Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
843258
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51263
USSR: 30515
NSČR: 106804
NSSČR: 56981
USČR: 70017
EUR-LEX (sk): 11140
EUR-LEX (cz): 11178
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402761
Krajské súdy (ČR): 31294
Posledná aktualizácia
18.01.2018 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 35725 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 409755 krát v 35725 dokumentochJmenování znalce v akciové společnosti pro účely přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami (merito + právna veta)
Kľúčové slová: rozsudok súdu prvého stupňa
Právna veta: Není-li rozhodnutí o jmenování znalce v právní moci, nemůže založit překážku věci pravomocně rozhodnuté ve smyslu § 159a odst. 5 o. s. ř. Z pojetí řízení o jmenování znalce jako jediného řízení nicméně plyne i závěr, podle něhož bylo-li o návrhu na jmenování znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami již jednou rozhodnuto, přičemž toto rozhodnutí nebylo nijak odklizeno, nemohlo být o témže předmětu řízení rozhodováno znovu.
Súvisiace predpisy:
1/2008, 55/2006, 99/1963, 14/2007, 273/2007, 286/2005
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Vyhlásenie rozsudku v neprítomnosti obvineného (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Pod vyhlásením rozsudku v prítomnosti obvineného v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por. sa rozumie prečítanie (oznámenie) výrokovej časti rozsudku, jeho odôvodnenia a poučenia o opravnom prostriedku. Ak teda obvinený v danom prípade opustil pojednávaciu miestnosť počas vyhlasovania rozsudku, a nebol tak preukázateľne prítomný pri vyhlásení celého rozsudku v zmysle § 171 ods. 2 Tr. por., nie je možné v žiadnom prípade toto vyhlásenie rozsudku považovať za jeho „oznámenie“ obvinenému v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por.Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Porušenie zákona súdom , keď pred rozhodnutím nepreskúmal, akým poučením vyhlaseným na hlavnom pojednávaní sa obvinený spravoval (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V zmysle ustanovenia § 171 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Tr. por. rozsudok je treba vždy vyhlásiť verejne, vyhlasuje ho predseda senátu a okrem iných náležitostí, uvedených v ods. 2 § 171 Tr. por. sa vždy vyhlasuje aj poučenie o opravnom prostriedku. V poučení je potrebné uviesť proti ktorým výrokom rozsudku môže podať odvolanie oprávnená osoba a v akej lehote. Zároveň sa v poučení uvedie, že rozsudok možno napadnúť odvolaním len v niektorej jeho časti, alebo sa odvolania výslovne vzdať. Vo vzťahu k ustanoveniu § 171 Tr. por. je zo zápisnice o hlavnom pojednávaní (č.l. 96) nepreskúmateľné, ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Súlad rozhodcovského rozsudku ako exekučného titulu s § 45 Zákona o rozhodcovskom konaní ako hmotnoprávny predpoklad vykonania exekúcie (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky), na ktorej sa zakladá právomoc rozhodcovského súdu, nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Nedostatok právomoci rozhodcovského súdu odvíjajúci sa od neexistencie či neplatnosti rozhodcovskej zmluvy má v spotrebiteľskej veci za následok materiálnu nevykonateľnosť (nezáväznosť) rozhodcovského rozsudku. Takúto interpretáciu ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyžaduje účel právnej úpravy p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zastavenie exekučného konania podľa § 45 ods. 2 Zákona o rozhodcovskom konaní neprichádza do úvahy pred rozhodnutím súdu o poverení exekútora vykonaním exekúcie (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ustanovenie § 45 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. (týkajúce sa prípadov zastavenia výkonu rozhodnutia alebo exekučného konania iba na návrh) v konaní o výkon rozhodnutia dopadá na procesnú situáciu, ktorej predchádzalo nariadenie výkonu rozhodcovského rozsudku (v ktorej už bol výkon rozhodnutia nariadený uznesením súdu, pozri znenie „proti ktorému bol nariadený výkon“). Z toho, že citované ustanovenie inak nerobí rozdiely medzi konaním o výkon rozhodnutia a exekúciou vykonávanou podľa Exekučného poriadku, možno dospieť k záveru, že aj s dopadom na exekučné konanie sa toto ustanovenie vzťahuje na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Ak v určitej veci nedôjde k uzavretiu (platnej) rozhodcovskej zmluvy, vzniknutý spor nemôže prejednať rozhodcovský súd. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Pri skúmaní, či rozhodnutie rozhodcovského súdu uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie je vykonateľné, je exekučný súd oprávnený riešiť otázku, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe platne uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní (§ 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.). Ak v určitej veci nedošlo k uzavretiu (platnej) rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Aj keď spotrebiteľ nevyužije možnosť spochybniť platnosť rozhodcovskej zmluvy, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať jej platnosť a v prípade zisteného nedostatku konštatovať rozpor rozhodcovského rozsudku so zákonom (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V súvislosti s otázkou, či v exekučnom konaní zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní) vylučuje skúmanie (nedostatku) právomoci rozhodcovského súdu (rozhodcu, resp. rozhodcov) rozhodnúť spor, je potrebné rozlišovať, či rozhodcovské konanie sa týka sporu zo spotrebiteľského právneho vzťahu alebo z iného právneho vzťahu. Pokiaľ sa rozhodcovské konanie týka sporu z iného, než spotrebiteľského právneho vzťahu, ustanovenia zákona o rozhodcovskom konaní, ktoré umožňujú účastníkovi tohto konania, aby namietal nedostatok právomoci rozhodcovského súdu pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Prekážka rozsúdenej veci v exekučnom konaní (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci svojou podstatou patrí k procesným podmienkam a jej existencia vedie v každom štádiu konania k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak sa má v novom konaní prejednať tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého premetu konania a tých istých osôb. Prekážku rozsúdenej veci pre exekučné konanie netvorí právoplatný rozhodcovský rozsudok vydaný v rozhodcovskom konaní, a to ani vtedy, ak exekučný súd skúma, či exekučný titul vydaný vo forme ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní (§ 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.). Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve (§ 4 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.). Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Písomná forma je zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente podpísanom zmluvnými stranami alebo vo vzájomne vymenených listoch, ak je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Akceptovnie neplatného rozhodcovského rozsudku exekučným súdom. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ak v určitej veci nedošlo k uzavretiu (platnej) rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takom prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsudok (porovnaj R 46/2012). Pokiaľ by exekučný súd akceptoval rozhodcovský rozsudok, pre vydanie ktorého nebola daná právomoc rozhodcovského súdu, akceptoval by vykonateľnosť rozhodnutia vydaného tým, kto na to nemal právomoc. Vo svojej podstate by išlo o akceptáciu „rozhodnutia“ nevykonateľného, majúceho účinky paaktu. Skutočnosť, že účastník rozhodcovského konania, ktorý v exekučnom konaní vystupuje v procesnom postavení povinného, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... námietky žalobcu, uvedené v odvolaní proti rozhodnutiu krajského súdu, neboli spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého rozsudku, dospel odvolací súd k záveru, že rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1Scud/1/2011-47 zo dňa 11. ... O. s. p.). 8 10Sža/47/2011 V predmetnej veci bolo potrebné predostrieť, že predmetom odvolacieho konania bol rozsudok krajského súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, ktorým žalovaný potvrdil prvostupňové správne rozhodnutie o ...
Súvisiace predpisy:
562/2006, 71/1967, 99/1963, 1/1993, 404/2011, 48/2002
Merito sťažnosť GP SR pre porušenie zákona
... umožňuje, aby sa v odvolacom konaní chybný rozsudok napravil aj v prospech toho spoluobvineného, ktorého sa týka už právoplatný rozsudok súdu prvého stupňa. Týmto postupom sa má zabezpečiť dôsledná náprava chyby rozsudku v prospech všetkých ním postihnutých osôb. ... aj v dôsledku nedodržania procesných predpisov. Najvyšší súd teda konštatuje, že rozhodnutie krajského súdu o zrušení rozsudku okresného súdu a vrátení veci prokurátorovi, pokiaľ ide o obvineného M. zodpovedá pojmu zákonného procesu. Krajský ...
Merito o zaplatenie 1 886 986,70 Sk s príslušenstvom
... právnych nástupcov po F. K.. 3 5 Cdo 96/2000 Proti tomuto rozsudku krajského súdu podali dovolanie žalobcovia 10/ a 11/. Navrhli, aby dovolací súd tento rozsudok ako aj rozsudok okresného súdu zrušil a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie. Namietali ... Krajský súd v Žiline na odvolanie žalobcov 1/, 2/, 3/, 8/, 9/, 10/ a 11/ rozsudkom z 29. októbra 1997 sp.zn. 7 Co 1267/97 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Zároveň samostatným výrokom pripustil dovolanie. Výrok o pripustení dovolania odôvodnil ...
Súvisiace predpisy:
96/2000, 40/1964
Merito Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov ani iný všeobecne záväzný právny predpis neumožňuje príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru udeliť výnimku z požadovaného vzdelania. Prechodné ustanovenia zákona č. 315/2001 Z. z. upravujú len postup pri vymenovaní príslušníka Zboru požiarnej ochrany, ktorému už bola takáto výnimka podľa osobitného predpisu udelená.
... , aby bol žalovaný zaviazaný zaplatiť žalobcovi náhradu trov odvolacieho a prvostupňového konania do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalovaný vo svojom vyjadrení vysvetli] postup pri vydaní služobného hodnotenia ako aj pri rozhodovaní o odvolaní žalobcu. ... hrubo ukrátený na svojich právach. K tejto skutočnosti neprihliadol prvostupňový súd. Žiadal, aby odvolací súd zmenil prvostupňový rozsudok tak, že rozhodnutie žalovaného sa zrušuje a vec sa vracia žalovanému na ďalšie konanie. Súčasne žiadal, ...
Súvisiace predpisy:
315/2001, 315/2002
Právna veta: 1. Označenie informácie ako obchodné tajomstvo nespočíva len v prejave vôle podnikateľov informáciu utajiť. V žiadnom prípade nestačí len dohoda zmluvných strán o tom, že určité informácie budú za predmet obchodného tajomstva považovať. Informácia môže byť za obchodné tajomstvo označená len vtedy, ak spĺňa všetky zákonné znaky obchodného tajomstva. 2. Samotná konštrukcia akejkoľvek zmluvy, osobitne investičnej zmluvy s medzinárodným prvkom, jej vnútorný logický sled úprav, rozsah úprav, formulácia a obsah jednotlivých ujednaní, dáva sama osebe dôvod P.. opatrnosť povinnej osoby v kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uvedené dôvody P.. zrušenie rozhodnutí žalovaného a preto rozhodol tak, ako je to vo výroku tohto rozsudku uvedené. V ďalšom konaní je správny orgán viazaný vysloveným právnym názorom súdu podľa § 250j ods. 5 ... vyhl. č. 655/2004 Z. z. P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku odvolanie podľa § 250ja ods. 2 OSP nie je prípustné. V Bratislave 8. apríla 2005 JUDr. Ida ... 3 Sž 16/2004 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Merito odklad vykonateľnosti
... žalovaný súčasne s dovolaním návrh na odloženie vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia. Uvedeným rozhodnutím bolo, ako oneskorene podané, odmietnuté odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 26. apríla 2007, č. k. 20 Cb 2/2004–256, ktorým bola žalovanému uložená povinnosť ...
Súvisiace predpisy:
2/2004, 22/2008, 149/2007
Merito Vydražiteľ, ktorému bol v exekučnom konaní udelený príklep a zaplatil najvyššie podanie, nadobudol vlastníctvo k vydraženým veciam. Takto nadobudnuté vlastnícke právo nemôže byť dotknuté ani prípadnými vadami exekučného konania. Správnosť postupu v exekučnom konaní môže byť na podnet účastníkov s účinkami pre exekučné konanie skúmaná len v rámci tohto konania, v rozsahu a prostriedkami stanovenými predpisom upravujúcim toto konanie.
... resp. či výsledok dražby môže byť predmetom preskúmania súdom v inom, než v exekučnom konaní. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 11. novembra 2003. Proti rozsudku podal dovolanie žalovaný. Rovnako, ako v odvolaní uviedol, že exekúcia neprebehla v súlade so ... .] bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O. s. p.) preskúmal napadnutý rozsudok odvolacieho súdu a dospel k záveru, že žalovaným napadnutý rozsudok odvolacieho súdu je správny. Z odôvodnenia: Ustanovením § 238 ods. 3 písm. a) O ...
Súvisiace predpisy:
233/1995
Merito Ak je dôvodom neplatnosti právneho úkonu rozpor so zákonom alebo jeho obchádzanie (§ 39 Občianskeho zákonníka), súd v odôvodnení rozsudku musí presne uviesť, v čom tento rozpor (alebo obchádzanie), prejavujúci sa v nedovolenosti konkrétneho dojednania účastníkov, spočíva, inak je jeho rozsudok nepreskúmateľný.
... zistené vykonaným dokazovaním, ale tiež s poukazom na právne závery, ktoré prijal. Účelom odôvodnenia rozsudku predovšetkým je preukázať správnosť rozsudku a odôvodnenie súčasne musí byť i prostriedkom kontroly správnosti postupu súdu pri vydávaní rozhodnutí ... spojení s § 41 Občianskeho zákonníka). Rozsudok súdu prvého stupňa preto zmenil a žalobe ako dôvodnej vyhovel. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podala včas dovolanie žalovaná. Navrhla rozsudok odvolacieho súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ...
Súvisiace predpisy:
79/2002, 1/1999, 64/2004
Merito Nájomný pomer vzniknutý transformáciou niektorého zaniknutého užívacieho vzťahu v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov treba považovať za nájomný pomer dojednaný na dobu neurčitú v zmysle ustanovenia § 677 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Zánik právnickej osoby, ktorá v nájomnom pomere vystupovala ako nájomca, nemá za následok zánik nájomného vzťahu, ale spôsobuje prechod práv a povinností na právneho nástupcu, pokiaľ existuje a pokiaľ zákon neustanovuje niečo iné.
... sa parcely č. X tak, že žalobu v tejto časti zamietol. Vo zvyšku veci samej napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a proti tomuto svojmu potvrdzujúcemu rozsudku pripustil dovolanie. Rozhodnutie vo veci samej odôvodnil tým, že do časti parcely č. X ... (odstránenia strojových mechanizmov a iných hnuteľných vecí žalovaného). Krajský súd v Prešove na odvolanie žalovaného rozsudkom z 27. apríla 2004 sp.zn. 11 Co 19/04 zmenil rozsudok okresného súdu v časti týkajúcej sa parcely č. X tak, že žalobu v ...
Súvisiace predpisy:
229/1991
Právna veta: Podľa názoru súdu, za podklad rozhodnutia, s ktorým sa spája povinnosť správneho orgánu dať účastníkovi možnosť sa k nemu vyjadriť, nemožno považovať každé vyjadrenie účastníka v konaní, prípadne každú repliku k vyjadreniu (vyjadrenie k vyjadreniu), ale iba taký prejav účastníka alebo iného subjektu , ktorý má bezprostredne vplyv na stanovenie práv a povinností účastníka konania vo vydanom rozhodnutí (na rozhodnutie vo veci samej). Ak účastník tvrdí, že nemal možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu, musí byť z tohto tvrdenia zrejmé, že v konkrétnom prípade išlo práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyjadrení k žalobe žiadal jej zamietnutie. Jednotlivé dôvody žalovaného súd uvedie v ďalšej časti dôvodov rozsudku vo vzťahu k dôvodom žaloby. Podľa § 246c OSP v súvislosti s § 93 ods ... súd po preskúmaní zákonnosti Rozhodnutia žalovaného (predsedu TÚ) dospel k záveru vyslovenému vo výroku tohoto rozsudku. Podľa § 250k ods. 1 OS á contr. v spojitosti s § 142 ods. ... ) a žalovanému trovy nevznikli. P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné. V Bratislave, dňa 20. júla 2005 3 Sž 169/2004 ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.