Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 86166

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

28057 dokumentov
291053 dokumentov
6610 dokumentov
1224 dokumentov
524 dokumentov
1516 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Znalecký posudok
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Súd hodnotí znalecký posudok voľme ako každý iný dôkaz (§ 2 ods. 6 Tr. por.) a nie je ním bezpodmienečne viazaný. Nemôže síce ľubovoľne nahradiť odbornú mienku znalca vlastnou, v danej otázke laickou mienkou, ale môže a je povinný preveriť znalecký posudok najmä z toho hľadiska, či znalec prihliadol na všetky skutočnosti, ktoré majú význam pre podanie posudku, či sa skutkové východiská znaleckého posudku opierajú o skutočnosti v trestnom konaní náležíte zistené alebo naopak o skutočnosti, ktoré sú pochybné, ba dokonca odporujúce iným výsledkom dokazovania a či riešenie znalca logicky vyplýv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v B. B. z 12. 10. 1971 sp. zn.1 T 29/71 bol obžalovaný J. M. uznaný vinným z trestných činov vraždy podľa § 219 Tr. zák. a znásilnenia podľa § 241 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. a odsúdený za tieto trestné činy na trest smrti. Trestné činy spáchal tak, že 4. 10. 1968 asi o 17.15 hod. v P. sa stretol s maloletou A. A., nar. 14. 12. 1962, ktorej sa prihovoril a po krátkej chôdzi s ňou ju násilne vtiahol do novostavby rodinného domu J. S. na Družstevnej ulici v P., kde s ňou v
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Odstránenie veci, ktorá patrí k majetku zaistenému prokurátorom podľa § 47 ods. 1 Tr. por., pred zrušením zaistenia možno po formálnej stránke posudzovať ako trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. a) Tr. zák. Pri posudzovaní materiálnej podmienky tohto trestného činu {§ 3 ods. 2 Tr. zák.) treba hrať do úvahy, či v čase odstránenia uvedenej veci neboli už dané zákonné dôvody na zrušenie tohto zaistenia (§ 48 ods. 1 Tr. por.). Uvedenú otázku treba riešiť ako otázku predbežnú (§ 9 ods. 1 Tr. por.). Ak to tak bolo, spravidla nebude možné uzatvárať, že je splnen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Prešove z 23. júla 1983 sp. zn. 3 T 220/82 bol obvinený J. S. uznaný za vinného z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. a] Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v júni 1979 v Prešove odstránil zo svojho osobného motorového vozidla zn. VAZ 2102, ŠPZ POA 52 — 23 plomby a vozidlo dal do užívania svojej dcére V. D. napriek tomu, že vedel, že uvedené motorové vozidlo bolo uznesením okresného prokurátora v Prešove z 28. júla 1976 sp. zn.
Merito veci Lúpež
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Obmedzovanie osobnej slobody vykonané násilným útokom obvineného voči poškodenému s úmyslom zmocniť sa cudzej veci zakladá znaky trestného činu lúpeže podľa § 234 Tr. zák. a nie trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 231 ods. 1, 2 Tr. zák. v jednočinnom súbehu s pokusom trestného činu krádeže podľa § 8 ods. 1, § 247 Tr. zák. Pre kvalifikáciu trestného činu lúpeže v zmysle § 234 ods. 1 Tr. zák. nie je rozhodujúce, že páchateľ koná v úmysle zmocniť sa cudzej veci, ktorá však patrí inej osobe, než je osoba, voči ktorej používa násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Nitre z 31. januára 1984 sp. zn. 5 T 266/83 bol obvinený A. D. uznaný za vinného z trestných činov porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 Tr. zák., obmedzovania osobnej slobody podľa § 231 ods. 1 Tr. zák. a z pokusu trestného činu krádeže podľa § 8 ods. 1, § 247 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 18. septembra 1983 asi o 14.00 hod. v Nitre na sídlisku Chrenová II na Javorovej ulici č. 9/3 sledoval maloletú M. H., nar. 3. 11. 1970, až k dverám bytu jej
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: U páchateľa, ktorý oprávnene drží poľovnú zbraň a nechá ju voľne ležať vo svojom byte, čo využije jeho maloletý syn a výstrelom usmrtí svoju maloletú sestru, treba považovať za porušenie dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 224 ods. 2 Tr. zák. predovšetkým porušenie povinnosti uloženej ustanovením § 5 ods, 1 vyhl. c. 7/1955 Ú. v. o poľovných zbraniach.)

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil výrok o upustení od potrestania obvineného R. H. v rozsudku Mestského súdu v Košiciach z 13. marca 1984 sp. zn. 5 T 169/84 a tomuto súdu prikázal, aby vec v rozsahu zrušenia znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Mestský súd v Košiciach uznal rozsudkom z 13. marca 1984 sp. zn. 5 T 169/84 obvineného R. H. za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. na
R 46/1986
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Prekročení časové platnosti výjezdové doložky o nekolik dnu, nejsou-li dány jiné okolnosti zvyšující stupeň nebezpečnosti činu pro společnost, nenaplňuje materiálni znak prečinu proti zájmum socialistické spoločnosti v oblasti styku s cizinou podie § 5 písm. d) zák. č. 150/1069 Sb.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním proku- rátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze 17. 1. 1984 sp. zn. 2 T 925/83. Z oduvodnéní: Citovaným rozsudkem okresního soudu v Jablonci nad Nisou byla obvinená M. S. uznána vinnou pŕečinem proti zájmúm socialistické společnosti v oblasti styku s cizinou podie § 5 písm. d) zák. č. 150/1969 Sb., kterého se podie zjišténí uvedeného v tomto rozsudku dopustila tím, že dne 24. 7. 1983 vycestovala z
R 45/1986
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Predpokladem pro naplnení znaku okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby uvedené v § 234 odst. 2 písm. a] tr. zák. je, aby šlo nejméne o tŕíčlenné sdružení trestné odpo- védných osob, jejichž vzájemná součinnost na realizování trestne činnosti vykazuje takovou míru plánovitosti jejího prube- hu a tomu odpovídající rozdelení a koordinaci úloh jednotlivých úcastníku, že tyto okolnosti zvyšují pravdepodobnosl úspešného provedení trestného činu loupeže a tím i jeho ne bespečnost pro společnost.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k odvolání obvinené H. P. podie § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. ŕ. a ohledné obvineného M. H. podie § 261 tr. ŕ. zrušil napadený rozsudek mestského soudu v Praze ze dne 27. února 1985 sp. zn. 3 T 27/84 téz ve výroku o vine obvinených trestným činem loupeže podie § 234 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. dilem dokonaným, dilem nedokonaným a podie § 259 odst. 3 tr. ŕ. sám rozsudkem ve veci rozhodí. Z odúvodnéní: Napadeným rozsudkem mestského soudu v Praze byla obvinená H. P. mimo jiné
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Miestom spáchania trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák., prípadne prečinu podľa § 3 ods. 1 písm. c) zák. č. 150/ 1969 Z b., spočívajúcich v tzv. čiernej jazde vlakom, sú všetky miesta nachádzajúce sa na trase jazdy počínajúc nastúpením cesty až po jej ukončenie. II. K výkladu ustanovenia § 139 Tr. zák. v prípade vecí vnesených do podnikového ubytovacieho zaradenia. Organizácia, ktorej patrí ubytovacie zariadenie, zodpovedá podľa § 433 ods. 1 Obč. zák. za veci vnesené do ubytovacieho zariadenia ubytovanými občanmi, len ak i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Mestským súdom v Prahe a Mestským súdom v Košiciach Najvyšší súd ČSSR rozhodol tak, že na prejednanie a rozhodnutie veci je príslušný Mestský súd v Košiciach. Z odôvodnenia: Mestký prokurátor v Prahe podal na obvineného M. K. obžalobu pre pokus trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 Tr. zák., prípravu na trestný čin opustenia republiky podľa § 7 ods. 1, § 109 ods. 2 Tr. zák., trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve čiastočne dokonaný a
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Nesplnenie povinnosti vodiča motorového vozidla podrobiť sa po dosiahnutí 60. roku veku povinnej lekárskej prehliadke v zmysle § 6 ods. 4 písm. b) vyhlášky Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch v znení čl. I č. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 3/1072 Zb., hoci vodič vie, že jeho zdravotný stav nie je dobrý a že v minulosti trpel poruchami vedomia, môže byť porušením dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 224 ods. 2 Tr. zák., ak je medzi týmto opomenutím a následkom dopravnej nehody príčinný vzťah

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona zistil, že uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. júna 1985 sp. zn. 4 To 207/85 bol porušený zákon v ustanoveniach § 2 ods. 6, § 257 písm. b) a § 11 ods. 1 písm. a) Tr. por. Toto uznesenie zrušil a sám vo veci rozhodol tak, že podľa § 256 Tr. por. odvolanie obvineného M. J. proti rozsudku Okresného súdu vo Zvolene z 29. apríla 1985 sp. zn. 3 T 120/84 zamietol ako neodôvodnené. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu vo Zvo
Merito veci Amnestie
Kľúčové slová: amnestiarozhodnutie o použití amnestiepodmienečný trest odňatia slobody
R 48/1986
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ustanovenie článku III Rozhodnutia prezidenta ČSSR o amnestii z 8. mája 1985 o tom, že podmienečný trest odňatia slobody uvedený v čl. I písm. d) cit. rozhodnutia sa odpúšťa s účinkom, že odo dňa tohto rozhodnutia sa na páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený, sa nevzťahuje na prípady, keď bol popri podmienečnom treste odňatia slobody uložený páchateľovi ďalší trest, ktorý bráni zahladeniu odsúdenia.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatné uznesenie Okresného súdu v Michalovciach z 25. júna 1985 sp. zn. 3 T 691/84 v časti, ktorou sa vyslovilo, že na obvineného sa hľadí, ako by nebol odsúdený. Z odôvodnenia: Okresný súd v Michalovciach uznal rozsudkom z 13. decembra 1984 sp. zn. 3 T 691/84 E. G. za vinného z pokusu trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 ods. 1, § 222 ods. 1 Tr. zák. a odsúdil ho za to na tr
Merito veci Cestovný doklad
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny orgán, aj keď má možnosť rozhodnúť podľa vlastnej úvahy, či odníme cestovný doklad občanovi alebo nie, nemôže rozhodnúť automaticky bez toho, aby nemal k svojmu rozhodnutiu dostatočné podklady. Pokiaľ by tak postupoval, konal by v rozpore so zákonom č. 71/1967 Zb., ktorý ho zaväzuje postupovať v súlade so zákonom, teda pri konečnom rozhodnutí vychádzať z dostatočne zisteného skutkového stavu veci.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán výrok Krajského riaditeľstva Policajného zboru v B., odboru hraničnej a cudzineckej polície, v rozhodnutí zo dňa 3. novembra 1998 zmenil tak, že odňal žalobcovi cestovný doklad, postupujúc podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch (ďalej len „zákon č. 381/1997 Z. z.“). Žalobca podanou žalobou sa domáhal zrušenia tohto rozhodnutia s odôvodnením, že žalovaný správny orgán nedodržal podmienky procesného konania podľa zákona č. 71/
MENU