SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342544
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 46115 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 514345 krát v 46115 dokumentochKľúčové slová: výpoveď z nájmu bytu, hrubé porušenie povinností nájomcu, nesprístupnenie bytu nájomcom

Zbierka NS 1/2016
R 3/2016
Právna veta: Nespristúpnenie bytu nájomcom prenajímateľovi za účelom vyhotovenia znaleckého posudku o cene bytu pre jeho predaj verejnou dražbou nemožno bez ďalšieho považovať za také hrubé porušenie povinnosti, ktoré by opodstatňovalo výpoveď z nájmu bytu v zmysle § 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... O.s. p. ako dôvodu zakladajúceho prípustnosť dovolania proti rozhodnutiu odvolacieho súdu (v danej veci proti potvrdzujúcemu rozsudku) nie je pritom významný subjektívny názor dovolateľa, že v konaní k takejto vade došlo, ale len jednoznačné, ... /03). V prejednávanej veci odvolací súd po tom, čo konštatoval, že nebol dôvod na potvrdenie alebo zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa, citoval procesnoprávne predpisy, vyjadrujúce procesné situácie, za ktorých odvolací súd má povinnosť dokazovanie zopakovať .
Právna veta: Ak má Rada pre vysielanie a retransmisiu nepochybne za preukázané, že vysielateľ jej zaslal na základe jej výzvy v zákonnej lehote príslušné záznamy vysielania a až následne monitorovaním týchto záznamov Radou došlo k zisteniu, že predmetné záznamy nie sú v požadovanej kvalite a že neobsahujú záznam reálneho vysielania, nie je možné potom vyhodnotiť túto skutočnosť v neprospech vysielateľa, že požadované záznamy vysielania Rade pre vysielanie a retransmisiu vôbec nedoručil a nesplnil tak svoju zákonnú povinnosť (§ 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zástupcu navrhovateľa Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o., so s ídlom v Bratislave, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. O d ô v o d n e n i e Odpor kyňa napadnutým rozhodnutím č. RP/046/2014 zo ... v zmysle § 2 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch. P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný. V Bratislave dňa 24. februára 2015 JUDr. Jozef M I L U Č K Ý .
Kľúčové slová: zrušenie prechodného pobytu, falošné alebo pozmenené doklady

Zbierka NS 10/2015
R 100/2015
Právna veta: Účelom ustanovenia § 36 ods. 1 písm. b) v spojení s § 33 ods. 4 písm. e) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri jeho doslovnom výklade je sankcia – zrušenie prechodného pobytu tomu žiadateľovi, ktorý predloží falošné alebo pozmenené doklady. Pokiaľ zo strany žiadateľa nedošlo k žiadnej nepoctivosti pri predkladaní dokladov ani len vo forme nevedomej nedbanlivosti, nesprávnosť v postupe prekladateliek, na ktorej nemal žiadateľ žiaden podiel viny, nemôže viesť k zrušeniu prechodného pobytu cudzincovi na účel zlúčeni ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trov konania 581,34 € na účet právneho zástupcu žalobcu v lehote do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. V dôvodoch rozsudku uviedol, že preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie správnych orgánov, ktoré jeho vydaniu predchádzali a ... za taký, ktorý by odôvodňoval po stup žalovaného pri vydaní rozhodnutia . Na základe uvedeného navrhol napadnutý rozsudok krajského súdu potvrdiť. III. Argumentácia rozhodnutia I. stupňového správneho orgánu Prvostupňový správny orgán rozhodnutím vydal rozhodnutie .
Právna veta: I. Správny orgán nemôže vylúčiť aplikačnú prednosť ustanovení Aarhuského dohovoru, keďže Slovenská republika túto prednosť uznala (Aarhuský dohovor bol publikovaný v Zbierke zákonov SR pod č. 43/2006, pričom Národná rada Slovenskej republiky ho v doložke prednosti označila za medzinárodnú zmluvu, ktorá má v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi). Aarhuský dohovor zakotvuje v čl. 4 od s. 3 a 4 možnosti zamietnutia prístupu k informáciám, keď po zhodnotení jednotlivých bodov požadovanú informáciu nemožno subsumovať pod žiadnu z tam uvedených. Zo záveru čl. 4 Aarhuského dohovoru vyp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... keďže neboli súčasťou napadnutých admi nistratívnych rozhodnutí žalovaný uviedol, že nič dodatočne nepredkladal, keďže medzinárodné dohovory a rozsudky súdov sú všeobecne známe a ide o objektívne skutočnosti, ktoré existovali tak v čase vydania rozhodnutí o ... zamietol rozklad podaný žalobcom voči rozhodnutiu žalovaného č. 325/2009 zo dňa 14.12.2009 . Voči tomuto rozsudku sa žalovaný odvolal. Predmetom samotného sporu medzi žalovaným a žalobcom bolo nesprístupnenie požadovaného materiálu. V súvislosti s .
Právna veta: Prenajímateľ môže previesť byt v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. po rozvode manželstva na toho z bývalých manželov, ktorého súd po zrušení práva spoločného nájmu určí za výlučného nájomníka v zmysle ustanovenia § 705 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom, bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a O. s. p.) preskúmal rozsudok odvolacieho súdu v celom rozsahu, lebo z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyporiadania vzťahu medzi účastníkmi [§ 242 ... a III/ uložil povinnosť nahradiť navrhovateľke trovy konania v sume 6 700,- Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet jej právneho zástupcu. Súd prvého stupňa vychádzal zo skutkových zistení spočívajúcich najmä v tom, že manželstvo .
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, zmluva o budúcej zmluve, priečiť sa dobrým mravom, kúpna zmluva

Zbierka NS 1/2008
R 4/2008
Právna veta: Zmluva o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka) pôsobí len medzi účastníkmi tejto zmluvy. Nedodržanie záväzku budúceho predávajúceho vyplývajúceho zo zmluvy o budúcej zmluve a následné uzavretie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti s treťou osobou nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť predmetnej kúpnej zmluvy v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o budúcej zmluve zaniknú pre nemožnosť plnenia.

Úryvok z textu:
... zmluve uzatvorenej 12. mája 1999 medzi odporkyňou 1/ a navrhovateľom, dovolateľ spochybňuje a namieta, že napadnutý rozsudok odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení, poukazujúc na právne posúdenie súdu prvého stupňa. Súd prvého stupňa ... mu škody podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu (§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka). Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie navrhovateľ, domáhajúc sa jeho zrušenia a vrátenia veci odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. .
Právna veta: Ustanovenie § 219 O. s. p. neumožňuje odvolaciemu súdu potvrdiť rozhodnutie súdu prvého stupňa z dôvodu, že odvolanie proti nemu je nepreskúmateľné. Ak tak urobí, odníme účastníkovi možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
... za nepreskúmateľné, lebo z neho nevyplývalo, konkrétne ktorých skutkových a právnych okolností sa týka. Z odôvodnenia rozsudku odvolacieho súdu vyplýva, že odvolací súd sa dôvodmi uvádzanými odvolateľom zaoberal len z hľadiska ich preskúmateľnosti. Odvolací ... súd vyvodiac, že odvolanie je nepreskúmateľné, nezaložil svoj potvrdzujúci rozsudok na výsledkoch preskúmania vecnej správnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa a závere, že toto rozhodnutie je vecne .
Kľúčové slová: zmluvná pokuta podľa § 301 ObZ, moderačné právo súdu, zmluvná voľnosť, zmluvná pokuta

Zbierka NS 1/2008
R 8/2008
Právna veta: Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Možnosť takéhoto zásahu zákonná úprava predpokladá a upravuje. Zásah súdu do zmluvných vzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka je postupom výnimočným a jeho použitie je na mieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká.

Úryvok z textu:
... súčasťou mala byť dohoda o zmluvnej pokute. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, dovolaním napadnutým rozsudkom rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti zmenil tak, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 581 369,- Sk a vo ... by zaťažovala aj žalobcu, ak by sa ako zhotoviteľ ocitol v omeškaní s dodaním diela. Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný. Žiadal rozsudok zmeniť a žalobu zamietnuť. V odvolaní predovšetkým namietal existenciu a platnosť zmluvy o dielo, ktorej .
Kľúčové slová: nedostatok procesnej podmienky konania, súdny prieskum, zastavenie konania pre neodstránenie vád žaloby

Zbierka NS 1/2008
R 11/2008
Právna veta: Ak zanikne rozhodnutie, ako predmet súdneho prieskumu počas súdneho konania, v konaní nemožno pokračovať, preto sa konanie pred súdom musí zastaviť.

Úryvok z textu:
... dňa 22. júla 2002 žalobcovi ako vydražiteľovi predmetných nehnuteľností. Žalobca podal včas odvolanie proti výroku rozsudku o trovách konania. Namietal, že prvostupňový súd nesprávne vyčíslil výšku trov právneho zastúpenia žalobcu, keďže ... zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 16. októbra 2003 a vrátil vec žalovanému na ďalšie konanie. Týmto rozsudkom bolo preukázané zrušenie rozhodnutia Katastrálneho úradu N., ktoré je predmetom prebiehajúceho súdneho konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia .
Právna veta: I. Podľa ustanovenia § 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 518/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov krajský pozemkový úrad je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol v prvom stupni obvodný pozemkový úrad. II. Podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim odvo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ďalšie konanie. Navrhovatelia v prvom až šiestom rade prostredníctvom právnej zástupkyne navrhli, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil rozsudok krajského súdu v plnom rozsahu, nakoľko podľa ich názoru krajský súd rozhodol správne v súlade so zákonom č. ... v platnom znení a v zmysle § 9 ods. 1 zákona rozhodol tak, že námietke nevyhovel. V odôvodnení rozsudku uviedol, že rozhodnutie správneho orgánu vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci, preto napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.