Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
958228
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54681
USSR: 33177
NSČR: 113234
NSSČR: 61104
USČR: 74288
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412387
Krajské súdy (ČR): 37010
Posledná aktualizácia
20.01.2019 21:12

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 38203 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 440137 krát v 38203 dokumentochPrávna veta: V zmysle § 89 ods. 2 zákona ak sa poškodenému vypláca invalidný dôchodok, zníži sa suma úrazovej renty určená podľa § 89 ods.1 zákona o sumu tohto dôchodku. Úrazová renta sa vypláca v sume zníženej podľa prvej vety aj vtedy, ak zanikol nárok na výplatu dôchodkovej dávky. Ak bol invalidný dôchodok priznaný po priznaní úrazovej renty na zníženie úrazovej renty podľa § 89 ods. 2 zákona je rozhodujúca suma dôchodku, na ktorú má nárok ku dňu jeho priznania (§ 89 ods. 3 zákona). Z uvedených ustanovení vyplýva, že na účely zníženia úrazovej renty nie je rozhodujúce, z dôvodu akého zdravotného postihn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 89 ods. 2 a 3 zákona nepresahuje nulovú hodnotu, a preto navrhovateľovi zanikol nárok na výplatu úrazovej renty. Rozsudok krajského súdu napadol navrhovateľ včas podaným odvolaním. Namietol, že súd vec nesprávne právne posúdil. Aj keď je poberateľom invalidného ... od 22. septembra 2008 nemá nárok na výplatu úrazovej renty z dôvodu, že jej suma nepresiahla nulu. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že krajský súd mal za preukázané, že navrhovateľovi bola rozhodnutím odporkyne z 30. novembra 2005 od 7. marca ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Prikázaním pohľadávky z účtu v banke vzniká oprávnenému k peňažným prostriedkom na účte povinného tzv. úkojné právo až do výšky vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva. Z titulu tzv. úkojného práva peňažný ústav zodpovedá oprávnenému za to, že pri realizácii výkonu rozhodnutia dodržal povinnosti, ktoré mu ukladajú ustanovenia § 95 ods.1, § 96 ods.3, 97, 98 a 99 Exekučného poriadku. Jednou z možných porušení povinností banky môže byť aj nerešpektovanie blokácie účtu povinného vo výške pohľadávky a jej príslušenstva. Najvyšší súd Slovenskej republiky poukázal na tú skutočnosť, že exekúcia prik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... plnú náhradu trov konania titulom trov právneho zastúpenia. Krajský súd v Žiline na odvolanie odporcu rozsudkom z 8. októbra 2008 sp.zn. 6 Co 139/2008 rozsudok okresného súdu v napadnutom výroku, ktorým bola odporcovi uložená povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 22.286 ... Sk, krajský súd mu ju preto priznal len v rozsahu 2.544,- Sk. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal v zákonnej lehote dovolanie navrhovateľ, ktorý navrhol rozsudok Krajského súdu v Žiline zo dňa 8. októbra 2008, č.k. 6Co 139/2008 ...
Súvisiace predpisy:
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Právna veta: Podľa § 83 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. návrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom možno podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní. Z uvedenej právnej úpravy teda vyplýva, že rozhodnutie obce o priestupku a o uložení sankcie zaň treba považovať za individuálny správny akt vydaný v správnom konaní, ktorým sa zasiahlo do práv a oprávnených záujmov fyzickej alebo právnickej osoby, ktorý je preskúmateľný súdom v správnom súdnictve podľa ustanovení piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, a to vzhľadom na právnu úpravu v zákone o priestupkoch v spojení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hlavy piatej časti OSP, podľa ktorej súd preskúmava už právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy) má byť zachovaný jednotný postup (porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k 2Sžo/185/2010 zo dňa 11. mája 2011). Ak by obce v konaní o ...
Súvisiace predpisy:
372/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
Právna veta: Napriek tomu považuje Najvyšší súd Slovenskej republiky za potrebné, vzhľadom na zásadu ekonomiky konania, poukázať na tú skutočnosť, že zmluvou o predaji podniku v zmysle § 476 ods. 1 Obchodného zákonníka sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam a iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu. Účastníkmi tejto zmluvy môžu byť ako právnické tak aj fyzické osoby, pričom ustanoveniami § 476 až § 488 sa spravujú záväzkové vzťahy vyplývajúce z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Dovolanie je tiež prípustné proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej (§ 238 ods. 1 O.s.p.). Podľa ... následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Uvedené zákonné ustanovenie § 237 O.s.p. pripúšťa dovolanie proti každému rozhodnutiu (rozsudku alebo uzneseniu) odvolacieho súdu, ak konanie, v ktorom bolo vydané, je postihnuté niektorou zo závažných procesných vád ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Zodpovednosť exekútora za škodu ním spôsobenú alebo jeho zamestnancami v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti podľa Exekučného poriadku je v § 33 ods. 1 upravená ako objektívna zodpovednosť bez ohľadu na jeho zavinenie. Exekútor sa zbaví zodpovednosti ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať. Pod pojmom „vynaloženie všetkého úsilia“ je potrebné rozumieť každú možnú starostlivosť, ktorú by bolo možné za daných podmienok konkrétneho prípadu vyvinúť, aby sa zabránilo vzniku škody. Podľa citovaného ustanovenia predpokladmi zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vznesenú námietku premlčania, premlčaný. Proti tomuto rozsudku krajského súdu v spojení s rozsudkom okresného súdu podal na základe podnetu žalobcu mimoriadne dovolanie generálny prokurátor Slovenskej republiky. Žiadal zrušiť oba rozsudky súdov nižších stupňov a vec vrátiť ... dôvodne vznesenú námietku premlčania žalovaným. Krajský súd v Košiciach na odvolanie žalobcu rozsudkom z 11. februára 2010 sp. zn. 4 Co 107/2008 rozsudok prvostupňového súdu ako vecne správny potvrdil. Žalobcu zaviazal na náhradu trov ...
Súvisiace predpisy:
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Právna veta: Oneskorené odvolanie je procesný úkon, ktorý nie je spôsobilý vyvolať rovnaké právne účinky ako riadne podané odvolanie, preto nezabráni tomu, aby napadnuté rozhodnutie správneho orgánu nadobudlo právoplatnosť. Správny poriadok v § 60 priamo ukladá odvolaciemu orgánu povinnosť preskúmať takéto odvolanie (oneskorené) z toho hľadiska, či neodôvodňuje obnovu konania alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Keďže oneskorené odvolanie nemožno z právneho hľadiska kvalifikovať ako riadne odvolanie, odvolací orgán nemôže takéto podanie vybaviť postupom podľa § 59 Správneho por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemal v odvolacom konaní úspech, náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný (§ 246c ods. 1 O.s.p.). V Bratislave, dňa 23. marca 2010 JUDr. Ivan ...
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Právna veta: Česká republika a Slovenská republika vznikli k 1. januáru 1993 rozdelením spoločného československého štátu, ktorý charakterizoval jednotný systém dôchodkového poistenia, a tak z hľadiska vtedy platného práva bolo právne irelevantné, v ktorej časti československého štátu bol občan zamestnaný, resp. kde mal sídlo jeho zamestnávateľ. Slovenská republiky uzavrela s Českou republikou Zmluvu o sociálnom zabezpečení, ktorá nadobudla platnosť 3. mája 1993, pričom podľa jej čl. 34 ods. 1 bola predbežne vykonateľnou od 1. januára 1993. Z oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z u j e. Navrhovateľovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva. Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom krajský súd podľa § 250q ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej v texte rozsudku len „O.s.p.“) zrušil rozhodnutie odporkyne č. P. z 25 ... orgánmi Slovenskej republiky, bude žiadať kompenzáciu priznaného príplatku od nositeľa poistenia na strane Českej republiky. Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odporkyňa odvolanie, a to z dôvodu nesúhlasu s právnym názorom krajského súdu. Poukázala na ...
Súvisiace predpisy:
274/2007 - Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom
Právna veta: Uvedené ustanovenie zákona neupravuje žiadne právo (a povinnosť) na vrátenie preplatku poistného (al. povinnosť vrátiť poistné). Právo na vrátenie poistného je upravené v § 145 zákona s názvom „vrátenie poistného“ a vymedzuje povinnosť poisťovne vrátiť poistné zaplatené bez právneho dôvodu v stanovenej lehote počítanej od zistenia tejto skutočnosti alebo od doručenia žiadosti. Uvedené ustanovenie zákona nerozlišuje výšku poistného platenú do dňa predloženia dodatočného daňového priznania a po tomto dni. Ustanovenie § 145 zákona o sociálnom poistení neobsahuje ani výpočet prípadov poistného zap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účet právneho zástupcu Mgr. Ľubomíra Kaduru do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku vo výške 382,92 Eur. 4Sžso/17/2011 2 Odôvodnenie Rozsudkom krajského súdu bola zamietnutá žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, ktorým žalovaný zamietol ... otázky vracania poistného zaplateného bez právneho dôvodu. Podľa žalobkyne krajský súd vec nesprávne právne posúdil. Žalovaný žiadal prvostupňový rozsudok ako vecne správny potvrdiť. Poukázal na svoje vyjadrenie zo dňa 14.7.2011, v ktorom zdôvodnil, prečo ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Zadosťučinenie v peniazoch možno považovať za občianskoprávny prostriedok
výnimočného charakteru v tom zmysle, že jeho použitie prichádza do úvahy
len v tých kvalifikovaných prípadoch, keď - objektívne posudzované - došlo k zníženiu
dôstojnosti fyzickej osoby alebo jej vážnosti v spoločnosti v značnej miere. Občiansky
zákonník nestanovuje pre vznik občianskoprávnej sankcie vo forme zadosťučinenia
v peniazoch vedľa objektívnych predpokladov (neoprávnený zásah, vznik nemajetkovej
ujmy na osobnosti fyzickej osoby predstavujúce zníženie jej dôstojnosti alebo vážnosti
v značnej miere) žiadny subjek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Dovolanie je tiež prípustné proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej (§ 238 ods. 1 O.s.p.). Podľa ustanovenia § 241 ... 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Krajský súd v Trenčína na odvolanie oboch účastníkov konania rozsudkom z 10. marca 2009 sp. zn. 17 Co 51/2008 rozsudok okresného súdu vo výroku o povinnosti odporcu zaplatiť nemajetkovú ujmu 400.000,-- Sk zmenil ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Inštitút protestu prokurátora ako mimoriadny opravný prostriedok slúži predovšetkým na odstraňovanie nezákonnosti rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy na odstraňovanie nesúladu medzi ustanoveniami zákona a určitým rozhodnutím. Podaním protestu prokurátora vzniká právny vzťah medzi správnym orgánom a prokurátorom. Základným obsahom tohto vzťahu je právo prokurátora žiadať vybavenie protestu (zrušiť právoplatné rozhodnutie alebo ho nahradiť novým, ktoré bude v súlade so zákonom a ostanými všeobecne záväznými právnymi predpismi) a povinnosť správneho orgánu rozhodnúť o proteste prokurát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pretože bol v konaní úspešný. Proti rozsudku krajského súdu sa odvolali žalovaný a vedľajší účastníci na strane žalovaného. Rozsudok krajského súdu bol žalovanému doručený dňa 15.3.2010. Žalovaný proti tomuto rozsudku podal odvolanie na pošte dňa 31.3. ... ods. 1, písm. a/. Vedľajší účastníci na strane žalovaného podali odvolanie proti uvedenému rozsudku krajského súdu v zákonnej lehote. Žiadali, aby odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu zmenil tak, že žalobu zamietne. Namietali, že súd prvého stupňa ...
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.