Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079414
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63682
USSR: 34759
NSČR: 121671
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421605
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
23.01.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozvrh výťažku dražby


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozvrh výťažku dražby
  • rozvrh nájdené 3531 krát v 1381 dokumentoch
  • vytazok nájdené 2852 krát v 757 dokumentoch
  • drazba nájdené 5276 krát v 657 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 14 dokumentov
Krajské súdy SR 30 dokumentov


Právna veta: V ustanovení § 157 ods. 1 písm. c/ Exekučného poriadku je vyjadrený princíp prednosti zaradenia pohľadávok zabezpečených záložným právom podľa času ich vzniku. Najvyšší súd k tomu uvádza, že odôvodnenie uznesenia súdu o schválení rozvrhu výťažku musí obsahovať vysvetlenie, na ktoré skutočnosti súd vzal zreteľ pri zaraďovaní pohľadávok do jednotlivých skupín uvedených v § 157 ods. 1 Exekučného poriadku, a v prípade pohľadávok uvedených v § 157 ods. 1 písm. c/ Exekučného poriadku tiež vysvetlenie, ako (na základe čoho) bol pri rozvrhu výťažku uplatnený tento princíp. Musí preto obsahovať údaje o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej vec i oprávneného Š. S., bývajúceho v K. , zástupc u zamestnancov S., a.s. „v likvidácii“ , prot i povinnému S., a.s. „v likvidácii“ , so sídlom v K. , IČO: X. , o vymoženie 208 903,34 € (6 293 422 Sk), vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. Er 1990/ 19 99, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. decembra 2007 sp. zn. 23 CoE .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky uviedol, že v časti exekučného konania, v ktorej súd rozhoduje o schválení alebo neschválení rozvrhu výťažku dražby na základe výsledkov rozvrhového konania, prináleží postavenie účastníka konania aj súdnemu exekútorovi, lebo v rámci tohto rozhodovania súd skúma okrem iného aj otázku dôvodnosti a výšky trov exekúcie, ktorej riešenie má nepochybne zásadný význam pre konečný (celkový) rozvrh výťažku. Pokiaľ teda uznesenie súdu o rozvrhu výťažku dražby (tak o jeho schválení, ako aj neschválení) možno napadnúť odvolaním v zmysle § 164 ods. l Exekučného poriadku, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v exekučnej veci oprávneného I., bývajúceho v Rakúskej republike, W. proti povinnému J., bývajúcemu vo V., o vymoženie 112 978 Sk, vedenej na Okresnom súde L. pod sp. zn. Er 676/96, na dovolanie súdneho exekútora J., so sídlom v L., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. mája .
Právna veta: Súd pri rozhodovaní o schválení výsledku rozvrhu podľa ustanovenia § 164 ods. 1 EP rozhoduje aj o výške odmeny súdneho exekútora a poradí jej uspokojenia. To plne platí aj o rozhodovaní súdu, ktorým rozvrh neschváli, a to za stavu, ak neschválenie rozvrhu výťažku má vplyv na výšku odmeny súdneho exekútora alebo jej poradia. Súdny exekútor je totiž v zmysle ustanovenia § 3 EP viazaný rozhodnutím vydanom súdom v exekučnom konaní. Jeho nepripustenie by v konečnom dôsledku znamenalo, že súdny exekútor, súc viazaný rozhodnutím súdu, by musel uskutočniť rozvrh v súlade so závermi súdu, a to vrátane ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 Cdo 271/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v exekučnej veci oprávneného G., so sídlom X., proti povinnému M., T., o vymoženie 6 865 927,20 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 23 Er 369/1998, o dovolaní súdneho exekútora JUDr. J., so sídlom v P., proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 19. .
Právna veta: Prihlásenie pohľadávky pri exekúcii predajom nehnuteľností je účinné najneskôr do výzvy záujemcov, aby dražili (§ 144 ods. 1 Exekučného poriadku).

Úryvok z textu:
... , ktoré sú veritelia pov inní predložiť bude predovšetkým exekučný titul. Výnimku predstavujú pohľadávky zabezpečené záložným právom, ktoré sa uspokojujú z rozvrhu výťažku dražby nehnuteľnosti bez ohľadu na to, že doposiaľ neboli priznané niektorým zo spôsobilých exekučných titulo v. I keď Exekučný poriadok výslovne .
... .p. v spojení s § 151 ods. 3 O.s. p. K tretiemu výroku uviedol, že ak nedôjde k právoplatnému rozvrhu výťažku dražby v zmysle § 164 EP (ako tomu bolo v danej veci), za majiteľa ceny utŕženej v procese dražby sa až .
Merito o vymoženie 92 463 Sk s prísl.
... exekučnej veci dôsledne neriadil. Dovolací súd sa stotožňuje s názorom generálneho prokurátora o nedostatočnom odôvodnení uznesenia okresného súdu o schválení rozvrhu výťažku dražby nehnuteľností (rozdeľovanej podstaty) s následkom jeho nepreskúmateľnosti. Len všeobecné konštatovanie súdu, že postup exekútora bol v súlade s Exekučným poriadkom .
Merito vymoženie 7 364,67€
... potrebné návrh oprávnenéh o zamietnuť. Ak by totiž exekúciu zastavil, exekútor by už ďalej nemal dispozičné právo v súvislosti s rozvrhom výťažku dražby nehnuteľnosti (spolu s úrokmi z vydraženej sumy predstavujúceho 2 107 085,70 Sk) , čím by došlo k ukráteniu jednotlivých veriteľov .
Merito určenie, že výťažok patrí do KP
... Okresného súdu v M., ktorý vydal uznesenie č. k. Er 628/00-64 zo dňa 7. októbra 2003, ktorým schválil rozvrh výťažku dražby nehnuteľností. Poukázal tiež na skutočnosť, že predmetné uznesenie doručil správcovi dane až dňa 6. apríla 2005. Správca dane mal dňa .
Merito zbavenie výkonu funkcie súdneho exekútora
... konaní vedenom pod č. Ex 105/2003 po vykonaní rozvrhového pojednávania nepredložil exekučnému súdu návrh na schválenie rozvrhu výťažku dražby, čím porušil § 164 ods. 1 Exekučného poriadku. V odôvodnení rozhod nutia prvostupňový disciplinárny orgán poukázal ... o jeho odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu ), 2. v exekučnom konaní nepredložil exekučnému súdu návrh na schválenie rozvrhu výťažku dražby nehnuteľnosti , a to takmer dva roky po vyhotovení zápisnice o rozvrhu výťažku, čím porušil § 164 ods .
Merito o náhradu škody
... zo sumy 270 000 Sk titulom vklad u spoločníka. Súdny exekútor po dražobnom odpredaji majetku povinného vyhotovil dve zápisnice o rozvrhu výťažku dražby nehnuteľnosti . V zmysle prvej zápisnice zo 16. septembra 2005 mu nepriznal a ani nevyplatil zmluvný úrok zo sumy zabezpečenej záložným .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.