SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158420
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123857
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424448
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
01.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozviazanie pracovného pomeru


Približný počet výsledkov: 64 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozviazanie pracovného pomeru
  • rozviazanie nájdené 103 krát v 69 dokumentoch
  • pracovna nájdené 31661 krát v 7705 dokumentoch
  • pomer nájdené 73979 krát v 36495 dokumentochPrávna veta: Pokiaľ ide o žaloby o neplatné skončenie pracovného pomeru, neprichádza do úvahy skúmanie naliehavého právneho záujmu na určenie neplatnosti právneho úkonu, ako je to inak podľa § 80 písm. c/ O.s.p. Ak by však rozviazal pracovný pomer niekto, kto nebol účastníkom tohto právneho vzťahu, môže sa zamestnanec žalobou na príslušnom súde podľa § 80 písm. c/ O.s.p. domáhať, aby bolo určené, že toto rozviazanie pracovného pomeru je neplatné, ak má na takom určení naliehavý právny záujem. Podanie tejto žaloby nie je obmedzené žiadnou lehotou. Ak nebola takáto žaloba podaná, možno sa otázkou platnosti r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 120 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: M. C. , bytom J., zast. JUDr. Mária Ďurajová, advokátka so sídlom Rožňava, Nám. 1. mája 11, proti žalovanej: Obec Ochtiná , Ochtiná 52, 049 35, o neplatnosť skončenia pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 5 Cpr 2/2013 , o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 2. októbra 201 4 sp. zn. 2 Co Pr 4/201 4, takto r o z h o d .
Kľúčové slová: odstupné, rozviazanie pracovného pomeru, nadbytočnosť zamestnanca

Zbierka NS 6-7/1998
R 83/1998
Rozsudok
Právna veta: Ak účastníci v dohode o rozviazaní pracovného pomeru iba predstierali, že dôvodom skončenia pracovného pomeru týmto spôsobom je nadbytočnosť zamestnanca (§ 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce), nevznikol zamestnancovi nárok na odstupné podľa § 1 zákona číslo 195/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Žalobca sa návrhom podaným 30. januára 1995 na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou domáhal zaplatenia odstupného vo výške 122 830 Sk s príslušenstvom z dôvodu, že po odvolaní z funkcie prednostu Okresného úradu vo V. n. T. dňa 28. 12. 1994 so žalovaným uzavrel dohodu o rozviazaní pracovného pomeru dňom 2. 1. 1995, pretože dňom 1.1. 1995 nebolo preňho u žalovaného voľné pracovné miesto. Okresný súd vo Vranove nad Topľou rozsudkom uložil žalovanému povinnosť vyplatiť žalobcovi 42 559,50 Sk netto s 3 % úrokom .
Právna veta: Žalobca, ktorý uplatňuje nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru, je v občianskom súdnom konaní oslobodený od platenia poplatkov (§ 4 ods. 2 písm. d/ zákona č. 71/1992 Zb. v platnom znení.) Toto oslobodenie sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní a výkone rozhodnutia. Zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku podľa § 10 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb., hoci pre tento postup nebol zákonný dôvod, je odňatím možností účastníkovi konať pred súdom podľa § 237 písm. f) O.s.p.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou podanou na súde domáhala vyslovenia neplatnosti výpovede z pracovného pomeru danej jej žalovanou organizáciou podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. e) Žák. práce. Okresný súd v B. vyzval žalobkyňu vzorom 4a O.s.p. na zaplatenie súdneho poplatku 500 Sk zo žalobného návrhu v lehote do 3 dní, pod následkom zastavenia konania. Žalobkyňa odmietla jeho zaplatenie s odôvodnením, že je podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 71/ 1992 Zb. v konaní uplatňovaných nárokov z neplatného skončenia .
Právna veta: Podmienku písomného upozornenia na možnosť výpovede (§ 46 ods. 1 písm. f/ Zák. práce) možno považovať za splnenú len vtedy, ak k upozorneniu došlo v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny.

Úryvok z textu:
... je rôzna podlá charakteru jednotlivého výpovedného dôvodu. Vo väčšine prípadov stačí celkom stručné uvedenie skutočností oprávňujúcich na rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou, zhodné v podstate s ich uvedením v Zákonníku práce. V niektorých prípadoch však už z ... Neúčasť žalobcu na rodičovskom združení 28. 9. 1992 nepovažoval za také porušenie pracovnej disciplíny, ktoré by odôvodňovalo rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou podľa § 46 ods. 1 písm. f / Zák. práce, nakoľko ho nemožno kvalifikovať ako závažné .
Právna veta: Nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať znamená, že zamestnávateľ nemá pre zamestnanca žiadnu prácu; ide tu teda o absolútnu nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať. Za predchádzajúcu prípravu zamestnanca k výkonu práce podľa § 46 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce nemožno považovať takú prípravu, ktorá by bola neúmerne časovo náročná alebo nákladná.

Úryvok z textu:
... prácu samostatnej odbornej referentky ako aj k zrušeniu tohto žalobkyňou vykonávaného funkčného miesta. Preto bola splnená jedna z podmienok pre rozviazanie pracovného pomeru so žalobkyňou výpoveďou z dôvodu § 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce. Záver krajského súdu v tomto ... žalobkyňa vykonávala prácu a v tejto súvislosti aj k zrušeniu jej pracovného miesta, čím sa žalobkyňa stala nadbytočnou, a preto rozviazanie pracovného pomeru výpoved'ou podľa § 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce bolo dôvodné. Vychádzal z toho, že .
Kľúčové slová: odstupné, vzdanie sa práva na odstupné, dovolanie v sporovom konaní

Zbierka NS 5/1999
R 97/1999
Rozsudok
Právna veta: Zamestnanec sa môže platne vzdať svojho práva na odstupné poskytované pri skončení pracovného pomeru podľa zákona či 195/1991 Zb. v znení zákona č. 10/1993 Z. z., ak v čase vzdania sa práva toto právo už existovalo.

Úryvok z textu:
... po tom, ako mu bolo dané na výber, akým spôsobom má byť s ním pracovný pomer skončený, sa rozhodol pre rozviazanie pracovného pomeru dohodou bez nároku na vyplatenie odstupného, pretože takéto riešenie bolo pre neho výhodnejšie. Vzhľadom na uvedené, z hľadiska platnosti či .
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, pracovný pomer , zhoršenie zdravotného stavu

Zbierka NS 4/2004
R 61/2004
Rozsudok
Právna veta: Splnenie povinnosti zamestnávateľa spočívajúcej v zabezpečení nového vhodného zamestnania zamestnancovi, s ktorým rozviazal pracovný pomer z dôvodu organizačných zmien [§ 46 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce v znení platnom do 1. apríla 2002] treba posudzovať podľa stavu existujúceho v čase dania výpovede. Na zhoršenie zdravotného stavu zamestnanca v neskoršom čase nemožno prihliadnuť a zaťažiť zamestnávateľa povinnosťou zabezpečiť takémuto zamestnancovi ďalšie nové vhodné zamestnanie.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prievidza rozsudkom zo 14. septembra 1995, č. k. 12C 86/94-58, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 16 391,70 Sk spolu s príslušenstvom a vo zvyšku žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že ich náhradu účastníkom konania nepriznal a zároveň zaviazal žalovaného zaplatiť na účet súdu titulom súdneho poplatku sumu 652,- Sk. Predmetom konania bol nárok žalobcu na zaplatenie „ušlého priemerného zárobku" za obdobie od 1. februára do 3. augusta 1994 a od 9. októbra 1994 do 31. .
Právna veta: Dve menej závažné porušenia pracovnej disciplíny nie sú jej sústavným menej závažným porušovaním (§ 46 ods. 1 písm. f/ Zák. práce v znení zákona č. 3/1991 Zb..) Doplnenie: Podľa § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce v znení zákona č. 3/1991 Zb. organizácia môže dať pracovníkovi výpoveď, ak sú u pracovníka dané dôvody, pre ktoré by s ním mohla okamžite zrušiť pracovný pomer, alebo pre závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre sústavné menej závažné porušovanie pracovnej disciplíny možno dať pracovníkovi výpoveď, ak bol v dobe posledných šiestich mesiacov v súvislosti s porušením pracovnej discip ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... porušenie pracovnej disciplíny takým istým spôsobom a rovnakou intenzitou. Mal za to, že v danom prípade boli splnené podmienky pre rozviazanie pracovného pomeru so žalobkyňou podľa § 46 ods. 1 písm. f/ Zák. práce. Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal dovolanie a dospel k .
Právna veta: O zámenu účastníka občianskeho súdneho konania (§ 92 ods. 2 O.s.p.) nejde, ak sa v priebehu konania iba odstráni vada spočívajúca v neúplnom označení inak nepochybného účastníka.

Úryvok z textu:
... okamžitého zrušenia pracovného pomeru a náhrady mzdy. Okresný súd v Nových Zámkoch čiastočným rozsudkom z 1. 4. 1993 určil, že rozviazanie pracovného pomeru so žalobcom okamžitým zrušením z dôvodu § 53 ods. 1 písm. b/ Zák. práce je neplatné. Krajský súd v Bratislave .
Kľúčové slová: pracovná disciplína, výpoveď daná zamestnávateľom, okamžité zrušenie pracovného pomeru

Zbierka NS 4-5/1997
R 46/1997
Rozsudok
Právna veta: O sústavné menej závažné porušovanie pracovnej disciplíny ide vtedy, ak sa zamestnanec dopustil najmenej troch porušení pracovnej disciplíny, ktoré dosahujú intenzity menej závažného porušenia pracovných povinností a medzi ktorými je primeraná časová súvislosť.

Úryvok z textu:
... výpovede. Nesplnenie písomnej formy je nesplnením jedného zo základných hmotnoprávnych predpokladov, bez ktorého je rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou neplatné. O sústavné menej závažné porušovanie pracovnej disciplíny ide vtedy, ak sa zamestnanec ... alebo pokynom nadriadeného vedúceho zamestnanca. Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny postihnuteľné ako dôvod na rozviazanie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí byť porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca zavinené (aspoň z .
Právna veta: Dvojmesačná lehota vyplývajúca z ustanovenia § 64 Zákonníka práce (zákon č. 65/1965 Zb. v znení platnom do 1. apríla 2002) sa týka len uplatnenia neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a nie aj uplatnenia nárokov na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru.

Úryvok z textu:
... tom istom pojednávaní vylúčil mzdové nároky žalobcu na samostatné konanie a vyhlásil rozsudok, ktorým určil, že rozviazanie pracovného pomeru žalobcu výpoveďou žalovaného z 25. novembra 1992 je neplatné. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť 9. novembra 1993 ... zaujatý dovolacím i odvolacím súdom, podľa ktorého by žalobcovi náhrada mzdy patrila len za predpokladu, že rozviazanie pracovného pomeru dohodou k 13. novembra 1992 bude súdnym rozhodnutím určené za neplatné. Uznesením Okresného súdu Komárno zo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.