Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
958224
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54681
USSR: 33177
NSČR: 113234
NSSČR: 61104
USČR: 74288
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412387
Krajské súdy (ČR): 37010
Posledná aktualizácia
20.01.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 38203 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 440137 krát v 38203 dokumentochKľúčové slová: rozsudok súdu prvého stupňa
Právna veta: Není-li rozhodnutí o jmenování znalce v právní moci, nemůže založit překážku věci pravomocně rozhodnuté ve smyslu § 159a odst. 5 o. s. ř. Z pojetí řízení o jmenování znalce jako jediného řízení nicméně plyne i závěr, podle něhož bylo-li o návrhu na jmenování znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami již jednou rozhodnuto, přičemž toto rozhodnutí nebylo nijak odklizeno, nemohlo být o témže předmětu řízení rozhodováno znovu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Co 1/2008 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ P. S., bývajúceho v M., R. č. X., 2/ I. S., bývajúcej v M., R. č. X., oboch zastúpených JUDr. J. R., advokátom v M., M.č. X., proti odporcom 1/ I. S., s.r.o. so sídlom v Ž., M.č. X., IČO: X., zastúpenej Mgr. M. B., advokátom v M., J.č. X., 2/ S.V.B.„R. X.“ M., R. č. X., M., zastúpenému Mgr. M. B., advokátom v M., J.č. X., 3/ P. N., bývajúcemu v M., J.č. X., zastúpenému JUDr. W. F., ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 273/2007, 1/2008, 55/2006, 286/2005, 14/2007
Právna veta: Podľa § 334 ods. 4 a ods. 5 Trestného poriadku ak súd dohodu o vine a treste schváli, potvrdí to rozsudkom, ktorý verejne vyhlási. Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie ani dovolanie okrem dovolania podľa § 371ods. 1 písm. c) a ods. 2 Trestného poriadku. Rozsudok nadobudne právoplatnosť vyhlásením. Z tejto platnej právnej úpravy vyplýva, že proti rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým rozhodol o schválení návrhu na dohodu prokurátora a obvineného o vine a treste a ktorý nadobudol právoplatnosť vyhlásením, môže podať dovolanie iba minister spravodlivosti z dôvodov uvedených v § 371 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 382 písm. b) Trestného poriadku odmietol dovolanie, ktoré podal obvinený Bc. Z. M. proti právoplatnému rozsudku Okresného súdu Prievidza z 10 januára 2007, sp. zn. 1 T 178/2006. Z odôvodnenia: Okresný súd Prievidza na verejnom zasadnutí, konanom 10. januára 2007 o dohode o vine a treste rozsudkom z 10. januára 2007, sp. zn. 1T 178/2006, podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku schválil dohodu o vine a treste, uzatvorenú medzi prokurátorkou Okresnej prokuratúry ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: "Podľa § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie zahŕňa komplexné posúdenie predmetu konania a pomerov účastníkov na oboch procesných stranách. Súd prihliada na pomery a dopad prípadného prikázania veci tak na strane účastníka, ktorý vhodnú delegáciu navrhuje, ako aj na pomery a dopad prípadnej delegácie veci na ostatných účastníkov. Dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu sú najmä také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 To 6/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanej MVDr. M. K. pre pokračovací trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. na verejnom zasadnutí konanom 26. februára 2013 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a členov senátu JUDr. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu o odvolaní prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky /ďalej len ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 171 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Tr. por. rozsudok je treba vždy vyhlásiť verejne, vyhlasuje ho predseda senátu a okrem iných náležitostí, uvedených v ods. 2 § 171 Tr. por. sa vždy vyhlasuje aj poučenie o opravnom prostriedku. V poučení je potrebné uviesť proti ktorým výrokom rozsudku môže podať odvolanie oprávnená osoba a v akej lehote. Zároveň sa v poučení uvedie, že rozsudok možno napadnúť odvolaním len v niektorej jeho časti, alebo sa odvolania výslovne vzdať. Vo vzťahu k ustanoveniu § 171 Tr. por. je zo zápisnice o hlavnom pojednávaní (č.l. 96) nepreskúmateľné, ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Tdo 30/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci obvineného F M pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák. na verejnom zasadnutí 27. februára 2008 v Bratislave prerokoval dovolanie obvineného, podané prostredníctvom obhajcu JUDr. V V proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 9. januára 2007, sp. zn ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Pod vyhlásením rozsudku v prítomnosti obvineného v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por. sa rozumie prečítanie (oznámenie) výrokovej časti rozsudku, jeho odôvodnenia a poučenia o opravnom prostriedku. Ak teda obvinený v danom prípade opustil pojednávaciu miestnosť počas vyhlasovania rozsudku, a nebol tak preukázateľne prítomný pri vyhlásení celého rozsudku v zmysle § 171 ods. 2 Tr. por., nie je možné v žiadnom prípade toto vyhlásenie rozsudku považovať za jeho „oznámenie“ obvinenému v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por.Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Tdo 47/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom dňa 24. novembra 2011 v Bratislave v trestnej veci obvineného Ľ. B. pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/ Tr. zák., o dovolaní ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej už len „ministerka spravodlivosti“) ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Ustanovenie § 114 ods. 2 O.s.p. ukladá súdu v rámci prípravy pojednávania povinnosť doručiť odporcovi (žalovanému) do vlastných rúk návrh na začatie konania (žalobu) spolu s rovnopisom a prílohami návrhu. Ak je však predmetom návrhu nariadenie predbežného opatrenia, povinnosť doručiť ostatným účastníkom (aj) prílohy návrhu zákon neukladá (§ 75 ods. 8 druhá veta O.s.p.). Rovnako nie je povinnosťou súdu doručovať účastníkom konania vyjadrenia k odvolaniu; zákon výslovne takúto povinnosť súdu neukladá. Podľa právneho názoru dovolacieho súdu vyjadrenie účastníka konania k odvolaniu druhého účastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 340/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. S., bývajúceho v S., zastúpeného S., so sídlom v P., proti žalovaným: 1/ P., s.r.o., so sídlom v B., 2/ R. a.s., so sídlom v B., o nariadenie predbežného opatrenia, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 7 C 36/2012, o dovolaní žalovaného 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 9. júla 2012 sp. zn. 7 Co 91/2012, takto rozhodol: Dovolanie o d m i e t a . Žalobcovi náhradu ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
162/2015 - Správny súdny poriadok
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci svojou podstatou patrí k procesným podmienkam a jej existencia vedie v každom štádiu konania k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak sa má v novom konaní prejednať tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého premetu konania a tých istých osôb. Prekážku rozsúdenej veci pre exekučné konanie netvorí právoplatný rozhodcovský rozsudok vydaný v rozhodcovskom konaní, a to ani vtedy, ak exekučný súd skúma, či exekučný titul vydaný vo forme ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 27/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej B.., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej Advokátskou kanceláriou A., so sídlom v B., proti povinnému B. K., bývajúcemu v R., o vymoženie 1 450,65 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp.zn. 21 Er 921/2011, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 29. marca 2012 sp.zn. 18 CoE 23/2012, takto rozhodol: Dovolanie oprávnenej o d m i e t a. ...
Súvisiace predpisy:
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Právna veta: Ustanovenie § 45 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. (týkajúce sa prípadov zastavenia výkonu rozhodnutia alebo exekučného konania iba na návrh) v konaní o výkon rozhodnutia dopadá na procesnú situáciu, ktorej predchádzalo nariadenie výkonu rozhodcovského rozsudku (v ktorej už bol výkon rozhodnutia nariadený uznesením súdu, pozri znenie „proti ktorému bol nariadený výkon“). Z toho, že citované ustanovenie inak nerobí rozdiely medzi konaním o výkon rozhodnutia a exekúciou vykonávanou podľa Exekučného poriadku, možno dospieť k záveru, že aj s dopadom na exekučné konanie sa toto ustanovenie vzťahuje na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 57/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej B. I., so sídlom v B., zastúpenej Advokátskou kanceláriou N., so sídlom v B., v mene a na účet ktorej koná konateľ JUDr. J. N., proti povinnému I. O., bývajúcemu v H., pre vymoženie 709,67 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Kežmarok pod sp. zn. 8 Er 1139/2010, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 15. decembra 2011 sp. zn. 7 CoE 102/2011, takto ...
Súvisiace predpisy:
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Právna veta: Pri skúmaní, či rozhodnutie rozhodcovského súdu uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie je vykonateľné, je exekučný súd oprávnený riešiť otázku, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe platne uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní (§ 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.). Ak v určitej veci nedošlo k uzavretiu (platnej) rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 50/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej B., s.r.o. so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej advokátskou kanceláriou v., s.r.o. so sídlom v B., IČO: X., proti povinnému Z. G., bývajúcemu v G., o vymoženie 1 387,25 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn. 5 Er 906/2010, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29. septembra 2011 sp. zn. 1 CoE 479/2011, takto rozhodol: ...
Súvisiace predpisy:
244/2002 - Zákon o rozhodcovskom konaní
Právna veta: V súvislosti s otázkou, či v exekučnom konaní zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní) vylučuje skúmanie (nedostatku) právomoci rozhodcovského súdu (rozhodcu, resp. rozhodcov) rozhodnúť spor, je potrebné rozlišovať, či rozhodcovské konanie sa týka sporu zo spotrebiteľského právneho vzťahu alebo z iného právneho vzťahu. Pokiaľ sa rozhodcovské konanie týka sporu z iného, než spotrebiteľského právneho vzťahu, ustanovenia zákona o rozhodcovskom konaní, ktoré umožňujú účastníkovi tohto konania, aby namietal nedostatok právomoci rozhodcovského súdu pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 ECdo 55/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom v Bratislave, Astrová 2/A, IČO: 45 869 464, zastúpenej advokátskou kanceláriou verita, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Karpatská č. 18, v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ advokát JUDr. Jozef Novák, proti povinnému V. P., bývajúcemu v M., o vymoženie 2 115,52 EUR s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 8 Er 738/2013, o ...
Súvisiace predpisy:
1/2012, 483/2001, 1/2007, 244/2002, 233/1995, 240/2013, 55/2014
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... námietky žalobcu, uvedené v odvolaní proti rozhodnutiu krajského súdu, neboli spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého rozsudku, dospel odvolací súd k záveru, že rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1Scud/1/2011-47 zo dňa 11. ... O. s. p.). 8 10Sža/47/2011 V predmetnej veci bolo potrebné predostrieť, že predmetom odvolacieho konania bol rozsudok krajského súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, ktorým žalovaný potvrdil prvostupňové správne rozhodnutie o ...
Súvisiace predpisy:
562/2006, 71/1967, 1/1993, 404/2011, 48/2002, 99/1963
Merito sťažnosť GP SR pre porušenie zákona
... umožňuje, aby sa v odvolacom konaní chybný rozsudok napravil aj v prospech toho spoluobvineného, ktorého sa týka už právoplatný rozsudok súdu prvého stupňa. Týmto postupom sa má zabezpečiť dôsledná náprava chyby rozsudku v prospech všetkých ním postihnutých osôb. ... aj v dôsledku nedodržania procesných predpisov. Najvyšší súd teda konštatuje, že rozhodnutie krajského súdu o zrušení rozsudku okresného súdu a vrátení veci prokurátorovi, pokiaľ ide o obvineného M. zodpovedá pojmu zákonného procesu. Krajský ...
Merito o zaplatenie 1 886 986,70 Sk s príslušenstvom
... právnych nástupcov po F. K.. 3 5 Cdo 96/2000 Proti tomuto rozsudku krajského súdu podali dovolanie žalobcovia 10/ a 11/. Navrhli, aby dovolací súd tento rozsudok ako aj rozsudok okresného súdu zrušil a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie. Namietali ... Krajský súd v Žiline na odvolanie žalobcov 1/, 2/, 3/, 8/, 9/, 10/ a 11/ rozsudkom z 29. októbra 1997 sp.zn. 7 Co 1267/97 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Zároveň samostatným výrokom pripustil dovolanie. Výrok o pripustení dovolania odôvodnil ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 96/2000
Právna veta: Výška uloženej sankcie je vecou voľnej úvahy správneho orgánu. Súd by mohol rozhodnutie žalovaného, pokiaľ ide o výšku uloženej sankcie, zrušiť len v prípade, keby voľná úvaha, ktorou sa žalovaný riadil pri rozhodnutí o výške sankcie, nezodpovedala obsahu spisu alebo sa priečila zásadami logického myslenia. Z hľadiska zákonnosti rozhodnutia o uložení pokuty žalobcovi je právne bezvýznamné, či bola uložená pokuta za protiprávne konanie rovnakého druhu aj inej fyzickej alebo právnickej osobe.

Úryvok z textu:
... , ako súd odvolací (§ 246b ods. 3 dru­ há veta O. s. p.), preskúmal odvolaním napadnutý rozsudok a na nariade­ nom pojednávaní dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné. Zo spisu žalovaného ... v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 O. s. p. Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok Najvyššieho súdu Sloven­ skej republiky, ako vecne správny, podľa § 219 O. s. p. potvrdil. O ... rozsudok Najvyššieho súdu Sloven­ skej republiky zrušiť. Namietal, že žalobou napadnuté rozhodnutie žalova­ ného Daňového riaditeľstva ...
Súvisiace predpisy:
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... (§ 220 ods. 1 O. s. p.). Proti tomuto rozsudku krajského súdu podal včas dovolanie žalobca. Na­ vrhol rozsudok odvolacieho súdu a tiež súdu prvého stupňa zrušiť ... O. s. p.]. Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 10. júna 2003, sp. zn. 5 Co 18/03, na odvolanie žalovaného rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalo ... nemožno uvažovať ani o prípadnej platnosti, či neplatnosti právneho úkonu, z ktorého dôvodu rozsudok odvolacieho súdu (ktorým žalobu žalobcu o neplatnosť výpovede zamietol) treba považovať za ...
Súvisiace predpisy:
261/2001
... na poštu dovolanie (č.l. 278, ktoré bolo doručené súdu prvého stupňa 27. mája 2002), ktorým navrhol rozsudok odvolacieho súdu spolu s rozsudkom súdu prvého stupňa zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, pretože došlo k porušeniu ... , že žalobe vyhovel. Žalobca výšku úro­ kov nešpecifikoval, a preto odvolací súd aj v tejto časti rozsudok súdu pr­ vého stupňa potvrdil. Uvedený rozsudok odvolacieho súdu nadobudol právoplatnosť dňa 16. apríla 2002. Dňa 16. mája 2002 podal žalovaný na poštu ...
Právna veta: Právomoc súdov v obchodnej veci môže vylúčiť dohoda účastníkov obsiahnutá v rozhodcovskej zmluve alebo v rozhodcovskej doložke, že sa spor má prejednať v rozhodcovskom konaní. V rozhodcovskej zmluve alebo rozhodcovskej doložke musí byť výslovne uvedený záväzok jej účastníkov, že sa podrobia rozhodcovskému konaniu. Rozhodcovská zmluva alebo rozhodcovská doložka zakladá aj záväzok, že sa účastníci podrobia rozhodnutiu, ktoré z rozhodcovského konania vzíde. Obsahom vzťahu založeného rozhodcovskou zmluvou alebo doložkou sa uzavretím zmluvy stáva aj záväzok podrobiť sa rozhodcovskému rozhodnutiu be ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona č. 218/1996 Z. z., ktorý je kogentným ustanovením, súčasťou zmlu­ vy. Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný. Žiadal, aby odvolací súd na­ padnutý rozsudok zrušil, žalobu zamietol a konanie zastavil. V odvolaní uviedol, že v kúpnej zmluve účastníci ... prípad vedený na rovnakom súde, kde bolo konanie zastavené. Okrem toho medzičasom uhradil z dlhu 12 000,- Sk, takže rozsudok je v rozpore zo skutočným stavom. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý rozhodoval o odvolaní, rozsu­ dok súdu prvého ...
Súvisiace predpisy:
244/2002 - Zákon o rozhodcovskom konaní
... zákona č. 218/1996 Z. z., ktorý je kogentným ustanovením, súčasťou zmlu­ vy. Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný. Žiadal, aby odvolací súd na­ padnutý rozsudok zrušil, žalobu zamietol a konanie zastavil. V odvolaní uviedol, že v kúpnej zmluve účastníci ... prípad vedený na rovnakom súde, kde bolo konanie zastavené. Okrem toho medzičasom uhradil z dlhu 12 000,- Sk, takže rozsudok je v rozpore zo skutočným stavom. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý rozhodoval o odvolaní, rozsu­ dok súdu prvého ...
Súvisiace predpisy:
24/2002
Právna veta: V danej veci ide o osobitný prípad univerzálnej sukcesie, v ktorom pri zrušení právneho subjektu likvidáciou (počas konkurzu je prerušená) pre­chádzajú na právneho nástupcu práva a povinnosti v rozdielnom časovom horizonte. Niektoré povinnosti prechádzajú už dňom zrušenia (napr. pre­ vzatie poistencov) a niektoré prechádzajú (napr. záväzky) až po splnení ďal­ších zákonom stanovených podmienok. V zmysle ustanovenia § 34 ods. 3 druhá veta zákona č. 273/1994 Z. z. záväzky zrušenej poisťovne prechádzajú na žalovaného až vtedy, keď z majetku zrušenej poisťovne nie je možné uspokojiť záväzky poisťov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutiu, proti ktorému tento mimoriadny opravný prostriedok je prípustný, dovolanie prejednal bez nariadenia dovolacieho pojed­ návania, preskúmal rozsudok odvolacieho súdu, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a dospel k záveru, že dovolanie nie je dôvodné. Z ... automatickom prechode zá­ väzkov a pohľadávok na žalovaného. Preto žaloba proti žalovanej je podaná predčasne. Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalobca a navrhol ho zrušiť a vec vrátiť tomuto súdu na ďalšie konanie. ...
Súvisiace predpisy:
581/2004 - Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... , ktorým podľa § 253 ods. 1 Trestného poriadku zamietol odvolanie K. G. ako podané neoprávnenou osobou. Proti tomuto rozsudku Okresného súdu Nitra podal generálny prokurá­ tor Slovenskej republiky v neprospech obvineného sťažnosť pre porušenie zákona. Sťažovateľ v ... § 314d ods. 2 Trestného poriadku súd vyhotovil zjednodušený pí­ somný rozsudok bez odôvodnenia, pretože po jeho vyhlásení sa obvinený a prokurátor vzdali odvolania. Tým sa stal rozsudok právoplatný 27. no­ vembra 2003. Krajský súd v Nitre na ...
Súvisiace predpisy:
315/1996
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.