Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
948329
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54424
USSR: 33089
NSČR: 113234
NSSČR: 60701
USČR: 73900
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 411366
Krajské súdy (ČR): 36269
Posledná aktualizácia
10.12.2018 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok právoplatný


Približný počet výsledkov: 33 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok právoplatný
  • rozsudok nájdené 437490 krát v 37997 dokumentoch
  • pravoplatny nájdené 20865 krát v 10846 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 33 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 184 dokumentov


Právna veta: 1. Trestného činu neoprávneného podnikania podľa § 118 ods. 1 Tr. zák. sa dopustí ten, kto  neoprávnene  vo  väčšom  rozsahu  poskytuje  služby  alebo  vykonáva  výrobné  alebo iné zárobkové podnikanie.  Podnikaním treba rozumieť  sústavnú  činnosť vykonávanú  samostatne  podnikateľom  vo  vlastnom  mene  a  na  vlastnú  zodpovednosť  za účelom dosiahnutia zisku (§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka). Aby mohlo byť neoprávnené podnikanie posúdené ako trestný čin, je nevyhnutné,  aby bolo vykonávané vo väčšom rozsahu. Pri určení toho, čo je „väčší rozsah“ nie je však možné vychádzať z výkladového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ., R. S., Ing. I. J., J. K., D. R., RNDr. A. V., I. Z.). V nenapadnutej časti sa stal prvostupňový rozsudok právoplatným. Obžalovaný JUDr. K. J. v písomnom odôvodnení podaného odvolania uviedol, že záver súdu o naplnení znakov skutkovej podstaty príslušného trestného ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Pokiaľ určitá právna skutočnosť (colný dlh) nastáva ex lege, možno jej vznik deklarovať iba podľa právneho predpisu účinného v období, kedy nastala (rozsudok NS SR sp.zn. 3 Sžf/13/2008, sp.zn. 3 Sžf/8/2010). V danom prípade k odňatiu tovaru colnému dohľadu došlo za účinnosti zákona č. 618/1992 Zb. (účinný od 01. januára 1993 do 30. júna 1996), preto colný dlh vzniká fakticky priamo ex lege, ak nastanú zákonom predpokladané skutočnosti (§ 196 ods. 2 zákona). Preto rozhodnutie colného úradu túto skutočnosť iba deklaruje a formou rozhodnutia colný dlh dlžníkovi oznamuje. Dlžníkovi sa neukladá p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nový zákon takéto použitie výslovne pripúšťa. Ďalej namietal nedostatočne zistený skutkový stav a predovšetkým to, že aj keď je trestný rozsudok právoplatný, nezbavovalo to colné orgány vykonať riadne dokazovanie a v konaní sa vysporiadať s otázkou dlžníkov a dôvodmi, s ktorými je ...
Súvisiace predpisy:
- účinný od 01.01.1970
Právna veta: Rozhodovanie o ukladaní súhrnného trestu nie je v súvislosti so zmenou právne významných okolností retrospektívne pri posúdení, či predchádzajúce odsúdenie právne existuje (§ 42 ods. 3 Tr. zák.) a vzhľadom na právnu povahu trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu (ktorý nie je podmienečným odsúdením) ani nemôže byť pri posúdení písomnosti predchádzajúceho odsúdenia (§ 42 ods. 2 veta druhá Tr. zák.) v otázke podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody. Pri ukladaní súhrnného trestu sa trest odňatia slobody uložený skorším rozsudkom posudzuje podľa právneho stavu tohto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . F. v ustanovení § 42 ods. 2 Tr. zák., podľa ktorého súhrnný trest nesmie byť miernejší ako trest uložený skorším rozsudkom. Právoplatným trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava V zo 4. augusta 2010, sp. zn. 3 T 58/2010, bol síce obvinenému uložený ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány, ak je ním rozhodnuté o osobnom stave, je záväzný pre každého ( § 159 ods. 2 O. s. p. ). Len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova ( § 159 ods. 3 O. s. p. ). Ustanovenie § 159 ods. 1 O. s. p. je výrazom právnej istoty vzťahov, o ktorých bolo rozhodnuté. Ustanovenie § 159 ods. 2 O. s. p. špecifikuje záväznosť právoplatného rozsudku určením subjektov, ktoré rozsudok zaväzuje. Z pohľadu tejto záväznosti tieto subjekty delí na dve skupiny . Prvú skupinu, ktorých rozsudok zaväzuje, tvoria úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účastníkov konania a predmetu konania vyplývajúceho z rovnakých skutkových dôvodov a ide o to isté plnenie – petit ). To, že je rozsudok právoplatný sa osvedčuje vyznačením jeho právoplatnosti na prvopise rozhodnutia súdu. Právoplatnosť sa vyznačuje pripojením doložky právoplatnosti a to odtlačkom pečiatky na ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
543/2005 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
Uverejnené v bulletine 2/2013
Právna veta: "Súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť (§ 164 O.s.p.).\ Vychádzajúc z citovaného ustanovenia § 164 O.s.p., ak sa v písomnom vyhotovení súdneho rozhodnutia vyskytnú chyby v písaní a počítaní, súd ich kedykoľvek aj bez návrhu opraví. Opraviť teda chyby písania a počítania môže súd kedykoľvek, a to aj po nadobudnutí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .V.2011 (doručené súdu 30.V.11) a dňa 16.V.2012 (súdu doručené 17.V.12) boli ním proti rozsudku (právoplatnému) Krajského súdu v Prešove sp. zn. 11 Co 7/2011, zo dňa 28.IV.11 zastavené 2 4 Cdo 197 ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Konkurz na majetok úpadcu, štátny podnik v likvidácii bol vyhlásený podľa zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý v ust. § 78 rieši postup pri vylúčení majetku zo súpisu podstaty. Žalobu na vylúčenie majetku zo súpisu podstaty (excindačnú žalobu) je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho práva. Zapísaním majetku do podstaty sa nikdy nemení skutočný vlastník tohto majetku, či už ním bol úpadca alebo iná osoba. Zápisom majetku do súpisu podstaty, rovnako ako právoplatné rozhodnutie o jeho vylúčení, resp. nevylúčení zo súpisu podstaty, nemôže byť teda určený vlastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úpadcu T., š. p. v likvidácii, ktorú Okresný súd Trnava v konaní vedenom pod sp. zn. 44 Cbi/6/2007 rozsudkom, právoplatným 20. novembra 2008, zamietol v celom rozsahu. Krajský súd v Trnave rozsudkom, sp. zn. 21 CoKR/4/2008 z 23 ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: K tomu treba uviesť, že ak účastník zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy prevedie vec, ktorej budúci prevod je obsahom tejto zmluvy, platnou zmluvou na tretiu osobu, práva a povinnosti zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy zaniknú pre nemožnosť plnenia a medzi účastníkmi zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy vznikne zodpovednostný vzťah. Pretože porušenie povinností zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy má právne dôsledky len pre účastníkov tejto zmluvy, nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť prevodu veci na tretiu osobu

Úryvok z textu:
... navrhovateľka odmietala podpísať následnú kúpnu zmluvu, podali na súd žalobu o nahradenie prejavu vôle predávajúcej; Okresný súd v Žiline svojim rozsudkom, právoplatným 22.12.2009, žalobe vyhovel. V inom súdnom konaní, vedenom navrhovateľkou, o zaplatenie nájomného za užívanie bytu, už bol jej ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Žalobca vo veci vylúčenia sporného majetku zo súpisu všeobecnej podstaty nebol úspešný, pre ktorý dôvod je sporný majetok právne relevantne a nespochybniteľne zapísaný do súpisu podstaty. Momentom zápisu obytného domu do súpisu majetku podstát, je každý úkon v zmysle § 76 ods. 1 posledná veta ZoKR inou osobou ako správcom v rozpore so zákonom, pre ktorý dôvod zaplatenie nájomného žalobcovi by bolo plnením bez právneho dôvodu, a teda bezdôvodným obohatením. Nepochybne vyhlásením konkurzu v zmysle § 328/1991 Zb., ktorým sa konkurz na majetok úpadcu v likvidácii, spravuje, oprávnenie nakladať s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... likvidácii, ktorú Okresný súd Trnava v konaní vedenom pod 3 2 Obo 15/2012 sp. zn. 44 Cbi/6/2007 rozsudkom, právoplatným dňa 20. 11. 2008, zamietol v celom rozsahu. Krajský súd v Trnave rozsudkom, sp. zn. 21CoKR 4/2008 zo dňa ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Merito o určenie neplatnosti právneho úkonu
... pod sp.zn. 11 C 184/04 (pôvodne 34/2003) nebola v čase prerušenia skončená, v súčasnosti je žalobe vyhovejúci rozsudok právoplatný a žalovaný v 2. rade sa podaním na Ústavný súd SR podľa odvolania domáha jeho výroku, že konaním pred Okresným ...
Súvisiace predpisy:
546/2006, 116/2001, 8/2004, 34/2003, 116/2004, 130/2001
Merito o dovolaní obvineného
... do zápisnice o hlavnom pojednávaní výslovne vzdal práva podať proti citovanému rozsudku prvostupňového súdu odvolanie, a tak sa stal tento rozsudok právoplatný 7. marca 2007. Z uvedeného potom vyplýva, že v tomto posudzovanom prípade neboli splnené podmienky dovolania podľa § 372 Tr ...
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.