Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1000776
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60876
USSR: 33970
NSČR: 116501
NSSČR: 62635
USČR: 75976
EUR-LEX (sk): 11437
EUR-LEX (cz): 11475
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415631
Krajské súdy (ČR): 38862
Posledná aktualizácia
20.05.2019 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: Rozsudky súdov


Približný počet výsledkov: 16320 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Rozsudky súdov
  • rozsudok nájdené 450847 krát v 41357 dokumentoch
  • sud nájdené 2668648 krát v 60640 dokumentochPrávna veta: Z ustanovenia § 49a Občianskeho zákonníka vyplýva, že právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť. Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. Omyl v pohnútke nerobí právny úkon neplatným. Citované ustanovenie obsahuje úpravu právnych následkov pre prípad, že právny úkon bol urobený v omyle ako nevedomosti o skutočnom stave veci. Právna podstata omylu spočíva v tom, že konajúci mal nesprávnu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudkom zo 6. februára 2008 sp. zn. 9 Co 41/2007 v spojení s dopĺňacím rozsudkom z toho istého dňa rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietol; žalobcov 1/, 2/ zaviazal zaplatiť spoločne a nerozdielne žalovanej 12 163 Sk trov .
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že nižší stupeň intenzity porušenia pracovnej disciplíny ako je menej závažné porušenie Zákonník práce neupravuje, preto každé porušenie pracovnej disciplíny, ktoré nedosahuje intenzitu porušenia pracovnej disciplíny, pre ktoré by zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, je vždy menej závažným porušením pracovnej disciplíny.

Úryvok z textu:
... napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Dovolanie je tiež prípustné proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej (§ 238 ods. 1 O.s.p.). Podľa § 211 ods. 2 O.s.p .
Právna veta: Podľa vtedy i teraz platnej právnej úpravy trestnosť činu a trestná zodpovednosť páchateľa je založená na zavinení, ako obligatórnej súčasti subjektívnej stránky trestného činu. Bez zavinenia niet trestného činu ani trestu. Najvýznamnejším znakom subjektívnej stránky je zavinenie. Zavinenie je vnútorný, psychický vzťah páchateľa k podstatným prvkom trestného činu a tvoria ho dve zložky, vedomostná a vôľová. Podľa prítomnosti vôľovej zložky v zavinení páchateľa sa ďalej rozlišuje zavinenie úmyselné a zavinenie z nedbanlivosti. Úmyselné zavinenie predpokladá existenciu zložky vôľovej i vedomos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudok súdu prvého stupňa sú zalo žené na nesprávnej právnej kvalifikácii zisteného skutku, a preto v danom prípade ide o naplnenie dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. Zo skutkových zistení ustálených vo výroku o vine rozsudku súdu ... poskytuje dostatočný podklad pre právnu kval ifikáciu z hľadiska subjektívnej stránky dotknutého trestného činu . Z rozsudku súdu prvého stupňa vyplýva, že odôvodnenie subjektívnej stránky tohto trestného činu je nepostačujúce, nakoľko sa len .
Právna veta: Obecná polícia nie je ozbrojenou zložkou, lebo priamo zo zákona o obecnej polícii vyplýva, že obecná polícia je poriadkový útvar a nie ozbrojený bezpečnostný zbor, ako je tomu v prípade policajného zboru.

Úryvok z textu:
... obecná polícia nie je ozbrojenou zložkou, podľa názoru žalobcu, nemá žiaden základ . Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu žiadal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdiť ako vecne správny. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP v ... bez nariadenia pojednávania v súlade s § 250l ods. 2 v spojení s § 250ja ods. 2 OSP preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nemožno vyhovieť. Podľa § .
Právna veta: V zmysle § 5 ods. 1, 2 uvedeného zákona účtovné jednotky môžu poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú právnickú alebo fyzickú osobu. Poverením sa však účtovná jednotka nezbavila zodpovednosti za vedenie účtovníctva a za jeho preukazovanie. Je zrejmé, že konatelia zodpovedajú za stav vedenia účtovníctva a predpísanej evidencie bez ohľadu na to, či tieto činnosti vykonávajú osobne, alebo či ich zabezpečujú prostredníctvom iných právnických alebo fyzických osôb. Tým však nie je dotknutá zodpovednosť tretích osôb za riadny výkon týchto činností v zmysle osobitných predpisov. Zodpovednosť konateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sú dané predpoklady jej zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla žalobcovi zapla- tením penále za neodvádzanie zrážkovej dane. Odvolací súd preto rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti podľa § 220 O.s.p. zmenil tak, že žalobu zamietol. O trovách konania ... povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi sumu 417 749,36 Sk a sumu 130 752 Sk z titulu náhrady trov konania, rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamieta. 3 Obo 106/2006 Žalobca sa k odvolaniu žalovanej nevyjadril. Najvyšší súd .
Právna veta: Platné ustanovenia Obchodného zákonníka hovoria, že zmluva o tichom spoločenstve predpokladá u tichého spoločníka len právo podieľať sa na vyplatení časti zisku vyplývajúceho z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Ďalšie peňažné výhody z vkladu tichého spoločníka by boli výhodami v rozpore s duchom a obsahom zmluvy o tichom spoločenstve, pretože odplatou pre tichého spoločníka má byť jeho podiel na zisku. Zmluva o tichom spoločenstve vyvažuje jednak možný zisk tichého spoločníka z podnikania podnikateľa, s určitou povinnosťou znášať prípadnú stratu na podnikaní znižovaním vk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Dovolanie proti rozsudku odvolacieho súdu je tiež prípustné (a súčasne dôvodné) proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol potvrdený rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd vyslovil vo výroku svojho potvrdzujúceho rozsudku, že je dovolanie prípustné, pretože ide ... spoločníka sa stal podnikateľ a paradoxne zo svojho vlastníctva by mal platiť úrok. Odvolací súd zmenil výrok rozsudku súdu prvého stupňa v časti priznaných trov, keď trovy právneho zastúpenia boli vypočítané správne vo výške 56 612 .
Právna veta: Pri procesnom spoločenstve, kedy na strane žalujúcej alebo žalovanej vystupuje viac osôb, je rozhodné, či ide o spoločenstvo samostatné či nerozlučné. V prípade samostatného spoločenstva koná každý účastník sám za seba a jeho úkony sú bez vplyvu na práva a povinnosti ostatných spoločníkov. Naproti tomu v prípade, že účastníci majú postavení nerozlučných spoločníkov, úkony jedného z nich zaväzujú všetkých spoločníkov (§ 91 ods. 2 O. s. p.). Pre posúdenie, či ide o samostatné nebo nerozlučné spoločenstvo, je rozhodujúca povaha predmetu konania vyplývajúca z hmotného práva; tam, kde hmotné právo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a 4/ v súdnom konaní vzniesl i námietku premlčania práva žalobcu na náhradu šk ody, odvolací súd správne zmenil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a žalobu zamietol, keďže premlčané právo mu už nebolo možné v súdnom konaní priznať . So zreteľom na vyššie ... úkon nezakladal účinky aj pre žalovaných 1/ a 3/.Odvolací súd nepochybil, keď na základe odvolania žalovan ého 2/ preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa aj vo vzťah u k ostatným žalovaným, pretože ide o prípad keď z právneho predpisu vyplýva určitý .
Právna veta: Trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zák. spácha kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá. Obydlím iného sa pritom rozumie dom, byt alebo iný priestor slúžiaci na bývanie vrátane priestorov a pozemkov k nim patriacim, ak sú ako súčasť obydlia uzavreté, inej osoby, než páchateľa (§ 122 ods. 5 Tr. zák.). Rozhodujúcim je teda to, kto konkrétne obydlie v čase činu reálne užíva (má v ňom svoju domácnosť a súkromie) a nie právny vzťah k takémuto priestoru (porovnaj R 51/1973). Oprávnený užívateľ obydlia je totiž chránený aj proti jeho vlastníkovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uviedol, že skutkové zistenia vychádzajúce z dokazovania vykonaného okresným súdom, podľa ktorých obvinený spáchal skutok tak, ako je uvedené v rozsudku súdu prvého stupňa, poskytli spoľahlivý podklad pre naplnenie všetkých zákonných znakov zločin u porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 .
Právna veta: Obnova konania je mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť právoplatné rozhodnutie súdu prvého stupňa alebo odvolacieho súdu. Právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, pokiaľ môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci [§ 228 ods. 1 písm. a/ O.s.p.]. Skutočnosti, rozhodnutia a dôkazy môžu byť dôvodom obnovy konania v zmysle citovaného ustanovenia len vtedy, ak ich účastník, ktorý obnovu navrhuje, nemohol bez svojej viny použiť v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stupňa o zamietnutí návrhu na obnovu konania zodpovedá ustanoveniam § 157 ods. 2 a 3 O.s.p. Vecná nesprávnosť rozsudku súdu, na ktorú sa žalovaná odvolávala, nemôže byť dôvodom zakladajúcim procesnú prípustnosť obnovy konania. Dôvodom na zrušenie napadnutého uznesenia súdu prvého .
Kľúčové slová: verejná dražba prevádzkových jednotiek, pochybnosti o platnom nadobúdacom vlastníckom titule štátu, princíp ochrany dobrej viery nového nadobúdateľa, vydraženie spornej nehnuteľnosti v malej privatizácii ako účinný prostriedok odstránenia právnej neistoty spôsobenej okupáciou veci štátom, nadobudnutie vlastníckeho právo v dobrej viere, strata možnosti domáhať sa ochrany prostredníctvom žaloby o určenie vlastníckeho práva, neuplatnenie ochrany právnou predchodkyňou žalobcu, okupácia nehnuteľnosti štátom bez právneho dôvodu, nereštituovaný židovský majetok, vlastnícke právo Československého štátu k nehnuteľnostiam, prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na štát, návrh na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, zásada "nemo ad alium plus iuris transfere, quam ipse habet", dobrá viera bona fides, oprávnená držba
Právna veta: Postup štátu nebol rozhodovaním nositeľa verejnej moci, ale rozhodovaním doterajšieho vlastníka majetku v súkromnoprávnom vzťahu o tom, ako so svojím majetkom naloží. Ak teda vlastníctvo nadobúdané v tzv. malej privatizácii je vlastníctvom nadobúdaným na základe zmluvy, potom sa na takúto zmluvu vzťahuje jedna zo základných zásad súkromného práva, a to zásada „nemo ad alium plus iuris transfere potest, quam ipse habet“ (nikto nemôže previesť viac práv, než má sám). Táto zásada chráni vlastnícke právo skutočného („pravého“) vlastníka. Jej uplatnenie znamená, že platne nemôže nadobudnúť vlastníc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie žalovaných rozsudkom z 9. decembra 2010 sp. zn. 1 Co 163/2010 rozsudok súdu prvého stupňa vo vyhovujúcom výroku zmenil tak, že žalobu zamietol . V odôvodnení rozsudku uviedol, že v predmetnej veci bol ustálený .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.