Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10366

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4688 dokumentov
34734 dokumentov
15 dokumentov
19 dokumentov
10 dokumentov
137 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Verejnosť konania patrí k ústavným procesným zárukám práva na súdnu a inú právnu ochranu. S verejným prerokovaním veci SÚVÍSÍ princíp ústnosti a bezprostrednosti a právo vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dokazom. Princíp verejnosti však nie je absolútny, to znamená, že umožňuje tiež výnimky. Výnimky z princípu verejnosti sa ale vzťahujú na súdne pojednávanie (prerokovávanie), nie na vyhlásenie rozsudku. Povinnosť vyhlásenia rozsudku je bezvýnimočná. Vyplýva to z doslovného znenia čl. 142 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj zo zákonov, ktoré v súlade s Ústavou Slovenskej republiky upravujú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 18. februára 1998 prerokoval podnet Investičného fondu PSIPS, a. s., Banská Bystrica, Rudlovská cesta 85, zastúpeného JUDr. V. Š., komerčným právnikom, B., o porušení čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 a čl. 142 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky Najvyšším súdom Slovenskej republiky v konaní pod sp. zn. 4 Sž 41/96 a takto r o z h o d o l :  1. Najvyšší súd Slovenskej republiky konáním vo veci pod sp. zn. 4 Sž 41/96 p o r u š i l z
Právna veta: Verejné vyhlásenie rozsudkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných dokumentov.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte vo veci podnetu I. M., štátneho príslušníka Sýrie, t. č. bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. B. B., B., týkajúceho sa porušenia jeho práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 14 ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach v spojení s čl. 142 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 7 Sž 90/98 na svojom neverejnom zasa
R 29/2021
Právna veta: Hoci zo žaloby na obnovu konania vyplýva, že žalobca považuje za nezákonný rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, v prejednávanej veci je vecne príslušným súdom správny súd, ktorý rozhodne o žalobe na obnovu konania.

Úryvok z textu:
1. Žalobou na obnovu konania doručenou 10. augusta 2020 na Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sa žalobca podľa § 472 písm. b/ a c/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) domáhal, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol o povolení obnovy konania a následne v obnovenom konaní zrušil napadnutý rozsudok sp. zn. 6Sžfk/43/2017 zo dňa 18. apríla 2018. Z odôvodnenia: 2. Podľa § 9 ods. 1 SSP konanie sa uskutočňuje na tom správnom súde, ktor
Právna veta: Podľa právnych záverov uvedených v rozsudkoch Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 2 Sž-o-KS 22/2004 a 3 Sž-o-KS 63/2006 je daňová exekučná výzva sú len jednými z rozhodnutí v rámci procesu, ktorými sa správca dane ako oprávnený subjekt domáha zaplatenia daňového nedoplatku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Sžf 87/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : C., IČO : X., so sídlom P. č. X., X., zast. : JUDr. Ľ., advokátkou so sídlom U., X., proti žalovanému : D., so sídlom N. č. X., X., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo dňa 25. septembra 2007 č.k. 3 S 13/2007-46, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Prešove zo dňa 25. septembra 2007
Právna veta: Podľa § 380 ods. 2 Tr. por. ak sa na obvinenom vykonáva trest odňatia slobody uložený mu pôvodným rozsudkom a dovolací súd na dovolanie výrok o tomto treste zruší, rozhodne súčasne o väzbe. Pretože v dôsledku rozsudku Najvyššieho súdu zanikol dôvod, pre ktorý sa na obvinenom vykonával trest odňatia slobody a najvyšší súd zároveň nezistil žiadny dôvod na obmedzenie osobnej slobody obvineného P. B., rozhodol tak, že sa obvinený neberie do väzby

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudco v JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu na neverejnom zasadnutí konanom 29. januára 2013 v trestnej veci proti obvinenému P. B. pre zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1 T r. zák. o dovolaní obvi neného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 8. no vembra 2011, sp. zn. 2 To 56 /2010 , podľa
Kľúčové slová: zmeny druhov pozemkovzáhradaostatná plocha
Právna veta: Správny orgán znovu preskúmal všetky predložené doklady a dospel k názoru, že zmena druhu pôvodného pozemku zo záhrady na ostatnú plochu povinnou osobou počas reštitučného konania nie je prekážkou na vydanie pozemku. Zákon o pôde pri rozhodovaní správneho orgánu o vydaní resp. nevydaní pozemku oprávneným osobám neukladá správnemu orgánu povinnosť rozhodnúť podľa toho, ako je pozemkom označený v katastri nehnuteľností. Potvrdzuje to aj vyslovený právny názor v rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. M-Sždov 13/02.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžr/ 155 /2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JU Dr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu v právnej veci navrhovateľ ky : U. , P., proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad v Senci , Hurbanova 21, Senec , za úča sti účastníkov ko nania: 1/ JUDr. D. K. , bytom O. zast úpený advokátom JUDr. Z. D. , AK so sídlom v B. , 2/ S., B.
Právna veta: Uplatnenie práva na odpočítanie dane v zmysle § 51 ods. 1 zákona o DPH je viazané na kumulatívne splnenie všetkých stanovených podmienok, pričom už nesplnenie jednej z nich vylučuje priznanie nároku. Dodanie tovaru, na základe ktorého vznikla daňová povinnosť, je základnou podmienkou uplatnenia odpočtu dane. Platiteľ musí v tomto prípade preukázať, že pri tomto tovare vznikla daňová povinnosť, a to nielen po formálnej stránke (vystavenými dokladmi), ale aj po stránke obsahovej. Nestačí len formálne deklarovať dodanie tovaru faktúrou, ale je potrebné preukázať aj vecné plnenie. Samotná faktúra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžf/19/2015 4014200277 20. 04. 2017 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2017:4014200277.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: BILLIK, spol. s r.o., so sídlom 951 44 Výčapy - Opatovc
Právna veta: Ústavné predpoklady vyvlastnenia, ktoré musia byť v každom jednotlivom prípade nepochybne zistené a dané, vyplývajú priamo z čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého je vyvlastnenie možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Vyvlastňovacie konanie a následné rozhodnutie o vyvlastnení musí byť v súlade nielen s Ústavou Slovenskej republiky, ale musí rešpektovať aj podmienky obsiahnuté v zákone č. 50/1976 Zb. a v preskúmavanej veci aj podmienky obsiahnuté v zákone č. 175/1999 Z. z. V prejednávanej veci nebola medzi účastní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1016200648 Dátum vydania rozhodnutia: 30. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1016200648.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci sťažovateľky: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zbehy, so sídlom Zbehy 60, IČO: 34 013 997, zastú
Právna veta: Príčinná súvislosť (kauzálny nexus) je podstatným prvkom zodpovednostnej skutkovej podstaty. O vzťah príčinnej súvislosti ide vtedy, ak protiprávne konanie (delikt, nezákonné rozhodnutie, nesprávny úradný postup) a vznik škody sú v logickom slede a teda ak protiprávne konanie škodcu bolo príčinou a vznik škody následkom tejto príčiny. Vzťah príčiny a následku musí byť bezprostredný (priamy). Nestačí iba pravdepodobnosť príčinnej súvislosti, či okolnosti nasvedčujúce jej existencii; príčinnú súvislosť treba vždy preukázať. Rozhodujúca je vecná súvislosť príčiny a následku a túto nemožno riešiť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Cdo/191/2017 3110222283 13. 08. 2018 JUDr. Edita Bakošová ECLI:SK:NSSR:2018:3110222283.3 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu U. G., bývajúceho v R., ul. Š. X. XX, zastúpeného CHARGE DAVOUÉ UJJ s. r. o, so sídlom v Trenčíne, Legionárska 14, IČO: 36 865 222, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slov
Právna veta: V zmysle konštantnej judikatúry vyplýva, že lekársky posudok je len jedným z podkladov pre rozhodnutie, ale nie je rozhodnutím, ktoré by mohlo byť samostatne predmetom súdneho preskúmania. Súd ho môže hodnotiť ako jeden z dôkazov v konaní o preskúmanie rozhodnutia podľa V. časti O.s.p. (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7So/138/2009 zo dňa 15.12.2009). V konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktorého podkladom je posudok (lekárska správa) o poklese schopnosti vykonávať pracovnú činnosť súd skúma aj to, či pri posudzovaní boli vzaté do úvahy všetky r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Zuzany Ďurišovej , v právnej veci navrhovateľ ky : J. Š., nar. X. , r. č. X. , trvale bytom H. , právne zastúpená: JUDr. Martina Fabianová, advokátka so sídlom Hencovská 2043, Hencovce , proti odporkyni : Sociálna poisťovňa - ú
MENU