Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
982037
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60538
USSR: 33712
NSČR: 115350
NSSČR: 61884
USČR: 75058
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413908
Krajské súdy (ČR): 37852
Posledná aktualizácia
19.03.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 40704 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 447281 krát v 40704 dokumentochZbierka NS 1-2/1997
R 6/1997
Uznesenie
Právna veta: V konaní o povolení obnovy nie je možné preskúmavať vecnú správnosť rozsudku vydaného v základnom konaní. Toto konanie sa v zmysle ustanovenia § 278 ods. 1 Tr. por. obmedzuje predovšetkým na riešenie otázky, či návrh na povolenie obnovy konania obsahuje skutočnosti alebo dôkazy, ktoré sú pre súd nové, skôr neznáme. Za nové skutočnosti alebo dôkazy v zmysle ustanovenia § 278 ods. 1 Tr. por. nemožno považovať skutočnosti alebo dôkazy, ktoré sú zistiteľné z obsahu spisov a to aj vtedy, keď sa súd s nimi v rozhodnutí nevysporiadal alebo ich dokonca prehliadol, resp. sa mýlil pri hodnotení vykonan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Zbierka NS 2-3/1998
R 30/1998
Uznesenie
Právna veta: Ak sa viedlo spoločné konanie proti viacerým spolupáchateľom a neskôr došlo k vylúčeniu jedného alebo viacerých spolupáchateľov na samostatné konanie (§ 23 ods. 1 Tr. por.), nepôjde o prejudikovanie viny, ak súd v odsudzujúcom rozsudku, ktorý sa týka ďalších (nevylúčených) spolupáchateľov, v znení skutkovej vety uvedie vecnú súvislosť konania vylúčeného spolupáchateľa (doteraz neodsúdeného), s konaním ostatných spolupáchateľov. Uvedená okolnosť nezakladá dôvod na vylúčenie sudcov, ktorí majú prerokovať vec proti vylúčenému spolupáchateľovi v zmysle § 30 ods. 1 Tr. por.

Úryvok z textu:
Zbierka NS 1-2/1995
R 3/1995
Uznesenie
Právna veta: I. Vrátenie veci do štádia prípravného konania v zmysle § 188 ods. 1 písm. e/ Tr. por. v znení novely č. 247/1994 Z. z. prichádza do úvahy iba vtedy, ak je to potrebné na odstránenie závažných chýb prípravného konania alebo na objasnenie závažných skutočností pre rozhodnutie. Medzi takéto skutočnosti patria osobitne tie, ktoré majú objasniť samotnú opodstatnenosť postavenia obvineného pred súd. II. Subjektom trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 255 ods. 1 Tr. zák. môžu byť len fyzické osoby, ktoré sú podľa zákona alebo podľa zmluvy povinné vybavovať zále ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na investície je v trhovej ekonomike len otázkou organizačného charakteru. Čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu podlieha inému (v tomto rozsudku už uvedenému) režimu než režimu plánovania. Navyše tvrdenie obvodného prokurátora, že obvinený zatajil uzavretie zmluvy o dielo nezodpovedá skutočnosti. V .
Súvisiace predpisy:
586/1992
Merito Doprava
Zbierka NS 1-2/1995
R 6/1995
Uznesenie
Právna veta: I. Otázka, ktorý účastník cestnej premávky dopravnú nehodu zavinil, resp. mal prednosť v jazde na križovatke ciest neoznačených dopravnými značkami, je otázkou právnou, ktorú neprislúcha riešiť znalcovi. II. Ustanovenie § 20 ods. 2 vyhl. č. 99/1989 Zb. o pravidlách cestnej premávky o prednosti vjazde na križovatke ciest neoznačených dopravnými značkami platí aj pre križovatku miestnej komunikácie s inou cestou bez ohľadu na jej druh.

Úryvok z textu:
... zo 6. októbra 1993, sp. zn. 7 To 190/93, podľa § 256 Tr. por. odvolanie okresného prokurátora proti oslobodzujúcemu rozsudku Okresného súdu v Nových Zámkoch zamietol. Najvyšší súd podľa § 268 ods. 1 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona podanú ... § 226 písm. b) Tr. por. oslobodil. Rovnako správne postupoval aj Krajský súd v Bratislave, keď odvolanie okresného prokurátora proti rozsudku okresného súdu ako nedôvodné podľa § 256 Tr. por. zamietol.
Súvisiace predpisy:
135/1961
Zbierka NS 1-2/1995
R 9/1995
Rozsudok
Právna veta: Konanie branca, ktorý až po uplynutí 30-dňovej lehoty uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe urobí vyhlásenie o odopretí výkonu vojenskej základnej služby z dôvodov náboženského presvedčenia a do výkonu vojenskej základnej služby v stanovenej lehote nenastúpi, zakladá znaky trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
... uvedené Najvyšší súd SR vyslovil, že napadnutým uznesením a predchádzajúcim konaním bol porušený zákon v ustanoveniach uvedených vo výroku tohto rozsudku. Zároveň Najvyšší súd SR zrušil tak uznesenie vyššieho vojenského súdu, ako aj Vojenského obvodového súdu v Prešove a tomuto súdu .
Súvisiace predpisy:
92/1949
Zbierka NS 1-2/1995
R 2/1995
Rozsudok
Právna veta: Pokiaľ došlo podľa § 60 ods. 1 Tr. zák. k vydaniu rozhodnutia o premene podmienečného trestu odňatia slobody na trest nepodmienečný na základe odsúdenia obvineného za trestné činy, ktoré podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii boli zo zákona zrušené ku dňu, keď boli vydané, bolo by v rozpore s účelom zákona o súdnej rehabilitácii, vyjadreným v § 1 citovaného zákona, ponechanie rozhodnutia o premene podmienečného trestu v platnosti.

Úryvok z textu:
... pôvodne odložený trest odňatia slobody) došlo výlučne na podklade zistenia, že obvinený M. M. v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia z rozsudku bývalého Mestského súdu v Košiciach z 28. decembra 1973, sp.zn. 7 T 173/73, spáchal dva úmyselné trestné činy ... záveru bývalý mestský súd, ako aj krajský súd v napadnutom uznesení, dospeli na základe zistenia, že obvinený M. M. bol rozsudkom Okresného súdu v Trebišove z 29. januára 1976, sp.zn. 4 T 27/76, v spojení s uznesením Krajského súdu .
Súvisiace predpisy:
119/1990
Zbierka NS 1-2/1995
R 12/1995
Rozsudok
Právna veta: I. Švagrovstvo, t. j. pomer medzi jedným manželom a príbuznými druhého manžela, možno považovať za obdobný pomer ako rodinný v zmysle § 100 ods. 2 Tr. por. Poškodený v švagrovskom pomere k obvinenému má právo odoprieť vypovedať ako svedok za predpokladu, že by svojou výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania obvineného, resp. by mu priťažil alebo ho usvedčil, čo by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Pokiaľ sú uvedené podmienky splnené, vyžaduje sa k trestnému stíhaniu obvineného súhlas poškodeného v zmysle § 163a ods. 1 Tr. por. II. Uvedené oprávnenia možno uplatniť len vtedy, ak t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Podľa § 257 písm. b) Tr. zák. odvolací súd napadnutý rozsudok zruší a trestné stíhanie zastaví, ak zistí, že je tu niektorá z okolností, ktorá by odôvodňovala zastavenie trestného stíhania súdom ... , že manželstvo I.G., nar. 22. marca 1954 a J.G., rod. M. (sestry obvineného) bolo rozvedené 9. marca 1992. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 13. marca 1992. Vyhľadávací orgán PZ SR v Topoľčanoch uznesením z 11. septembra 1992, číslo PZ 426 .
Zbierka NS 3-4/1993
R 29/1993
Rozsudok
Právna veta: Ak muž označený za otca maloletého dieťaťa zomrel, ustanovený opatrovník pre konanie o určenie otcovstva podľa § 55 Zák. o rod., nemôže urobiť vyhlásenie podľa § 52 Zák. o rod.

Úryvok z textu:
... . Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky vyslovil, že týmto rozsudkom bol porušený zákon a tento rozsudok zrušil. Z odôvodnenia: Podľa ustanovenia § 6 a § 120 ods. 1 O.s.p. súd dbá ... matky dieťaťa, že sa priznával k otcovstvu narodiť sa majúceho dieťaťa. Okresný súd v Žiline vyhovel návrhu kolízneho opatrovníka a rozsudkom z 18.júla 1990, č.k. 9 C 547/90-12 určil, že nebohý B.P. je otcom maloletého. Najvyšší .
Zbierka NS 1/1994
R 9/1994
Uznesenie
Právna veta: Ak si adresát vyhradil odnášanie zásielok z pošty a táto vydala zásielku odnášačovi, ktorého určil adresát (§ 49 ods. 3, 4 vyhl. č. 78/1989 Zb.), zásielka je doručená dňom prijatia zásielky odnášačom. Doručenka vrátená súdu osvedčuje súdu vykonanie doručenia a čas doručenia, kým nie je preukázaný opak.

Úryvok z textu:
... účastníkovi právnickej osobe na jej adresu a nie na adresu pracovníka oprávneného za ňu konať. Ak bol rozsudok súdu právnickej osobe doručený tak, že ho prevzal pracovník oddelenia oprávneného na prijímanie písomnosti, zodpovedá takýto spôsob ... vytýkal odvolaciemu súdu, že sa nezaoberal meritom veci a odvolanie zamietol z čisto formálnych dôvodov. Možné oneskorené doručenie rozsudku súdu prvého stupňa odôvodňoval tým, že odporca dvakrát „prechádzal transformáciou“ a nikto zo zamestnancov, čo je podľa neho .
Súvisiace predpisy:
403/1990
Zbierka NS 6/1995
R 77/1995
Rozsudok
Právna veta: Projekt ozdravenia schválený schôdzou veriteľov, podľa ktorého veritelia odstupujú od penalizácie, majetkových sankcií, zmluvných pokút a úroku z omeškania za uplynulé roky a po dobu trvania projektu, nie je dohodu medzi veriteľmi a dlžníkom o nevymáhaní dlhu.

Úryvok z textu:
... Jej vyriešenie po právnej stránke má zásadný význam, a preto odvolací súd vyslovil, že dovolanie pripúšťa. Proti rozsudku odvolacieho súdu podal žalovaný podľa § 238 ods. 2 písm. a) O.s.p. dovolanie. Poukazoval, ... ^ Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.), na odvolanie žalovaného rozsudkom z 5. 5. 1994, č.k. 4 Obo 87/94-48 napadnuté rozhodnutie potvrdil a pripustil ... Bystrici rozsudkom z 26. 11. 1993, č.k. 33 Cb 1483/92-28, uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.