Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
814461
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48283
USSR: 30515
NSČR: 104565
NSSČR: 56158
USČR: 68979
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399907
Krajské súdy (ČR): 29959
Posledná aktualizácia
21.10.2017 01:12

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 33948 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 392112 krát v 33948 dokumentochJmenování znalce v akciové společnosti pro účely přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami (merito + právna veta)
Kľúčové slová: rozsudok súdu prvého stupňa
Právna veta: Není-li rozhodnutí o jmenování znalce v právní moci, nemůže založit překážku věci pravomocně rozhodnuté ve smyslu § 159a odst. 5 o. s. ř. Z pojetí řízení o jmenování znalce jako jediného řízení nicméně plyne i závěr, podle něhož bylo-li o návrhu na jmenování znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami již jednou rozhodnuto, přičemž toto rozhodnutí nebylo nijak odklizeno, nemohlo být o témže předmětu řízení rozhodováno znovu.
Súvisiace predpisy:
1/2008, 55/2006, 99/1963, 286/2005, 14/2007, 273/2007
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Vyhlásenie rozsudku v neprítomnosti obvineného (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Pod vyhlásením rozsudku v prítomnosti obvineného v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por. sa rozumie prečítanie (oznámenie) výrokovej časti rozsudku, jeho odôvodnenia a poučenia o opravnom prostriedku. Ak teda obvinený v danom prípade opustil pojednávaciu miestnosť počas vyhlasovania rozsudku, a nebol tak preukázateľne prítomný pri vyhlásení celého rozsudku v zmysle § 171 ods. 2 Tr. por., nie je možné v žiadnom prípade toto vyhlásenie rozsudku považovať za jeho „oznámenie“ obvinenému v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por.Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Porušenie zákona súdom , keď pred rozhodnutím nepreskúmal, akým poučením vyhlaseným na hlavnom pojednávaní sa obvinený spravoval (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V zmysle ustanovenia § 171 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Tr. por. rozsudok je treba vždy vyhlásiť verejne, vyhlasuje ho predseda senátu a okrem iných náležitostí, uvedených v ods. 2 § 171 Tr. por. sa vždy vyhlasuje aj poučenie o opravnom prostriedku. V poučení je potrebné uviesť proti ktorým výrokom rozsudku môže podať odvolanie oprávnená osoba a v akej lehote. Zároveň sa v poučení uvedie, že rozsudok možno napadnúť odvolaním len v niektorej jeho časti, alebo sa odvolania výslovne vzdať. Vo vzťahu k ustanoveniu § 171 Tr. por. je zo zápisnice o hlavnom pojednávaní (č.l. 96) nepreskúmateľné, ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Neplatná rozhodcovská doložka nemôže založiť právomoc rozhodcovského súdu na konanie a rozsudok vydaný v takomto konaní, nemôže byť exekučným titulom, lebo ide o nulitný právny akt (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky), na ktorej sa zakladá právomoc rozhodcovského súdu, nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Nedostatok právomoci rozhodcovského súdu odvíjajúci sa od neexistencie, či neplatnosti rozhodcovskej zmluvy má v spotrebiteľskej veci za následok materiálnu nevykonateľnosť rozhodcovského rozsudku v zmysle jeho nezáväznosti.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Súlad rozhodcovského rozsudku ako exekučného titulu s § 45 Zákona o rozhodcovskom konaní ako hmotnoprávny predpoklad vykonania exekúcie (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky), na ktorej sa zakladá právomoc rozhodcovského súdu, nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Nedostatok právomoci rozhodcovského súdu odvíjajúci sa od neexistencie či neplatnosti rozhodcovskej zmluvy má v spotrebiteľskej veci za následok materiálnu nevykonateľnosť (nezáväznosť) rozhodcovského rozsudku. Takúto interpretáciu ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyžaduje účel právnej úpravy p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Ochrana práv spotrebiteľa tvoriaca samostatné odvetvie práva, a to spotrebiteľské právo. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky), na ktorej sa zakladá právomoc rozhodcovského súdu, nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Nedostatok právomoci rozhodcovského súdu odvíjajúci sa od neexistencie či neplatnosti rozhodcovskej zmluvy má v spotrebiteľskej veci za následok materiálnu nevykonateľnosť (nezáväznosť) rozhodcovského rozsudku. Takúto interpretáciu ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyžaduje účel právnej úpravy p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Prekážku rozsúdenej veci pre exekučné konanie netvorí právoplatný rozhodcovský rozsudok vydaný v rozhodcovskom konaní. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Prekážku rozsúdenej veci pre exekučné konanie netvorí právoplatný rozhodcovský rozsudok vydaný v rozhodcovskom konaní, a to ani vtedy, ak exekučný súd skúma, či exekučný titul vydaný vo forme rozhodcovského rozsudku, je materiálne vykonateľný. Z povahy rozhodcovského konania, ktoré je v zákonom vymedzených prípadoch alternatívnou možnosťou k súdnemu sporovému konaniu, totiž vyplýva, že jeho rezultátom môže byť titul, splnenia ktorého sa možno domáhať vykonaním exekúcie. Vzhľadom na uvedené, konanie nie je zaťažené dovolateľom namietanou vadou uvedenou v ustanovení § 237 písm. d/ O. s. p. Najv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Akceptovnie neplatného rozhodcovského rozsudku exekučným súdom. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ak v určitej veci nedošlo k uzavretiu (platnej) rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takom prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsudok (porovnaj R 46/2012). Pokiaľ by exekučný súd akceptoval rozhodcovský rozsudok, pre vydanie ktorého nebola daná právomoc rozhodcovského súdu, akceptoval by vykonateľnosť rozhodnutia vydaného tým, kto na to nemal právomoc. Vo svojej podstate by išlo o akceptáciu „rozhodnutia“ nevykonateľného, majúceho účinky paaktu. Skutočnosť, že účastník rozhodcovského konania, ktorý v exekučnom konaní vystupuje v procesnom postavení povinného, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Exekučný súd nedisponuje právomocou rušiť či meniť rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom, je však zo zákona oprávnený a povinný preskúmať rozhodcovský rozsudok z hľadísk vymedzených v § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Súdna prax je jednotná v názore, že už v štádiu posudzovania splnenia zákonných predpokladov pre poverenie súdneho exekútora na vykonanie exekúcie sa exekučný súd okrem iného zaoberá tým, či k návrhu na vykonanie exekúcie bol pripojený exekučný titul opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti, či rozhodnutie uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie bolo vydané orgánom s právomocou na jeho vydanie a či rozhodnutie (iný titul) je z hľadísk zakotvených v príslušných právnych predpisov vykonateľné tak po stránke formálnej (z pohľadu právneho predpisu upravujúceho konanie, v ktorom bolo vydané), ako a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právoplatný rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako rozsudok všeobecného súdu. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Právoplatný rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako rozsudok všeobecného súdu, je exekučný súd povinný nakladať s takýmto rozsudkom rovnako ako s rozsudkom všeobecného súdu. V opačnom prípade by porušil zásadu rovnocennosti a neprípustne by uplatnil rozdielny procesný postup v prípade, ak oprávnený uplatňuje svoje právo na základe exekučného titulu vydaného všeobecným súdom a iný prístup, ak oprávnený uplatňuje svoje právo na základe exekučného titulu vydaného v rozhodcovskom konaní. Podľa § 41 ods. 1 Exekučného poriadku je exekučným titulom vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... práva do katastra nehnuteľností podľa zmluvy o zriadení záložného práva, pretože bolo zistené, že zmluva bola neplatne uzavretá. Proti rozsudku krajského súdu podal navrhovateľ odvolanie, ktoré podaním z 11.09.2017, doručeným odvolaciemu súdu 18.09.2017, vzal v ... 3 OSP). Odvolací súd vzhľadom na účinné späťvzatie odvolania podľa § 207 ods. 2 OSP odvolacie konanie zastavil. Napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa tým nadobudol právoplatnosť, ako keby odvolanie nebolo podané (§ 222 OSP). Vzhľadom na to, že ...
Súvisiace predpisy:
162/1995
Právna veta: Najvyšší súd sa nestotožňuje s názorom generálneho prokurátora, podľa ktorého pri dovolaní generálneho prokurátora sa subsidiarita skúma (len) v čase jeho podania (slová 'v čase jeho podania' v § 458 ods. 1 CSP). Subsidiaritu dovolania GP treba chápať v dvoch rovinách. V prvej rovine má zásadný význam otázka, či podnet na dovolanie GP podal „bdelý subjekt“. V tejto rovine ide o subsidiárny aspekt dovolania GP vo vzťahu k všetkým riadnym a mimoriadnym opravným prostriedkom, ktoré mal podnecovateľ k dispozícii v čase, keď sa sám mohol domôcť ochrany svojich práv. Akcentuje sa, že ten, kto pri o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... - práve z hľadiska tohto spoločného znaku - aktuálne aj vo vzťahu k právnej úprave prípustnosti dovolania GP. 12. ESĽP vo svojich rozsudkoch vychádza zo záverov Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátskej komisie), ktorá v správe o nezávislosti súdneho systému ako reakciu ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka je osobitným druhom preventívneho (zabezpečovacieho) opatrenia, keďže nejde o pravú „záruku“, keďže obvinený tu nie je motivovaný k sebaobmedzovaniu hrozbou dodatočnej materiálnej či nemateriálnej ujmy seba samého alebo iných osôb. Podstatou dohľadu probačného a mediačného úradníka (v spojení s primeranými povinnosťami a obmedzeniami v zmysle § 82 Trestného poriadku) je v podstate to isté, čo je účelom väzby, len miernejším spôsobom – uloženie určitých obmedzení práv obvineného a zabezpečenie dohľadu nad ich d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolací súd, ktorého právnym názorom je súd I. stupňa viazaný, pričom dobu trvania konania po tzv. prvom zrušení rozsudku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica až do dňa opätovného rozhodovania odvolacieho súdu nie je možné hodnotiť inak ... keď vo svojom rozhodnutí sp. zn. 4To/2/2017 konštatoval, že dobu trvania konania po tzv. prvom zrušení rozsudku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica až do dňa opätovného rozhodovania odvolacieho súdu, nie je možné hodnotiť inak ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
... ak riadny opravný prostriedok podal obvinený a odvolací súd rozhodol v jeho prospech. V posudzovanom prípade je napadnutým rozhodnutím rozsudok Okresného súdu Bratislava V, ktorý nadobudol právoplatnosť 24. apríla 2015, pričom tento deň je zhodný s dňom jeho ... možnosť sa s ním poradiť. Takúto možnosť nemal ani pred vzdaním sa práva podať odvolanie po vyhlásení odsudzujúceho rozsudku, čím bolo porušené jeho právo na obhajobu. Z uvedených dôvodov dovolaciemu súdu navrhol, aby vyslovil porušenie zákona a ...
Súvisiace predpisy:
262/2011
Právna veta: Rozhodnutie o vzatí vyžiadanej osoby do vydávacej väzby podľa § 16 ods. 2 ZEZR je rozhodnutím nevyhnutným (bez možnosti skúmania existencie akýchkoľvek dôvodov väzby či nahradenia väzby), procesno-technického charakteru, ktorého jediným účelom je zabezpečenie „hladkého“ odovzdania vyžiadanej osoby orgánom cudzieho štátu. Samozrejme nemožno vylúčiť prepustenie vyžiadanej osoby z vydávacej väzby a teda aj prípadnú oprávnenosť a dôvodnosť podanej sťažnosti.

Úryvok z textu:
... možnosti žiadať o jeho doručenie našimi orgánmi. V takom prípade žiadam, aby mi predmetný rozsudok aj s prekladom do slovenského jazyka doručený bol. Pre potreby doručenia predmetného rozsudku Trestného súdu v Rennes úplne postačujú zákonné dôvody, ktorými možno väzbu nahradiť a ... . P.. Z vyjadrenia K. P. zo 14.8.2017 vyplýva, že takýto rozsudok mi na uvedenú adresu doručovaný nebol. Pri porovnaní adresy, na ktorú mi mal byť rozsudok doručovaný a je uvedená v Európskom zatykači a skutočnej adresy, je zrejmé, ...
Súvisiace predpisy:
154/2010 - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Merito sťažnosť vyžiadanej osoby
... orgán má informáciu, že konanie vedené v niektorom členskom štáte proti vyžiadanej osobe pre ten istý skutok právoplatne skončilo odsudzujúcim rozsudkom, ktorý bol už vykonaný, v súčasnosti sa vykonáva, alebo už nemôže byť vykonaný podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom ...
Merito sťažnosť vyžiadanej osoby
... orgán má informáciu, že konanie vedené v niektorom členskom štáte proti vyžiadanej osobe pre ten istý skutok právoplatne skončilo odsudzujúcim rozsudkom, ktorý bol už vykonaný, v súčasnosti sa vykonáva, alebo už nemôže byť vykonaný podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom ... jeho trestné stíhanie, pretože z rozhodnutia Okresného súdu Lučenec, sp. zn. 12 Ps 8/2015, z 28.04.2016 (tento rozsudok predložil na založenie do spisu, č.l. 219-220) vyplýva, že od 07.02.2012 do 28.04.2016 (teda ...
Súvisiace predpisy:
154/2010, 48/1994, 5/2004
Merito o ochranu osobnosti
... žalobcu 1/ a psychickej sfére žalobcov 2/ a 3/. 5.3. Pokiaľ žalovaná namietala zmätočnosť napadnutého rozsudku, odvolací súd poukázal na zo, že odôvodnenie rozsudku prvej inštancie podáva jasné vysvetlenie, v akej časti bola žaloba zamietnutá (v časti, v ktorej sa ... súdu na ďalšie konanie. 5. Krajský súd v Bratislave (ďalej aj len „odvolací súd“) potom rozsudkom z 13. decembra 2016 sp. zn. 5 Co 450/2016 rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutých častiach potvrdil; rozhodol tiež o nároku žalobcov na náhradu ...
Súvisiace predpisy:
238/2013, 36/2012, 348/2013, 319/2013, 208/2014, 292/2013, 154/2013, 180/2012, 127/2012, 117/2011, 212/2011, 59/1997, 129/2013, 5/2014, 43/2012
Merito o určenie, že nhenuteľnosti patria do dedičstva
... 237 ods. 1 O.s.p. 13. Dovolanie žalobkyne smeruje proti rozsudku, ktorý nemá znaky rozsudkov, proti ktorým bolo dovolanie v zmysle § 238 O.s.p ... súd v Trenčíne (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 2. decembra 2015 sp. zn. 5 Co 475/2015 napadnutý rozsudok potvrdil ako vecne správny (§ 219 ods. ... Z obsahu dovolania vyplýva, že žalobkyňa odvolaciemu súdu vytýka aj nedostatočné odôvodnenie jeho rozsudku zakladajúce až jeho nepreskúmateľnosť. Namietaná nepreskúmateľnosť rozhodnutia bola už dávnejšou judikatúrou ...
Súvisiace predpisy:
244/2011, 268/2012, 54/2012, 348/2013, 53/2011, 132/2013, 319/2013, 208/2014, 92/2012, 38/2012, 42/1993, 154/2013, 107/2012, 170/2014, 130/2011, 6/2014, 113/2012, 85/2010, 185/2011, 111/1998, 41/2011, 68/2011, 178/2006, 29/2011, 97/2010, 196/2014, 18/2013, 280/2013, 4/2011, 275/2013, 122/2009, 65/2003
Merito o rozvod manželstva
... veci na pojednávaní. Určenú vyživovaciu povinnosť považuje za opodstatnenú, zodpovedajúcu potrebám dieťaťa i možnostiam a schopnostiam otca. Rozsudok odvolacieho súdu navrhol potvrdiť v plnom rozsahu. 5. Dovolaním bol napadnutý výrok vo veci starostlivosti súdu o ... a spravovanie majetku dieťaťa na čas jeho maloletosti stáva bezpredmetným. Účinky rozhodnutia v tejto časti výroku rozsudku zanikli. V súvislosti s výškou vyživovacej povinnosti odvolací súd považoval námietky otca za nedôvodné. Výživné tak, ako ...
Súvisiace predpisy:
244/2011, 268/2012, 54/2012, 53/2011, 38/2012, 42/1993, 170/2014, 130/2011, 85/2010, 185/2011, 41/2011, 68/2011, 29/2011, 97/2010, 171/2014
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.