Nájdené rozsudky pre výraz: rozvrh výťažku dražby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
88 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V ustanovení § 157 ods. 1 písm. c/ Exekučného poriadku je vyjadrený princíp prednosti zaradenia pohľadávok zabezpečených záložným právom podľa času ich vzniku. Najvyšší súd k tomu uvádza, že odôvodnenie uznesenia súdu o schválení rozvrhu výťažku musí obsahovať vysvetlenie, na ktoré skutočnosti súd vzal zreteľ pri zaraďovaní pohľadávok do jednotlivých skupín uvedených v § 157 ods. 1 Exekučného poriadku, a v prípade pohľadávok uvedených v § 157 ods. 1 písm. c/ Exekučného poriadku tiež vysvetlenie, ako (na základe čoho) bol pri rozvrhu výťažku uplatnený tento princíp. Musí preto obsahovať údaje o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej vec i oprávneného Š. S., bývajúceho v K. , zástupc u zamestnancov S., a.s. „v likvidácii“ , prot i povinnému S., a.s. „v likvidácii“ , so sídlom v K. , IČO: X. , o vymoženie 208 903,34 € (6 293 422 Sk), vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. Er 1990/ 19 99, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. decembra 2007 sp.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd pri rozhodovaní o schválení výsledku rozvrhu podľa ustanovenia § 164 ods. 1 EP rozhoduje aj o výške odmeny súdneho exekútora a poradí jej uspokojenia. To plne platí aj o rozhodovaní súdu, ktorým rozvrh neschváli, a to za stavu, ak neschválenie rozvrhu výťažku má vplyv na výšku odmeny súdneho exekútora alebo jej poradia. Súdny exekútor je totiž v zmysle ustanovenia § 3 EP viazaný rozhodnutím vydanom súdom v exekučnom konaní. Jeho nepripustenie by v konečnom dôsledku znamenalo, že súdny exekútor, súc viazaný rozhodnutím súdu, by musel uskutočniť rozvrh v súlade so závermi súdu, a to vrátane ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 Cdo 271/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v exekučnej veci oprávneného G., so sídlom X., proti povinnému M., T., o vymoženie 6 865 927,20 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 23 Er 369/1998, o dovolaní súdneho exekútora JUDr. J., so sídlom v P., proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčí
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky uviedol, že v časti exekučného konania, v ktorej súd rozhoduje o schválení alebo neschválení rozvrhu výťažku dražby na základe výsledkov rozvrhového konania, prináleží postavenie účastníka konania aj súdnemu exekútorovi, lebo v rámci tohto rozhodovania súd skúma okrem iného aj otázku dôvodnosti a výšky trov exekúcie, ktorej riešenie má nepochybne zásadný význam pre konečný (celkový) rozvrh výťažku. Pokiaľ teda uznesenie súdu o rozvrhu výťažku dražby (tak o jeho schválení, ako aj neschválení) možno napadnúť odvolaním v zmysle § 164 ods. l Exekučného poriadku, n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v exekučnej veci oprávneného I., bývajúceho v Rakúskej republike, W. proti povinnému J., bývajúcemu vo V., o vymoženie 112 978 Sk, vedenej na Okresnom súde L. pod sp. zn. Er 676/96, na dovolanie súdneho exekútora J., so sídlom v L., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici
Právna oblasť: Občianske právo

Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Cdo 74 /20 12 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Minor spol. s r.o. , naposledy so sídlo m v Bratislave, Račianska 66, proti povinnému Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“ , so sídlom v Rimavskej Sobote , Čerenčianska 24, o vymoženie 7282 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 1 Er 675/96 , o dovolaní súdnej exek útorky JUDr. Viery Šovčíkovej proti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pojem „právo na spravodlivý proces" v zmysle ustanovenia § 420 písm. f/ C. s. p. nahradil doterajší pojem „odňatie možnosti konať pred súdom" v zmysle ustanovenia § 237 ods. 1 písm. f/ O. s. p. Relevantné znaky, ktoré charakterizujú procesnú vadu v zmysle ustanovenia § 420 písm. f/ C. s. p. sú - zásah súdu do práva na spravodlivý súdny proces a nesprávny procesný postup súdu znemožňujúci procesnej strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva. Právo na spravodlivý súdny proces predstavuje možnosť fyzických a právnických osôb domáhať sa svojich práv na nestrannom súde a v konaní pred ní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Oboer/4/2018 Identifikačné číslo spisu: 4102899379 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Beáta Miničová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:4102899379.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Prihlásenie pohľadávky pri exekúcii predajom nehnuteľností je účinné najneskôr do výzvy záujemcov, aby dražili (§ 144 ods. 1 Exekučného poriadku).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senát e zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Eleny Siebenstichovej a JUDr. Emila Franciscyho , v exekučnej veci oprávneného Ing. B. F. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. Z. K. , advokátkou so sídlom v B. , proti povinným 1/ E. M. , bývajúcej v B. , 2/ Ľ. M. , bývajúcemu K. , vedenej súdnym exekútorom Mgr. P. K. , Exekútorský úrad B. , S. , pod sp. zn. EX 136/ 20 03, pre
Merito veci o vymoženie 112 978 Sk
3 Cdo 194/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v exekučnej veci oprávneného I., bývajúceho v Rakúskej republike, W. proti povinnému J., bývajúcemu vo V., o vymoženie 112 978 Sk, veden
Merito veci vymoženie 20 811,91 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2ECdo/12/2020 Identifikačné číslo spisu: 7601899493 Dátum vydania rozhodnutia: 15.07.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:7601899493.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného M. N., bývajúceho v P., proti povinnému L. N., býv
Merito veci vymoženie 20 811,91 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2ECdo/10/2020 Identifikačné číslo spisu: 7011899406 Dátum vydania rozhodnutia: 15.07.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:7011899406.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného G. Y., bývajúceho v A., proti povinnému M. Y., býv
Merito veci vymoženie 20 811,91 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2ECdo/13/2020 Identifikačné číslo spisu: 9020200042 Dátum vydania rozhodnutia: 15.07.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:9020200042.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného N. H., bývajúceho v B., proti povinnému V. H., býv
MENU