Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85625

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27563 dokumentov
288786 dokumentov
6610 dokumentov
1224 dokumentov
519 dokumentov
1481 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V prípade, ak účastník svoj opravný prostriedok proti rozhodnutiu krajského súdu podal síce oneskorene, avšak spravujúc sa nesprávnym poučením správneho súdu o príslušnej lehote, je namieste, aby najvyšší súd túto skutočnosť citlivo posúdil a vyložil v prospech účastníka konania. Opačný výklad správneho súdu by znamenal zamedzenie prístupu k spravodlivosti a porušenie práva na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) podľa ust. § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 22.09.2014 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Daňového úradu Bratislava zo dňa 24.06.2014 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že z napadnutého rozhodnutia, prvostupňového rozhodnutia, z administratívneho a súdneho spisu zistil, že ža
Kľúčové slová: uznať nárok žalobcuúčastník konaniarozsudok pre uznanie
R 10/2000
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak účastník počas konania uznal pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ podľa § 153a ods. 1 OSP, nemôže už toto uznanie neskôr účinne odvolať.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1 034 623 Sk a trovy konania 76 779 Sk a právnemu zástupcovi žalobcu trovy konania vo výške 13 640 Sk. Vo zvyšku súd konanie zastavil a vrátil žalobcovi preplatok na súdnom poplatku vo výške 10 277 Sk. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca sa domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal žalovaného k povinnosti zaplatiť žalobcovi 2 176 483,70 z dôvodu neuhradenia ceny za vykonané práce na základe zmluv
Merito veci Výrok rozsudku
Kľúčové slová: rozhodnúť o celom predmete konaniaopravné uzneseniedoplnenie rozsudku
R 35/2010
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak súd prvého stupňa výrokom rozsudku, vyhlásenom na pojednávaní, nerozhodol o celom predmete konania, o ostávajúcej časti môže rozhodnúť len dopĺňacím rozsudkom podľa § 166 O. s. p., pre ktorý platia obdobne ustanovenia o rozsudku, teda okrem iného na jeho vyhlásenie bolo potrebné nariadiť pojednávanie. Nemôže o tom rozhodnúť opravným uznesením.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Žiline rozsudkom zo 6. septembra 2004, č. k. 22 Cb 614/98-579, v spojení s opravným uznesením uložil žalovanému v 3. rade povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 6 000 000,- Sk s tým, že plnením žalovaného v 2. rade alebo žalovaného v 3. rade podľa rozsudku Krajského súdu v Žiline z 11. septembra 2001, č. k. 22 Cb 614/98-452, zaniká v rozsahu poskytnutého plnenia povinnosť žalovaného v 1. rade. Krajský súd v Žiline svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v novom konaní vo veci, po zrušen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Občiansky súdny poriadok vo svojom ustanovení § 152 ods. 2 O.s.p. umožňuje súdu v osobitných prípadoch rozhodnúť tzv. medzitýmnym rozsudkom. Medzitýmnym rozsudkom sa rozhoduje o tom, či je základ nároku daný, dôvodný resp. opodstatnený. Základom predmetu konania bude posúdenie všetkých otázok, ktoré vyplývajú z uplatneného nároku (porušenie právnej povinnosti, vznik škody, kauzálny nexus, vznesená námietka premlčania, otázka zániku nároku, spoluzavinenie poškodeného a pod.) s výnimkou okolností, ktoré sa týkajú len výšky nároku. Následne po právoplatnosti medzitýmneho rozsudku súd konečným roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2MCdo/11/2014 Identifikačné číslo spisu: 1109239690 Dátum vydania rozhodnutia: 30.06.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Kolcun Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:1109239690.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. Vladimíra Pavlova, bývajúceho v Košiciach, Mlynárska
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ust. § 153a O. s. p. upravuje predpoklady vydania tzv. rozsudku pre uznanie. Uznaním nároku sa rozumie procesný úkon žalovaného, z ktorého obsahu jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva, že žalovaný uznáva nárok, ktorý bol uplatnený v žalobe a v akom rozsahu, teda či uznáva nárok celkom, sčasti alebo len do základu. Pokiaľ žalovaný uzná nárok žalobcu len do určitej výšky alebo čo do základu, súd vydá čiastočný rozsudok na základe uznania nároku, resp. čiastočný medzitýmny rozsudok. Rozhodnutie rozsudkom pre uznanie časti nároku predpokladá aj návrh žalobcu. Uznanie nároku voči súdu je mož ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obo/54/2012 Identifikačné číslo spisu: 1003897952 Dátum vydania rozhodnutia: 27.02.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1003897952.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: B. S., B. L. XXX/XX, XXX XX Partizánske proti žalovanému: 1. dôcho
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 153a ods. 1 O.s.p., ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ, alebo, ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku. Ako je zrejmé z citovaného ustanovenia, uznanie nároku je procesným úkonom žalovaného, z obsahu ktorého jednoznačne vyplýva, že uznáva nárok, uplatnený v žalobe. Ak dôjde k uznaniu nároku a rozsudok pre uznanie je prípustný, je súd povinný rozhodnúť podľa uznávacieho prejavu žalovaného, bez toho, aby vyhodnocoval predložené dôkazy. V danom prípade súd prvého stupňa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Obo/38/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., s.r.o. Prešov, T., proti žalovanému: JUDr. J. J., Bardejov, T., správca konkurznej podstaty úpadcu M. spol. s r.o., Poprad,., o určenie pravosti pohľadávky, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 5 Cbi 9/2003-130 zo dňa 19. j
Kľúčové slová: uznanie nárokurozsudok pre uznanie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozsudok na základe uznania nároku prichádza do úvahy v prípade, ak kedykoľvek počas konania žalovaný pred súdom uzná nárok uplatnený žalobou, prípadne jeho základ. Uznanie nároku je tak procesným úkonom žalovaného (prejavom dispozičnej zásady), čo v praxi znamená, že uznanie nároku je účinné, jedine ak sa urobí vo vzťahu k súdu. Ak k uznaniu nároku príde na pojednávaní, uvedie sa táto skutočnosť v zápisnici a rovnako ako pri súdnom zmieri sa vyžaduje, aby prítomní účastníci zápisnicu podpísali. V prípade uznania nároku žalovaným súd neskúma hmotnoprávne predpoklady takéhoto uznania, pretože i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 76 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne J. R. , bývajúce j v T. , zastúpen ej JUDr. Jozefom Herbulákom , advokátom v Trenčíne , Brnianska 1K , proti žalovan ej J. K. , bývajúcej P., zastúpenej JUDr. Ing. Vierou Kolačanskou, advokátkou v Trenčíne , Nám. sv. Anny 7269/20A , o zaplatenie 9 958 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 11 C 19 /20 10, o dovolaní žal obkyne proti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Výrokom medzitýmneho rozsudku (§ 152 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) súd určuje, že základ žalobou uplatneného nároku je daný; v prípade opačného záveru súd žalobu zamietne. V konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemožno rozhodnúť medzitýmnym rozsudkom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v S.S. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. L. , so sídlom v N. , proti žalovanej JUDr. H. , bývajúcej v S.S. , o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 16 C 109/2007, v konaní o dovolaní ža lobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 23. októbra 2012 sp. zn. 25 Co 65/2012, takto r o z h o
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Verejné vyhlásenie rozsudku súvisí s povinnosťou všeobecného súdu upovedomiť o tom účastníkov konania (v danom prípade dodržaním postupu podľa § 156 ods. 3 O.s.p.). Účastník konania má právo byť prítomný na vyhlásení rozsudku súdu a len on sám môže rozhodnúť, či sa tohto zasadnutia zúčastní alebo nezúčastní. Jeho rozhodnutie nemôže ovplyvniť postup súdu pri realizácii konania v intenciách článku 142 ods. 3 ústavy. Iný postup súdu znamená porušenie ústavnosti v konaní pred ním, ktoré spočíva v porušení základného práva účastníka konania zakotveného v článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. V. , zastúpeného JUDr. A. Š., advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v B. , proti žalovanej S. M. , bývajúcej v B. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. Z. M. , advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v B. , o splnenie povinnosti zaplatiť 2 348,74 eur s príslušenstvom , ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. 8 C 82/2003, o dovolaní žalovanej pr
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V posudzovanej trestnej veci došlo aj k porušeniu ustanovenia § 172 ods. 1 veta druhá Tr. por., podľa ktorého vyhotovenie rozsudku musí byť v zhode s obsahom rozsudku tak, ako bol vyhlásený. V zmysle citovaného, ak súd raz vyhlásil rozsudok s určitým, hoci aj nesprávnym obsahom, je ním viazaný, a preto ho v identickom znení musí uviesť aj do jeho vyhotoveného písomného znenia (prvopisu ako aj rovnopisu, resp. odpisu). Prvostupňový súd v predmetnej veci pochybil, keď rozsudok nevyhotovil v zhode s jeho vyhláseným znením, na čo aj sám poukázal vo svojom odôvodnení na strane č. 22. Totiž prvostup ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6To/5/2017 Identifikačné číslo spisu: 9516100177 Dátum vydania rozhodnutia: 20.02.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:9516100177.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriel
MENU