Nájdené rozsudky pre výraz: sadzba tarifnej odmeny advokáta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 74

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

69 dokumentov
716 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: tarifná odmena advokáta
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V konaní o vylúčenie veci z exekúcie ide o odstránenie právnej neistoty v tom, či exekúcii neprekáža také právo tretej osoby, ktoré nepripúšťa výkon exekučného titulu. Cena veci, o vylúčenie z exekúcie ktorej ide, nemá v takom konaní určujúci význam; základná sadzba tarifnej odmeny advokáta za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu (§ 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb).

Úryvok z textu:
Žalobou doručenou súdu 23. marca 2012 sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala vylúčenia spoluvlastníckeho podielu 1/2 k nehnuteľnostiam (parcele č. X - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 709 m2 a stavby súpisné číslo X. postavenej na parcele č. X., zapísaných na liste vlastníctva č. X. pre katastrálne územie X. z exekúcie vykonávanej súdnou exekútorkou Mgr. X. pod č. Ex 539/2009 na základe poverenia na vykonanie exekúcie udeleného Okresným súdom Poprad pod č. 5706030752 z 11. júna 2009 (ďalej t
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Aj keď mal účastník vo veci úspech len čiastočný, môže mu súd priznať plnú náhradu trov konania, ak mal neúspech v pomerne nepatrnej časti alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu; v takom prípade sa základná sadzba tarifnej odmeny advokáta vypočíta z výšky súdom priznaného plnenia (§ 142 ods. 3 O.s.p.). Toto ustanovenie predstavuje výnimku zo zásady zodpovednosti za výsledok sporového konania; súd podľa neho prizná účastníkovi konania plnú náhradu trov konania, i keď mal vo veci len čiastočný úspech, v troch prípadoch: 1. ak účastníkov neúspech v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa doc. JUDr. R. F. , CSc. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. Z. K. , PhD., advokátkou so sídlom v B. , proti odporkyni S., s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 11 C 293/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokur átora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 25. marca 2009 sp
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozhodovanie o náhrade trov konania podľa ustanovení § 142 ods. 1 až 3 O.s.p. sa z ich samotnej povahy uplatňuje v sporovom súdnom konaní a je založené na nasledovných zásadách. 1/ Účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná plnú náhradu trov konania proti účastníkovi, ktorý nemal žiadny úspech vo veci (§ 142 ods. 1 O.s.p), 2/ Účastníkovi, ktorý mal vo veci prevažne úspech, prizná súd pomernú časť trov konania proti tomu účastníkovi, ktorý mal vo veci prevažne neúspech (§ 142 ods. 2 O.s.p.), 3/ Ak bol úspech a neúspech oboch účastníkov rovnaký, súd rozhodne, že žiaden z účastníkov n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1MCdo/8/2013 Identifikačné číslo spisu: 7611207950 Dátum vydania rozhodnutia: 29.09.2015 Meno a priezvisko: . ... Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:7611207950.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. J., bývajúcej v J., zastúpenej Advokátskou kanceláriou VASIĽ, ŠIM
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účelom vyhlášky je na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o advokácii) upraviť spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom. Vyhláška pri určení odmeny advokáta preferuje zmluvnú odmenu (dohoda medzi advokátom a jeho klientom); v prípade že k dohode nedôjde, na určeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov : 1) L. , s.r.o., 2) M. , s.r.o., 3) T. M. SK, s.r.o., 4) D. P. SK, s.r.o., 5) L. , s.r.o., všetci zastúpení advokátom JUDr. E. K. , proti odporcovi : Daňový úrad Kráľovský Chlmec, o návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej moci, konajúc o odvolaní navrhovateľov v prvom až piatom rade proti rozsudku Krajského súdu v Koši ciach č.k. 7 S 11798/2010 -25 zo dň
Merito veci Odmena advokáta
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pri rozhodovaní o výške odmeny advokáta a určení, ktorá sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci pri obhajobe v trestnom konaní advokátovi prináleží podľa § 15 ods. 1 písm. a/ až d/ vyhl. č. 240/1990 Zb., treba prizerať na zákonné zvýšenie hornej hranice trestnej sadzby odňatia slobody podľa § 42 ods. 1 Tr. zák. u obzvlášť nebezpečného recidivistu. To platí pre úkony vykonané v tej časti trestného stíhania, ktorá nasledovala po upozornení obvineného, že skutok bude naďalej kvalifikovaný ako trestný čin spáchaný obzvlášť nebezpečným recidivistom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR, zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 4. decembra 1991, sp. zn. 5 To 280/91, ako aj uznesenie Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 25. septembra 1991, sp. zn. 1 T 27/91 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia : Na obvineného P. I. bola podaná obžaloba pre trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Tarifná odmena za úkon právnej služby advokáta zastupujúceho účastníka vo veci súvisiacej s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou aozmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), v ktorejžaloba smeruje aj na zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, stanoví sa z tarifnej hodnoty 2000 eur uvedenej v § 10 ods. 8 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd Revúca rozsudkom z 8. augusta 2011 č. k. 5C 171/2010-164 zamietol žalobu podanú podľa zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon č. 365/2004 Z.z.“), ktorou sa žalobkyňa domáhala, aby žalovanej bola súdom uložená povinnosť ospravedlniť sa jej a tiež zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy; rozhodol tiež o trovách konania. V odôvodnení uviedol, že žal
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V sporovom konaní (o ktoré ide aj v danom prípade) sa otázka náhrady trov konania spravuje predovšetkým podľa jeho výsledku, pričom sa uplatňuje zásada úspechu vo veci (§ 142 O.s.p.), v súlade s ktorou súd prizná náhradu trov konania tomu účastníkovi, ktorý bol v konaní procesne úspešný; len výnimočne môže súd v konaní procesne úspešnému účastníkovi nepriznať náhradu trov konania (§ 150 O.s.p.). Ustanovenie § 142 ods. 1 O.s.p. sa vzťahuje na prípady, v ktorých mal účastník plný úspech. Aplikácia § 142 ods. 2 O.s.p. prichádza do úvahy vtedy, keď žiaden z účastníkov konania nemal plný úspe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 3MCdo/46/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5104899253 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emil Franciscy ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:5104899253.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky N. V., bývajúcej v C., proti odporkyni X. M., bývajúce
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle ustanovenia § 142 O.s.p. platia o trovách konania dve základné zásady, t.j. že sa hradia len trovy potrebné na účelné uplatnenie alebo bránenie práva a že sa právo na náhradu trov konania riadi mierou procesného úspechu (§ 142 ods. l a 2 O.s.p.). Ustanovenie § 142 ods. 3 O.s.p. predstavuje výnimku zo zásady zodpovednosti za výsledok sporného konania. Účastníkovi konania súd v zmysle tohto zákonného ustanovenia prizná plnú náhradu trov konania, hoci mal vo veci len čiastočný úspech, v troch prípadoch : l) ak účastníkovi neúspech v pomere k úspechu v konaní bol nepatrný, 2) ak roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 M Cdo 6/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne Z. Ž. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Mgr. A. C. , PhD., advokátom v Š., proti žalovaným 1/ M. L. , bývajúcemu v B. a 2/ B. L. , bývajúcej v B. , obom zastúpený m spoločnosťou A. , so sídlom v B. , o zaplatenie 5 974,91 €, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 7 C 1/2009 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej repub
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Aj podľa názoru odvolacieho súdu zhodne s názorom súdu prvého stupňa odôvodnenie napadnutého rozhodnutia žalovaného nie je možné považovať za náležite odôvodnené v súlade s právnou úpravou ustanovenou v § 47 ods. 3 Správneho poriadku, keď žalovaný dôvody svojho rozhodnutia oprel len o skutkové zistenia vyplývajúce z posudku posudkového lekára Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny a právnu úpravu ustanovenú v § 14 ods. 6 v spojení s § 45 ods. 14 zákona č. 447/2008 Z. z., konštatujúc v závere rozhodnutia, že žalobca nie je podľa lekárskeho posudku druhostupňového správneho orgánu odkázaný na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžso/45/2015 Identifikačné číslo spisu: 3014200824 Dátum vydania rozhodnutia: 29.09.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:3014200824.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov s
MENU