Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky ústavného súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 72

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

592 dokumentov
141 dokumentov
11 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V súvislosti s hrozbou uloženia trestu smrti v dožadujúcom štáte je potrebné uviesť, že z § 510 ods. 2 písm. d/ Tr. por. nevyplýva absolútny zákaz vydania osoby v extradičnom konaní do štátu, ktorého právny poriadok umožňuje uloženie takéhoto trestu a dokonca ani zákaz (resp. nemožnosť) vydania osoby v prípade, že je vyžiadaná dožadujúcim štátom na účely trestného stíhania priamo za trestný čin, pre ktorý trest smrti možno uložiť. Ochrana ústavne zaručeného práva na život a neprípustnosť pozbavenia života a trestu smrti (článok 15 ods. 1 až 3 ústavy) je v extradičnom konaní zabezpečená možnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom 4. septembra 2008 v Bratislave vo veci žiadosti o vydanie osoby Č. A. Š. do cudziny, o sťažnosti prokurátorky Krajskej prokuratúry Trnava proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 1. júla 2008, sp. zn. 3 Ntc 2/2006, takto r o z h o d o l : Podľa § 509 od
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Počet nevybavených vecí, o ktorých má súd rozhodnúť, zbavuje zodpovednosti za porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky len vtedy, ak sa preukáže, že počet nevybavených vecí nemá pôvod v zlej organizácii činnosti súdnictva, súdu alebo sudcu.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 16. júna 1998 v senáte vo veci podnetu Ing. J. Š., bytom B., zastúpeného JUDr. A. Š., advokátkou, B., na začatie konania o porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného článkom 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní o náhradu škody vedenom na bývalom Mestskom súde v Bratislave pod sp. zn. 25 Cb 2/94 a Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 50 Cb 16/97 takto r o z h o d o l : Slovenská republika,
Kľúčové slová: dávkadávka v hmotnej núdzihmotná núdza
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Z dôvodovej správy vyplýva, že pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa kladie dôraz na zásluhovosť poskytovania, čo znamená, že výšku dávky v hmotnej núdzi je možné podmieniť aktívnou účasťou občana na riešení svojej životnej situácie. Aktívna účasť občana prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti podľa názoru kasačného súdu prispieva k jeho socializácii, k zvýšeniu pocitu užitočnosti, k znovuosvojeniu si pracovných návykov, k zlepšeniu podmienok uplatnenia sa na trhu práce, a tým k zvýšeniu možnosti dostať sa z hmotnej núdze. Je potrebné dodať, že pracovné činnosti v zmysle § 10 ods. 3 zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 9Sžsk/53/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3015200239 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viliam Pohančeník ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3015200239.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Vo svetle uvedeného kasačný súd sa v plnom rozsahu stotožňuje so záverom správnych orgánov a krajského súdu, že neboli splnené podmienky pre vykonanie opravy chyby v katastrálnom operáte. Správne orgány môžu opraviť chybu v katastrálnom operáte len v prípadoch taxatívne vymenovaných v ustanovení § 59 ods. 1 Katastrálneho zákona. V predmetnej veci je bez všetkých pochybností zrejmé, že žiadna z uvedených situácií nenastala. Rozhodnutie vydané podľa ustanovenia § 59 Katastrálneho zákona nezasahuje do sféry hmotnoprávnych oprávnení a povinností účastníkov konania. Vydaním rozhodnutia podľa ustano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžrk/1/2018 Identifikačné číslo spisu: 5016200769 Dátum vydania rozhodnutia: 24.10.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5016200769.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Občianske právo uzatváranie zastretých právnych úkonov subjektom súkromného práva nezakazuje, avšak vo vzťahu k následkom z nich vyplývajúcich, ktoré majú vplyv na povinnosti zmluvných strán v zmysle noriem verejného práva, ktoré sú simuláciou právnych úkonov obchádzané, nie je možné ich uzatváranie akceptovať. Práve k tomuto účelu v rámci správy daní, ktorej cieľom, okrem iného, je overovanie podkladov potrebných na správne a úplné zistenie dane, slúži uplatňovanie zásady skutočného obsahu právneho úkonu vyplývajúcej z ustanovenia § 2 ods. 6 zákona o správe daní.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžf/111/2013 Identifikačné číslo spisu: 4011200851 Dátum vydania rozhodnutia: 25.02.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Poláčková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:4011200851.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu Mg
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Trestné právo rozlišuje od jednorazových trestných činov z hľadiska časového úseku, v ktorom boli spáchané, trestné činy pokračujúce, trvajúce a hromadné (kolektívne). Je pre ne spoločné, že trestná činnosť trvá po dlhší čas a skladá sa buď z rady čiastkových útokov, resp. spočíva v udržovaní protiprávneho stavu. Trvajúci trestný čin býva pravidelne charakterizovaný ako čin, ktorým páchateľ vyvolá protiprávny stav, ktorý potom udržiava, prípadne ho udržiava bez toho, aby ho vyvolal ak zákonné ustanovenie nevyžaduje, aby ho vyvolal. Trvajúce trestné činy sa posudzujú ako jediné konanie, ktoré t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu Mgr. Petra Melichera a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Evy Babiakovej, CSc. , v právnej veci žalobcov: v 1. rade Toshiba Corporation , so sídlom 1 -1, Shibaura 1 - chome, Minato -ku, Tokio 105 -8001, Japonsko, právne zastúpený: SB Legal, s.r .o., so sídlom Hlavné námestie 5, Bratislava a na základ
Merito veci o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu V. A. , zastúpeného Mgr. Adriánom Bobkom, advokátom so sídlom v Poprade, Námestie sv. Egídia 78, proti žalovanej LINTEL, s.r.o. , so sídlom v Podolínci, Tatranská 25/555, zastúpen ej JUDr. Mariánom Gelenek ym, advokátom so sídlom v Starej Ľubovni, Garbiarska 20, o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Stará Ľubovňa pod sp. zn. 2 C
Merito veci o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Cdo 393/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. A., zastúpeného Mgr. Adriánom Bobkom, advokátom so sídlom v Poprade, Námestie sv. Egídia 78, proti žalovanej LINTEL, s.r.o., so sídlom v Podolínci, Tatranská 25/555, zastúpenej JUDr. Mariánom Gelenekym, advokátom so sídlom v Starej Ľubovni, Garbiarska 20, o urče
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2MCdo/1/2018 Identifikačné číslo spisu: 1109239690 Dátum vydania rozhodnutia: 19.10.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Kolcun Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1109239690.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu JUDr. Vladimíra Pavlova, bývajúceho v Y., správcu konkurznej podstaty úpad
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžrk/16/2018 Identifikačné číslo spisu: 4016200152 Dátum vydania rozhodnutia: 21.05.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:4016200152.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov senátu JUDr. Mariána
MENU