Nájdené rozsudky pre výraz: rýchlosť jazdy v obci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
29 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nepochybným zmyslom zníženia rýchlosti 90 km/hod. všeobecne povolenej pre jazdu na pozemnej komunikácii na hodnotu 50 km/hod. v obci je zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti prevádzky na pozemných komunikáciách ako aj ochrana majetku, zdravia a životov osôb nachádzajúcich sa v tejto obci. Z vyššie uvedených ustanovení osobitných zákonov vyplýva, že zastavanosť územia rôznou výstavbou je základným a charakteristickým znakom obce, ktorý je nutne spojený s pohybom osôb. Potom, ak sa vodič ocitne v zastavanom území, kde s ohľadom na konkrétne podmienky potenciálne vyskytujúcich sa osôb, res ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: A.. K. , nar. X. , trvale bytom B.U. , zast.: JUDr. Ľubošom Bajužíkom , advokátom z advokátskej kancelárie so sídlom Námestie Slobody č. 2, 066 01 Humenné , proti žalovanému: M
Právna veta: Ak obvinený z priestupku nepreukázal relevantným spôsobom zaujatosť príslušníkov polície a ani neuviedol žiaden dôvod, prečo by mali službukonajúci policajti uviesť do úradného záznamu a zápisnice o objasňovaní priestupku nepravdivé údaje, samotná skutočnosť, že nepodpísal zápisnicu o objasňovaní priestupku, neznamená, že skutok nebol dostatočne preukázaný.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu: J. K. , bytom P., proti žalovan ému : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát Trenčín, Jilemnického č. 1, Trenčín , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. KR
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicatae) patrí k procesným podmienkam a zistenie jej existencie v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec v správnom súdnictve ide predovšetkým vtedy, keď v novom konaní je predmetom preskúmania to isté rozhodnutie správneho orgánu a týka sa rovnakých účastníkov konania.....Prekážka rozhodnutej veci predstavuje neodstrániteľný nedostatok (podmienky) konania, majúci za následok, že súd nemôže vydať rozhodnutie vo veci samej, ale musí konanie zastaviť podľa § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : I. B. , trvale bytom F., proti žalovanému : Krajské riaditeľstv o Policajného zboru v Prešove , Krajsk ý dopravn ý inšpektorát , so sídlom Pionierska 33, Prešov, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p.: KRP -P-191/KDI -BCP -2012 zo dňa 10.01.2013 , o odvolaní žalo vaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č. k. 3S/ 25 /2013 -135 zo dňa 16.06.2016 , jedno
Právna veta: I. Na rozdiel od postupov použitých vo fáze trestného konania „pred začatím trestného stíhania“, ktoré sa môžu týkať podozrenia zo spáchania skutku v minulosti alebo (aj) takého predpokladu do budúcnosti, uznesenie o začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 a 3 Trestného poriadku môže vyvolať účinky podľa odseku 5 naposledy označeného ustanovenia, len ak sa vzťahuje na skutok (vrátane čiastkového útoku doposiaľ páchaného pokračovacieho trestného činu v zmysle § 10 ods. 16 Trestného poriadku), ktorý sa už stal (bol dokonaný nastaním následku); to platí a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. b) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe podnetu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach súdov nižšieho stupňa tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú je potrebné výkladovo riešiť, je vymedzená nasledovne: U
Právna veta: Ďalšou základnou zásadou správneho konania je zásada materiálnej pravdy, na základe ktorej rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci. Táto zásada je zakotvená nielen v § 3 ods. 4 správneho poriadku, ale je premietnutá aj v jeho ďalších ustanoveniach (§ 32 ods. 1, § 46, § 47 ods. 3). Z obsahu predmetnej zásady vyplýva, že správny orgán (platí to aj pre odvolací orgán) je povinný vykonávať dokazovanie tak, aby boli náležite objasnené všetky rozhodujúce okolnosti dôležité pre posúdenie veci (úplnosť zistenia). Správny orgán musí zabezpečiť, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/157/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu Ing. P., bytom v T., zastúpeného JUDr. M., advokátom, so sídlom v B, J., proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Nitre, so sídlom v Nitre, Kalvárska 2, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalované
Právna veta: Okolnosť, či je priestupok spoľahlivo zistený, je daná na posúdenie správnemu orgánu, ktorý v rámci voľnej správnej úvahy posúdi, či sú dané podmienky na uskutočnenie blokového konania, t.j. či bol priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný blokovú pokutu zaplatiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžd/3 3/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu P. J., bytom P., zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v P. , proti žalovan ému Krajské mu riaditeľstv u Policajného zboru v Prešove , Krajsk ému dopravnému inšpektorátu, Pionierska ul.
Meritum Priestupok
Kľúčové slová: zavinenie podľa ZPpojem priestupkunevedomá nedbanlivosťdopravné značenie
R 78/2014
Právna veta: Pri priestupku je podľa už citovaných ustanovení dôležité nielen to, či ide o konanie, ktoré je za priestupok výslovne označené v Zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ale musí ísť o konanie, ktorého sa obvinený z priestupku dopustil prinajmenšom z nevedomej nedbanlivosti a musí sa ním porušovať alebo ohrozovať záujem spoločnosti.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II zo dňa 18. januára 2010 bol žalobca uznaný za vinného zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. h/ zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení účinnom v čase spáchania skutku (ďalej len Zákon o priestupkoch alebo ZoP), pretože svojim konaním porušil § 16 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorý
Meritum § 22 ods. 1 písm. k/ zákona č. 372/1990 Zb., § 16 ods. 4, § 137 ods. 2 písm. d/ zákona č. 8/2009 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalobcu Ing. J. P. , trvale bytom Š., proti žalovanému Minister stvu vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát , Pionierska č. 33, Prešov , o preskúmanie zák
Meritum zadržanie vodičského preukazu podľa § 70 ods. 1 písm. a/ zákona č. 8/2009 Z. z. o cestne premávke
Najvyšší súd 1Sž d/26 /20 13 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zložen om z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD ., v právnej veci žalobcu: I. B. , bytom F., P. - N. , právne zastúpeného BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s.r.o., so sídlom Františkánske námestie 4, Prešov, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Sl
MENU