Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
763287
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 46173
USSR: 28815
NSČR: 100760
NSSČR: 54294
USČR: 66994
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 395602
Krajské súdy (ČR): 27583
Posledná aktualizácia
29.04.2017 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 32392 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 375721 krát v 32392 dokumentochJmenování znalce v akciové společnosti pro účely přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami (merito + právna veta)
Kľúčové slová: rozsudok súdu prvého stupňa
Právna veta: Není-li rozhodnutí o jmenování znalce v právní moci, nemůže založit překážku věci pravomocně rozhodnuté ve smyslu § 159a odst. 5 o. s. ř. Z pojetí řízení o jmenování znalce jako jediného řízení nicméně plyne i závěr, podle něhož bylo-li o návrhu na jmenování znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami již jednou rozhodnuto, přičemž toto rozhodnutí nebylo nijak odklizeno, nemohlo být o témže předmětu řízení rozhodováno znovu.
Súvisiace predpisy:
1/2008, 55/2006, 99/1963, 286/2005, 14/2007, 273/2007
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Vyhlásenie rozsudku v neprítomnosti obvineného (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Pod vyhlásením rozsudku v prítomnosti obvineného v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por. sa rozumie prečítanie (oznámenie) výrokovej časti rozsudku, jeho odôvodnenia a poučenia o opravnom prostriedku. Ak teda obvinený v danom prípade opustil pojednávaciu miestnosť počas vyhlasovania rozsudku, a nebol tak preukázateľne prítomný pri vyhlásení celého rozsudku v zmysle § 171 ods. 2 Tr. por., nie je možné v žiadnom prípade toto vyhlásenie rozsudku považovať za jeho „oznámenie“ obvinenému v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por.Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Porušenie zákona súdom , keď pred rozhodnutím nepreskúmal, akým poučením vyhlaseným na hlavnom pojednávaní sa obvinený spravoval (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V zmysle ustanovenia § 171 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Tr. por. rozsudok je treba vždy vyhlásiť verejne, vyhlasuje ho predseda senátu a okrem iných náležitostí, uvedených v ods. 2 § 171 Tr. por. sa vždy vyhlasuje aj poučenie o opravnom prostriedku. V poučení je potrebné uviesť proti ktorým výrokom rozsudku môže podať odvolanie oprávnená osoba a v akej lehote. Zároveň sa v poučení uvedie, že rozsudok možno napadnúť odvolaním len v niektorej jeho časti, alebo sa odvolania výslovne vzdať. Vo vzťahu k ustanoveniu § 171 Tr. por. je zo zápisnice o hlavnom pojednávaní (č.l. 96) nepreskúmateľné, ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Neplatná rozhodcovská doložka nemôže založiť právomoc rozhodcovského súdu na konanie a rozsudok vydaný v takomto konaní, nemôže byť exekučným titulom, lebo ide o nulitný právny akt (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky), na ktorej sa zakladá právomoc rozhodcovského súdu, nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Nedostatok právomoci rozhodcovského súdu odvíjajúci sa od neexistencie, či neplatnosti rozhodcovskej zmluvy má v spotrebiteľskej veci za následok materiálnu nevykonateľnosť rozhodcovského rozsudku v zmysle jeho nezáväznosti.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Súlad rozhodcovského rozsudku ako exekučného titulu s § 45 Zákona o rozhodcovskom konaní ako hmotnoprávny predpoklad vykonania exekúcie (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky), na ktorej sa zakladá právomoc rozhodcovského súdu, nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Nedostatok právomoci rozhodcovského súdu odvíjajúci sa od neexistencie či neplatnosti rozhodcovskej zmluvy má v spotrebiteľskej veci za následok materiálnu nevykonateľnosť (nezáväznosť) rozhodcovského rozsudku. Takúto interpretáciu ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyžaduje účel právnej úpravy p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Ochrana práv spotrebiteľa tvoriaca samostatné odvetvie práva, a to spotrebiteľské právo. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky), na ktorej sa zakladá právomoc rozhodcovského súdu, nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Nedostatok právomoci rozhodcovského súdu odvíjajúci sa od neexistencie či neplatnosti rozhodcovskej zmluvy má v spotrebiteľskej veci za následok materiálnu nevykonateľnosť (nezáväznosť) rozhodcovského rozsudku. Takúto interpretáciu ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyžaduje účel právnej úpravy p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Prekážku rozsúdenej veci pre exekučné konanie netvorí právoplatný rozhodcovský rozsudok vydaný v rozhodcovskom konaní. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Prekážku rozsúdenej veci pre exekučné konanie netvorí právoplatný rozhodcovský rozsudok vydaný v rozhodcovskom konaní, a to ani vtedy, ak exekučný súd skúma, či exekučný titul vydaný vo forme rozhodcovského rozsudku, je materiálne vykonateľný. Z povahy rozhodcovského konania, ktoré je v zákonom vymedzených prípadoch alternatívnou možnosťou k súdnemu sporovému konaniu, totiž vyplýva, že jeho rezultátom môže byť titul, splnenia ktorého sa možno domáhať vykonaním exekúcie. Vzhľadom na uvedené, konanie nie je zaťažené dovolateľom namietanou vadou uvedenou v ustanovení § 237 písm. d/ O. s. p. Najv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Akceptovnie neplatného rozhodcovského rozsudku exekučným súdom. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ak v určitej veci nedošlo k uzavretiu (platnej) rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takom prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsudok (porovnaj R 46/2012). Pokiaľ by exekučný súd akceptoval rozhodcovský rozsudok, pre vydanie ktorého nebola daná právomoc rozhodcovského súdu, akceptoval by vykonateľnosť rozhodnutia vydaného tým, kto na to nemal právomoc. Vo svojej podstate by išlo o akceptáciu „rozhodnutia“ nevykonateľného, majúceho účinky paaktu. Skutočnosť, že účastník rozhodcovského konania, ktorý v exekučnom konaní vystupuje v procesnom postavení povinného, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Exekučný súd nedisponuje právomocou rušiť či meniť rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom, je však zo zákona oprávnený a povinný preskúmať rozhodcovský rozsudok z hľadísk vymedzených v § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Súdna prax je jednotná v názore, že už v štádiu posudzovania splnenia zákonných predpokladov pre poverenie súdneho exekútora na vykonanie exekúcie sa exekučný súd okrem iného zaoberá tým, či k návrhu na vykonanie exekúcie bol pripojený exekučný titul opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti, či rozhodnutie uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie bolo vydané orgánom s právomocou na jeho vydanie a či rozhodnutie (iný titul) je z hľadísk zakotvených v príslušných právnych predpisov vykonateľné tak po stránke formálnej (z pohľadu právneho predpisu upravujúceho konanie, v ktorom bolo vydané), ako a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právoplatný rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako rozsudok všeobecného súdu. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Právoplatný rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako rozsudok všeobecného súdu, je exekučný súd povinný nakladať s takýmto rozsudkom rovnako ako s rozsudkom všeobecného súdu. V opačnom prípade by porušil zásadu rovnocennosti a neprípustne by uplatnil rozdielny procesný postup v prípade, ak oprávnený uplatňuje svoje právo na základe exekučného titulu vydaného všeobecným súdom a iný prístup, ak oprávnený uplatňuje svoje právo na základe exekučného titulu vydaného v rozhodcovskom konaní. Podľa § 41 ods. 1 Exekučného poriadku je exekučným titulom vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa, o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Ustálená súdna prax považuje za dôležitý dôvod na delegovanie veci aj zistenie takých konkrétnych skutočností, ktoré vzhľadom na svoju závažnosť môžu odôvodňovať vznik pochybností verejnosti alebo procesných strán o nezaujatosti súdu a či vec bude nestranne a nezaujato prerokovaná a posúdená. Ak je taká pochybnosť preukázaná, hoci nie všetci sudcovia by mohli byť vylúčení, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôveryhodnosť, ktorú musí súdna moc vzbudzovať v demokratickej spoločnosti a hlavne u účastníkov konania (rozsudok ESĽP vo veci Piersack v. Belgicko z 21. septembra 1982, alebo obdobne rozsudok ESĽP vo veci Padovani v. Taliansko z 26. februára 1993, m. m. tiež nález ... aj objektívne v očiach účastníkov konania. Spravodlivosť nielenže má byť vykonávaná, ale sa musí aj javiť, že má byť vykonávaná (rozsudok ESĽP vo veci Delcourt v. Belgicko zo 17. januára 1970). V tomto smere i zdanie môže byť dôležité. Mal by ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kľúčové slová: dôvody dovolania
Právna veta: Ustanovenie § 368 ods. 2 Tr. por. v taxatívnom výpočte rozhodnutí neobsahuje uzneseniu o neosvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, resp. o výkone trestu, ktorého výkon bol podmienečne odložený. Pokiaľ zákon nestanovuje niečo iné, dovolanie možno podať len proti taxatívne uvedeným rozhodnutiam. Okrem toho možno dovolanie podať aj proti rozhodnutiam a v prípadoch uvedených v § 371 ods. 2 Tr. por., ale toto právo má len minister spravodlivosti za podmienok uvedených v § 369 ods. 1 Tr. por. Posudzujúc ale dovolanie obvineného, je zrejmé, že smeruje proti rozhodnutiu o výkone trestu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 371. Podľa § 368 ods. 2 Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak, rozhodnutím podľa odseku 1 sa rozumie: a) rozsudok a trestný rozkaz, b) uznesenie o postúpení veci okrem uznesenia o postúpení veci inému súdu, c) uznesenie o zastavení trestného ... (štyri) roky neosvedčil a nariadil sa mu trest odňatia slobody v trvaní 2 (dva) roky, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu Nitra, sp. zn. 4T 65/2009 zo dňa 9. novembra 2009. Podľa ust. § 50 odsek 8 Trestného ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Merito dovolanie obvineného
... naplneniu objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu, za spáchanie ktorého bol odsúdený. Obvinený preto podaným dovolaním žiadal, aby dovolací súd rozsudkom vyslovil porušenie zákona v ustanoveniach § 2 ods. 9 a ods. 10 Tr. por. a súčasne zrušil napadnutý trestný rozkaz ...
Merito sťažnosť vyžiadanej osoby
... informáciu, že konanie vedené v niektorom členskom štáte proti vyžiadanej osobe pre ten istý skutok právoplatne skončilo odsudzujúcim rozsudkom, ktorý bol už vykonaný, v súčasnosti sa vykonáva, alebo už nemôže byť vykonaný podľa právnych predpisov členského štátu, ... pozemných komunikáciách motorové vozidlá továrenských značiek Ford Escort, ŠPZ: X. a Ford Escort rz: X., aj napriek tomu, že rozsudkom Okresného súdu v Nymburku zo dňa 17.09.2008 sp. zn. 4T 136/2008, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 21 ...
Súvisiace predpisy:
404/2011, 221/2006, 136/2008, 154/2010, 549/2011
Právna veta: Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g/ Trestného poriadku možno úspešne uplatňovať v prípadoch, keď je rozhodnutie súdu založené na dôkazoch, ktoré neboli na hlavnom pojednávaní vykonané zákonným spôsobom. Skutočnosť, že rozhodnutie je založené na dôkazoch vykonaných v rozpore so zákonom musí byť z obsahu spisu zrejmá a porušenie zákona by malo svojou povahou a závažnosťou zodpovedať porušeniu práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čomu napokon zodpovedá i samotná povaha dovolania ako mimoriadneho (nie ďalšieho riadneho) opravného pros ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudok č. 36110/03 z 2. februára 2010, Emen proti Turecku, rozsudok č. 25585/02 z 26. januára 2010, Van Mechelen a ďalší proti Holandsku, Visser proti Holandsku, rozsudok č. 26668/95 zo 14. februára 2002, Al – Khawaja a Tahery proti Spojenému kráľovstvu, rozsudok ... 4, krádežou spôsobili škodu vo výške cca. 100,-€, pričom obvinený P. G. sa uvedeného skutku dopustil po tom, čo bol rozsudkom Okresného súdu Košice II, sp. zn. 6T/93/2010 z 19. novembra 2010, ktorý nadobudol právoplatnosť 19. novembra 2010 ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Merito dovolanie obvineného
... . Pre dovolací súd je rozhodujúce skutkové zistenie, podľa ktorého J. H. spáchal trestné činy tak, ako sú uvedené v rozsudku okresného súdu. Popísanému skutkovému stavu plne zodpovedá i právny záver vyjadrený v posúdení jeho konania ako prečinu krádeže ... S ohľadom na to obvinený v dovolaní navrhol, aby najvyšší súd zrušil dovolaním napadnuté uznesenie krajského súdu, ako aj rozsudok okresného súdu a prikázal Okresnému súdu Dolný Kubín, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. K dovolaniu ...
Súvisiace predpisy:
120/2012
Merito dovolanie obvineného
... vyhodnoteného dokazovania, čo je nepochybné z predloženého spisového materiálu, s ktorým sa súd prvého stupňa v dôvodoch napadnutého rozsudku v celom rozsahu vyrovnal, čo potvrdil aj odvolací súd v napadnutom uznesení. Ustálený skutkový stav, premietnutý do ... proti výroku o vine pod bodom 1/, výroku o treste a výroku o náhrade škody obsiahnuté v právoplatnom rozsudku okresného súdu v spojení s uznesením odvolacieho súdu podala oprávnená osoba – obvinený prostredníctvom ustanovenej obhajkyni v zákonnej lehote ...
Súvisiace predpisy:
80/2014, 71/2014
Merito dovolanie obvineného
... zákonom, dokazovanie doplnil o návrh obhajoby a ďalšie jej návrhy na doplnenie dokazovania zamietol ešte pred vyhlásením rozsudku. Zákonne postupoval aj odvolací súd, vrátane prítomnosti oboch obhajcov a nerozhodnutia o opätovne vznesenej námietke zaujatosti zo ... , na ktorom vzniesol námietku zaujatosti voči odvolaciemu senátu, lebo neustále sú zamietané jeho žiadosti, čím vyššie citovaný rozsudok prvostupňového súdu nadobudol právoplatnosť. 3 6 Tdo 52/2016 Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal 2.6 ...
Súvisiace predpisy:
39/2014, 447/2008, 60/2014
Merito dovolanie obvineného
... trestného konania. 6/ Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa rovnako vzťahujú na údaje prenášané prostredníctvom počítačového systému. Rozsudok Európskeho súdneho dvora, nález Ústavného súdu, prípadne rozhodnutia ústavných súdov členských štátov Európskej únie v otázke ... ceny zlata a osobnými dokladmi. Návrhy obvineného na doplnenie dokazovania súd pred záverečnými rečami zamietol. V dôvodoch rozsudku súd prvého stupňa vyhodnotil takto vykonané dôkazy individuálne i v ich súhrne. Správne reagoval na výsluch ...
Súvisiace predpisy:
252/2005, 64/2013, 100/2011, 63/2013, 139/1998, 171/1993, 44/2012, 301/2005, 10/2014, 111/2014, 111/2013, 457/2010, 351/2011, 128/2014
Merito o určenie vlatníckeho práva k nehnuteľnostiam
... konanie opätovne zaoberal opodstatnenosťou odvolania podaného žalovanou 10/; rozsudkom z 26. augusta 2015 sp. zn. 10 Co 874/2014 napadnutý rozsudok zmenil tak, že žalobu zamietol. V odôvodnení tohto rozsudku odvolací súd zotrval na pôvodných skutkových a právnych ... mala za následok „justičný omyl“ (Ryabykh proti Rusku, rozsudok z roku 2003). 13.4. V danom prípade je z dovolaním napadnutého rozsudku je úplne zrejmý dôvod rozhodnutia. Nech by odôvodnenie rozsudku odvolacieho súdu malo (alebo má) väčšie alebo ...
Súvisiace predpisy:
185/2011, 111/1998, 130/2011, 6/2014, 5/2010, 30/2010, 361/2012, 453/2013, 29/2011, 151/2009, 49/2010, 287/2006, 85/2010, 38/2012, 42/1993, 244/2011, 8/2010, 7/2010, 97/2009, 268/2012, 12/2010, 90/2012
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.