Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
959401
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54693
USSR: 33181
NSČR: 114357
NSSČR: 61120
USČR: 74304
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412432
Krajské súdy (ČR): 37042
Posledná aktualizácia
23.01.2019 06:48

Nájdené rozsudky pre výraz: Rozsudky súdov


Približný počet výsledkov: 15228 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Rozsudky súdov
  • rozsudok nájdené 440263 krát v 38210 dokumentoch
  • sud nájdené 2462510 krát v 54685 dokumentochPrávna veta: Ustanovenie § 250i ods. 2 OSP je faktickou transpozíciou požiadavky tzv. „plnej jurisdikcie" ako atribútu práva na spravodlivý proces. Súd pri svojom rozhodovaní nesmie byť obmedzený v skutkových otázkach len tým, čo tu zistil správ-ny orgán, a to ani čo do rozsahu vykonaných dôkazov, ani ich obsahu a hodnotenia zo známych hľadísk závažnosti, zákonnosti a pravdivosti. Súd teda celkom samostatne a nezávisle hodnotí správnosť a úplnosť skutkových zistení urobených správnym orgánom a ak pritom zistí skutkové či (procesné) právne deficity, môže reagovať jednak tým, že uloží správne-mu orgánu ich o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôvodov dospel dovolací súd k záveru, že postup odvolacieho súdu zavŕšený dovolaním napadnutým rozsudkom, ktorým bol potvrdený rozsudok súdu prvého stupňa o potvrdení rozhodnutia odporkyne, je nesprávny a je dôvodom pre zrušenie dovolaním napadnutého rozhodnutia. Najvyšší ... uloží správnemu orgánu ich odstránenie, nahradenie alebo doplnenie, alebo tak urobí sám. 9 1Sdo/100/2009 Proti rozsudku súdu vydaného v tzv. plnej jurisdikcii, v ktorom môže súd rozhodnúť rozsudkom o náhrade škody, o peňažnom plnení ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: Dohodu o vyporiadaní dedičstva musia uzavrieť všetci dedičia a len v rámci konania o dedičstve, ktoré je tzv. konaním nesporovým a upravuje ho 5. hlava tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. V podstate všetky úkony potrebné pre postup v tomto konaní je v zmysle § 38 ods. 1 O.s.p. oprávnený vykonávať notár, ako súdny komisár, ktorý za splnenia podmienok uvedených v § 175zca O.s.p. je oprávnený vydať osvedčenie o dedičstve. Úkony notára, ako súdneho komisára sú úkonmi súdu a ním vydané osvedčenie o dedičstve zo zákona nadobúda povahu právoplatného uznesenia o dedičstve, teda uznesenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Dovolanie je tiež prípustné proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej (§ 238 ods. 1 O.s.p.). Podľa ustanovenia § 241 ods. 2 O.s ... . Na odvolanie žalovaných 3/, 4/ Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo 4. decembra 2006 sp.zn. 10 CoD 1/2006 rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu žalobcu o neplatnosť dedičskej dohody uzavretej dedičmi v dedičskom konaní po poručiteľke M. H ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
161/2015 - Civilný mimosporový poriadok
Právna veta: Pred vznikom obchodnej spoločnosti, okrem konaní súvisiacich so vznikom spoločnosti, (napr. konanie s príslušnými štátnymi orgánmi, notárstvom, registrovým súdom) je potrebné urobiť aj právne úkony, ktoré majú majetkovoprávnu povahu a nepochybne súvisia s predmetom činnosti založenej spoločnosti, napr. uzavretie rôznych zmlúv na zabezpečenie jej budúcej prevádzky. V mene spoločnosti môžu zakladatelia konať až po uzavretí spoločenskej alebo zakladateľskej zmluvy. Konanie pred uzavretím zmluvy je vždy osobným konaním, hoci sa konajúci neskôr stane zakladateľom spoločnosti. Spoločnosť môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z konkurznej podstaty s tým, že svoj nárok na predmetné veci preukazuje pochybnými dokladmi. Odvolateľ žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie alebo napadnuté rozhodnutie zmenil a žalobu v celom rozsahu zamietol ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Keď došlo k novelizácii a banský zákon v odseku 12 uvedeného § 27 zaviedol povinnosť do troch rokov od určenia dobývacieho priestoru alebo jeho prevodu začať výhradné ložisko dobývať alebo dobývanie neprerušiť na dlhší čas ako tri roky a s nesplnením tejto povinnosti spojil zákonné následky, táto povinnosť platila nielen pre organizácie, ktoré získali dobývací priestor po účinnosti takejto novely banského zákona, ale aj pre tie organizácie, ktoré získali dobývací priestor pred účinnosťou novely. Trojročná lehota, zavedená novelou banského zákona - zákonom č. 558/2001 Z. z., ktorý nadob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a až potom rozhodnúť vo veci. 5 2 Sžo 70/2008 Uvedenými úvahami sa riadil Najvyšší súd SR a napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 OSP potvrdil. Pritom sa riadil rozsahom a dôvodmi odvolania podľa ...
Súvisiace predpisy:
44/1988 - Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
Právna veta: 1. Zmluva o skladovaní patrí podľa Obchodného zákonníka medzi tzv. relatívne obchodné zmluvy (§ 261 Obeh. zák.), pritom obe zmluvné strany musia byť podnikateľmi. Uzavieranie a vznik zmluvy o skladovaní sa spravuje jednak všeobecnými ustanoveniami § 43 až § 47 Občianskeho zákonníka o zmluvách, ktoré doplňujú niektoré osobitné ustanovenia Obchodného zákonníka obsiahnuté v § 269 až v § 275. Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá. 2. Podľa terajšej našej úpravy ide pri s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonníka, preto odvolací súd zmenil rozsudok prvostupňového súdu a žalobu zamietol. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podal dovolanie žalobca. Žiadal napadnutý rozsudok súdu odvolacieho súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. V dovolaní okrem iného uviedol, že konanie odvolacieho súdu je ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Dovolacia námietka obvineného podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku spočívajúca v tom, že výsluch svedka - poškodeného v prípravnom konaní sa uskutočnil bez prítomnosti obhajcu je opodstatnená len vtedy, ak výpoveď svedka - poškodeného z prípravného konania urobená bez prítomnosti obhajcu, bola rozhodujúca na zistenie skutkového stavu a zároveň by v rámci konania pred súdom bola čítaná pre niektorý z dôvodov § 263 Trestného poriadku, resp. § 211 Trestného poriadku účinného do 1. januára 2006. Taký dôkaz nie je možné použiť v konaní pred súdom, keďže takýmto postupom by bolo zásadným s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Poznamenať treba, že obvinený nenavrhoval zrušiť aj rozsudok súdu prvého stupňa, hoci po eventuálnom zrušení rozsudku Krajského súdu v Žiline, by vo veci nastal taký právny stav ako pred rozhodnutím o odvolaní proti rozsudku súdu prvého stupňa. K dovolaniu obvineného sa ... pôvodnom konaní a nenamietal ju najneskôr v konaní pred odvolacím súdom. Z obsahu odvolania obvineného P. D. proti rozsudku súdu prvého stupňa možno zistiť, že tie isté námietky ako teraz v dovolaní, uplatnil obvinený už v odvolaní. Krajský ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Podľa ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka, ak ide o dôvod neplatnosti právneho úkonu podľa ustanovení § 49a, § 140, § 145 ods. 1, § 479, § 589, § 701 ods. 1 a § 741b ods. 2, považuje sa právny úkon za platný, pokiaľ sa ten, kto je takým úkonom dotknutý, neplatnosti právneho úkonu nedovolá. Neplatnosti sa nemôže dovolávať ten, kto ju sám spôsobil. To isté platí, ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje dohoda účastníkov (§ 40). Ak je právny úkon v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o cenách, je neplatný iba v rozsahu, v ktorom odporuje tomuto predpisu, ak sa ten, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... V prejednávanej veci dovolanie navrhovateľov proti výroku, ktorým odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v jeho zamietajúcej časti potvrdil, nesmeruje proti takému rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej. Dovolanie podľa § 238 ods ... decembra 2008 sp.zn. 17 Co 257/2008 zmenil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým okresný súd určil neplatnosť kúpnej zmluvy tak, že návrh v tejto časti zamietol. Rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým bol návrh vo ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Nárok na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia vzniká dňom, keď zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený. Až po ustálení zdravotného stavu poškodeného možno totiž vykonať bodového ohodnotenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia. Dovolací súd sa v tomto smere nemá dôvod odkloniť od doterajšej judikatúry (viď napr. Cz 23/83), podľa ktorej pre vznik nároku na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia nie je rozhodujúca len škodová udalosť (deň úrazu), ale tiež okamih, kedy sa poškodený dozvedel o škode (jej výške). Táto býva poškodenému zr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2009 sp. zn. 17 Co 67/2009 potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa vo výrokoch o zamietnutí žaloby proti žalovanému 1/ a o náhrade trov konania medzi žalobcom a žalovaným 1/; zrušil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým bolo konanie o ... , a v rozsahu zrušenia vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie; odmietol odvolanie žalobcu smerujúce proti výroku rozsudku súdu prvého stupňa o vylúčení veci (zvýšenie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia) na samostatné konanie; ...
Súvisiace predpisy:
437/2004 - Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Právna veta: Podľa ustanovenia § 67 Zákona o CP stredisko cenných papierov zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobám, ktorých účty a registre vedie, v dôsledku chyby alebo neúplnosti v jeho evidencii, ibaže túto škodu spôsobila iná osoba, ktorá neplnila povinnosti za stredisko. Zároveň si dovoľujeme podotknúť, že nielen zákonnou, ale aj zmluvnou povinnosťou žalovaného bolo viesť cenné papiere na účte majiteľa cenných papierov, a to až do momentu, kým osoba, oprávnená nakladať s týmito cennými papiermi, nedala príkaz na ich prevod, resp. kým nedošlo ku zmene ich majiteľa na základe iných právnych ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie. Odôvodnenie: Na odvolanie žalovaného odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bolo žalobe vyhovené, zmenil tak, že žalobu zamietol. Odvolací súd v odôvodnení konštatoval obsah predchádzajúcich rozhodnutí súdu ...
Súvisiace predpisy:
600/1992 - Zákon o cenných papieroch
Právna veta: Vyslovenie úsudku ohľadne zameniteľnosti ochranných známok je nevyhnutné považovať za správne uváženie v zmysle § 245 ods. 2 O.s.p. Ide o vyhodnotenie vnemu ochrannej známky z pohľadu priemerného spotrebiteľa. V konaní o námietkach proti zápisu označenia do registra ochranných známok ide o abstraktné hodnotenie potenciálnej zameniteľnosti správnym orgánom, pri ktorom sa na rozdiel od nárokov z nekalosúťažného konania nevykonáva posudzovanie zameniteľnosti už s reálnymi dôsledkami na trhu na konkrétnych spotrebiteľov.

Úryvok z textu:
... odvolaniu žalovaného navrhoval, aby odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdil. Uviedol, že považuje prvostupňový rozsudok súdu za správny a v súlade so zákonom a k argumentom žalobcu uvádza: Pri hodnotení zameniteľnosti napadnutého označenia ... k nesprávnym skutkovým zisteniam a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Navrhoval, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Súd v prvom rade vychádza z hodnotenia ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.