Nájdené rozsudky pre výraz: rozvrhové konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 50

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
132 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd rozhoduje o zastavení exekúcie z úradnej povinnosti ale-bo na návrh účastníka alebo exekútora. Ak zastavenie exekúcie navrhne účastník konania, súd má povinnosť o tomto návrhu rozhodnúť. Najvyšší súd považuje za potrebné uviesť aj to, že aplikácia ustanovenia § 57 ods. 1 písm. f/ Exekučného poriadku prichádza do úvahy bez ohľadu na to, v ktorom štádiu exekučného konania (s výnimkou rozvrhového konania) došlo k zániku práva priznaného exekučným titulom. Významné je iba to, či sa tak stalo po vydaní exekučného titulu. Zánik práva priznaného exekučným titulom je vždy dôvodom na zastavenie exe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného S. P., pobočka B. (pôvodne Ú. P., S. V. a R.. v B.), proti povinnej R.. s.r.o., D., zastúpenej JUDr. M. S., advokátom v B., o návrhu na zastavenie exekúcie, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. Er 743/02, na dovolanie povinnej proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 22. júla 2008, sp.zn. 16 CoE 107/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pojem „právo na spravodlivý proces" v zmysle ustanovenia § 420 písm. f/ C. s. p. nahradil doterajší pojem „odňatie možnosti konať pred súdom" v zmysle ustanovenia § 237 ods. 1 písm. f/ O. s. p. Relevantné znaky, ktoré charakterizujú procesnú vadu v zmysle ustanovenia § 420 písm. f/ C. s. p. sú - zásah súdu do práva na spravodlivý súdny proces a nesprávny procesný postup súdu znemožňujúci procesnej strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva. Právo na spravodlivý súdny proces predstavuje možnosť fyzických a právnických osôb domáhať sa svojich práv na nestrannom súde a v konaní pred ní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Oboer/4/2018 Identifikačné číslo spisu: 4102899379 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Beáta Miničová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:4102899379.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd poznamenáva, že o tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Pritom nie je významné, či rovnaké osoby majú v novom konaní rovnaké alebo rozdielne procesné postavenie (či ten, kto bol v skoršom konaní navrhovateľom, je navrhovateľom aj v novom konaní alebo má po-stavenie odporcu a naopak). Ten istý predmet konania je daný, ak ten istý nárok alebo stav vymedzený návrhovým petitom vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, z ktorých bol uplatnený (t.j. vyplý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného J. H.H. , proti povinným 1/ S. P.P. , 2/ J. S.C. , zastúpeného JUDr. M. K. , o vymoženie 13 571,33 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 16 Er 40/199 8, o dovolaní povinného 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 11. marca 2009, sp.zn. 3 CoE 9/2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v P
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Prihlásenie pohľadávky pri exekúcii predajom nehnuteľností je účinné najneskôr do výzvy záujemcov, aby dražili (§ 144 ods. 1 Exekučného poriadku).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senát e zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Eleny Siebenstichovej a JUDr. Emila Franciscyho , v exekučnej veci oprávneného Ing. B. F. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. Z. K. , advokátkou so sídlom v B. , proti povinným 1/ E. M. , bývajúcej v B. , 2/ Ľ. M. , bývajúcemu K. , vedenej súdnym exekútorom Mgr. P. K. , Exekútorský úrad B. , S. , pod sp. zn. EX 136/ 20 03, pre
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak sa v exekučnom konaní pred začatím dražby preukáže, že bola podaná žaloba o vylúčenie veci z exekúcie, je súdny exekútor povinný informovať o tom záujemcov; dražbu však, pokiaľ tomu nebráni povolenie odkladu exekúcie, môže vykonať. Žalobca, ktorý podal (excindačnú) žalobu o vylúčenie veci z exekúcie, sa v exekučnom konaní môže domáhať povolenia odkladu exekúcie z dôvodu, že možno očakávať zastavenie exekúcie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 M Cdo 20 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. P. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. J. P., advokátom so sídlom v D. , proti žalovanému J. M. , súdnemu exekútorovi so sídlom v K. , o zaplatenie 159 330,81 € s príslušenstvom , za účasti vedľajšej účastníčky K. , a.s. V. , so sídlom v B. , vedenej na Okresnom súde Košice I I pod sp. zn. 22 C 138 /2000, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokur
Merito veci určenie pravosti pohľadávok
Najvyšší súd 3Obo/168/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. A. Priecelovej a členiek JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcov: 1/ Ing. K. B., bytom J., M., 2/ M. B., bytom R., P., Č., 3/ J. B., bytom J., M., 4/ A. V., bytom R., P.,
Merito veci o určenie pravosti pohľadávky vo výške 6 664,60 eur (200 778,-- Sk)
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. M.R.., A., X., proti odporcovi: JUDr. P.K., V., X., správca konkurznej podstaty X.D., a. s. B., IČO: X., o určenie pravosti pohľadávky vo výške 6 664,60 eur (200 778,– Sk) o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 6 Cbi 35/2006-65 zo dňa 11. júna 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu
Merito veci o určenie pravosti pohľadávky vo výške 6 664,60 eur (200 778,-- Sk)
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Obo/119/2008 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. M.R.., A., X., proti odporcovi: JUDr. P.K., V., X., správca konkurznej podstaty X.D., a. s. B., IČO: X., o určenie pravosti pohľadávky vo výške 6 664,60 eur (200 778,– Sk) o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 6 Cbi 35/2006-65
Merito veci konkurz
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2ObdoV/8/2022 Identifikačné číslo spisu: 7093898190 Dátum vydania rozhodnutia: 26.10.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Priecelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7093898190.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr
MENU