Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1000800
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60876
USSR: 33970
NSČR: 116501
NSSČR: 62635
USČR: 75976
EUR-LEX (sk): 11437
EUR-LEX (cz): 11475
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415631
Krajské súdy (ČR): 38862
Posledná aktualizácia
20.05.2019 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 41357 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 450847 krát v 41357 dokumentochPrávna veta: Náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti prislúcha pracovníkovi za podmienok ustanovenia § 195 Zák. práce i v čase jeho nedobrovoľnej nezamestnanosti, hoci sa mu poskytuje hmotné zabezpečenie uchádzača o zamestnanie. Doplnenie: Podľa ustanovenia § 195 ods. 4 Zák. práce patrí náhrada za stratu na zárobku aj takému pracovníkovi, ktorý bez vážnych dôvodov odmietne nastúpiť prácu, ktorá mu bola zabezpečená. Náhrada sa mu však poskytne iba vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom pred vznikom škody a priemerným zárobkom, ktorý mohol dosiahnuť pri práci, ktorá mu bola zabezpe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za škodu vzniknutú chorobou z povolania, ktorá žalobcovi znemožnila sa zamestnať. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 10. 6. 1993 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi na trovách konania 573 Sk v lehote ... na jeho náhradu. Iný výklad uvedenej otázky by nezamestnaných pracovníkov vôbec nemotivoval hladať si nové zamestnanie. Preto navrhol rozsudok odvolacieho súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Žalobca navrhoval dovolanie zamietnuť s odôvodnením, že .
Právna veta: Za majetkovú krivdu treba považovať každé odňatie veci za podmienok, predpokladaných ustanovením § 6 ods. 1 písm. a) až k) zákona č. 87/1991 Zb., bez ohľadu na rozsah zníženia majetkového substrátu spôsobeného odňatím veci. Zmena funkčnosti a využitia nehnuteľnosti sama osebe ešte neznamená stratu pôvodného stavebno-technického charakteru (§ 8 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb..) Doplnenie: Zákon nevymedzuje pojem „majetková krivda“. Pokiaľ však ide o oblasť občianskoprávnych vzťahov, možno za majetkovú krivdu označiť každé odňatie veci v tzv. rozhodnom období niektorou z právnych skutočností, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tým, že o ňom bude rozhodnuté v konečnom rozsudku vo veci. Uvedená povinnosť mala byť realizovaná podľa rozsudku okresného súdu tým spôsobom, že odporca v lehote 10 dní od právoplatnosti rozsudku vypracuje dohodu o vydaní veci, podpíše ju a ... . a prechodu nehnuteľnosti na štát v tzv. rozhodnom období. Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu podali včas dovolanie navrhovatelia. Navrhli v ňom, aby dovolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil odvolaciemu súdu, nakoľko jeho rozhodnutie nie je vecne .
Zbierka NS 5-6/1994
R 69/1994
Rozsudok
Kľúčové slová: dedičské podiely, všeobecná premlčacia doba podľa OZ
Právna veta: Právo na vyrovnanie dedičských podielov podľa § 13 zákona č. 293/ 1992 Zb. sa premlčí v trojročnej premlčacej dobe (§ 101 Obč. zákonníka.)

Úryvok z textu:
... súd v Banskej Bystrici v dôsledku podaného odvolania podľa ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal vec a rozsudok okresného súdu zrušil a vrátil podľa § 221 ods. 1, 2 O.s.p. na ďalšie konanie. Z odôvodnenia: Predpokladom .
Zbierka NS 5-6/1994
R 67/1994
Rozsudok
Kľúčové slová: poľnohospodárska výroba, náhrada živého a mŕtveho invertára
Právna veta: Právo na náhradu živého a mŕtveho inventára podľa § 20 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. má aj tá oprávnená osoba, ktorá prevádzku poľnohospodárskej výroby ešte nevykonáva, ale z prípravy na túto prevádzku možno usúdiť, že náhrada bude využitá na prevádzku poľnohospodárskej výroby.

Úryvok z textu:
... 229/1991 Zb.) len náhrady, limitovanej sumou uvedenou v nariadení. Proti rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie navrhovateľ. Žiadal, aby dovolací súd zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Jeho rozhodnutie nie ... . v znení zákona č. 5/1993 Z.z.) preskúmal napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že napadnutý rozsudok nie je vecne správny a je treba ho zrušiť (§ 243b ... rozsudok Okresného súdu v Komárne zo 16. 3.1993 č. k. 6 C 165/92-63, ktorým .
Právna veta: Ten, proti komu bolo trestné stíhanie zastavené, alebo ten, kto bol spod obžaloby oslobodený, má pri splnení ďalších zákonných predpokladov, podľa ustanovení § 1 až § 4 zákona č. 58/1969 Zb. zásadne právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o vznesení obvinenia. Takéto právo má aj vtedy, ak v súvislosti s rozhodnutím orgánu činného v trestnom konaní, ktoré nie je v súlade so zákonom, vynaložil náklady na trovy nutnej obhajoby a to bez zreteľa na to, či mu bol obhajca ustanovený, alebo si ho zvolil sám.

Úryvok z textu:
... Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie žalobcu rozsudkom z 27. 1. 1993, č. k. 10 Co 463/92-22 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil, žiadnemu z účastníkov ... písm a/ O.s.p. Proti rozsudku odvolacieho súdu podal žalobca v zákonnej lehote dovolanie. Žiadal, aby dovolací súd zrušil rozsudok odvolacieho súdu a vec mu vrátil ... obžaloby oslobodený, čo svedčí o nezákonnom vznesení obvinenia proti nemu. Vydaním oslobodzujúceho rozsudku došlo k zrušeniu uznesenia o vznesení obvinenia v zmysle ustanovenia § 4 zákona .
Merito Mzda.
Zbierka NS 5-6/1994
R 76/1994
Rozsudok
Kľúčové slová: spôsob odmeňovania, vnútrodružstevné pravidlá, mzda všeobecné ustanovenia
Právna veta: Dojednanie člena s družstvom o odmene za prácu v družstve odkazujúce na platné vnútrodružstevné pravidlá odmeňovania nevylučuje neskoršie jednostranné určenie konkrétneho spôsobu odmeňovania v súlade s pravidlami prijatými členskou schôdzou družstva.

Úryvok z textu:
... 30. 11. 1992 do výšky podlá uzavretej dohody. Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie žalovaného rozsudkom zo 17. 6. 1993 rozsudok okresného súdu zmenil tak, že žalobu zamietol. Nestotožnil sa so záverom okresného súdu, že odmena prislúchajúca ... situáciu zosúladiť aj s hmotnou zainteresovanosťou jednotlivých členov, prípadne kolektívov. Žalobca podal proti tomuto rozsudku krajského súdu dovolanie a žiadal, aby dovolací súd zrušil rozsudok krajského súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Trval na tom, .
Zbierka NS 1/1994
R 13/1994
Rozsudok
Kľúčové slová: mzdové zaradenie, výška škody, mzda všeobecné ustanovenia
Právna veta: Pri určení výšky škody, za ktorú by mal organizácii pri porušení svojich povinností zodpovedať pracovník rozhodujúci o mzdovom zaradení pracovníkov organizácie, treba prihliadať aj na to, ako mala byť odmeňovaná nimi skutočne vykonávaná práca.

Úryvok z textu:
... mzde a teda škoda nevznikla. Mestský súd v Bratislave rozhodujúc o odvolaní žalovaných proti tej časti rozsudku súdu prvého stupňa, v ktorej bolo žalobe čiastočne vyhovené, rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietol. Z odôvodnenia: Ustanovenie § 172 Zákonníka práce ... žaloba mala byť i v tejto časti zamietnutá. Odvolací súd preto podľa § 220 ods. 2 O.s.p. zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti.
Právna veta: Dôležitosť dôvodov, ktorými účastník odôvodňuje žiadosť o odročenie pojednávania, ako aj včasnosť ich uplatnenia (§ 101 ods. 2, § 119 ods. 1, 2 O. s. p.) posudzuje súd podľa konkrétnych okolností prípadu, a môže ich preveriť len zo skutočností, ktoré sú mu známe v čase posudzovania žiadosti o odročenie pojednávania. Aj keď účastník konania vo svojej žiadosti uvedie dôvod, inak spôsobilý viesť k záveru o odročení pojednávania, nie je súd vždy povinný takýto dôvod akceptovať, a to najmä vtedy, ak je účastníkom konania uplatnený k procesnej obštrukcii s cieľom bezdôvodného predlžovania občianskeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... V predmetnej veci odvolací súd rozhodol rozsudkom, avšak rozsudok odvolacieho súdu nevykazuje znaky rozsudku podľa ust. § 238 ods. 1 a ods. 3 O. s. p., pretože nejde o zmenený rozsudok, ale potvrdzujúci rozsudok, vo výroku ktorého však odvolací súd ... žalobcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozsudku odvolací súd uviedol, že sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého rozsudku okresného súdu a preto sa v odôvodnení svojho rozsudku obmedzil len na skonštatovanie správnosti jeho .
Právna veta: Spoločník verejnej obchodnej spoločnosti vytvorenej podľa § 64 a nasl. zákonného článku XXXVII. z r. 1875 - obchodný zákon, nie je oprávnenou osobou podľa § 3 zákona č. 87/1991 Zb Doplnenie: Verejná (obchodná) spoločnosť, vytvorená podľa § 64 a nasl. mohla nadobúdať práva, záväzky, vlastníctvo k nehnuteľnostiam a mohla viesť spory ako účastník konania (viď § 63 Obchodného zákona). Z toho nepochybne vyplýva, že bola subjektom práva a nositeľom hmotnoprávnej i procesnoprávnej subjektivity. Okrem verejnej (obchodnej) spoločnosti, zriadenej podľa § 64 a nasl. Obeh. zák., v ust. § 62 bola obsiah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1, 2 zákona č.87/ 1991 Zb. Navrhla preto, aby dovolací súd rozsudok odvolacieho súdu i súdu prvého stupňa zrušil a vrátil vec prvostupňovému súdu na ... 1 O.s.p. v znení zákona č. 5/1993 Z.z.) preskúmal napadnutý rozsudok odvolacieho súdu a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne nie je opodstatnené. Z odôvodnenia ... predpismi. Z uvedeného dôvodu považoval rozsudok súdu prvého stupňa za vecne správny a podľa § 219 O.s.p. ho potvrdil. Proti tomuto rozsudku včas podala dovolanie žalobkyňa. Odvolaciemu .
Právna veta: Výpoveď obžalovaného alebo svedka z prípravného konania sa stáva súčasťou jeho výpovede na hlavnom pojednávaní len ak v nich nie sú podstatné rozpory. Ak vzniknú takéto podstatné rozpory, môže súd tieto odstrániť, resp. ich hodnotiť len ak postupom podľa § 258 ods. 4 Trestného poriadku (u obžalovaného) a postupom podľa § 264 ods. 1 Trestného poriadku (u svedka) došlo k vykonaniu týchto dôkazov prečítaním výpovedí z prípravného konania na hlavnom pojednávaní. Súd takto môže postupovať aj bez návrhu strán.

Úryvok z textu:
... čom videl podstatné vady konania predchádzajúce vydaniu napadnutého rozsudku odôvodňujúce zrušenie napadnutého rozsudku podľa § 321 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku. Z hľadiska vád napadnutého rozsudku vytýkaných odvolaním obžalovaného odvolací súd dospel ... podľa § 316 ods. 1 Trestného poriadku alebo nezruší rozsudok podľa § 316 ods. 3 Trestného poriadku, preskúma zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, akoaj správnosť postupu konania .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.