči organizačnej zložke. Uvedený prechod p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 9 0/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky T. Š., zastúpenej JUDr. L. P., proti odporcovi R. , zastúpenému JUDr. M. C. , o určenie trvania pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Ok resnom súde v Žiline pod sp. zn. 4 C 173/2006, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. apr íla 2009 sp.zn. 5 Co 23/2008, rozhodol t a k t o : Rozsudok Krajského súdu v Žiline z 28. apr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá OSP, ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Dispozičné právo generálneho prokurátora k už podanému mimoriadnemu dovolaniu nie je viazané na súhlas či nesúhlas osoby, ktorá podala podnet na podanie mimoriadneho dovolania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1MObdoV/3/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. M. V. A. so sídlom Š., R., B., X. Rg.Č.X., zastúpeného L. F. T., s. r. o., M., X. T., IČO: X., konajúcou prostredníctvom advokáta a konateľa JUDr. Ing. M. Ž., proti žalovanému: S. P. P., a. s., M., B., IČO: X., zastúpenému JUDr. I. S., advokátkou so
Merito veci preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. F. M., bytom K. č. X, V., proti odporcovi O. P. Ú. v M., ul. P. č. X, M., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Sž-o-KS 65/2006 z 18.9.2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie o dovolaní z a s t a v u j e. O d ô v o d n e n i e
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ustanovenie § 79a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom od 1. januára 2017 (Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly) je v pomere špeciality k ustanoveniu § 79 ods. 3. zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. januára 2012 (Daňové preplatky a úrok). Vnútroštátna úprava právneho poriadku Slovenskej republiky spočívajúca v ustanovení § 85ke vety druhej zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom od 1. januára 2017 (Prechodné ustanovenia k úpravám ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: I. Aktuálnou otázkou v rozhodovacej činnosti senátov správneho kolégia Najvyššieho súdu SR sú úroky zo zadržiavaného nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty počas daňových kontrol skončených do 31.12.2016, uplatnené na základe priamej aplikácie uznesenia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 120/15 Kovozber zo dňa 21.10.2015. V týchto prípadoch bráni priznaniu úrokov explicitná zákonná úprava, ktorou zákonodarca obmedzil nárok daňových subjektov iba na daňové kontroly od 01.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Postup podľa § 35 ods. 2 Trestného zákona, resp. podľa § 37 Trestného zákona, prichádza do úvahy len vtedy, ak skorší rozsudok bol vydaný súdom Slovenskej republiky. Súdy Slovenskej republiky nie sú z hľadiska použitia uvedených ustanovení viazané cudzozemskými rozsudkami. II. Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 384a Trestného poriadku uznal odsudzujúci rozsudok cudzozemského súdu, nemá taký rozsudok na území Slovenskej republiky účinky vyhláseného odsudzujúceho rozsudku súdu prvého stupňa v zmysle § 35 ods. 2 Tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením podlá § 256 Trestného poriadku zamietol odvolanie obžalovaného R. B. proti rozsudku Krajského súdu v T. zo 4. mája 1999, sp. zn. 1 T 76/98). Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v T. zo 4. mája 1999, sp. zn. 1 T 76/98, bol obžalovaný R. B. uznaný za vinného z trestného činu skrátenia dane podlá § 148 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že: ako jediný konateľ spoločnosti A., s. r. o., V. M. na základe exportnej zmluv
Kľúčové slová: povinnosť správneho orgánusprávny orgán
R 97/2015
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak má podanie nedostatky, táto skutočnosť sama osebe nie je dôvodom pre odmietnutie podania správnym orgánom, keďže by to bolo v rozpore s princípom súčinnosti (§ 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov), podľa ktorého sú správne orgány povinné poskytovať pomoc a poučenia, aby účastníci konania pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžo/41/2013 Identifikačné číslo spisu: 1012201072 Dátum vydania rozhodnutia: 20.08.2014 Meno a priezvisko: CSc., JUDr. Eva Babiaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1012201072.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu Mg
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právo spoločného nájmu bytu manželmi zaniká aj v prípade, ak sa jeden z manželov stane výlučným vlastníkom bytu počas trvania manželstva. Ak manželia medzi sebou neuzavreli nájomnú zmluvu k bytu, manželovi, ktorý nie je jeho vlastníkom právo nájmu k bytu nesvedčí.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 26. januára 2015 č. k. 10 C 205/2012-155 spolu s opravným uznesením z 24. apríla 2015 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala určenia, že je nájomníčkou bytu č. X na prízemí, nachádzajúceho sa na M. v bytovom dome súpisné č. X, parc. č. X, XX, X/X, XX/X a XXX/X, zapísanom na LV X, kat. úz. U., okres B. Mal za preukázané a medzi stranami nebolo sporné, že počas manželstva došlo k vzniku spol
MENU