SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ručiteľský záväzok


Približný počet výsledkov: 161 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ručiteľský záväzok
  • rucitelsky nájdené 1360 krát v 204 dokumentoch
  • zavazok nájdené 21177 krát v 5803 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 73 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 6 dokumentov
Krajské súdy SR 982 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 5 dokumentov


Kľúčové slová: štatút mesta, primátor, ručiteľský záväzok, mestské zastupiteľstvo, samospráva obce

Zbierka NS 5/2007
R 62/2007
Rozsudok
Právna veta: Ak štatút mesta určuje hodnotu majetkových práv, ktoré podliehajú vždy schváleniu mestského zastupiteľstva, nemôže štatutárny orgán mesta - primátor platne prevziať ručiteľský záväzok, ktorý určenú hodnotu presahuje. Bez schválenia mestským zastupiteľstvom je takýto právny úkon neplatný.

Úryvok z textu:
Dovolaním napadnutým rozsudkom odvolací súd zmenil rozsudok kraj­ ského súdu v napadnutej časti tak, že odporcu 2/ zaviazal zaplatiť navrho­ vateľovi sumu 99 777 041,66 Sk s úrokom z omeškania s tým, že plnem'm jedného z odporcov zaniká v rozsahu plnenia povinnosť druhého odporcu. Vo zvyšku rozsudok potvrdil. Odporcovi 2/ uložil povinnosť nahradiť navr­ hovateľovi trovy konania vo výške 671 305,- Sk spoločne a nerozdielne s od­ porcom 1/ s tým, že plnením jedného z odporcov zaniká v rozsahu plnenia .
Právna veta: Samotná skutočnosť, že potvrdenie ručiteľského vyhlásenia žalobcom nebolo urobené na predbežnom colnom vyhlásení alebo na colnom vyhlásení v zmysle bodu 3 Prílohy č. 4 k zákonu č. 199/2004 Z.z., nemá na určitosť, vážnosť i zrozumiteľnosť a z toho vyplývajúcu záväznosť prejavu vôle žalobcu ako ručiteľa žiaden vplyv. Vzor záručnej listiny uvedený v Prílohe č. 4 k zákonu č. 199/2004 Z.z. nevylučuje iné (obsahovo alebo formálne) spôsoby prejavenia vôle byť ručiteľom za colný dlh, ktorý vznikol alebo ktorý by mohol v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru vzniknúť, a ktoré by boli v súlade ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Jany Baricovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci navrhovateľa: E. Š.. s.r.o., so sídlom B., IČO: X., zast. JUDr. J. S., advokátom so sídlom Ž., proti odporcovi: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, vo veci návrhu na preskúmanie rozhodnutia odporcu č. 33200/2006 zo dňa 31. .
Právna veta: Obchodný zákonník má komplexnú úpravu ručenia, preto pre ručenie v obchodných záväzkových vzťahoch sa ustanovenia Občianskeho zákonníka, upravujúce ručenie, nepoužívajú. Dôsledky postúpenia zabezpečenej pohľadávky výslovne upravuje § 307 ods. 3 Obch. zák., keď stanovuje, že práva z ručenia prechádzajú na postupníka v čase, keď postúpenie ručiteľovi oznámil postupca, alebo preukázal postupník. Z uvedeného je zrejmé, že záväzok ručiteľa sa postúpením pohľadávky mení bez toho, aby sa muselo zmeniť ručiteľské vyhlásenie, alebo aby musel ručiteľ iným spôsobom vyjadriť súhlas s postúpením. Jeho záv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov JUDr. Juraja Semana, JUDr. Ľubomíry Kúdelovej, JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Jany Zemaníkovej, v právnej veci žalobcu C., zastúpeného advokátkou JUDr. A., proti žalovaným 1/ F., 2/ M., 3/ D., 4/ B., 5/ E., všetkých zastúpených JUDr. R., o zaplatenie 5 667 768,20 Sk, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Trnave pod sp. zn. 20 Cb 97/ .
Kľúčové slová: lehota splatnosti dlhu, ručiteľský záväzok, zmluva o úvere , ručenie podľa Obchodného zákonníka, ručiteľ

Zbierka NS 3/2000
R 50/2000
Rozsudok
Právna veta: Ak dlžník nevrátil veriteľovi poskytnuté peňažné prostriedky zo zmluvy o úvere v dohodnutej lehote a následne došlo medzi nimi k zmene zmluvy v lehote splatnosti dlhu, takáto zmena zmluvy nemá vplyv na obsah ručiteľského záväzku, pretože nedošlo k zániku záväzku dlžníka, ktorý ručenie zabezpečuje.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. uložil odporcovi I., II. a III. povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 421 020 Sk s 18,5%-ným úrokom od 3. mája 1997 do zaplatenia, 60 364 Sk úrok z omeškania a 59 252 Sk náhrady trov konania s tým, že plnením jedného z odporcov zaniká v rozsahu plnenia povinnosť ostatných odporcov. V odôvodnení sa konštatuje, že z úverovej zmluvy č. 2153498-179/68 zo dňa 23. septembra 1993 súd zistil, že navrhovateľ a odporca I. uzavreli zmluvu, ktorej predmetom bolo poskytnutie úveru v sume 3 795 111 Sk na .
Kľúčové slová: neplatný právny úkon, majetok obce, ručiteľský záväzok

Zbierka NS 9/2018
R 90/2018
Rozsudok
Právna veta: I. Ak je rozhodovanie o nakladaní s majetkom obce rozdelené medzi orgány samosprávy obce, t. j. medzi starostu a obecné zastupiteľstvo, pre platnosť právneho úkonu obce sa vyžaduje súlad medzi vôľou obce, ktorú vytvára obecné zastupiteľstvo a vyjadruje vo svojom uznesení a prejavom vôle obce navonok starostom ako jej štatutárnym orgánom. II. Obecné zastupiteľstvo má právo schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a kontrolovať hospodárenie sním aj v rípade, ak neboli schválené zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj ,,krajský súd“ alebo ,,súd prvého stupňa“) rozsudkom č. k. 34NcCb/4/2007-661 z 27. augusta 2013 uložil odporcovi v 1. rade povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 160.770,33 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Proti odporcovi v 2. rade návrh zamietol. O trovách prvostupňového konania nerozhodol s poukazom na to, že o nich rozhodne až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. 2. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že na základe zmluvy o úvere č. 86/1992 zo .
Právna veta: Všeobecná trojročná premlčacia lehota plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Tým je objektívne vymedzený začiatok plynutia premlčacej lehoty od slova „mohlo“ a nie od slova „mohol“. Tento okamih je daný objektívne a nezávisle na subjektívnej okolnosti, teda či oprávnený vedel alebo nevedel o svojom práve.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach rozsudkom sp. zn. 11 Cb 1922/96 zo 4. decembra 1996 žalobu zamietol a účastníkom nepriznal náhradu trov konania. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na to, že právo na dovolanie sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu sa premlčí vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá začne plynúť od vtedy, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Rozhodným okamihom pre určenie začiatku plynutia premlčacej doby je urobenie právneho úkonu. Obidve zmluvy boli uzavreté 14. februára 1992. Právo .
Právna veta: Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník (§ 549 Občianskeho zákonníka). Citované ustanovenie Občianskeho zákonníka zakladá právo ručiteľa odoprieť plnenie z ručiteľského záväzku, t.j. povinnosť splniť dlh namiesto dlžníka. Predpokladom vzniku tohto práva je zavinené konanie alebo opomenutie veriteľa, ktoré je v príčinnej súvislosti so skutočnosťou, že jeho pohľadávka nemôže byť dlžníkom celkom alebo z časti uspokojená. Zavinenie veriteľa pri uplatnení a vymáhaní pohľadávky môže spočívať napr. v tom, že bez vážneho dôvodu odďaľoval vymáhanie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcu J. K., bývajúceho v T., proti žalovanému O. R. bývajúcemu v T., o určenie zániku práva na plnenie z ručiteľského záväzku, vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp.zn. 5 C 302/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Topoľčany z 24. .
Právna veta: Je však potrebné zdôrazniť, že podľa § 267 ods. 2 Obch. zák. ustanovenie § 49 Obč. zák. v obchodných vzťahoch neplatí. Súd správne konštatoval, že ak ručí niekto za záväzky právnickej osoby - žalovaného 1/ ako dlžníka - záväzok ručiteľov nezaniká zánikom tejto osoby, a to ani vtedy, keď jej záväzky neprechádzajú na právneho nástupcu. Platí tiež, že ručenie nezaniká ani vtedy, ak zanikol hlavný záväzok pre nemožnosť plnenia dlžníka, pokiaľ je záväzok splniteľný ručiteľom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obo 6/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : 1/ S., a. s., T.B. , IČO: X. , 2/ C. , a. s., F.N. , IČO: X. , s adresou pre doručovanie M.P.B. , zast. JUDr. Ing. Ľ.N. , PhD., advokátom, so sídlom M.P.B. , proti žalovanému : 1/ V. , s. r. o., L.B. , IČO: X. , 2/ V.K. , nar. X. , bytom S.B. , štátny občan SR, zast. JUDr. P.P. , advokátom, so sídlom M.B. , 3/ K.M. , nar. X. , bytom S.B. , štátny občan SR, zast. advokátskou .
Kľúčové slová: rozpor s dobrými mravmi, zmenečné ručenie, zmenkové ručenie, neplatnosť právneho úkonu v zmysle OZ

Zbierka NS 1/1998
R 2/1998
Rozsudok
Právna veta: Ak zmenečný ručiteľ, na líci zmenky neuvedie za koho ručenie preberá, jeho holý podpis zakladá zmenkové ručenie za vystaviteľa zmenky, ak nejde o podpis zmenečníka alebo vystaviteľa zmenky. Žalobca, ako vystaviteľ zmenky, preto nemôže v súdnom konaní uplatňovať práva zo zmenky proti svojmu vlastnému ručiteľovi ako žalovanému.

Úryvok z textu:
... ručenie prevzaté. Zákon však nesporne stanovuje, že ak nie je avalát avalistom označený, je avalátom vždy vystaviteľ. Ak má byť ručiteľský záväzok zriadený za akýkoľvek iný zmenečný subjekt, ako je vystaviteľ, musí byť oprávnený (avalát) v ručiteľskom vyhlásení výslovne uvedený. V danom .
Právna veta: Vzťahy, ktoré vznikajú pri zabezpečení záväzkov z úverovej zmluvy, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Použitie Obchodného zákonníka na tieto vzťahy účastníci nemôžu dohodou vylúčiť. Pre vznik povinnosti splniť dlh ručiteľom je rozhodujúce, že dlžník, napriek výzve veriteľa, v primeranej lehote splatný dlh nesplnil.

Úryvok z textu:
... Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že žalovaný 4) platne prevzal na seba ručiteľský záväzok. Pre vznik ručenia ustanovenie § 303 Obchodného zákonníka vyžaduje písomné vyhlásenie budúceho ručiteľa urobené voči veriteľovi, že ho ... 497 Obchodného zákonníka je preto povinný dlžnú čiastku zaplatiť. Žalovaní 2), 3) a 4) prevzali na seba ručiteľský záväzok, preto sú podlá § 303 Obchodného zákonníka povinní dlh zaplatiť spolu s dlžníkom. V súvislosti s námietkou žalovaného .
Právna veta: Zo záväzku banky poskytnúť klientovi, ktorý je ručiteľom záväzku tretej osoby voči inej banke (veriteľa), peňažné prostriedky na splnenie jeho záväzku z ručenia, aj keď na jeho účte nebudú potrebné peňažné prostriedky, nevzniká banke ručiteľský záväzok a povinnosť splniť nesplatený dlh veriteľovi. Bez súhlasu klienta nie je banka oprávnená uskutočniť z jeho účtu inkaso na plnenie jeho ručiteľského záväzku v prospech veriteľa.

Úryvok z textu:
... listinou z 10. decembra 1993 prevzala ručenie za splatenie zostávajúcej časti úveru spoločnosť V. . V tejto listine prevzal ručiteľský záväzok za splnenie úveru spoločnosťou V. aj žalovaný. Je to vyja drené formuláciou, podľa ktorej sa zaručuje v prípade ... úverová zmluva ku ktorej bola uzavretá mala byť uzavretá 11. 2. 1994, teda neskôr ako záručná listina) neobsahuje ručiteľský záväzok žalovaného. Charakteristickým znakom ručenia , či už štandardného podľa § 303 Obch. zák. alebo bankov ého podľa § 313 .
Kľúčové slová: prechod dlhov, zánik práv a povinností v dôsledku vyhlásenia osoby za mŕtvu

Zbierka NS 9/2018
R 88/2018
Rozsudok
Právna veta: Ručiteľský záväzok poručiteľa má pôvod v právnom úkone, ktorý poručiteľ urobil pred svojou smrťou riadnym ručiteľským vyhlásením a v zmysle § 470 Občianskeho zákonníka prechádza na dedičov, pokiaľ dedičstvo neodmietli. Nie je rozhodujúce, či dlh (záväzok) zabezpečený ručením bol v čase smrti poručiteľa splatný, rozhodujúce je to, že vznikol za života poručiteľa a ide o záväzok majetkovej povahy.

Úryvok z textu:
... . Dovolateľ nesprávnosť napadnutého rozhodnutia vzhliadol v nesprávnom výklade ust. § 470 OZ a nesprávnej interpretácii obsahu ručiteľského záväzku odvolacím súdom. 27. Predmetom konania je nárok navrhovateľa na zaplatenie istiny spolu s prislúchajúcimi úrokmi z ... Vzhľadom na uvedené odvolací súd uzavrel, že návrhom uplatnené plnenie voči dedičom ručiteľa je nedôvodné, pretože ručiteľský záväzok zanikol smrťou ručiteľa pred splatnosťou zabezpečovaného záväzku, preto nemohol prejsť na dedičov. 8. O náhrade .
Kľúčové slová: zmenkovoprávne vzťahy, zmenkový platobný rozkaz, záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi

Zbierka NS 7/2014
R 103/2014
Rozsudok
Právna veta: Argumentácia o tom, že na zmenkovoprávne vzťahy sa má vzťahovať podporne Obchodný zákonník, je nesprávnou. Zmenkový vzťah má osobitný charakter, ktorého právny základ spočíva v skriptúrnom akte - zmenke, a nie v zmluve. Pravdou je, že aj do zmenkových vzťahov vstupujú podnikatelia, ako aj nepodnikatelia, avšak zo samotnej zmenky nie je možné určiť, aký charakter má právny vzťah pri vzniku záväzkového vzťahu. Znamená to, že zo samotnej zmenky nie je možné určiť, či záväzkový vzťah súvisí, resp. nesúvisí, s podnikateľskou činnosťou, čo je ďalšie kritérium pre určenie relatívneho obchodného vzťah ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aby vznikol záväzok zmenečného ručiteľa, i keď nevznikol platne záväzok z menečného dlžníka a platnosť ručiteľského záväzku podmieňuje len formálnou platnosťou zabezpečovaného zmenečného záväzku. Inak však posudzuje zmenečné ručenie za samostatný záväzok ... aby vznikol záväzok zmenečného ručiteľa, i keď nevznikol platne záv äzok zmenečného dlžníka a platnosť ručiteľského záväzku podmieňuje len formálnou platnosťou zabezpečovaného zmenečného záväzku. Inak však považuje zmenečné ručenie za záväzok .
Kľúčové slová: súhlas ručiteľa, ručenie podľa Obchodného zákonníka, postúpenie pohľadávky podľa § 524 OZ

Zbierka NS 3/2008
R 29/2008
Rozsudok
Právna veta: K postúpeniu pohľadávky zabezpečenej ručením nie je potrebný súhlas ručiteľa.

Úryvok z textu:
... došlo zo strany súdu. Prvým dôvodom odvolania žalovaného je neplatnosť zmluvy o ručení, teda aj ručiteľského záväzku žalovaného. Dohoda o ručení („Vyhlásenie o ručiteľskom záväzku") mala byť uzavretá medzi S. s., a. s. a ručiteľmi Ing. J. F ... označuje troch ručiteľov, ale s nedostatkom podpisu niektorého z nich nespája žiadne právne účinky. Vyhlásenie o ručiteľskom záväzku spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti uvedené v § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. Vzhľadom na neexistenciu odkladacej .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.