Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
982037
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60538
USSR: 33712
NSČR: 115350
NSSČR: 61884
USČR: 75058
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413908
Krajské súdy (ČR): 37852
Posledná aktualizácia
19.03.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: Rozsudky súdov


Približný počet výsledkov: 16055 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Rozsudky súdov
  • rozsudok nájdené 447281 krát v 40704 dokumentoch
  • sud nájdené 2657941 krát v 59895 dokumentochPrávna veta: Pre účely tohto dovolacieho konania treba uviesť, že štátnozamestnanecký pomer môže skončiť len z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z.z. Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi výpoveď len z dôvodov, ktoré sú taxatívne vymenované v § 47 zákona č. 40/2009 Z.z. Výpoveď v zmysle tohto ustanovenia je jednostranný právny úkon obsahujúci prejav vôle skončiť štátnozamestnanecký pomer. Na právne úkony vo sfére upravenej zákonom č. 400/2009 Z.z. sa použijú (medziiným) ustanovenia § 34 až § 40 Občianskeho zákonníka (viď § 121 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z.z.). Aj výpoveď daná služob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín 3. novembra 2014 je neplatná. Odv olanie žalovaného proti výroku II. rozsudku súdu prvej inštancie odmietol. Výrok IV. prvoinštančného rozsudku zrušil a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania ... pracovnou náplňou a so zachovaním ich platovej triedy. 4.2. Odvol anie žalovaného proti výroku II. rozsudku súdu prvej inštancie odvolací súd odmietol podľa § 386 písm. b/ CSP, lebo bolo v tejto časti podané .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
400/2009 - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 01.01.2017 do 31.05.2017
Právna veta: V zmysle § 49 ods. 1 a 2 v nadväznosti na ust. § 51 ods. 1 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb vzniká platiteľovi v deň, keď pri tejto službe vznikla daňová povinnosť, pričom daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. To znamená, že právo na odpočítanie dane si môže daňový subjekt uplatniť v tom prípade, ak preukáže, že došlo k dodaniu zdaniteľného obchodu a tento zdaniteľný obchod použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. Preukázanie tejto skutočnosti je v zmysle ust. § 24 ods. 1 zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia. Najvyšší súd v procese posudzovania zákonnos ti napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa vychádzal zo skutkových zistení vyplývajúcich z administratívneho spisu, obsiahnutých v odôvodnení napadn utého prvostupňového rozsudku ... obdobie januá r 2010 vo výške 71.785,95 Eur. Odvolací súd v rozsahu odvolacích dôvodov preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom v rámc i odvolacieho konania skúmal aj .
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: U osôb, ktoré sú povinné vykonávať dohľad nad osobou, ktorá pre duševnú poruchu nie je schopná ovládnuť svoje konanie sa ich zodpovednosť predpokladá, ide o objektívnu zodpovednosť spočívajúcu na princípe predpokladaného zavinenia. Zodpovednosť týchto osôb je v zákone stanovená z dôvodu preventívneho a z dôvodu reparačného. Dohliadajúce osoby sa tejto zodpovednosti môžu zbaviť (exkulpovať) len vtedy, ak v priebehu súdneho konania preukážu, že náležitý dohľad nezanedbali. Pri zisťovaní náležitého dohľadu nad osobou postihnutou duševnou poruchou treba osobitne posudzovať predovšetkým intenzitu d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na odvolanie žalobcu rozsudkom z 18. februára 2009 sp. zn. 17 Co 29/2009 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Žalovaným 1/ až 3/ náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. V ... trovy konania vo výške 100 % na účet ich advokáta do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Súd mal za preukázané, že 7. apríla 2004 vo V. na základe návodu žalovaného 1/ ... § 243f ods. 1 písm. b/ a c/ O.s.p., preto dovolací súd rozsudky súdov nižších stupňov i súvisiace uznesenia o trovách konania zrušil a vec vrátil prvostupňovému .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: V zmysle § 373 ods. 1 Tr. zák. kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy, alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. K dovolacím námietkam obvinených, že nedošlo k naplneniu všetkých zákonných znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu, treba zdôrazniť, že vyššie citovaná zákonná úprava tvorí tzv. zloženú, alternatívnu skutkovú podstatu. Z toho teda vyplýva, že stačí, aby okrem iných stránok trestného činu bolo naplnené iba je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ine uznesením z 21. apríla 2011 pod sp. zn. 3To 3/2011 , podľa § 319 Tr. por. odvolania zamietol. Proti rozsudku súdu prvého stupňa v spojení s uznesením krajského súdu podali dovolanie prostredníctvom obhajcu JUDr. L. P. obaja obvinení I. Č. a .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd zdôrazňuje, že je potrebné rozlišovať vedecko/umelecko-pedagogický titul „docent“ od funkcie docenta, ktorú začal používať až zákon č. 131/2002 Z.z. Pôvodný zákon č. 172/1990 Zb., účinný aj v čase zmeny pracovnej zmluvy na dobu neurčitú s účinnosťou od 1. marca 1997, používal pojem „docent“ iba v kontexte vedecko/umelecko-pedagogického titulu, preto sa nemožno stotožniť s názorom dovolateľky, že splnila podmienky vymenovania do funkcie docenta na základe habilitačnej práce a uzatvorením pracovného pomeru na dobu neurčitú, čo boli predpoklady len na získanie ved ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa skutočnej vôle strán v okamihu uzatvárania zmluvy. Na základe uvedeného navrhla, aby dovolací súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že rozsudok súdu prvej inštancie potvrdí. 4. Žalovaná 1/ vo vyjadrení k dovolaniu uviedla, že tvrdenia žalobkyne sú účelové a v rozpore so .
Súvisiace predpisy:
131/2002 - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Platné ustanovenia Obchodného zákonníka hovoria, že zmluva o tichom spoločenstve predpokladá u tichého spoločníka len právo podieľať sa na vyplatení časti zisku vyplývajúceho z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Ďalšie peňažné výhody z vkladu tichého spoločníka by boli výhodami v rozpore s duchom a obsahom zmluvy o tichom spoločenstve, pretože odplatou pre tichého spoločníka má byť jeho podiel na zisku. Zmluva o tichom spoločenstve vyvažuje jednak možný zisk tichého spoločníka z podnikania podnikateľa, s určitou povinnosťou znášať prípadnú stratu na podnikaní znižovaním vk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Dovolanie proti rozsudku odvolacieho súdu je tiež prípustné (a súčasne dôvodné) proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol potvrdený rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd vyslovil vo výroku svojho potvrdzujúceho rozsudku, že je dovolanie prípustné, pretože ide ... tichého spoločníka sa stal podnikateľ a paradoxne zo svojho vlastníctva by mal platiť úrok. Odvolací súd zmenil výrok rozsudku súdu prvého stupňa v časti priznaných trov, keď trovy právneho zastúpenia boli vypočítané správne vo výške 56 612 Sk .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: V zmysle § 5 ods. 1, 2 uvedeného zákona účtovné jednotky môžu poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú právnickú alebo fyzickú osobu. Poverením sa však účtovná jednotka nezbavila zodpovednosti za vedenie účtovníctva a za jeho preukazovanie. Je zrejmé, že konatelia zodpovedajú za stav vedenia účtovníctva a predpísanej evidencie bez ohľadu na to, či tieto činnosti vykonávajú osobne, alebo či ich zabezpečujú prostredníctvom iných právnických alebo fyzických osôb. Tým však nie je dotknutá zodpovednosť tretích osôb za riadny výkon týchto činností v zmysle osobitných predpisov. Zodpovednosť konateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nie sú dané predpoklady jej zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla žalobcovi zaplatením penále za neodvádzanie zrážkovej dane. Odvolací súd preto rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti podľa § 220 O.s.p. zmenil tak, že žalobu zamietol. O trovách konania ... uloženej povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi sumu 417 749,36 Sk a sumu 130 752 Sk z titulu náhrady trov konania, rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamieta. 5 3 Obo 106/2006 Žalobca sa k odvolaniu žalovanej nevyjadril. Najvyšší .
Súvisiace predpisy:
431/2002 - Zákon o účtovníctve
Právna veta: Trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zák. spácha kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá. Obydlím iného sa pritom rozumie dom, byt alebo iný priestor slúžiaci na bývanie vrátane priestorov a pozemkov k nim patriacim, ak sú ako súčasť obydlia uzavreté, inej osoby, než páchateľa (§ 122 ods. 5 Tr. zák.). Rozhodujúcim je teda to, kto konkrétne obydlie v čase činu reálne užíva (má v ňom svoju domácnosť a súkromie) a nie právny vzťah k takémuto priestoru (porovnaj R 51/1973). Oprávnený užívateľ obydlia je totiž chránený aj proti jeho vlastníkovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uviedol, že skutkové zistenia vychádzajúce z dokazovania vykonaného okresným súdom, podľa ktorých obvinený spáchal skutok tak, ako je uvedené v rozsudku súdu prvého stupňa, poskytli spoľahlivý podklad pre naplnenie všetkých zákonných znakov zločin u porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Dovolací súd uvádza, že judikatúrou najvyššieho súdu je nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu nižšieho stupňa považovaná za tzv. inú procesnú vadu konania (viď R 111/1998), ktorá prípustnosť dovolania nezakladá - nejde totiž o procesnú vadu v zmysle § 237 O.s.p. Právna kvalifikácia nepreskúmateľnosti rozhodnutia súdu nižšieho stupňa ako dôvodu zakladajúceho (len) tzv. inú vadu konania pritom vyplýva tiež z rozhodnutí ďalších senátov najvyššieho súdu (porovnaj napríklad sp. zn. 1 Cdo 140/2009, 1 Cdo 181/2010, 2 MCdo 18/2008, 2 Cdo 83/2010, 4 Cdo 310/2009, 5 Cdo 290/2008, 5 Cdo 216/2010, 6 Cdo 25/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu, ktorým bol potvrdený rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd vyslovil vo výroku svojho potvrdzujúceho rozsudku, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, alebo ak ide o potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa, kto ... žalobcu Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 29. januára 2013 sp. zn. 13 Co 203/2012 napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrd il. V odôvodnení uviedol, že v prejednávanej veci bolo potrebné posúdiť, či záujem informovať verejnosť .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Samotné ustanovenie § 115 O.s.p. ukladá súdu, aby – ak zákon alebo osobitný právny predpis neustanovuje inak – nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie, na ktoré predvolá účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná, pričom predvolanie musí doručiť účastníkom tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. V zmysle ustálenej judikatúry najvyššieho súdu, ale aj Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva má účastník právo byť vypočutý aspoň v jednom stupni súdneho konania a o tomto práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nevybočila z medzí prípus tného správneho uváženia , a preto žalobu , ako nedôvodnú podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol. Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie navrhujúc odvolaciemu súdu, aby napadnutý rozsudok zmenil tak, že zruší napadnuté rozhodnutie .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
162/2015 - Správny súdny poriadok
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.