Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017923
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34145
NSČR: 117835
NSSČR: 63377
USČR: 76737
EUR-LEX (sk): 11461
EUR-LEX (cz): 11499
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417076
Krajské súdy (ČR): 39784
Posledná aktualizácia
20.07.2019 06:54

Nájdené rozsudky pre výraz: rozvrhové konanie


Približný počet výsledkov: 26 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozvrhové konanie
  • rozvrhovy nájdené 1890 krát v 396 dokumentoch
  • konanie nájdené 1339429 krát v 60483 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 15 dokumentov
Krajské súdy SR 159 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky uviedol, že v časti exekučného konania, v ktorej súd rozhoduje o schválení alebo neschválení rozvrhu výťažku dražby na základe výsledkov rozvrhového konania, prináleží postavenie účastníka konania aj súdnemu exekútorovi, lebo v rámci tohto rozhodovania súd skúma okrem iného aj otázku dôvodnosti a výšky trov exekúcie, ktorej riešenie má nepochybne zásadný význam pre konečný (celkový) rozvrh výťažku. Pokiaľ teda uznesenie súdu o rozvrhu výťažku dražby (tak o jeho schválení, ako aj neschválení) možno napadnúť odvolaním v zmysle § 164 ods. l Exekučného poriadku, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v exekučnej veci oprávneného I., bývajúceho v Rakúskej republike, W. proti povinnému J., bývajúcemu vo V., o vymoženie 112 978 Sk, vedenej na Okresnom súde L. pod sp. zn. Er 676/96, na dovolanie súdneho exekútora J., so sídlom v L., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. mája .
Právna veta: Ak sa v exekučnom konaní pred začatím dražby preukáže, že bola podaná žaloba o vylúčenie veci z exekúcie, je súdny exekútor povinný informovať o tom záujemcov; dražbu však, pokiaľ tomu nebráni povolenie odkladu exekúcie, môže vykonať. Žalobca, ktorý podal (excindačnú) žalobu o vylúčenie veci z exekúcie, sa v exekučnom konaní môže domáhať povolenia odkladu exekúcie z dôvodu, že možno očakávať zastavenie exekúcie.

Úryvok z textu:
... po pripustení zmeny žalobného petitu domáhať vylúčenia výťažku z dražby z rozvrhu, prípade vydania výť ažku oprávneným v prípade, že rozvrhové konanie bolo skončené a výťažok vydaný oprávnenému. V prejednávanej veci súdy nižšieho stupňa nesprávne interpretovali vyššie uvedené ustanovenia Exekučného poriadku. Dovolací .
Právna veta: Prihlásenie pohľadávky pri exekúcii predajom nehnuteľností je účinné najneskôr do výzvy záujemcov, aby dražili (§ 144 ods. 1 Exekučného poriadku).

Úryvok z textu:
... .s.p. a veritelia takto nedostatočne prihlásených pohľadávok nebudú môcť byť z rozdeľovanej podstaty uspokojení a nebudú ani volaní k rozvrhovému konaniu (§ 154 ods. 1 Exekučného poriadku). 7 Zároveň v tejto súvislosti možno poukázať aj na ust anovenie § 147 ods .
Právna veta: Súd rozhoduje o zastavení exekúcie z úradnej povinnosti ale-bo na návrh účastníka alebo exekútora. Ak zastavenie exekúcie navrhne účastník konania, súd má povinnosť o tomto návrhu rozhodnúť. Najvyšší súd považuje za potrebné uviesť aj to, že aplikácia ustanovenia § 57 ods. 1 písm. f/ Exekučného poriadku prichádza do úvahy bez ohľadu na to, v ktorom štádiu exekučného konania (s výnimkou rozvrhového konania) došlo k zániku práva priznaného exekučným titulom. Významné je iba to, či sa tak stalo po vydaní exekučného titulu. Zánik práva priznaného exekučným titulom je vždy dôvodom na zastavenie exe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1 písm. f/ Exekučného poriadku prichádza do úvahy bez ohľadu na to, v ktorom štádiu exekučného konania (s výnimkou rozvrhového konania) došlo k zániku práva priznaného exekučným titulom. Významné je iba to, či sa tak stalo po vydaní exekučného titulu. Z .
Právna veta: Najvyšší súd poznamenáva, že o tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Pritom nie je významné, či rovnaké osoby majú v novom konaní rovnaké alebo rozdielne procesné postavenie (či ten, kto bol v skoršom konaní navrhovateľom, je navrhovateľom aj v novom konaní alebo má po-stavenie odporcu a naopak). Ten istý predmet konania je daný, ak ten istý nárok alebo stav vymedzený návrhovým petitom vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, z ktorých bol uplatnený (t.j. vyplý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozvrhu z dražby tejto nehnuteľnosti ako celku. Ak teda súdny exekútor aj napriek tomu vykonal nov é rozvrhové konanie, týkajúce sa rozvrhu výťažku z dražby tejto nehnuteľnosti, je takéto konanie v rozpore s právoplatným rozhodnutím exekučného súdu ... sa už právoplatne rozhodlo a prvostupňový ani odvolací súd neskúmali, či súdnym exekútorom boli splnené procesné podmienky rozvrhového konania. Konanie nižších súdov je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a ich .
Právna veta: Najvyšší súd považuje za potrebné uviesť, že nedostatok odôvodnenia písomného vyhotovenia rozhodnutia je vo svojej podstate porušením práva účastníka súdneho konania na spravodlivý proces, ktoré právo zaručujú v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky okrem zákonov aj čl. 46 a nasledujúcich Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Komisie a Ústavného súdu Slovenskej republiky treba za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výške 11 690 400,- Sk, ktorá bola v dražbe najvyšším podaním a zaplatená v plnej výške. Pohľadávka oprávneného bola v rozvrhovom konaní určená vo výške 20 172 627,- Sk. Vzhľadom na to, že suma na rozdelenie na jej uspokojenie nepostačuje, bola pohľadávka .
Merito určenie pravosti pohľadávok
... bez úrokov, pracovné nároky mimo rozvrhového konania od 23. júna 2000 do 1. januára 2005 vo výške 572 727 Sk a nárok do rozvrhového konania § 66 ods. 2 ZKV od ... bez úrokov, pracovné nároky mimo rozvrhového konania od 23. júna 2000 do 1. januára 2005 vo výške 572 727 Sk a nárok do rozvrhového konania podľa § 66 ods. 2 ... omeškania) od 23. júna 2000 do 31. marca 2001. Žiadne iné nároky mimo rozvrhového konania si pôvodná žalobkyňa neuplatnila a nastupujúci žalobcovia 1/ až 3/ nepreukázali uplatnenie nároku .
Merito obnova konania - § 62 ods. 1 písm. e) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
... učnom konaní a že tieto oznámené skutočnosti len preukazujú, že mala byť zložená peňažná náhrada do súdneho depozitu na vykonanie rozvrhového konania a preukazujú tiež skutočnosť, že BVS nemá vedomosť o tom, či peňažná náhrada za vyvlastnené pozemky bola M . L. ... vyplýva, že zosnulá M. L. súhlasil a s peňažnou náhradou, ktorá mala byť zložená do súdneho depozitu na vykonanie rozvrhového konania. Z ďalšieho vyjadrenia B. V. S. zo dňa 15.04.2008, ktoré bolo spolu so žalobou doručené krajskému súdu .
Merito o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty
... .- Sk bol na účet súdu uhradený prevodom z účtu do dňa 23.2.2OO6 pod položkou D lOb – l6l/O6. Rozvrhové konanie bolo spracované v súlade s § 32 zák. č. 328/l99l Zb. v znení neskorších predpisov. Po právoplatnosti tohto uznesenia .
Merito o vymoženie 497,91 eur s prísl.
... zjavne nejde. Príkladom tejto skupiny účastníkov konania len pre urč itý úsek konania sú tí, ktorí sú oprávnení zúčastniť sa rozvrhového konania, dražitelia, vydražitelia a pod. V danom prípade v odvolacom konaní nebolo napadnuté rozhodnutie o trovách exekúcie, kedy by účastníkom konania .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.