Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85625

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27563 dokumentov
288786 dokumentov
6610 dokumentov
1224 dokumentov
519 dokumentov
1481 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Rozsudok
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Jána Mihala, v trestnej veci proti obvinenému P H , pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 3 Tr. zák. (zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005) a iné, na verejnom zasadnutí konanom dňa 22. marca 2006 v Bratislave, prejednal sťažnosť pre porušenie zákona, kto
Kľúčové slová: práva a povinnosti obvinenéhorozsudokodsudzujúci rozsudokvýrok o vine
R 14/2019
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Odsudzujúci výrok o vine má jednak skutkovú časť (vetu), a jednak právnu časť, teda právnu vetu a právnu kvalifikáciu. Skutková veta odráža faktické okolnosti, ktoré sú právne relevantné z hľadiska základnej alebo kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu, teda kvalifikačne použitého ustanovenia osobitnej časti Trestného zákona. Formulácia „uvedením všetkých zákonných znakov vrátane tých, ktoré odôvodňujú určitú trestnú sadzbu“ (§ 163 ods. 3 Trestného poriadku) znamená povinnosť uviesť vo výroku o vine odsudzujúceho rozsudku okrem skutkovej vety aj tzv. právnu vetu, vychádzajúcu z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“) zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú bolo potrebné výkladovo riešiť, bola v návrhu stanoviska vymedzená nasledo
Merito veci Vyhlasovanie rozsudku
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vyhlásením rozsudku v neprítomnosti navrhovateľa, ktorý sa svojvoľne vzdialil z pojednávacej miestnosti, nebola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 29. novembra 2000 odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvodnením, že podľa posudku Posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne, pobočky v P. nie je invalidný podľa § 29 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“), aleje naďalej len čiastočne invalidný podľa § 37 ods. 3 tohto zákona. Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal zohľadnenia jeho zl
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Fyzická osoba, ktorá ako konateľka a spoločníčka má úzke väzby k obchodnej spoločnosti, sa nepovažuje za spotrebiteľku v ručiteľskom vzťahu, v ktorom zabezpečuje záväzok tejto obchodnej spoločnosti zaplatiť kúpnu cenu z kúpnej zmluvy medzi podnikateľmi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v spore žalobkyne Bc. M. S., bývajúcej v Č. , zastúpenej JUDr. Petrom Krafčíkom, advokátom, so sídlom v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 39, proti žalovanej RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, Pr i trati č. 15, IČO 35 744 723, o zrušenie rozhodcov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 164 O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť. Zásada nemennosti vysloveného súdneho rozhodnutia ovláda vyhotovovanie jeho písomnej formy. Výnimku z tejto zásady tvorí ustanovenie § 164 O.s.p., na základe ktorého je možné vykonať opravu rozhodnutia, avšak len v prípade, že ide o chyby v písaní a počítaní a o také chyby, ku ktorým došlo na základe zjavného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžf/13/2009 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: N., a.s., IČO: X., so sídlom N., zast.: JUDr. I., advokátom z advokátskej spoločnosti Č., s.r.o. so sídlom P., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, pracovisko Trnava, so sídlom Hlboká ul.č.8/1, Trnava, zast.: JUDr.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak je v preskúmavanom rozsudku chybná iba oddeliteľná časť výroku o treste a chybu nemožno napraviť zrušením len tohto chybného výroku alebo aj súčasným rozhodnutím vo veci samej, ale treba v konaní pokračovať čo i len zisťovaním podmienok pre prípadné uloženie niektorého ďalšieho druhu trestu, musí vyšší súd vždy zrušiť celý výrok o treste, lebo zrušením iba chybnej oddeliteľnej časti výroku o treste správoplatní nedotknutú časť napadnutého rozsudku vo výroku o vine a nedotknutom výroku o treste, čím je trestné stíhanie právoplatne skončené, a tým vytvorí prekážku pokračovania v konaní [rei i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Generálny prokurátor Slovenskej republiky zistil rozdielny výklad a v dôsledku toho aj odlišnú aplikačnú prax v rozhodovaní senátov trestného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pokiaľ sa týka zákonnej možnosti zrušenia napadnutého rozsudku vo výroku o treste, resp. jeho oddeliteľnej časti a vrátenia veci súdu spravidla prvého stupňa s príkazom, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Ide o nasledovné rozhodnutia : I. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 22
Kľúčové slová: rozsudok cudzozemského súduúčinky uznaného cudzieho rozhodnutia
R 22/2000
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Rozsudkom cudzozemského súdu v zmysle § 384a Trestného poriadku a čl. 1 písm. b/ Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb, dojednaného 21. marca 1983 v Štrasburgu (uverejneného v Zbierke zákonov SR pod č. 553/1992 Zb.) sa rozumejú aj také rozhodnutia súdu, ktoré na rozsudok, ktorým bol uložený trest odňatia slobody nadväzujú, ak ukladajú odsúdenému povinnosť uložený trest odňatia slobody alebo jeho časť vykonať, napr. rozhodnutie podľa § 64 ods. 1 veta za bodkočiarkou Trestného zákona, že podmienečne prepustený odsúdený zvyšok trestu vykoná.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným rozsudkom na návrh Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na uznanie rozhodnutia súdu z Českej republiky, po vypočutí generálneho prokurátora Slovenskej republiky podlá § 384a Trestného poriadku uznal na území Slovenskej republiky právoplatné uznesenie Okresného súdu O. v Českej republike zo dňa 22. januára 1993, sp. zn. Pp 69/90, v spojení s uznesením Krajského súdu v O. zo dňa 30. augusta 1993, sp. zn. 5 To 293/93, ktorým bolo podlá § 64 ods
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Z článku II bodu 4 zákona č. 247/1994 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal Trestný poriadok a ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 1994 vyplýva, že v Slovenskej republike možno vykonať rozsudok súdu, ktorý mal sídlo na území Českej republiky, pokiaľ bol právoplatný a vykonateľný do 31. decembra 1992, bez potreby rozhodovania o uznaní takého odsudzujúceho rozhodnutia. Vykonanie rozsudku je najvyššou formou jeho uznania, pričom v uvedenom prípade tento dôsledok vyplýva priamo zo zákona (článok II bod 4 zákona č. 247/1994 Z. z.), preto má rovnaké dôsledky ako uznanie takého rozsudku v osobitnom konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti odsúdenému P. K. na základe odvolania odsúdeného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 27. júla 1999, sp. zn. 3 Nt 153/99, podlá § 258 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku zrušil napadnutý rozsudok. Z odôvodnenia: Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 27. júla 1999, sp. zn. 3 Nt 153/99, podlá § 384d Trestného poriadku rozhodol, že odsúdený P. K. trest odňatia slobody, ktorý mu bol uložený vo výmere dvadsaťdva rokov za tr
R 38/1997
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Na základě Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí v trestních věcech (ě. 113/1992 Sb.) lze postupem podle § 384a a násl. tr. ř. převzít i výkon trestu odnětí svobody, který byl původním rozhodnutím cizozemského soudu uložen jako trest náhradní za trest peněžitý, jestliže bylo pravomocným rozhodnutím cizozemského soudu rozhodnuto o jeho výkonu.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky uznal na území České republiky rozsudek Obvodního soudu ve Freistadtu ze dne 18. 10. 1993 sp. zn. U 67/93, ve spojení s usneseními téhož soudu ze dne 2. 5. 1995 sp. zn. U 67/93 a ze dne 25. 8. 1995 sp. zn. U 67/93 a s usnesením Zemského soudu v Linci ze dne 8. 11. 1995 sp. zn. 31 B1 164/95. Z odůvodnění: Rozsudkem Obvodního soudu ve Freistadtu ze dne 18. 10. 1993 sp. zn. U 67/93 byla D. G. uznána vinnou přest
Kľúčové slová: právoplatný rozsudok cudzozemského súducudzozemský súdpodmienky uznania
R 25/2001
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V zmysle § 384a Trestného poriadku nemožno uznať na území Slovenskej republiky taký právoplatný rozsudok cudzozemského súdu, ktorého výrok o treste bol zrušený ďalším rozsudkom cudzozemského súdu, pre ktorý nebol podaný návrh na jeho uznanie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky zamietol návrh Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle § 384a Trestného poriadku na uznanie rozsudku Okresného súdu v T. z 29. septembra 1999, sp. zn. 2 T 265/99, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Českých Budějoviciach, pobočka Tábor, z 26. januára 2000, sp. zn. 14 To 394/99, na území Slovenskej republiky. Z odôvodnenia: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 30. júna 2000 podalo na Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh na
MENU