Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok - chyby v písaní a počítaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 300

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

74 dokumentov
3622 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: oprava chýb v rozsudku oneskorene podané odvolanieodvolacia lehota
R 22/2003
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd nemôže odmietnuť ako oneskorene podané odvolanie, ak zistí, že smeruje proti rozhodnutiu, ktoré vyžaduje opravu výroku postupom podľa § 164 O.s.p..

Úryvok z textu:
Krajsky súd v Košiciach uznesením z 18. mája 2000 odmietol odvolanie žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice I z 8. októbra 1998, č. k. 16 C 601/97-54, ktorým bola žalovanému uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 161 482,50 Sk a náhradu trov konania do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň rozhodol o trovách odvolacieho konania. Odmietnutie odvolania odôvodnil jeho oneskoreným podaním. Uviedol, že rozsudok súdu prvého stupňa bol zástupcovi žalovaného doručený 5. novembra
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak je odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa podané po uplynutí zákonom stanovenej lehoty a odvolaním napadnutý rozsudok vo výroku obsahuje chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, odvolací súd nariadi opravu napadnutého rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 222 ods. 3 O. s. p.. Ak v takomto prípade odvolanie bez ďalšieho odmietol [§ 218 ods. 1 písm. a) o. s. p.], odňal svojím postupom účastníkovi konania možnosť konať pred súdom [§ 237 písm. f) O. s. p.].

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach označeným uznesením odmietol odvolanie žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice I z 8. októbra 1998, č. k. 16 C 601/97-54, ktoiým bola žalovanému uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 161 482,50 Sk a náhradu trov konania do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň rozhodol o trovách odvolacieho konania. Odmietnutie odvolania odôvodnil jeho oneskoreným podaním. Uviedol, že rozsudok súdu prvého stupňa bol zástupcovi žalovaného doručený 5. novembra 1998, pätnásť
Kľúčové slová: príslušnosť prokurátorarozhodnutie prokuratúrysúd v správnom súdnictve
R 70/2014
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia prokuratúry pri plnení jej úloh, nie je daná právomoc súdu v správnom súdnictve, ale je daná právomoc prokuratúry.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J. Š., nar. X. , bytom S., proti žalovanému: Okresná prokuratúra Žilina, Moyzesova 20, Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1Pn 14/12 -8 zo dňa 20. marca 2012, o návrhu žalobcu na opravu uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. zo dňa 21. augusta 2013 , jednohlasne, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovens kej republiky návrhu žalobcu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Nárok na starobný dôchodok podľa § 173i ods. 2 v spojení s § 12 ods. 2 a § 21 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 222/2003 Z. z. (účinného od 1. júla 2003) môže po 30. júni 2002 vzniknúť len takému policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby, ktorý v čase od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 požiadal o priznanie starobného dôchodku alebo pomerného starobného dôchodku a konanie o nich nebolo právoplatne skončené, ak súčasne splnil podmienku vykonávania profesionálnej služby v rozsahu, zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa § 38 alebo § 137 ods.1 zákona č. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Ľubice Filovej, v právnej veci navrhovateľky V. C., zastúpenej JUDr. L. S., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 11. marca 2009, č.k. 24Sd/328/2008-60, v znení uznesenia z 28. m
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 164 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“), súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť. Najvyšší súd Slovenskej republiky zároveň uvádza, že žalobcovi nebráni, pokiaľ sa mieni na súde domáhať iného, svoj návrh na začatie konania so súhlasom súdu meniť (§ 95 ods. 1 O.s.p.), resp. novým návrhom sa domáh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Ndc 5 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu M. P. , bývajúce ho v Š., proti žalovanému JUDr. J. Č. , bývajúcemu v K. , o zrušenie rozhodcovského rozsudku, o návrhu žalobcu podľa § 11 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku , o návrhu žalobcu na opravu uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. z 28. mája 2012 , takto r o z h o d o l : Návrh u žalobcu na opravu uznesenia Najvyššieho súdu Slovensk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 164 O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť. Zásada nemennosti vysloveného súdneho rozhodnutia ovláda vyhotovovanie jeho písomnej formy. Výnimku z tejto zásady tvorí ustanovenie § 164 O.s.p., na základe ktorého je možné vykonať opravu rozhodnutia, avšak len v prípade, že ide o chyby v písaní a počítaní a o také chyby, ku ktorým došlo na základe zjavného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžf/13/2009 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: N., a.s., IČO: X., so sídlom N., zast.: JUDr. I., advokátom z advokátskej spoločnosti Č., s.r.o. so sídlom P., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, pracovisko Trnava, so sídlom Hlboká ul.č.8/1, Trnava, zast.: JUDr.
Merito veci náhradu škody vo výške 125 000 eur
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Obo/24/2016 Identifikačné číslo spisu: 9016898483 Dátum vydania rozhodnutia: 24.08.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Beáta Miničová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9016898483.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičov
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 8Sžo/221/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013201650 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1013201650.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mgr. J. R., F., právne zastúpeného: JUDr. Slavomíra Huszt
Merito veci služobný pomer
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžo/221/2015 Identifikačné číslo spisu: 1013201650 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1013201650.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mgr. J. R., F., právne zastúpeného: JUDr. Slavomíra H
MENU