Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1000508
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60876
USSR: 33970
NSČR: 116494
NSSČR: 62635
USČR: 75976
EUR-LEX (sk): 11437
EUR-LEX (cz): 11475
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415630
Krajské súdy (ČR): 38862
Posledná aktualizácia
19.05.2019 23:08

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 41357 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 450847 krát v 41357 dokumentochPrávna veta: Ustanovenie § 9b ods. 1 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zavedené novelou č. 296/1993 Z. z., má hmotnoprávny charakter. Pri jeho aplikácii sa treba riadiť pravidlom zákazu retroaktivity, všeobecne vyjadreným v § 16 ods. 1 Trestného zákona. Preto u odsúdeného, ktorému bol uložený výnimočný trest v zmysle § 29 Trestného zákona pred účinnosťou zákona č. 296/1993 Z. z., t. j. pred 17. decembrom 1993, možno postupom upraveným v § 324 Trestného poriadku zmeniť spôsob jeho výkonu.

Úryvok z textu:
... . j. o preradení odsúdeného do inej nápravnovýchovnej skupiny) je rozhodovaním o treste. Znamená dodatočnú zmenu pôvodného výroku odsudzujúceho rozsudku, ktorým bolo právoplatne rozhodnuté aj o zaradení páchateľa do určitej nápravnovýchovnej skupiny z hľadiska kritérií uvedených v ... , pred zmenou uvedeného zákona o výkone trestu odňatia slobody. Toto stanovisko konečne je v súlade i s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4 Tz 6/2000. Podľa názoru Krajského súdu v Bratislave preradenie .
Právna veta: A I. Prezumpcia neviny (§ 2 ods. 4 Trestného poriadku) sa týka osoby obvineného v aktuálne vedenom trestnom konaní a nie je porušená, ak sa o účasti tohto obvineného na žalovanej trestnej činnosti zmieňuje výrok alebo odôvodnenie skoršieho rozhodnutia súdu, ktorým bola odsúdená iná osoba;* rovnako len voči odsúdenej osobe (alebo v inej modalite rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku) je založená prekážka právoplatne rozhodnutej veci - v následne vedenom trestnom konaní teda môže byť stíhaná iná (ďalšia) osoba zo spáchania toho istého činu. II. Súd schvaľuje dohodu o vine ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudku). Citovaný rozsudok je najrelevantnejší k posudzovanej veci práve preto, že predchádzajúce rozsudky kvázi spolupracujúcich obvinených boli vydané len na základe jednostranného uznania viny, pričom rozsudok .
Právna veta: Ustanovenia § 61 až § 64 Zákonníka práce (označené ako „Nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru") upravujú práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období pretrvávajúcej spornosti ich vzťahov v dôsledku rozviazania pracovného pomeru, ktoré urobil jeden z účastníkov pracovného pomeru a ktorého platnosť druhý účastník neuznáva. V tomto období panuje neistota, či pracovný pomer účastníkov skutočne skončil, alebo či bude pokračovať. Určením neplatnosti rozviazania pracovného pomeru súdnym rozhodnutím (ak trvá pracovný pomer účastníkov naďalej) sa tento stav neistoty odstraňuje a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 22. augusta 2000 sp. zn. 13 Co 1530/2000 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Na základe rozsudku Okresného súdu Lučenec z 27. ... účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania. Proti tomuto rozsudku podal dovolanie navrhovateľ z dôvodu, že rozsudok spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci podľa § 241 ods. ... súd v Banskej Bystrici na odvolanie oboch účastníkov rozsudkom z 10. mája 2007 sp. zn. 16 Co 303/2006 rozsudok okresného súdu zmenil tak, že návrh v .
Právna veta: Inštitút priameho rokovacieho konania v oblasti vereného obstarávania svojím procesným postupom zvyšuje predovšetkým transparentnosť zadávacieho procesu ako celku zo strany verejného obstarávateľa, a preto je potrebné ho chápať ako výnimočný inštitút vo vzťahu k iným postupom aplikujúcim sa vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preukázanie existencie zákonných dôvodov na aplikáciu tohto výnimočného inštitútu spočíva na verejnom obstarávateľovi, ktorý sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie. Uvedená časť odôvodnenia rozsudku krajského súdu je v rozpore s jeho vyhláseným rozsudkom, keď žaloba žalobcu bola zamietnutá vo výrokovej časti napadnutého rozsudku. Aj táto skutočnosť podľa žalobcu nasvedčuje tomu, ... nepreukázala neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo údržbe, tak podľa žalobcu stojí za zmienku, že v uvedenom rozsudku Talianska republika obstarávala k pôvodným helikoptéram ako doplňujúcu zákazku nové helikoptéry a nie doplnkovú výbavu. V .
Právna veta: I. Formulácia „trestnosť všetkých čiastkových útokov sa posudzuje ako jeden trestný čin“ uvedená v druhej vete § 122 ods. 10 Trestného zákona znamená, že sa hodnota výšky spôsobenej škody alebo získaného prospechu pri jednotlivých čiastkových útokoch na účel posúdenia právnej kvalifikácie spočítava. II. Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa § 122 ods. 10 Trestného zákona právoplatný priestupkový postih (ak nebol zrušený osobitným postupom v správnom konaní) vytvára vo vzťahu ku skutku, ktorý by inak mohol byť čiastkovým útokom pokračovacieho trestného činu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... činoch sa škody spôsobené jednotlivými čiastkovými útokmi spočítavajú.***B/ Najvyšší súd rozsudkom z8. septembra 2015, sp. zn. 2 Urto 5/2015, o odvolaní krajského prokurátora proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z8. júla 2015, sp. zn. 4Ntc/ ... z2. decembra 2014, sp. zn. 8To/477/2014, avykonanie trestu odňatia slobodyvo výmere 4 apol roka uloženého označenými rozsudkami občanovi Slovenskej republiky M. D., nar. X vK., Slovenská republika, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody vČeskej .
Právna veta: Policajt je povinný v rámci postupu podľa § 213 ods. 3 Trestného poriadku oznámiť obhajcovi len druh úkonu, teda v prípade výsluchu svedka len okolnosť, že pôjde o taký výsluch, a nie aj meno svedka. Výsledok úkonu (zápisnica o výsluchu svedka) potom môže byť použitý ako dôkaz v konaní pred súdom (§ 213 ods. 2 veta prvá Trestného poriadku), resp. pri ďalšom postupe už v predsúdnom konaní, ale len spôsobom, ktorý predpokladajú ustanovenia Trestného poriadku (teda na hlavnom pojednávaní sa primárne predpokladá osobný výsluch svedka, okrem zákonom ustanovených v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ; zaoberal sa len účasťou tzv. anonymných svedkov v trestnom konaní. Zo záverov a princípov stanovených ESĽP v rozsudku Ellis, Simms and Martin v. Spojené kráľovstvo je per analogiam zrejmé, že v prípade použitia inštitútu anonymných ... predvolania na ich výsluch existujú v podstate dve protichodné skupiny rozhodnutí. Do prvej skupiny rozhodnutí patrí napr. rozsudok najvyššieho súdu z 19. júna 2012, sp. zn. 1 TdoV 16/2011, uverejnený v Zbierke stanovísk najvyššieho .
Zbierka NS 3/2018
R 30/2018
Rozsudok
Kľúčové slová: hanobenie národa, rasy a presvedčenia, vznesenie obvinenia
Právna veta: Trestnosť činu „podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti“ podľa poslednej aliney§ 424 ods. 1 Trestného zákona v znení účinnom do 31. decembra 2016 nesmeruje k ochrane individuálnych práv a slobôd príslušníkov národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, ale k ochrane kolektívnych práv a slobôd takých zoskupení (napr. čl. 34 Ústavy Slovenskej republiky). Až znenie dotknutého ustanovenia účinné od 1. januára 2017 pokrýva aj národnostne, rasovo a etnicky motivované podnecovanie, smerujúce k násiliu alebo nenávisti (aj) voči jednotlivcovi, aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... II. podľa § 386 ods. 2 Tr. por. v celom rozsahu zrušil napadnutý rozsudok krajského súdu a rozsudok Okresného súdu Revúca z 5. októbra 2016, sp. zn. 1T/17/2016, ako ... rozhodol tak, že: I. podľa § 386 ods. 1 Tr. por. vyslovil, že napadnutým rozsudkom krajského súdu ako i rozsudkom Okresného súdu Revúca z 5. októbra 2016, sp. zn. 1T/17/2016, ... súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) rozhodol rozsudkom z 1. februára 2017, sp. zn. 3To/133/2016, tak, že napadnutý rozsudok podľa § 321 ods. 1 písm. d) Tr. .
Zbierka NS 3-4/1993
R 27/1993
Rozsudok
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a morálna satisfakcia, ochrana osobnosti
Právna veta: Náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa § 13 ods. 2 O.z. v znení zák. č. 87/1990 Zb. nemožno priznať, ak k zásahu do práva na ochranu osobnosti došlo pred účinnosťou tohoto zákona.

Úryvok z textu:
... ujmy vo výške 10.000.- Kčs a návrh zamietol. V ostatných častiach rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. Proti zmeňujúcej časti rozsudku odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie. V dovolaní uviedol, že považuje nepriznanie ... v Banskej Bystrici, ktorý o veci rozhodoval na áklade podaných odvolaní žalovanými, rozsudkom z 24.októbra 1991, č.k. 14 Co 371/91-190 zmenil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v časti, v ktorej súd prvého stupňa vyhovel návrhu .
Právna veta: Trestného činu neuposlúchnutia rozkazu podľa § 393 Trestného zákona sa môže dopustiť aj príslušník PZ, ktorý nenastúpi do služobnej pohotovosti v zásahovej skupine OR PZ, do ktorej bol určený rozkazom riaditeľa OR PZ a plánom služieb.

Úryvok z textu:
... svojej prieskumnej povinnosti dospel k záveru, že odvolanie prokurátorky Vojenskej obvodnej prokuratúry Prešov proti napadnutému rozsudku je dôvodné. Z napadnutého rozsudku, ako aj z jeho odôvodnenia vyplýva, že podľa skutkových záverov súdu prvého stupňa sa ... Trestného zákona. Vzhľadom na uvedené odvolací súd dospel k záveru, že odvolanie prokurátorky proti napadnutému rozsudku je dôvodné, nakoľko napadnutým rozsudkom bolo porušené ustanovenie § 393 ods. 1 Trestného zákona. Preto odvolací súd podľa § .
Právna veta: Postup súdu nižšej inštancie spočívajúci v nerešpektovaní záväzného právneho názoru, vysloveného v zrušujúcom uznesení súdu vyššej inštancie, a to len na základe vlastného uváženia, je neprípustným postupom, ktorý narúša princíp právnej istoty.

Úryvok z textu:
... 10a ods. 1 O.s.p.) rozsudkom z 26. septembra 2013 sp. zn. 3 Cdo 176/2012 dovolanie žalobcu zamietol a rozsudok odvolacieho súdu zrušil vo výroku, ktorým napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v spojení s dopĺňacím rozsudkom vo veci samej týkajúcej sa ... 2. Na základe odvolania žalobcu a žalovanej 2/ Krajský súd v Trnave rozsudkom z 24. januára 2012 sp. zn. 10 Co 277/2010 napadnutý rozsudok v spojení s dopĺňacím rozsudkom vo veci samej týkajúcej sa nepeňažného zadosťučinenia zmenil; určil, že žalovaná 1/ .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.