SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342539
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 46115 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 514345 krát v 46115 dokumentochKľúčové slová: splnenie dlhu, stanovenie výživného, výživné na maloleté dieťa

Zbierka NS 4-5/1996
R 39/1996
Právna veta: Výživné na maloleté dieťa, ktoré mal povinný podľa rozsudku zaplatiť vždy do 15. v mesiaci je zaplatené včas, ak bolo poukázané prostredníctvom pošty najneskôr 15. v mesiaci.

Úryvok z textu:
... dohodli o mieste plnenia dlhu, v danom prípade uhradzovaní výživného. Za takto dohodnuté miesto plnenia nemožno považovať ani v rozsudku súdu uvedené “k rukám navrhovateľky“, lebo pod týmto označením treba chápať len adresáta, ktorému je potrebné poukazovať výživné. ... môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia, ak povinný dobrovoľne neplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Podľa vykonateľného rozsudku Obvodného súdu Bratislava 2 zo 17. marca 1988, č. k. 6 C 190/87-42, v spojení s potvrdzujúcim .
Právna veta: Ak odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vráti na ďalšie konanie z dôvodu, že súd neprihral za účastníka konania toho, kto ním mal byť (§ 221 ods. 1 O.s.p.), nemožno túto okolnosť považovať za dôvod prípustnosti dovolania proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu podľa § 237 písm. b/ O.s.p. Za odňatie možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) nemožno považovať skutočnosť, že odvolací súd po zistení, že niektorý z účastníkov zomrel, neuskutočnil predtým nariadené pojednávanie a vo veci rozhodí bez pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. e/ O.s.p.

Úryvok z textu:
... 14. 3. 1993) zomrel, a tak stratil spôsobilosť byť účastníkom konania. So zreteľom na spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu (zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa vo veci samej a vrátenie mu veci na ďalšie konanie) nemožno odvolaciemu súdu vytknúť, že konal s ... druhá polovica týchto nehnuteľností patrí do dedičstva po neb. P. S., zomrelom 3.11. 1985. Okresný súd v Nitre rozsudkom z 1. 12. 1993 návrhu vyhovel, keď určil, že navrhovateľka je podielovou spoluvlastníckou sporných nehnuteľností v jednej polovici a že .
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov, vrátenie daru

Zbierka NS 6-7/1998
R 111/1998
Právna veta: Ak súd v spore o vrátenie daru (§ 630 Obč. zák.) v rámci hodnotenia dôkazov (§ 132 O.s.p.) nezohľadní výsledky vykonaného dokazovania svedčiace aj proti žalobkyni (darkyni), jeho rozhodnutie vychádza zo skutkového zistenia, ktoré nemá v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p..) Konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.) aj vtedy, ak odvolací súd svoj právny záver riadne neodôvodnil, tak že jeho rozsudok zostal nepreskúmateľný.

Úryvok z textu:
... nesprávnemu záveru o naplnení skutkovej podstaty ustanovenia § 630 Obč. zák. Z týchto dôvodov žiadala napadnutý rozsudok odvolacieho súdu a rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť a vec vrátiť tomuto súdu na ďalšie konanie. Žalobkyňa sa k dovolaniu ... vada konania, ktorej následkom je nesprávne rozhodnutie, spočíva v tom, že odvolací súd v otázke poskytnutia daru nepreskúmal rozsudok súdu prvého stupňa, majúc za to, že je viazaný názorom vysloveným v predchádzajúcich rozhodnutiach, najmä v zrušovacom uznesení .
Právna veta: Nárok na vrátenie preddavku na kúpnu cenu z dôvodu, že k uzavretiu kúpnej zmluvy ani k vydaniu rozsudku nahradzujúceho vyhlásenie vôle nedošlo, je nárokom z bezdôvodného obohatenia. Dôvodné odstúpenie od zmluvy nie je porušením zmluvnej povinnosti, ale výkonom práva, ktoré vyplýva buď zo zákona alebo zo zmluvy. Ak účastníci zmluvy o budúcej zmluve dohodli zmluvnú pokutu pre prípad odstúpenia od zmluvy, je zmluva v tejto časti neplatná pre rozpor so zákonom.

Úryvok z textu:
... nesprávne rozhodnutie. Podlá názoru dovolacieho súdu uvedené dovolacie dôvody v tejto veci sú dané. Z odôvodnenia dovolaním napadnutého rozsudku vyplýva, že odvolací súd vyvodil svoj právny záver o zániku nároku žalobkýň v dôsledku uplatnenia zmluvnej pokuty, ... rade náhradu trov prvostupňového a odvolacieho konania 30 397 Sk do rúk advokáta do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že právna predchodkyňa žalobkýň odstúpila od zmluvy o budúcej zmluve uzavretej so .
Právna veta: Verejnou dražbou vydražovanej prevádzkovej jednotky možno nadobudnúť vlastnícke právo buď len k samotnej prevádzkovej jednotke (k vnútornému vybaveniu nebytového priestoru) alebo aj k stavbe, ktorá prevádzkovú jednotku tvorí; to závisí od predmetu dražby a jej výsledku, nachádzajúceho sa v zápisnici o dražbe. Určovací výrok rozsudku súdu je verejnou listinou, na základe ktorej sa v zmysle § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov záznamom zapisujú do katastra nehnuteľností pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... základnej otázky bolo nevyhnutnou podmienkou na vyriešenie predmetnej spornej veci. Neobstojí tvrdenie dovolateľa ani v tom, že rozsudok odvolacieho súdu je nevykonateľný preto, že zápis vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností bol už vykonaný práve na základe ... tvrdeniu dovolateľa, že verejná dražba je platná a že doteraz nebola zrušená. Platnosti verejnej dražby sa totiž rozsudok odvolacieho súdu nedotkol. V rámci odvolacieho konania súd iba skúmal, čo bolo predmetom uvedenej verejnej dražby, pretože .
Právna veta: A I. Prezumpcia neviny (§ 2 ods. 4 Trestného poriadku) sa týka osoby obvineného v aktuálne vedenom trestnom konaní a nie je porušená, ak sa o účasti tohto obvineného na žalovanej trestnej činnosti zmieňuje výrok alebo odôvodnenie skoršieho rozhodnutia súdu, ktorým bola odsúdená iná osoba;* rovnako len voči odsúdenej osobe (alebo v inej modalite rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku) je založená prekážka právoplatne rozhodnutej veci - v následne vedenom trestnom konaní teda môže byť stíhaná iná (ďalšia) osoba zo spáchania toho istého činu. II. Súd schvaľuje dohodu o vine ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obž. R. L. a spol. je premisa odvolacieho senátu 4T, že sudcovia, ktorí sa podieľali na rozsudku (rozsudkoch), ktorými bola schválená dohoda o vine a treste za skutky, ktoré sú aj predmetom následne podanej obžaloby, ... “ alternatíve skoršieho konania. V tejto situácii bolo konštatované, že nepôjde o prejudikovanie viny, ak súd v odsudzujúcom rozsudku, ktorý sa týka ďalších spolupáchateľov, uvedie vecnú súvislosť konania vylúčeného spolupáchateľa (doteraz neodsúdeného) s konaním ostatných spolupáchateľov. .
Právna veta: Konaním okresného súdu vykonaným podľa doterajších predpisov v zmysle § 564 ods. 3 Tr. por. je len konanie okresného súdu ako súdu prvého stupňa od podania obžaloby do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, ak bola obžaloba podaná pred 1. januárom 2006. Konaním o riadnom opravnom prostriedku proti takému rozhodnutiu v zmysle citovaného ustanovenia je konanie o odvolaní proti rozsudku okresného súdu a konanie o sťažnosti proti uzneseniu okresného súdu vo fáze konania ako je charakterizované vyššie, t.j. v konaní pred súdom do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Vykonávacie konani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 437 ods. 2 Tr. zák. zamietol sťažnosť ods. R.V. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody uloženého mu rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou, sp. zn. 1 T 10/05 v spojení s uznesením Krajského súdu v Prešove, sp .
Právna veta: Ustanovenie § 9b ods. 1 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zavedené novelou č. 296/1993 Z. z., má hmotnoprávny charakter. Pri jeho aplikácii sa treba riadiť pravidlom zákazu retroaktivity, všeobecne vyjadreným v § 16 ods. 1 Trestného zákona. Preto u odsúdeného, ktorému bol uložený výnimočný trest v zmysle § 29 Trestného zákona pred účinnosťou zákona č. 296/1993 Z. z., t. j. pred 17. decembrom 1993, možno postupom upraveným v § 324 Trestného poriadku zmeniť spôsob jeho výkonu.

Úryvok z textu:
... . o preradení odsúdeného do inej nápravnovýchovnej skupiny) je rozhodovaním o treste. Znamená dodatočnú zmenu pôvodného výroku odsudzujúceho rozsudku, ktorým bolo právoplatne rozhodnuté aj o zaradení páchateľa do určitej nápravnovýchovnej skupiny z hľadiska kritérií uvedených v § ... čin, pred zmenou uvedeného zákona o výkone trestu odňatia slobody. Toto stanovisko konečne je v súlade i s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4 Tz 6/2000. Podľa názoru Krajského súdu v Bratislave preradenie .
Kľúčové slová: uznanie viny obžalovaného, zavinenie poškodeného, rozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste

Zbierka NS 3/2019
R 26/2019
Právna veta: Sama skutočnosť, že rozsudkom trestného súdu bola schválená dohoda prokurátora a obvineného o vine a treste, bez ďalšieho neznamená, že škoda bola spôsobená výlučným zavinenímobvineného a civilný súd v spore o náhradu škody nezbavuje povinnosti zaoberať sa otázkou, či, do akej miery a v akom rozsahu sa na vzniknutej škode podieľalo aj konanie poškodeného (§ 441 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
... trovách odvolacieho konania. 7. Žalovaný 1/ sa vyjadril k obom dovolaniam žalobcu. K dovolaniu smerujúcemu proti rozsudku odvolacieho súdu uviedol, že nesúhlasí s dovolacou argumentáciou žalobcu. V danom prípade za rozhodujúci moment nemožno považovať ... umožňujúce prijať záver o ustálení zdravotného stavu poškodeného. Dovolací súd preto poukazuje na tú časť odôvodnenia napadnutého rozsudku, v ktorej odvolací súd uviedol, že „ustálenie zdravotného stavu ohľadne bolesti bolo až po skončení hospitalizácie .
Právna veta: V prípade, ak účastník svoj opravný prostriedok proti rozhodnutiu krajského súdu podal síce oneskorene, avšak spravujúc sa nesprávnym poučením správneho súdu o príslušnej lehote, je namieste, aby najvyšší súd túto skutočnosť citlivo posúdil a vyložil v prospech účastníka konania. Opačný výklad správneho súdu by znamenal zamedzenie prístupu k spravodlivosti a porušenie práva na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
... rozhodnutím Daňového úradu Bratislava zo dňa 24.06.2014 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že z napadnutého rozhodnutia, prvostupňového rozhodnutia, z administratívneho a súdneho spisu zistil, že žalovaný ... Na základe vyššie uvedených skutočností mal žalobca za to, že sú dané dôvody na to, aby najvyšší súd rozsudkom kasačnú sťažnosť žalovaného ako nedôvodnú zamietol, pričom si súčasne uplatnil náhradu trov konania. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.