Nájdené rozsudky pre výraz: sadzba poplatku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 142

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

77 dokumentov
5726 dokumentov
22 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Poplatková povinnosť vzniká podaním odvolania a poplatok za návrh je splatný vznikom poplatkovej povinnosti t.j. podaním odvolania /§ 5 ods. 1 písm. a/ a § 8 ods. 1 zák.č. 71/1992 Zb. v znení 273/2007 Z.z. Podľa ust. § 6 ods. 2 cit. zák. ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku. Táto zásada platila a platí aj v súčasnej právnej úprave súdneho poplatku za odvolanie. Ide o zásadu rovnakej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 22/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S.k. a.s., C.X., B., proti žalovanému: Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava, o zaplatenie 4 847 217 Sk s prísl., na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3. januára 2008 č.k. 38 Cb 28/00-172, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave
Právna veta: Dovolací súd je toho názoru, že použitím gramatického a systematického výkladu ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v nadväznosti k Poznámke č. 5 k Položke 17 písm. c/ Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ak námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu a odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o zamietnutí námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu poplatku nepodlieha, potom sadzba súdneho poplatku je 0 eur. Podľa ustanovenia § 6 ods. 2, posledná veta zák. č. 71/1992 Zb. dvojnásobok p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obdo 5/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Naj vyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : N.V. , s. r. o., so sídlom D.O. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. B.M. , adv okát, spol. s r. o., so sídlom X.N. , IČO: X. , v konaní o návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, oddiel: Sro, vložka: 15699/L , o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu Žilina z 29. novembra 2011, č. k. 14 Cob
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný platiť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia ak sa zaplatil vyšší poplatok, ako sa mal zaplatiť, preplatok sa vráti, ak prevyšuje sumu 50,-Sk. Podľa ods. 4 veta prvá citovaného ustanovenia zákona okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1%, najmenej však 200,-Sk. Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. ak je sadzba poplatku ustanovená ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Sžo 42/2008 Slovenskej republiky 2 Sžo 51/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. J. V., zastúpeného JUDr. J. G., advokátom, proti žalovanému : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky, Krajský dopravný inšpektorát v Žiline, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č.k. 20 S 17/2007-44 zo dňa 24. januára 2008, a uzneseni
Právna veta: Z ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 zák.č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov vyplýva, že sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len percentná sadzba) alebo pevnou sumou. Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného s sadzobníku. V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní. To platí i pre dovolanie (§ 7 ods. 9 zák.č. 71/1992 Zb. v znení neskorších p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcov v P, 2/ V. Ľ., bývajúcemu v P, 3/ M. S., bývajúcemu v P a 4/ J. G., bývajúcemu v R, zastúpenému JUDr. F, advokátom v P, o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 12 C 423/99, o dovolaní žalovaného 4/ proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 30. mája 2007 sp.zn.
Právna veta: Ústavnú zásadu vyjadrenú v článku 59 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej dane a poplatky možno ukladať zákonom (dôraz na stupeň právnej sily normatívneho právneho aktu), alebo na základe zákona (dôraz na pozitívny obsah právnej normy), plne rešpektuje i zákon o súdnych poplatkoch. Obsahom poplatkovo-právneho vzťahu je vždy – subjekt (poplatník), predmet (objekt), základ (fundament) a sadzba (limit). V ustanovení § 1 zákon o súdnych poplatkoch zákonodarca definoval, čo má byť predmetom poplatkov (čoho sa týkajú poplatky), v § 2 stanovil, kto má byť poplatníkom (kto je povinný popl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 M Cdo 2/20 11 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., k.s., so sídlom v B. , IČO X. , správca konkurznej podstaty úpadcu K., s.r.o. v konkurze, so sídlom v S., IČO X. zastúpeného JUDr. P. K. , advokátom, so sídlom v B. , proti žalovanému B. R. , bývajúceho v B. o 567,54 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I p od sp.zn. 7 Ro 34/2010, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej re
Právna veta: Podľa § 17 ods. 1 zák.č. 273/2007 Z.z., ktorým bol novelizovaný zák.č. 71/1992 Zb., z poplatkových úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov i keď sa stanú splatnými po účinnosti tohto zákona. V čase podania žaloby bol takýmto predpisom zák. č. 531/2003 Z.z. (novela zák.č. 71/1992 Zb.) účinný od 1. januára 2004. Z položky 1 sadzobníka tvoriaceho prílohu k vyššie označenému predpisu (zák.č. 531/2003 Z.z.) vyplýva, že z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba poplatky sa vyberajú z ceny (z úhr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcu Ing. D. U. bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. I. P., advokátom v B., proti žalovaným advokátom v B., o vypratanie nebytových priestorov, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 19 C 209/2005, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31. augusta 2007
Právna veta: Podaním odvolania vzniká účastníkovi, ktorý podal odvolanie podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (ďalej len zákon) povinnosť zaplatiť súdny poplatok. V § 10 ods. 1 zákon ukladá súdom povinnosť zastaviť odvolacie konanie, ak účastník napriek poučeniu o následkoch nezaplatil súdny poplatok, a to ani v dodatočnej lehote desiatich dní od doručenia výzvy. Uvedený postup však prichádza do úvahy, len ak odvolateľ bol skutočne povinný poplatok zaplatiť, resp., ak podanie odvolania podlieha poplatku. Zo znenia § 1 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. a/ zákona vyplýva, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Ľubomíry Kúdelovej, v právnej veci žalobcu P., zastúpeného JUDr. V., proti žalovanému P., zastúpenému JUDr. P., o zaplatenie 51 165 Sk s príslušenstvom, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 7 Cb 56/04, na dovolanie ža
Právna veta: Podľa § 2 ods. 4 veta prvá zákona č. 71/1992 Zb. v odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie, pri dovolaní ten, kto podal dovolanie. Podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb. poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ. Podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 71/1992 Zb. ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyber ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf/44 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci žalobcu : Mgr. R.B. , R. , proti žalovanému : Daňov é riaditeľstvo Slovenskej republiky , Nová ulica č. 13 , Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/225/11903 - 77852/2008/994136 -r zo dňa 03.10.2008 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č.k. 2 S/ 46 /20 08-73 zo dňa 30 . júna 2010 , takto r o
Kľúčové slová: všeobecne záväzné nariadeniemiestne poplatkypoplatok zo vstupného
R 57/2000
Právna veta: Ak obec (mestská časť) v zmysle zmocňovacieho ustanovenia § 15 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti upravila jednotlivé druhy miestnych poplatkov a zahrnula medzi ne aj výstavy, bola oprávnená vyrubiť poplatok zo vstupného za výstavno-propagačnú akciu.

Úryvok z textu:
Okresný úrad v B., odbor finančný, rozhodnutím z 21. apríla 1999 potvrdil platobný výmer Mestskej časti B.-P. z 11. februára 1999, ktorým bol žalobkyni vyrubený miestny poplatok zo vstupného v sume 320 214 Sk za podujatie Vianočné trhy 98. Žalobkyňa v žalobe namietala nezákonnosť tohto rozhodnutia i rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu. Poukázala na ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 544/1990 Zb.“), ktoré
MENU