Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
982398
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60538
USSR: 33712
NSČR: 115350
NSSČR: 61884
USČR: 75058
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413908
Krajské súdy (ČR): 37852
Posledná aktualizácia
19.03.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky ústavného súdu


Približný počet výsledkov: 27 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky ústavného súdu
  • rozsudok nájdené 447281 krát v 40704 dokumentoch
  • ustavny nájdené 50458 krát v 15937 dokumentoch
  • sud nájdené 2657941 krát v 59895 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 446 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 10 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 71 dokumentov


Právna veta: V súvislosti s hrozbou uloženia trestu smrti v dožadujúcom štáte je potrebné uviesť, že z § 510 ods. 2 písm. d/ Tr. por. nevyplýva absolútny zákaz vydania osoby v extradičnom konaní do štátu, ktorého právny poriadok umožňuje uloženie takéhoto trestu a dokonca ani zákaz (resp. nemožnosť) vydania osoby v prípade, že je vyžiadaná dožadujúcim štátom na účely trestného stíhania priamo za trestný čin, pre ktorý trest smrti možno uložiť. Ochrana ústavne zaručeného práva na život a neprípustnosť pozbavenia života a trestu smrti (článok 15 ods. 1 až 3 ústavy) je v extradičnom konaní zabezpečená možnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... keď protokol doposiaľ neratifikovala, prezident zaviedol (prezidentským dekrétom č. 724) moratórium tak na ukladanie ako aj výkon trestu smrti. Navyše rozsudok Ústavného súdu Ruskej federácie uložil dočasný zákaz trestov smrti 2. februára 1999, pričom 15. novembra 2006 štátna duma rozšírila moratórium na trest .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Trestné právo rozlišuje od jednorazových trestných činov z hľadiska časového úseku, v ktorom boli spáchané, trestné činy pokračujúce, trvajúce a hromadné (kolektívne). Je pre ne spoločné, že trestná činnosť trvá po dlhší čas a skladá sa buď z rady čiastkových útokov, resp. spočíva v udržovaní protiprávneho stavu. Trvajúci trestný čin býva pravidelne charakterizovaný ako čin, ktorým páchateľ vyvolá protiprávny stav, ktorý potom udržiava, prípadne ho udržiava bez toho, aby ho vyvolal ak zákonné ustanovenie nevyžaduje, aby ho vyvolal. Trvajúce trestné činy sa posudzujú ako jediné konanie, ktoré t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyvracia argument žalobcu v 3. rade veľmi jednoduchým spôsobom. Na podporu svojho tvrdenia sa žalobca v 3. rade odvolával na rozsudok Ústavného súdu SR (sp. zn. ÚS 56/01 z 10. 07. 2002). Žalobca v 1. rade tiež argumentoval, že došlo k porušeniu .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Občianske právo uzatváranie zastretých právnych úkonov subjektom súkromného práva nezakazuje, avšak vo vzťahu k následkom z nich vyplývajúcich, ktoré majú vplyv na povinnosti zmluvných strán v zmysle noriem verejného práva, ktoré sú simuláciou právnych úkonov obchádzané, nie je možné ich uzatváranie akceptovať. Práve k tomuto účelu v rámci správy daní, ktorej cieľom, okrem iného, je overovanie podkladov potrebných na správne a úplné zistenie dane, slúži uplatňovanie zásady skutočného obsahu právneho úkonu vyplývajúcej z ustanovenia § 2 ods. 6 zákona o správe daní.

Úryvok z textu:
... ne vyvrátil , preto mu nevznikol nárok na uplatnenie výdavkov ako daňo vo uznateľných. Krajský súd v tejto súvislosti poukázal na rozsudok Ústavného súdu SR č. k. III ÚS 78/2011 -17 zo dňa 23. 02. 2011, ako aj rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie .
Súvisiace predpisy:
21/2002, 431/2002, 595/2003, 15/2011, 34/2009
Merito o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru
... ím napadnutý rozsudok krajského súdu a vec bola tomuto súdu vrátená na ďalšie konanie. Oznámenú skutočnosť o zrušení dovolaním napadnutého rozsudku Ústavným súdom Slovenskej republiky potvrdzuje vyššie označený nález tohto súdu dostupný na internetovej stránke www.concourt.sk . Vzhľadom na to, že dovolaním .
Súvisiace predpisy:
460/2012, 311/2001, 393/2012
Merito daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
... záveru, že súd prvého stupňa sa náležite neriadil právnymi normami citovanými vyššie, ktorá skutočnosť má za následok ne preskúmateľnosť napadnutého rozsudku. Ústavný súd S lovenskej republiky v náleze č. sp. zn. III. ÚS 36/2010 konštatoval, že nezávislosť rozhodovania všeobecných súdov sa uskutočňuje .
Súvisiace predpisy:
14/1999, 563/2009, 99/1963, 222/2004, 36/2010, 314/2002, 588/1992, 39/2010
Merito daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z.
... i citovanými vyššie, keď náležite sa nevysporiadal s námietkami žalobcu vznesenými v žalobe, ktorá skutočnosť má za následok nepreskúmateľnosť napadnutého rozsudku. Ústavný súd Slovenskej repu bliky v náleze č. sp. zn. III. ÚS 36/201 0 konštatoval, že nezávislosť rozhodovania všeobecných súdov sa .
Súvisiace predpisy:
99/1963, 222/2004, 36/2010, 588/1992, 10/2007, 70/2009, 2/2007
Merito nepreskúmateľnosť
... citovanými vyššie, keď náležite sa nevysporiadal s námietkami ž alobcu vznesenými v žalobe, ktorá skutočnosť má za následok nepreskúmateľnosť napadnutého rozsudku. Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze č. sp. zn. III. ÚS 36/2010 konštatoval, že nezávislosť rozhodovania všeobecných súdov sa uskutočňuje v .
Súvisiace predpisy:
99/1963, 222/2004, 177/2005, 36/2010, 513/1991, 588/1992
Merito o vymoženie pohľadávky v sume 283,70 eur s príslušenstvom
... . § 167 ods. 2 O. s. p., ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku. Ústavný súd SR sa k povinnosti súdov riadne odôvodniť rozhodnutie vyjadril vo viacerých svojich rozhodnutiach, v ktorých uviedol, že súčasťou obsahu základného .
Súvisiace predpisy:
757/2004, 40/1964, 99/1963, 205/2011, 230/2011, 1/2012, 105/2011, 306/2012, 76/2011, 233/1995, 145/2004, 244/2002
Merito včasnosť podania odvolania, § 24 ods. 2 Správneho poriadku
... žalovanému v druhom rade trovy konania vo výške 358,38 € na účet jeho právneho zástupcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom č. k. I. ÚS 167/2011 -35 zo dňa 22. febru ára 2012 vyslovil porušenie práva žalobcu .
Súvisiace predpisy:
99/1963, 655/2004, 71/1967, 453/2000, 50/1976, 532/2002
Merito o vymoženie 27,43 € s príslušenstvom
... , že je to tak posúdiť ex offo prípadnú nekalú povahu tohto ustanovenia“. Na účely ov erenia znenia slovenského prekladu tohto rozsudku ústavný súd preskúmal aj jeho ďalšie jazykové verzie, na základe čoho bol nútený konštatovať obsahovú nesprávnosť slovenského znenia. Ako totiž vyplýva z .
Súvisiace predpisy:
159/2009, 40/1964, 99/1963, 104/2011, 191/2012, 7/2012, 360/2012, 74/2012, 332/2012, 480/2013, 54/2012, 18/2008, 1/2012, 148/2012, 53/2011, 246/2012, 165/2011, 285/2012, 84/2012, 140/2009, 24/2013, 147/2009, 46/2012, 264/2012, 52/2011, 45/2012, 38/1998, 41/2011, 216/2010, 455/2013, 5/2012, 228/2011, 97/2010, 109/2011, 130/2011, 68/2011, 185/2011, 111/1998, 160/2013, 29/2012, 15/2012, 38/2012, 233/1995, 249/2008, 433/2013, 538/2009, 83/2010, 499/2013, 344/2012, 117/1999, 248/2011, 23/1998, 47/2012, 100/2012, 135/2012, 244/2011, 11/2012, 482/2013, 217/2012, 311/2012, 17/2013, 200/2010, 78/2011, 359/2012
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.