Nájdené rozsudky pre výraz: rozvrh

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2542

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4025 dokumentov
5751 dokumentov
83 dokumentov
11 dokumentov
10 dokumentov
71 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva pre všetky právnické osoby. Všetky subjekty, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo, sa považujú za účtovné jednotky. Povinnosť viesť účtovníctvo sa na účtovné jednotky vzťahuje odo dňa ich vzniku, t. j. v prípade právnickej osoby odo dňa jej zápisu do obchodného registra do dňa jej zániku, t. j. do výmazu z obchodného registra. Neobstojí preto tvrdenie veriteľa o nehospodárnosti vynaloženia nákladov, spojených s uvedenou činnosťou. Suma, predstavujúca náklady na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obo 58/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: P. , a.s., Ž., na odvolanie veriteľa S., a.s. B. proti rozvrhovému uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 39 -24 K 120/02 -Že -844 zo dňa 23. apríla 2010, takto r o z h o d o l: Rozvrhové uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e: Súd prvého stupňa napadnutým rozvrhovým uznesením rozhodol tak, že
Právna veta: Podľa ust. § 28 ods. 1 ZKV veritelia pohľadávok, ktoré boli zabezpečené záložným alebo zádržným právom, prípadne obmedzením prevodu nehnuteľností (ďalej len „oddelení veritelia“), majú pri speňažení právo, aby ich pohľadávka bola uspokojená z výťažku predaja veci, na ktorej záložné alebo zádržné právo viazne. Ak zabezpečená pohľadávka nebola takto plne uspokojená, považuje sa jej neuspokojená časť za pohľadávku prihlásenú podľa § 20. Podľa ust. § 30 ods. 1, 2, 3 po právoplatnosti uznesenia o schválení konečnej správy a vyúčtovaní odmeny a výdavkov vydá súd rozvrhové uznesenie. Rozvrhové uznese ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 104/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci konkurzu na majetok úpadcu: Š. „v konkurze“, R., IČO: X., o rozvrhu speňaženého majetku a odmene správcu, na odvolanie veriteľa E. Ž. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 18. júna 2008 č.k. 25-24 K 43/00-778, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 18. júna 2008 č.k. 25-
Právna veta: Podľa ust. § 30 ods. 1 ZKV po právoplatnosti uznesenia o schválení konečnej správy a vyúčtovaní odmeny a výdavkov vydá súd rozvrhové uznesenie. Správca predloží súdu zoznam veriteľov zoradených podľa § 31 a 32 ZKV na účely rozvrhu s uvedením sumy pripadajúcej na ich uspokojenie (§ 30 ods. 3 ZKV). Napadnuté rozvrhové uznesenie postráda náležitosti vyžadované v § 30 a § 32 ZKV, čím sa celý jeho obsah stal nezrozumiteľný a postráda základný cieľ - určiť presne a konkrétne veriteľov zoradených podľa § 31 a 32 ZKV s uvedením sumy pripadajúcej na ich uspokojenie. Rozvrhové uznesenie má dôkaznú hodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 107/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo I., R., v konkurze, R., IČO: X., s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Š.J., PhD., advokátom so sídlom T.X., B., o rozvrhu speňaženého majetku z podstaty, na odvolanie konkurzného veriteľa S.k., a.s., C.X., B., IČO: X., proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31. júla 2007, č. k. 7K 259/01-311, takto r o z h o d o l:
Právna veta: Rozvrhové uznesenie slúži k rozvrhnutiu výťažku konkurzu, t.j. najmä výťažku speňaženia konkurznej podstaty podľa pravidiel vyjadrených v § 32 zák. č. 328/1991 Zb., ktorým sa tento konkurz spravuje, pričom schválená konečná správa vrátane vyúčtovania a upravený zoznam sú základnými podkladmi, z ktorých súd pri preskúmaní vecnej správnosti na rozvrh a pri vydaní rozvrhového uznesenia vychádza. Rozvrhovým uznesením súd rozhoduje o výťažku, stanovuje v ňom čiastky, ktoré budú veriteľom pohľadávok proti podstate, ostatným konkurzným veriteľom a príp. správcovi vyplatené. Rozvrhové uznesenie teda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu I, nar. X., IČO: X, o rozvrhu, na odvolanie konkurzného veriteľa Ing. P, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 13. decembra 2007 č. k. 4K/176/2005-128, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 13. decembra 2007 č. k. 4K/176/2005-128 p o t v r d z u j e . O d ô v o d n e n i e : Krajský súd v Banske
Kľúčové slová: správca konkurznej podstatypohľadávka proti podstaterozvrh
R 100/2014
Právna veta: Veriteľ s pohľadávkou proti podstate je v priebehu konkurzného konania oprávnený domáhať sa voči správcovi konkurznej podstaty jej zaplatenia žalobou o splnenie povinnosti podanou podľa ust. § 80 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku. Ustanovenie § 31 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov neupravuje formu, v akej si veriteľ má uplatniť pohľadávku proti podstate u správcu, preto veriteľ tak môže urobiť aj faktúrou, ak z jej obsahu vyplýva, v akej výške a z akého právneho dôvodu si pohľadávku proti podstate uplatňuje. V prípade úspechu veriteľa s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 71.221,64 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 14,25 % od 05. 06. 2007 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania vo výške 6.565,97 eur. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že dňa 23. januára 2004 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka S. l. z., a. s., H., IČO: XX (ďalej aj „úpadca“) a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. V. H., so sídlom ul. D. H. X, L.. Žalobca si podanou
Právna veta: Podľa § 32 ods. 1 ZKV /platného do 1.2.1998/ v rozvrhu sa uspokoja najprv pohľadávky proti podstate /§ 31 ods. 2/ a pracovné nároky / § 31 ods. 3/. Ak výťažok za speňaženie nepostačuje na plnú úhradu všetkých týchto pohľadávok, uhradia sa najprv výdavky správcu a ostatné pohľadávky sa uspokoja pomerne. Ak nemožno plne uspokojiť pohľadávky toho istého poradia, uvedené v odseku 2, uspokoja sa pomerne. Z rozhodnutia súdu nie je zrejmé, z akých dôvodov boli pohľadávky veriteľa podľa rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty zaradené do III. triedy a uspokojené.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 1 Obo 58/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu D. šp. „v likvidácii“, O., Ž., IČO: X., o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty, na odvolanie veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36- 24K 192/96- 370 zo dňa 2. apríla 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší sú
Právna veta: Zákon o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov stanovuje pravidlá pre uspokojenie pohľadávok veriteľov (§ 32 ZKV) tak, že v rozvrhu sa uspokoja pohľadávky, ktoré neboli uspokojené v priebehu konkurzu – t.j. pohľadávky proti podstate a nároky podľa § 31 ods. 1 písm. a/ až c/. Po úplnom uspokojení týchto pohľadávok sa uspokoja ostatné nároky t.j. pohľadávky oddelených veriteľov (§ 28 ZKV), pohľadávky veriteľov I. triedy, II., III. a IV. triedy. Za situácie keď výťažok z predaja majetku nepostačuje na úplné uspokojenie všetkých veriteľov tohto istého poradia, rieši zákon ic ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: R., a.s., P. X., K., IČO: X., o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty na odvolanie veriteľa M., s.r.o., P. a veriteľa T., a.s., K. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 12. novembra 2007, č.k.: 4K 166/1999-265, takto r o z h o d o l: Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 12. novembra 2007, č. k.: 4K 166/1999-265 p o t v r d z u j e. O d ô
Právna veta: Veriteľ si môže u správcu uplatniť pohľadávku proti podstate s uvedením jej právneho dôvodu a výšky len do zverejnenia oznámenia správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zverejniť rozvrh podľa ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v Obchodnom vestníku. Po zverejnení takéhoto oznámenia môže veriteľ v konkurznom konaní uplatniť pohľadávku proti príslušnej podstate výlučne v odôvodnených námietkach na predpísanom tlačive v lehote určenej v ustanovení § 96 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Na pohľadávku, ktorú veriteľ neup ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Okresný súd Nitra (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 29. mája 2017, č. k. 23Cbi/36/2016-117 určil, že pohľadávky žalobcu - daň z nehnuteľností na základe rozhodnutí M. N. z 22. apríla 2014, č. XXXXXX/XXXX vo výške 23 098,01 eur; z 23. apríla 2015 č. XXXXXX/XXXX vo výške 23 098,01 eur a z 19. apríla 2016, č. XXXXXX/XXXX vo výške 5 774,50 eur - sa považujú v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu P., s. r. o., okresnom súde na pod
Právna veta: Spojenie veci podľa § 112 ods. 1 O.s.p. je iba technickým opatrením súdu sledujúcim hospodárnosť konania, ktoré nemá vplyv na procesné práva účastníkov a nemení ich postavenie. Nemení sa tiež ani predmet konania v jednotlivých spojených veciach, ani ich charakter.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Obdo 23/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A., zastúpeného Mgr. P., proti žalovanému V., zastúpenému JUDr. E., o zaplatenie 12 366,15 Sk s prísl., na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo dňa 24. júna 2004 č. k. 15 Cob 119/2004-47, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie žalobcu o d m i e t a . Žalovanému náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva. O d ô v
Právna veta: Pohľadávka na zaplatenie vopred uhradeného a nespotrebovaného nájomného vyplývajúca zo zmluvy o dlhodobom podnájme (rovnako i v prípade zmluvy o dlhodobom nájme) nie je podmienenou pohľadávkou podľa § 20 ods. 1 v spojení s § 20 ods. 2 veta druhá zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ale je pohľadávkou proti podstate v zmysle § 31 ods. 3 písm. a/ tohto zákona, vyplývajúcou z nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikla po vyhlásení konkurzu a je splatná v priebehu konkurzu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2ObdoV/9/2018 7005201546 11. decembra 2019 JUDr. Viera Pepelová ECLI:SK:NSSR:2019:7005201546.1 ROZSUDOK D. súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Pepelovej a členiek senátu JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Kataríny Pramukovej, Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Gabriely Mederovej, v právnej veci žalobcu: Nákupné centrum, s. r. o., so sídl
MENU