Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85625

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27563 dokumentov
288786 dokumentov
6610 dokumentov
1224 dokumentov
519 dokumentov
1481 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndc 10 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne M. K. , bývajúcej v P., proti žalovan ému P. , s.r.o. , so sídlom v B. , zastúpen ému Advokátskou kanceláriou JUDr. A. C. , s.r.o., so sídlom v B. , za účasti Z. , so sídlom v P., ako vedľajšieho účastníka konania na strane žalobkyne , o zrušenie rozhodcovského rozsudku , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 51 C 107 /201 1, takto r o z h o d o
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 518 ods. 4 Tr. por. proti rozsudku o uznaní cudzieho rozhodnutia je prípustné odvolanie, ktoré môže podať odsúdený, prokurátor alebo minister spravodlivosti. Odvolací súd na neverejnom zasadnutí odvolanie zamietne, ak zistí, že nie je dôvodné. Ak odvolanie nezamietne, zruší napadnuté rozhodnutie a po doplnení konania, ak je potrebné, sám rozhodne rozsudkom, či sa cudzie rozhodnutie uznáva alebo neuznáva. Najvyšší súd Slovenskej republiky s poukazom na odvolacie námietky odsúdenej M. A. považuje za potrebné uviesť, že dôvody odmietnutia uznania a výkonu cudzieho rozhodnutia sú tax ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Urto/9/2019 Identifikačné číslo spisu: 7018200685 Dátum vydania rozhodnutia: 27.08.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Hatala Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7018200685.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Juraja Klimenta a JU
Kľúčové slová: rozsudok cudzozemského súduúčinky uznaného cudzieho rozhodnutia
R 22/2000
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Rozsudkom cudzozemského súdu v zmysle § 384a Trestného poriadku a čl. 1 písm. b/ Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb, dojednaného 21. marca 1983 v Štrasburgu (uverejneného v Zbierke zákonov SR pod č. 553/1992 Zb.) sa rozumejú aj také rozhodnutia súdu, ktoré na rozsudok, ktorým bol uložený trest odňatia slobody nadväzujú, ak ukladajú odsúdenému povinnosť uložený trest odňatia slobody alebo jeho časť vykonať, napr. rozhodnutie podľa § 64 ods. 1 veta za bodkočiarkou Trestného zákona, že podmienečne prepustený odsúdený zvyšok trestu vykoná.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným rozsudkom na návrh Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na uznanie rozhodnutia súdu z Českej republiky, po vypočutí generálneho prokurátora Slovenskej republiky podlá § 384a Trestného poriadku uznal na území Slovenskej republiky právoplatné uznesenie Okresného súdu O. v Českej republike zo dňa 22. januára 1993, sp. zn. Pp 69/90, v spojení s uznesením Krajského súdu v O. zo dňa 30. augusta 1993, sp. zn. 5 To 293/93, ktorým bolo podlá § 64 ods
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Zákon č. 549/2011 Z. z. síce berie do úvahy prípady, pri ktorých dochádza k uloženiu sankcie, ale len tie ak ide o sankciu, ktorá nie je zlučiteľná s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo jej trvanie (dĺžka) nie je zlučiteľné s právnym poriadkom Slovenskej republiky, avšak nerieši prípady, kedy dĺžka trvania a druh trestu odňatia slobody uloženého cudzím rozhodnutím sú zlučiteľné s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V takom prípade, keďže nemožno postupovať podľa zákona č. 549/2011 Z. z., je teda potrebné rozhodnúť podľa § 517 ods. 2 Trestného poriadku (viď § 29 zákona č. 549/2011 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Urto/8/2017 Identifikačné číslo spisu: 7017200233 Dátum vydania rozhodnutia: 13.12.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7017200233.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 166 O.s.p., ktoré pri rozhodovaní aplikovali súdy, upravuje podmienky nápravy pochybenia súdu, ku ktorému došlo tým, že súd nerozhodol o celej prejednávanej veci alebo o trovách konania alebo o predbežnej vykonateľnosti. Výsledok úvahy súdu, či rozsudok podľa návrhu účastníka doplní alebo nedoplní, nemá v sporovom konaní povahu rozhodovania o právnom spore účastníkov konania (o veci samej), predmetom ktorého je žalobou uplatnený nárok. Súd, ktorý rozhoduje o takomto návrhu účastníka, posudzuje len to, či svojím rozsudkom vyčerpal predmet konania, prípadne či jeho rozhodnuti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D.., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. S., advokátom so sídlom v S., proti žalovanej U., so sídlom v K., IČO: X., o náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 18 C 881/94, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 30. januára 2007 sp. zn. 5 Co 474/2006, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalovanej nepriznáva náhrad
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Z článku II bodu 4 zákona č. 247/1994 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal Trestný poriadok a ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 1994 vyplýva, že v Slovenskej republike možno vykonať rozsudok súdu, ktorý mal sídlo na území Českej republiky, pokiaľ bol právoplatný a vykonateľný do 31. decembra 1992, bez potreby rozhodovania o uznaní takého odsudzujúceho rozhodnutia. Vykonanie rozsudku je najvyššou formou jeho uznania, pričom v uvedenom prípade tento dôsledok vyplýva priamo zo zákona (článok II bod 4 zákona č. 247/1994 Z. z.), preto má rovnaké dôsledky ako uznanie takého rozsudku v osobitnom konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti odsúdenému P. K. na základe odvolania odsúdeného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 27. júla 1999, sp. zn. 3 Nt 153/99, podlá § 258 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku zrušil napadnutý rozsudok. Z odôvodnenia: Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 27. júla 1999, sp. zn. 3 Nt 153/99, podlá § 384d Trestného poriadku rozhodol, že odsúdený P. K. trest odňatia slobody, ktorý mu bol uložený vo výmere dvadsaťdva rokov za tr
R 38/1997
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Na základě Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí v trestních věcech (ě. 113/1992 Sb.) lze postupem podle § 384a a násl. tr. ř. převzít i výkon trestu odnětí svobody, který byl původním rozhodnutím cizozemského soudu uložen jako trest náhradní za trest peněžitý, jestliže bylo pravomocným rozhodnutím cizozemského soudu rozhodnuto o jeho výkonu.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky uznal na území České republiky rozsudek Obvodního soudu ve Freistadtu ze dne 18. 10. 1993 sp. zn. U 67/93, ve spojení s usneseními téhož soudu ze dne 2. 5. 1995 sp. zn. U 67/93 a ze dne 25. 8. 1995 sp. zn. U 67/93 a s usnesením Zemského soudu v Linci ze dne 8. 11. 1995 sp. zn. 31 B1 164/95. Z odůvodnění: Rozsudkem Obvodního soudu ve Freistadtu ze dne 18. 10. 1993 sp. zn. U 67/93 byla D. G. uznána vinnou přest
Kľúčové slová: právoplatný rozsudok cudzozemského súducudzozemský súdpodmienky uznania
R 25/2001
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V zmysle § 384a Trestného poriadku nemožno uznať na území Slovenskej republiky taký právoplatný rozsudok cudzozemského súdu, ktorého výrok o treste bol zrušený ďalším rozsudkom cudzozemského súdu, pre ktorý nebol podaný návrh na jeho uznanie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky zamietol návrh Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle § 384a Trestného poriadku na uznanie rozsudku Okresného súdu v T. z 29. septembra 1999, sp. zn. 2 T 265/99, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Českých Budějoviciach, pobočka Tábor, z 26. januára 2000, sp. zn. 14 To 394/99, na území Slovenskej republiky. Z odôvodnenia: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 30. júna 2000 podalo na Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh na
R 54/1999
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Převzetí odsouzeného k výkonu trestu odnětí svobody do České republiky na základě Úmluvy o předávání odsouzených osob (uveřejněné pod ě. 553/1992 Sb.) je možné i v případě, kdy jde o výkon úhrnného nebo souhrnného trestu uloženého za více skutků, z nichž jeden není trestným činem podle právního řádu České republiky a není tak u něho splněna podmínka vyplývající z ustanovení cl. 3 odst. 1 písni, e) této Úmluvy. Nejvyšší soud uzná postupem podle § 384a tr. ř. v takové věci rozsudek cizozemského soudu na území České republiky v té části, kterou bylo rozhodnuto o trestných činech, jež splňují po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud uznal na území České republiky trestní příkaz Okresního soudu v Prešově ze dne 17. 2. 1998 sp. zn. 4T 53/98 v části, ve kterém jím byl obviněný uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písni, b), odst. 2 trestního zákona Slovenské republiky a byl mu za tento trestný čin uložen úhrnný trest odnětí svobody. Dále zamítl návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na uznání rozhodnutí cizozemského soudu, a to uvedeného trestního příkazu v části, v níž byl obviněný
R 56/1999
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Nestanoví-li příslušná mezinárodní smlouva, a to narozdíl od cl. 3 odst. 1 písm. d) Úmluvy o předávání odsouzených osob (uveřejněna pod č. 553/1992 Sb.), souhlas odsouzeného jako právní podmínku pro jeho předání k výkonu trestu na území státu, jehož je státním občanem, pak nezjištění stanoviska odsouzeného k možnosti předání nebrání uznání rozhodnutí cizozemského soudu postupem podle § 384a tr. ř.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky uznal na území České republiky rozsudek Místního soudu v Tetově (Republika Makedonie) ze dne 27. 11. 1996 č. 393/96 ve spojení s rozsudkem Odvolacího soudu ve Skopje (Republika Makedonie) ze dne 12. 2. 1997 č. 77/97. Z odůvodnění: Rozsudkem Místního soudu v Tetově ze dne 27. 11. 1996 č. 393/96 byl D. V. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 37 odst. 1 trestního zákona Republiky Makedonie a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání dvanácti let s tím, že do
MENU