Nájdené rozsudky pre výraz: ručenie podľa Obchodného zákonníka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: K postúpeniu pohľadávky zabezpečenej ručením nie je potrebný súhlas ručiteľa.

Úryvok z textu:
Na odvolanie žalovaného Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 8. decembra 2004, č. k. 2 Obo 155/04, 2 Obo 156/04-161, zmenil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bolo v celom rozsahu žalobe vyhovené tak, že žalobu zamietol, potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým nebolo žalovanému priznané oslobodenie od súdnych poplatkov a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení rozsudku k veci samej uviedol nasledovné. Súd prvého stupňa vyhovel žalobe z 21. augusta 1998, ktorou sa žalo
Právna veta: Ak dlžník nevrátil veriteľovi poskytnuté peňažné prostriedky zo zmluvy o úvere v dohodnutej lehote a následne došlo medzi nimi k zmene zmluvy v lehote splatnosti dlhu, takáto zmena zmluvy nemá vplyv na obsah ručiteľského záväzku, pretože nedošlo k zániku záväzku dlžníka, ktorý ručenie zabezpečuje.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. uložil odporcovi I., II. a III. povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 421 020 Sk s 18,5%-ným úrokom od 3. mája 1997 do zaplatenia, 60 364 Sk úrok z omeškania a 59 252 Sk náhrady trov konania s tým, že plnením jedného z odporcov zaniká v rozsahu plnenia povinnosť ostatných odporcov. V odôvodnení sa konštatuje, že z úverovej zmluvy č. 2153498-179/68 zo dňa 23. septembra 1993 súd zistil, že navrhovateľ a odporca I. uzavreli zmluvu, ktorej predmetom bolo poskytnutie úveru v sume 3 795
Právna veta: Obchodný zákonník má komplexnú úpravu ručenia, preto pre ručenie v obchodných záväzkových vzťahoch sa ustanovenia Občianskeho zákonníka, upravujúce ručenie, nepoužívajú. Dôsledky postúpenia zabezpečenej pohľadávky výslovne upravuje § 307 ods. 3 Obch. zák., keď stanovuje, že práva z ručenia prechádzajú na postupníka v čase, keď postúpenie ručiteľovi oznámil postupca, alebo preukázal postupník. Z uvedeného je zrejmé, že záväzok ručiteľa sa postúpením pohľadávky mení bez toho, aby sa muselo zmeniť ručiteľské vyhlásenie, alebo aby musel ručiteľ iným spôsobom vyjadriť súhlas s postúpením. Jeho záv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov JUDr. Juraja Semana, JUDr. Ľubomíry Kúdelovej, JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Jany Zemaníkovej, v právnej veci žalobcu C., zastúpeného advokátkou JUDr. A., proti žalovaným 1/ F., 2/ M., 3/ D., 4/ B., 5/ E., všetkých zastúpených JUDr. R., o zaplatenie 5 667 768,20 Sk, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Trnave pod sp. z
Právna veta: Vzťahy, ktoré vznikajú pri zabezpečení záväzkov z úverovej zmluvy, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Použitie Obchodného zákonníka na tieto vzťahy účastníci nemôžu dohodou vylúčiť. Pre vznik povinnosti splniť dlh ručiteľom je rozhodujúce, že dlžník, napriek výzve veriteľa, v primeranej lehote splatný dlh nesplnil.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa vyhovel žalobe a žalovaných zaviazal zaplatiť žalobcovi 1 105 951,60 Sk s 15,57 %-nými úrokmi z omeškania od 1. októbra 1997 až do zaplatenia, 9 104,20 Sk splatných úrokov a 44 600,00 Sk náhrady trov konania s tým, že plnením jedného zo žalovaných v rozsahu plnenia zaniká povinnosť ostatných žalovaných. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca poskytol žalovanému 1) úver, ktorý žalovaný v dohodnutých čiastkach nesplatil. Podlá § 497 Obchodného zákonníka
MENU